PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

ZGK 1/2015 Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalmych w Zawierciu

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Data publikacji ogłoszenia:

2015-03-11

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Zawiercie / śląskie

Numer ogłoszenia

32841/2015

Opis

Zawiercie: ZGK 1/2015 Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalmych w Zawierciu
Numer ogłoszenia: 32841 - 2015; data zamieszczenia: 10.03.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 27360 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie, woj. śląskie, tel. 32 6723481, faks 32 6721393.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot, októrym mowa w art. 3 pkt 4b Pzp.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZGK 1/2015 Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalmych w Zawierciu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Zawierciu. 2. Zakres zamówienia obejmuje: a) wykonanie przebudowy budynku hali magazynowej na budynek magazynu odpadów zgodnie z projektem budowlanym Nr 3 05 2013, stanowiącym załącznik nr 1a i 1b do SIWZ; Z zamówienia wyłączone są: - wykonanie placu utwardzonego z asfaltobetonu pod magazyn odpadów nie wymagających zadaszenia, - wykonanie placu utwardzonego z asfaltobetonu pod magazyn pustych kontenerów, - magazyn kontenerów zapełnionych przygotowanych do transportu, - wykonanie placu manewrowego dla pojazdów odbierających kontenery, - wykonanie bramy wjazdowej i wyjazdowej od strony zachodniej, - budowa szamba dla potrzeb budynku socjalno - biurowego, - zabudowa wagi samochodowej 20Mg nie wymagającej fundamentowania, - wykonanie odwodnienia, oświetlenia i ogrodzenia placu utwardzonego. b) wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń socjalnych i magazynu zgodnie z załączonym projektem budowlanym, stanowiącym załącznik nr 2a i 2b do SIWZ; c) wykonanie instalacji elektrycznej zgodnie z załączonym projektem budowlanym, stanowiącym załącznik nr 3a i 3b do SIWZ; d) wykonanie wewnętrznej instalacji wody zimnej i ciepłej oraz kanalizacji sanitarnej z podłączeniem jej do istniejącego szamba, zgodnie z załączonym projektem budowlanym, stanowiącym załącznik nr 4a, 4b, 4c, 4d do SIWZ; Wszystkie ww. prace Wykonawca jest obowiązany wykonywać zgodnie z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, stanowiącą załącznik nr 5a i 5b do SIWZ. Przedmiot zamówienia określa także załączony wzór umowy, który stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, przedmiarach, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie materiałów lub wskazanie norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej i STWiORB pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na budowę, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej i STWiORB oraz będą zgodne pod względem: a. gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych, b. charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), c. charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), d. parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja, izolacyjność akustyczna), e. parametrów bezpieczeństwa użytkowania, f. standardów emisyjnych. 3. Okres gwarancji i rękojmi 1. Wykonawca obowiązany jest do udzielenia minimum 60-miesięcznej gwarancji oraz 36-miesięcznej rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia. 2. Za dzień od którego będą liczone okresy rękojmi i gwarancji będzie uważana data podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag lub data potwierdzenia, przez Komisję odbiorową, usunięcia wad wykazanych w protokole odbioru..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.32.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.03.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

DAMBUD Budowa Domów Jednorodzinnych Damian Zwoliński, Lgota Murowana 61, 42-425 Kroczyce, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 215109,62 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 227000,00
Oferta z najniższą ceną: 227000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 227000,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Remont lokali mieszkalnych i kwater internatowych w budynkach mieszkalnych będących w zasobie OReg WAM w Warszawie przed...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji i naprawy kserokopiarek oraz dostawy materiałów eksploatacyjnych...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Gdańsk
(pomorskie)
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Bronów, gmina Pleszew
Nieruchomości, grunty rolne, przetarg
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH