PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zaprojektowanie i budowa placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Publicznej Szkole Podstawowej...

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaroszowie

Data publikacji ogłoszenia:

2013-08-23

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Jaroszów / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

338794/2013

Opis

Jaroszów: Zaprojektowanie i budowa placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jaroszowie;58-120 Jaroszów 98 w formie zaprojektuj i wybuduj.
Numer ogłoszenia: 338794 - 2013; data zamieszczenia: 22.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 121433 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaroszowie, Jaroszów 98, 58-120 Jaroszów, woj. dolnośląskie, tel. 47 8558 205, faks 47 8558 205.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i budowa placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jaroszowie;58-120 Jaroszów 98 w formie zaprojektuj i wybuduj..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: II.3.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i budowa placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Publicznej Szkole Podstawowej im. J.Korczaka w Jaroszowie w formie zaprojektuj i wybuduj. II.3.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.II.3.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:1.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Zaprojektowanie i budowa placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Jaroszowie w formie zaprojektuj i wybuduj; 58-120 Jaroszów 98 2. Zakres prac składających się na przedmiot zamówienia do wykonania w ramach zadania obejmuje w szczególności: 2.1. opracowanie projektu budowlano- wykonawczego oraz kosztorysu według załącznika nr 7. 2.2. uzyskanie wszelkich pozwoleń, uzgodnień i materiałów niezbędnych do zgłoszenia wyżej wymienionego zadania wraz ze zgłoszeniem w imieniu zamawiającego robót we właściwym organie pozwalającym na ich realizację, 2.3. roboty budowlane:
a) przygotowanie i oczyszczenie terenu pod plac zabaw, b) demontaż istniejącego chodnika na placu szkolnym przy ogrodzeniu metalowym posesji, c) roboty ziemne, d) wykonanie podbudowy wraz z zapewnieniem skutecznego odwodnienia pod nawierzchnię syntetyczną placu zabaw, e) wykonanie nawierzchni syntetycznej, f) dostawa i montaż nowego sprzętu rekreacyjnego, h) wykonanie zieleni towarzyszącej,i) wykonanie ogrodzenia,j) inne roboty towarzyszące,k) wykonie i montaż tablicy informacyjnej o utworzeniu placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła, l) wykonie i montaż tablicy Regulamin korzystania z placu zabaw w uzgodnieniu z Zamawiającym. 2.4.Szczegółowy zakres robót zawarty jest w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ oraz w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik Nr 8. 2.5.Prace towarzyszące i roboty tymczasowe konieczne do uwzględnienia, w tym: a) organizacja i zabezpieczenie placu budowy; b) pełna obsługa geodezyjna w trakcie realizacji zadania wraz z 2 egz. Inwentaryzacji powykonawczej zadania; c) uporządkowanie terenu objętego placem budowy i przywrócenie do stanu pierwotnego oraz wszelkie inne prace nieujęte w SIWZ i w programie funkcjonalno-użytkowym, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną i wymogi programu Radosna szkoła
3. Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia 3.1. Wykonawca zobowiązany jest: a) w ciągu maks. 14 dni od dnia zawarcia umowy wykonać i przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową. W/w dokumentacja musi zostać wykonana w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy i przedstawiona do akceptacji Zamawiającemu. Zamawiający sprawdzi przedstawioną dokumentację w terminie 2 dni roboczych od daty jej przekazania.3.2. Roboty budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami i przepisami BHP. Parametry szkolnego placu zabaw takie jak zgodność z Polskimi Normami oraz zasadami i warunkami bezpieczeństwa, gwarancja, rodzaj i zastosowanie sprzętu rekreacyjnego, powierzchnia i nawierzchnia szkolnego placu zabaw, jej kolor oraz amortyzacja upadku muszą być zgodne z założeniami programu Radosna szkoła załącznik nr 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 roku w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia Dz. U. Nr 110, poz. 915 z późn. zm.3.3.Wymaga się, aby na wykonany przedmiot zamówienia, w tym również na zastosowane materiały, wykonane roboty, zamontowane urządzenia i nawierzchnię, Wykonawca udzielił gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres 36 miesięcy od dnia sporządzenia protokołu odbioru końcowego wykonanego przedmiotu umowy. Roszczenia z tytułu gwarancji jakości nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Wykonawca udziela Zamawiającemu na cały przedmiot umowy rękojmi za wady na okres równy okresowi gwarancji jakości.3.4. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski.3.5. Zamawiający zastrzega, że wszystkie materiały, wyposażenie, urządzenia użyte do wykonania i wykończenia oraz ich układ na placu podlegają jego bezwzględnej akceptacji przed wbudowaniem.3.6. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w tym za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi pracami.3.7. Urządzenia zabawowe i nawierzchnie syntetyczne muszą spełniać wymogi norm PN-EN 1176:2009, PN-EN 1177:2009 oraz pozostałych norm dotyczących nawierzchni i wyposażenia placów zabaw. Wszystkie zastosowane materiały i wyroby muszą posiadać niezbędne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 45.23.32.50-6, 71.32.00.00-7, 77.30.00.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

WERAN Sp. z o.o., ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 103821,14 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 117465,00
Oferta z najniższą ceną: 117465,00 / Oferta z najwyższą ceną: 137929,43
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa cieplarki laboratoryjnej dla Katedry Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny Uniwersytetu Rolniczego im....
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, zamówienie z wolnej ręki
Kraków
(małopolskie)
Dostawy zestawów do podawania kontrastu oraz asortymentu do systemu próżniowego leczenia ran ZP 555/14
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Cieszyn
(śląskie)
Informacja o zamiarze wydzierżawienia nieruchomości
Nieruchomości, grunty rolne, inne
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH