PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zimowe utrzymanie dróg

Gmina Łuków

Data publikacji ogłoszenia:

2011-12-14

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Łuków / lubelskie

Numer ogłoszenia

423082/2011

Opis

Łuków: Zimowe utrzymanie dróg
Numer ogłoszenia: 423082 - 2011; data zamieszczenia: 13.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 386280 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków, woj. lubelskie, tel. 025 7982392, faks 025 7982439.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych i dojazdowych do terenów zwartej zabudowy mieszkaniowej na terenie Gminy Łuków w sezonie 2011/2012 z podziałem na rejony, przy czym rejon oznacza oddzielną część zamówienia.
Rejony /części zamówienia/
I. Sołectwa: Biardy /1,5 km/, Gręzówka /9,0 km/, Klimki /4,0 km/, Ławki /1,0 km/, Zalesie /17,0 km/, Dąbie /3,5 km/, Żdżary /2,0 km/, Sięciaszka Druga /2,0 km/, Sięciaszka Trzecia / 1,5 km/, Ryżki /8,0 km/, Czerśl /7,5 km/ - łącznie 57 km
Założenia
Zimowym utrzymaniem objęte są drogi gminne oraz dojazdowe do terenów zwartej zabudowy mieszkaniowej na terenie Gminy Łuków w sezonie 2011/2012 (z wyłączeniem sołectw: Kownatki, Zarzecz Łukowski, Strzyżew, Wagram, Sochocin, na terenie których odśnieżaniem zajmować się będzie jednostka OSP). Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia do odśnieżania dodatkowych odcinków dróg, weryfikacji ich długości lub odśnieżania własnym sprzętem, będącym na stanie Urzędu Gminy. Zamawiający dopuszcza za zgodą wykonawców możliwość przydzielenia poszczególnych dróg z jednego rejonu innemu wykonawcy tak, aby maksymalnie wykorzystać sprzęt posiadany przez wykonawców, a przez to zwiększyć efektywność odśnieżania. Zmiany takie mogą mieć charakter stały lub czasowy.
Zakres zamówienia obejmuje:
Odśnieżanie dróg według V lub VI standardu odśnieżania, w ramach posiadanych środków finansowych (standardy odśnieżania w załączeniu). W przypadku obfitych opadów śniegu w pierwszej kolejności powinien być odśnieżony minimum jeden pas ruchu oraz wykonane mijanki na drogach w całym rejonie tak, aby cały rejon był przejezdny. W przypadku opadów nocnych występujących po godzinie 23:00 rozpoczęcie usuwania śniegu powinno rozpocząć się nie później niż o 5:00 dnia następnego. W przypadku długotrwałych obfitych opadów śniegu kolejność odśnieżania dróg zostanie ustalona z Zamawiającym. Zamawiający może zlecić do wykonywania w pierwszej kolejności odśnieżania wybrane odcinki dróg, wskazane telefonicznie, o każdej porze dnia i nocy. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może zlecić posypywanie jezdni materiałami szorstkimi w przypadku wystąpienia gołoledzi oraz w miejscach niebezpiecznych dla ruchu kołowego, tj. na zakrętach, skrzyżowaniach dróg, zatokach autobusowych, itp.
Każdorazowe wykonanie usługi musi być potwierdzone przez osoby upoważnione przez Wójta Gminy Łuków.
Wszystkie materiały oraz niezbędny sprzęt do wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie zapewnić Wykonawca..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

F.H.U. TAMEX Jakub Kożuchowski, Szczygły Górne 6, 21-400 Łuków, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 35421,33 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 37647,36
Oferta z najniższą ceną: 37647,36 / Oferta z najwyższą ceną: 42553,92
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Remont nawierzchni drogi gminnej nr 108006 gruntowej transportu rolnego odcinek 0,7 km Żarnowiec - Dębki gmina Krokowa II Etap...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Krokowa
(pomorskie)
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Urzędu Miejskiego w Kaliszu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kalisz
(wielkopolskie)
Roboty w zakresie naprawy i utrzymania dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Katowicach - Rejon w Zabrzu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH