PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn: Budowa podjazdu dla karetek, przebudowa i modernizacja Izby Przyjęć, Oddziału położniczo- ginekologicznego,...

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Data publikacji ogłoszenia:

2014-04-23

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Rypin / kujawsko-pomorskie

Numer ogłoszenia

86851/2014

Opis

Rypin: Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn: Budowa podjazdu dla karetek, przebudowa i modernizacja Izby Przyjęć, Oddziału położniczo- ginekologicznego, chirurgii ogólnej i urazowej Szpitala Powiatowego w Rypinie przy ulicy 3 Maja 2
Numer ogłoszenia: 86851 - 2014; data zamieszczenia: 22.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 60959 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. 3 Maja 2, 87-500 Rypin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 28054-53 do 55, faks 054 2805922.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn: Budowa podjazdu dla karetek, przebudowa i modernizacja Izby Przyjęć, Oddziału położniczo- ginekologicznego, chirurgii ogólnej i urazowej Szpitala Powiatowego w Rypinie przy ulicy 3 Maja 2.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji, projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień oraz sporządzenie projektów wykonawczych, a następnie wykonanie robót budowlano - modernizacyjnych na podstawie opracowanych projektów nw lokalizacji: Izby Przyjęć, Oddziału położniczo - ginekologicznego, Oddziału chirurgii ogólnej i urazowej, Budowa podjazdu dla dla karetek. ETAP I - wykonanie koncepcji i kosztorysów - do 31.05.2014 r, Wykonanie koncepcji przebudowy i modernizacji wraz z kosztorysami w oparciu o założenia i wytyczne dostarczone i posiadane przez Zamawiającego. Wykonanie w dwóch egzemplarzach: wersja papierowa i na płycie CD. Koncepcja musi być zatwierdzona przez rzeczoznawców branżowych. Wykonanie koncepcji będzie podstawą do ubiegania się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - RPC województwa kujawsko - pomorskiego. W przypadku nie otrzymania ww dofinansowania nie będą realizowane dalsze etapy zaplanowanej inwestycji tj. wykonanie projektu i jej budowa, a oferent - Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za wykonaną i złożoną koncepcję i kosztorysy . ETAP II - wykonanie projektów budowlanych, uzyskanie pozwolenia na budowę do dnia 30.10.2014r. Wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę zadania pn. Budowa podjazdu dla karetek, przebudowa i modernizacja Izby Przyjęć, Oddziału - położniczo - ginekologicznego, Chirurgii ogólnej i urazowej Szpitala Powiatowego w Rypinie. Dokumentacją należy wykonać w następujących ilościach: 1. Projekt budowlany w tym przedmiar robót - 6 egzemplarzy plus wersja elektroniczna na płycie CD - 2 egzemplarze ( rysunki w formacie dwg oraz PDF, tekst w formacie doc. Ms Word, przedmiar robót w formacie doc:Ms Word lub xls . 2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót po 3 egzemplarze plus wersja elektroniczna na płycie CD. 3 . Projekty wykonawcze po 3 egzemplarze plus wersja elektroniczna na płycie CD 1 egz. w formacie PDF 4. Przekazanie dokumentacji ( projekty budowlane, wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót ) nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru po uzyskaniu pozwolenia na budowę. projekty budowlane i projekty wykonawcze zatwierdzone przez rzeczoznawców branżowych. ETAP III - realizacja zadania : Budowa podjazdu dla karetek, przebudowa i modernizacja Izby Przyjęć, Oddziału położniczo - ginekologicznego, chirurgii ogólnej i urazowej - do dnia 31.03.2015 roku..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.51.40-0, 45.00.00.00-7, 45.40.00.00-1, 45.31.00.00-3, 45.33.30.00-0, 45.33.00.00-9, 45.33.11.00-7, 45.33.12.10-1, 45.30.00.00-0, 45.23.32.20-7, 45.42.10.00-4, 45.26.26.00-7, 45.45.00.00-6, 45.11.12.91-4, 71.00.00.00-8, 71.24.70.00-1, 71.24.80.00-8, 71.22.00.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ranach działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko - pomorskiego na lata 2007 - 2013..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji ALLPLAN Sp. z o.o., ul. Grajewska 2, 85-382 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1623000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1788000,00
Oferta z najniższą ceną: 1788000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2197000,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego, audiowizualnego z akcesoriami, komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Gminnej...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Pilchowice
(śląskie)
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Nieruchomości, lokale, przetarg
Nisko
(podkarpackie)
Zakup, dostawa i wdrożenie oprogramowania dla dwóch gmin w ramach projektu Nowa jakość zarządzania w partnerstwie 6 JST...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH