PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

zawarcie umowy ramowej na prace naprawcze budowlano-konserwatorskie, konserwatorskie, kowalskie, ciesielsko-stolarskie i malarskie do wykonania na...

Muzeum Zamkowe w Malborku

Data publikacji ogłoszenia:

2011-11-18

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Malbork / pomorskie

Numer ogłoszenia

299791/2011

Opis

Malbork: zawarcie umowy ramowej na prace naprawcze budowlano-konserwatorskie, konserwatorskie, kowalskie, ciesielsko-stolarskie i malarskie do wykonania na terenie Zespołu Zamkowego w Malborku i Zamku w Kwidzynie. Znak sprawy Zp 13/2011
Numer ogłoszenia: 299791 - 2011; data zamieszczenia: 17.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zawarcia umowy ramowej.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 266391 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Zamkowe w Malborku, ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, tel. , faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury. Muzeum.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zawarcie umowy ramowej na prace naprawcze budowlano-konserwatorskie, konserwatorskie, kowalskie, ciesielsko-stolarskie i malarskie do wykonania na terenie Zespołu Zamkowego w Malborku i Zamku w Kwidzynie. Znak sprawy Zp 13/2011.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na prace naprawcze budowlano-konserwatorskie, konserwatorskie, kowalskie, ciesielsko-stolarskie, i malarskie do wykonania na terenie Zespołu Zamkowego w Malborku i Zamku w Kwidzynie. 2. Celem umowy ramowej jest określenie warunków dla przyszłych zamówień na wykonanie niżej wymienionych prac, jakie Zamawiający będzie udzielał Wykonawcom na podstawie umów wykonawczych, w szczególności cen jednostkowych za wykonanie poszczególnych asortymentów robót budowlanych. Orientacyjne ilości robót przewidywanych do wykonania w oparciu o umowę ramową zawarte są w Ramowym Przedmiarze Robót stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Dla zamówienia zostanie zawarta umowa ramowa, na postawie której Zamawiający będzie mógł udzielić Wykonawcy/Wykonawcom zamówień jednostkowych (wykonawczych) o łącznej wartości nie przekraczającej kwoty netto 300 000,00 PLN. Umowa ramowa zostanie zawarta maksymalnie z trzema Wykonawcami, którzy złożą najkorzystniejsze oferty, chyba że oferty niepodlegające odrzuceniu złoży mniej Wykonawców. Aby udzielić zamówienia wykonawczego (jednostkowego) w oparciu o umowę ramową Zamawiający będzie każdorazowo przeprowadzał procedurę ofertową w przypadku zawarcia umowy ramowej z dwoma lub trzema Wykonawcami lub negocjacyjną (w przypadku zawarcia umowy ramowej z jednym Wykonawcą). Szczegółowe zakresy robót wykonawczych na podstawie umów wykonawczych będą ustalane każdorazowo przed udzieleniem konkretnego zamówienia jednostkowego. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. W okresie trwania umowy ramowej, Zamawiający przewiduje do wykonania: a) prace murarskie, b) prace tynkarskie, w tym drobne naprawy tynków z polichromią, c) prace dekarsko-blacharskie, d) prace szklarskie wykonywane szkłem tzw. antycznym, a także drobne naprawy oszklenia witrażowego, e) prace metaloplastyki żelaznej i ślusarsko-kowalskie, f) prace ciesielskie i stolarskie, g) prace malarskie ciągów turystycznych i występujących przy organizacji wystaw itp., h) prace ogólno-budowlane występujące przy robotach branżowych, drobne prace modernizacyjne wg potrzeb, i) drobne bieżące roboty konserwatorskie przy murze ceglanym, kamiennym i drewnie. Szczegółowy przedmiot zamówienia, stawka robocizny brutto i warunki wykonania wynikające z umowy ramowej, określane będą w umowach wykonawczych zawieranych odrębnie dla każdego zamówienia, na czas określony, nie dłużej niż do upływu terminu ważności umowy ramowej. Prace będą rozliczane z Zamawiającym na podstawie złożonej oferty, zlecane odrębną umową wykonawczą. Oferty Wykonawcy przygotowane będą w oparciu o katalogi norm kosztorysowych typu: KNR, KNNR, KSNR, KNKRB, KNK, KNCK, KNP, TZKNBK, KPRR. W przypadku braku możliwości skosztorysowania oferty na podstawie ww. katalogów dopuszcza się możliwość opracowania pozycji kosztorysowych według innych katalogów lub wyceny indywidualnej.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.44.30.00-3, 45.42.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Budowlane TB.INVEST Tomasz Brzeziński , ul. Harfowa 34 , 80-298 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 300017,75 PLN.IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 333191,29
Oferta z najniższą ceną: 333191,29 / Oferta z najwyższą ceną: 400403,71
Waluta: PLN.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. w Warszawie ul. Solec 103, Oddział w Gdańsku , ul. Mialki Szlak 59, 80-717 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 343747,33
Oferta z najniższą ceną: 333191,29 / Oferta z najwyższą ceną: 400403,71
Waluta: PLN.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane i Konserwacji Zabytków Spółka Jawna K.Osuchowski A.Babik, ul Starocińska 1, 82-200 Malbork, kraj/woj. pomorskie.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 367947,65
Oferta z najniższą ceną: 333191,29 / Oferta z najwyższą ceną: 400403,71
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Prace konserwatorskie rzeźby Diana
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Łańcut
(podkarpackie)
Wymiana stolarki budowlanej na stolarkę drewnianą w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez Zarząd Zasobu Komunalnego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
Syndyk Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Wałbrzychu przy ul. Bolesława Chrobrego 2 oferuje do...
Ruchomości, oferty biznesowe, pojazdy specjalistyczne, inne
Wałbrzych
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH