PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zaprojektowanie i wybudowanie (odwiercenie) studni głębinowej rezerwowej dla ujęcia wody w Przysusze, gm. Przysucha

Gmina i Miasto Przysucha

Data publikacji ogłoszenia:

2013-02-07

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Przysucha / mazowieckie

Numer ogłoszenia

19267/2013

Opis

Przysucha: Zaprojektowanie i wybudowanie (odwiercenie) studni głębinowej rezerwowej dla ujęcia wody w Przysusze, gm. Przysucha
Numer ogłoszenia: 19267 - 2013; data zamieszczenia: 06.02.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 490634 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Przysucha, Plac Kolberga 11, 26-400 Przysucha, woj. mazowieckie, tel. 48 6752823, faks 48 6752106.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wybudowanie (odwiercenie) studni głębinowej rezerwowej dla ujęcia wody w Przysusze, gm. Przysucha.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 3. Opis przedmiotu zamówienia.
3.1. Nazwa zamówienia:
Zaprojektowanie i wybudowanie (odwiercenie) studni głębinowej rezerwowej dla ujęcia wody w Przysusze, gm. Przysucha
3.2.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja inwestycji, na którą składa się zaprojektowanie i wybudowanie (odwiercenie) studni głębinowej rezerwowej dla ujęcia wody w Przysusze, gm. Przysucha a w szczególności sporządzenie projektu robót geologicznych na wykonanie studni rezerwowej, wybudowanie (odwiercenie) otworu, wykonanie prac laboratoryjnych wraz z opracowaniem dokumentacji powykonawczej oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji studni głębinowej rezerwowej.
Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:
a)zakres prac związany z wykonaniem otworu:
- opracowanie map do celów projektowych obszaru ujęcia wody w Przysusze,
- wykonanie kompletnego projektu prac geologicznych dla ujęcia wód podziemnych przez osobę uprawnioną do jego sporządzania w formie pozwalającej na uzyskanie przez Zamawiającego zatwierdzenia w.w projektu przez właściwy organ administracji geologicznej -wykonanie otworu o głębokości ok. 140 metrów i wydajności eksploatacyjnej nie mniejszej niż studnia podstawowa, wiercenie otworu należy wykonać wyłącznie metodą udarową lub obrotową,
-wykonanie próbnego pompowania,
-wykonanie pomiarów, obserwacji oraz badań w pełnym zakresie,
-wykonanie niezbędnej dezynfekcji,
-wykonanie dokumentacji powykonawczej hydrogeologicznej i geodezyjnej,
b)zakres prac związany z uruchomieniem i przekazaniem do eksploatacji studni głębinowej rezerwowej:
-wykonanie operatu wodno - prawnego ujęcia wody,
-uzyskanie pozwolenia wodno - prawnego na pobór wód i eksploatację studni rezerwowej,
-wykonanie kompletnego projektu budowlanego połączenia studni rezerwowej z istniejącą siecią wodociągową wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych,
-wykonanie obudowy i uzbrojenia otworu wraz z doborem, zakupem, montażem pompy głębinowej wraz z pełnym oprzyrządowaniem do pomiaru zwierciadła wody,
- zamontowanie kompletnego zestawu urządzeń do poboru wody,
-doprowadzenie energii elektrycznej do zasilania pompy i sterowania wraz z wykonaniem dokumentacji budowlanej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
-wykonanie dokumentacji geodezyjnej - powykonawczej dla wybudowanego na podstawie projektu budowlanego uzbrojenia ujęcia
-przekazanie do eksploatacji ujęcia wody.
Zapewnienia dozoru geologicznego, który będzie na bieżąco korygować prowadzone prace geologiczne stosownie do stwierdzonych warunków geologicznych
Wykonanie niezbędnych prac towarzyszących i robót tymczasowych:
-wykonanie tymczasowego przyłącza energetycznego na czas budowy
-wykonanie tymczasowego rurociągu tłocznego, naziemnego do odprowadzenia wody z próbnego pompowania,
-wykonanie innych prac gwarantujących prawidłowy przebieg robót budowlanych (organizacja i zabezpieczenie placu budowy, likwidacja budowy i uporządkowanie terenu objętego placem budowy, zabezpieczenie mediów - woda, prąd, gaz oraz pełna obsługa geodezyjna w trakcie realizacji zadania, wykonanie planu Ruchu Zakładu Górniczego jeżeli jest wymagany, sprawowanie nadzoru autorskiego).
3.3. Wyżej wymieniony zakres robót należy wykonać zgodnie z:
3.3.1. Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),
3.3.2. Programem Funkcjonalno - Użytkowym (PFU)
Uwaga:
W przypadku użycia w SIWZ lub programie funkcjonalno - użytkowym przy opisie przedmiotu zamówienia nazwy producenta, znaku towarowego, patentu lub pochodzenia w odniesieniu do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazania jako przykładowe i dopuszczalne przy realizacji zamówienia z zastrzeżeniem, że nie będą one gorsze jakościowo od wskazanych, będą posiadać wymagane odrębnymi przepisami atesty, certyfikaty, świadectwa bezpieczeństwa i dopuszczenie do stosowania zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi aktami prawnymi.
3.5. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia
Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia Przysucha działki nr. ewidencyjny 4258, 1920/5, 1907/7 położone pomiędzy ulicami Targowa, Zielona i Ludwika Skowyry przeznaczone na teren ujęcia komunalnego wody stanowią własność Gminy i Miasta Przysucha.
3.6. Termin wykonania zamówienia.
3.6.1. Termin wykonania zamówienia do dnia 30.07.2013 r.
3.6.2. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się dzień pisemnego
zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę robót gotowości do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia wraz z przekazaniem pełnej dokumentacji odbiorowej.
3.7. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres 36 miesięcy.
3.8. W terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do uzgodnienia i akceptacji harmonogram wykonania zadania projektowania i budowy studni głębinowej rezerwowej, który stanowić będzie załącznik do podpisanej umowy..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.26.22.20-9, 71.35.19.10-5, 71.32.00.00-7, 45.25.51.10-3, 45.23.10.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.02.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Usług Wiertniczych STUDWIERT, Pokrzywno 132, 86-330 Mełno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 243902,44 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 282726,57
Oferta z najniższą ceną: 233392,50 / Oferta z najwyższą ceną: 510450,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
ŚWIADCZENIE USŁUGI DZIERŻAWY ŁĄCZA CYFROWEGO DO TRANSMISJI DANYCH POMIĘDZY 2 SIECIAMI LAN URZĘDU MIASTA W PIOTRKOWIE...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Piotrków Trybunalski
(łódzkie)
Przebudowa mostu nad rzeką Jasiołka w ciągu drogi powiatowej nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok w km 9 + 872
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Krosno
(podkarpackie)
Mieszkanie położone w Rybniku
Nieruchomości, mieszkania, przetarg
Rybnik
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH