PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zaprojektowanie i budowa placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła przy Publicznej Szkole Podstawowej w Suchym Lesie, gmina Suchy Las

Gmina Suchy Las

Data publikacji ogłoszenia:

2014-08-09

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Suchy Las / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

172099/2014

Opis

Suchy Las: Zaprojektowanie i budowa placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła przy Publicznej Szkole Podstawowej w Suchym Lesie, gmina Suchy Las
Numer ogłoszenia: 172099 - 2014; data zamieszczenia: 08.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 156121 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las, woj. wielkopolskie, tel. 61 8926 250, faks 61 8125212.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i budowa placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła przy Publicznej Szkole Podstawowej w Suchym Lesie, gmina Suchy Las.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj (w oparciu o warunki niniejszej SIWZ oraz załączony do niej program funkcjonalno-użytkowy, dalej PFU) zadania pn.: zaprojektowanie i budowa placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła przy Publicznej Szkole Podstawowej w Suchym Lesie, gmina Suchy Las.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w PFU stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. Zakres prac składających się na przedmiot zamówienia do wykonania w ramach zadania obejmuje w szczególności:
- opracowanie dokumentacji (projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, opisu techniczny przyjętych rozwiązań projektowych, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru),
- zgłoszenie do Starostwa Powiatowego robót budowlanych na rzecz Zamawiającego (po akceptacji projektu przez Zamawiającego),
- roboty budowlane,
- roboty ziemne,
- dostawę i montaż nowego sprzętu rekreacyjnego,
- wykonanie podbudowy pod nawierzchnię syntetyczną placu zabaw,
- wykonanie nawierzchni syntetycznej,
- wykonanie i montaż tablicy informacyjnej o utworzeniu placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła.
- dostawa i montaż bramy technicznej,
- uzyskanie pozwoleń na użytkowanie stanowisk (w tym pełną inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w 2 egz.) i przekazanie Zamawiającemu gotowego do użytkowania obiektu wraz z dokumentacją zawierającą atesty, aprobaty i certyfikaty niezbędne do rozpoczęcia eksploatacji,
- pozostałe prace towarzyszące i roboty tymczasowe (m.in. organizacja i zabezpieczenie placu budowy, uporządkowanie terenu objętego placem budowy i przywrócenie do stanu pierwotnego, oraz wszelkie inne prace nie objęte w SIWZ i w programie funkcjonalno-użytkowym, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną i wymogi programu Radosna szkoła);
Ww. zakres robót należy wykonać zgodnie z warunkami SIWZ, w szczególności zgodnie ze stanowiącym załącznik do niej PFU..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 71.22.00.00-6, 71.24.20.00-6, 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 37.53.52.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

DAWAR SPORT Sp. z o.o., ul. Izbicka 5/7, 60-458 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 186991,87 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 227000,00
Oferta z najniższą ceną: 227000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 227000,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Nadbudowa skrzydła tylnego ( południowego) o pomieszczenia magazynowe wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynku Muzeum przy ul....
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, zamówienie z wolnej ręki
Chrzanów
(małopolskie)
Usługi cateringowe polegające na dostarczaniu przygotowanych przez Wykonawcę gorących obiadów w zamkniętych naczyniach...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Warszawa
(mazowieckie)
Usługa mycia szklanej elewacji budynków Uniwersytetu Śląskiego dla jednostek w Katowicach i Sosnowcu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH