PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rogowo w sezonie zimowym 2011/2012

Gmina Rogowo

Data publikacji ogłoszenia:

2011-11-19

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Rogowo / kujawsko-pomorskie

Numer ogłoszenia

385280/2011

Opis

Rogowo: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rogowo w sezonie zimowym 2011/2012
Numer ogłoszenia: 385280 - 2011; data zamieszczenia: 18.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 273853 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rogowo, ul. Kościelna 8, 88-420 Rogowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3024053, faks 52 3024275.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rogowo w sezonie zimowym 2011/2012.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rogowo w sezonie zimowym 2011/2012, które podzielone jest na 7 (siedem) zadań:

1)ZADANIE I - Zapobieganie i likwidacja śliskości;
a)DROGI:
1.Rogowo - Łaziska
2.Rogowo - Gostomka
3.Grochowiska Szlacheckie - Szelejewo
4.Czewujewo - Kaczkówko
5.Wiewiórczyn - Kaczkówko
6.Grochowiska Księże - wieś
7.Gościeszyn - Długi Bród
8.Gościeszyn - Ochodza
9.Gościeszyn - Gościeszynek
10.Budzisław - Ryszewo
11.Cegielnia - Gołąbki
12.Cegielnia - Jeziora
13.Kolonia Gałęzewska - Lubczynek
14.Złotniki - wieś
b)ULICE - Rogowo:
1.ul. Akacjowa
2.ul. Bankowa
3.ul. Bohaterów Września
4.ul. Brzozowa
5.ul. Bydgoska - do drogi krajowej Nr 5
6.ul. Gnieźnieńska - do drogi krajowej Nr 5
7.ul. Grzybowa
8.ul. Hokejowa
9.ul. Jeziorna
10.ul. Kolejowa - do drogi krajowej Nr 5
11.ul. Kościuszki
12.ul. Kościelna - do tablicy oznaczonej koniec m. Rogowo
(w kierunku Rzymu)
13.ul. Krótka
14.ul. Kl. Maciaszczyka
15.ul. Leśna
16.ul. Łąkowa
17.ul. Ogrodowa
18.ul. Pałucka
19.Plac Powstańców Wielkopolskich (wokół rynku)
20.ul. Polna - od drogi krajowej Nr 5
21.ul. Poprzeczna
22.ul. Przybrzeżna
23.ul. Składowa
24.ul. Słoneczna
25.ul. Szkolna
26.ul. Sportowa
27.ul. Spokojna
28.ul. Spółdzielcza
29.ul. Topolowa
30.ul. 600 -lecia - od drogi krajowej Nr 5
31.ul. 21-go stycznia - od drogi krajowej Nr 5.
Sprzęt do realizacji zadania: piaskarka, ładowacz.
2) ZADANIE II -Odśnieżanie ulic w sołectwie;
a)Rogowo
1. ul. Akacjowa
2.ul. Bankowa
3.ul. Bohaterów Września
4.ul. Brzozowa
5.ul. Bydgoska - do drogi krajowej Nr 5
6.ul. Gnieźnieńska - do drogi krajowej Nr 5
7.ul. Grzybowa
8.ul. Hokejowa
9.ul. Jeziorna
10.ul. Kolejowa - do drogi krajowej Nr 5
11.ul. Kościuszki
12.ul. Kościelna - do tablicy oznaczonej koniec m. Rogowo
(w kierunku Rzymu)
13.ul. Krótka
14.ul. Kl. Maciaszczyka
15.ul. Leśna
16.ul. Łąkowa
17.ul. Ogrodowa
18.ul. Pałucka
19.Plac Powstańców Wielkopolskich (wokół rynku)
20.ul. Polna - do drogi krajowej Nr 5
21.ul. Poprzeczna
22.ul. Przybrzeżna
23.ul. Składowa
24.ul. Słoneczna
25.ul. Szkolna
26.ul. Sportowa
27.ul. Spokojna
28.ul. Spółdzielcza
29.ul. Topolowa
30.ul. 600 - lecia - do drogi krajowej Nr 5
31.ul. 21 - go stycznia - do drogi krajowej Nr 5
Sprzęt do realizacji zadania min.: pług śniegowy, koparka.
3) ZADANIE III - Odśnieżanie dróg w sołectwach;
a) Rogowo
1.Rogowo - Gostomka - do drogi krajowej Nr 5
2.Rogowo - Łaziska - do drogi krajowej Nr 5
3.Rogowo - Gałęzewo (do Ustronia)- do drogi krajowej Nr 5
b) Grochowiska Szl.
1. Grochowiska Szl. - Szelejewo
c) Złotniki
1.Złotniki - wieś
d) Grochowiska Księże
1.Grochowiska Księże - wieś
Sprzęt do realizacji zadania min.: pług śniegowy, koparka.
4)ZADANIE IV - Odśnieżanie dróg w sołectwach;
a)Niedźwiady,
b)Skórki-Szkółki,
c)Rzym,
Sprzęt do realizacji zadania min.: pług śniegowy, koparka.
5) ZADANIE V - Odśnieżanie dróg w sołectwach:
a)Czewujewo,
b)Izdebno-Wola,
c)Wiewiórczyn.
Sprzęt do realizacji zadania min.: pług śniegowy, koparka.
6)ZADANIE VI- Odśnieżanie dróg w sołectwach:
a)Budzisław
b)Cegielnia
c) Gościeszyn-Gościeszynek,
d) Ryszewo.
Sprzęt do realizacji zadania min: pług śniegowy koparka.
7)ZADANIE VII-Odśnieżanie dróg w sołectwach:
a)Cotoń-Bożacin
b)Gałęzewo-Gałęzewko,
c)Lubcz,
d)Mięcierzyn,
e)Zalesie.
Sprzęt do realizacji zadania min.: pług śniegowy koparka.
2.Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
1)Odśnieżanie dróg i ulic.
Odśnieżanie dróg ma na celu usuniecie śniegu z jezdni i poboczy dróg oraz obiektów towarzyszących jakimi są zatoki autobusowe, parkingi. Drogi i ww. obiekty winny być odśnieżone w sposób zapewniający przejezdność. Wykonawca jest odpowiedzialny do utrzymania dróg w należytym stanie, tak aby były zachowane warunki bezpiecznego poruszania się ludzi i pojazdów. Sprzęt wykonujący na drodze prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powinien być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności winien być wyposażony w żółty sygnał błyskowy. Ww. sprzęt winien być gotowy od dnia zawarcia umowy. Wykonawca zapewni całodobową pracę sprzętu w razie takiej potrzeby, również w dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta). W czasie awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany jest podstawić sprzęt zastępczy. Każdy kierowca sprzętu musi być wyposażony w telefon komórkowy w celu szybkiej łączności z koordynatorem akcji zima.
2)Zapobieganie i likwidacja śliskości.
Śliskość zimowa-zjawisko występujące na drogach na wskutek utworzenia się na nawierzchni drogowych warstwy lodu, zlodowaciałego lub ubitego śniegu. Rozróżnia się trzy następujące formy śliskości zimowej w zależności od warunków powstawania, a mianowicie:
a)gołoledź jest to warstwa lodu o grubości 1 mm, powstałą na skutek opadów mgły roszącej, mżawki lub deszczu na nawierzchnię o ujemnej temperaturze,
b)lodowica jest to warstwa lodu o grubości do kilku cm powstała z zamarznięcia nie usuniętej z nawierzchni wody pochodzącej ze stopnienia śniegu lodu, opadu deszczu,
c)zlodowaciały lub ubity śnieg-jest to warstwa śniegu w postaci:
- przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nieusuniętego śniegu, pokrywającej ją całkowicie lub częściowo warstwą o grubości kilku mm,
- przymarzniętej do nawierzchni, zlodowaciałej lub ubitej nieusuniętej warstwy śniegu o grubości do kilku cm,
- zalegającą nawierzchnię warstwy o znacznej grubości ze zlodowaciałą lub ubitą górną częścią tej warstwy,
- śliskość pośniegowa-jest to ujemny nieusunięty z nawierzchni śnieg, który pod wpływem intensywnego ruchu kołowego zmiennych warunków atmosferycznych zostaje ubity, a górna warstwa lodowacieje.
W przypadku wystąpienia, którego z ww. zjawisk lub wspólnie Wykonawca zobowiązany jest rozsypywać materiał (sól+piasek) za pomocą piaskarki. Sprzęt m.in. do załadunku materiału do zapobiegania lub likwidacji śliskości oraz inny wymieniony sprzęt w niniejszej SIWZ winien zapewnić Wykonawca do realizacji całości przedmiotu zamówienia lub poszczególnych ZADAŃ.
Materiał (wymieszana sól z piaskiem) do zapobiegania powstaniu i likwidacji śliskości zimowej znajduje się na przy Oczyszczalni ścieków przy ul. Jeziornej 1a w Rogowie (zapewnia Zamawiający)..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: ZADANIE I - Zapobieganie i likwidacja śliskości;
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

DOM-BRUK Paweł Domagała;, Żnin, 88-400 Januszkowo 43;, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20362,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 13237,50
Oferta z najniższą ceną: 13237,50 / Oferta z najwyższą ceną: 17350,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: ZADANIE 2- 7 Odśnieżanie ulic i dróg w sołectwach;
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PW AR TRANS Arkadiusz Lusiak, Żnin, 88-400 Białożewin 72, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 160995,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 82416,00
Oferta z najniższą ceną: 82416,00 / Oferta z najwyższą ceną: 117200,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych oraz...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Toruń
(kujawsko-pomorskie)
DOR-271-10/12 Przeprowadzenie usług poradnictwa zawodowego i psychologicznego dla 101 osób bezrobotnych.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Nowy Sącz
(małopolskie)
Dostawa wraz z montażem 3 kotłów centralnego ogrzewania na potrzeby szkół na terenie gm. Górno
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Górno
(świętokrzyskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH