PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zarządzanie projektem pn.: Uczeń - najlepsza inwestycja

Urząd Gminy

Data publikacji ogłoszenia:

2011-12-14

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kosakowo / pomorskie

Numer ogłoszenia

423854/2011

Opis

Kosakowo: Zarządzanie projektem pn.: Uczeń - najlepsza inwestycja
Numer ogłoszenia: 423854 - 2011; data zamieszczenia: 13.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 318288 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo, woj. pomorskie, tel. , faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zarządzanie projektem pn.: Uczeń - najlepsza inwestycja.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: pełnienie funkcji asystentów koordynatora dla projektu pn.: Uczeń - najlepsza inwestycja Zamawiający zastrzega, że zamówienie nie może być powierzone podwykonawcom (w całości i w części). Zamówienie obejmuje pracę dwóch osób (po jednej w każdej ze szkół) w charakterze asystenta koordynatora. Liczba osób nie może się zmniejszyć, gdyż godziny pracy asystentów mogą się pokrywać. ZADANIA ASYSTENTA KOORDYNATORA Realizacja zadań obejmuje udział w zadaniach związanych z wdrażaniem projektu zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadań zapewniających wykonanie projektu w tym: - organizacja zajęć dodatkowych dla beneficjentów,, - nadzór nad praca nauczycieli, - dystrybucja materiałów dydaktycznych, - kontrola realizacji zajęć, - współpraca z pozostałym personelem projektu, - zapewnienie terminowości realizowanych zadań w ramach stanowiska. - zbieranie danych do monitoringu - rekrutacja uczestników - podział na grupy - wspieranie koordynatora - weryfikacja badań ewaluacyjnych.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2. - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych...
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Elżbieta Czaja, ul. Władysława IV 9, 84-230 Rumia, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20813,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 9600,00
Oferta z najniższą ceną: 9600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 9600,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Halina Foltynowicz, ul. Szkolna 29, 81-198 Mosty, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20813,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 9600,00
Oferta z najniższą ceną: 9600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 9600,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa gazów medycznych dla SPS ZOZ Zdroje
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Szczecin
(zachodniopomorskie)
Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Lublin
(lubelskie)
Dostawy kostki betonowej i innych materiałów betonowych dla Gminy Czersk w 2012 roku
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Czersk
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH