PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

zmiana sposobu użytkowania szkoły na dom pomocy społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku podlegającego przebudowie

Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

Data publikacji ogłoszenia:

2013-10-17

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Bartoszyce / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

216161/2013

Opis

Bartoszyce: zmiana sposobu użytkowania szkoły na dom pomocy społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku podlegającego przebudowie
Numer ogłoszenia: 216161 - 2013; data zamieszczenia: 16.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 312746 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Bartoszycach, ul. Grota-Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 762 17 20, faks 89 7625310.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zmiana sposobu użytkowania szkoły na dom pomocy społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku podlegającego przebudowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na dom pomocy społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu dz. Nr 4/1, obręb Kamińsk Gm. Górowo Iławeckie, 2) przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie: a) przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i technologicznej oraz odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku, b) instalacji wewnętrznych wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i technologicznej, centralnego ogrzewania z kotłownią gazową oraz wentylacji i instalacji solarnej, c) instalacji rozdzielczej zasilającej budynek w energię elektryczną oraz instalacji oświetlenia terenu, d) instalacji rozdzielczej i rozdzielnic, instalacji gniazd wtyczkowych, instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego, instalacji połączeń wyrównawczych, instalacji ochrony odgromowej, e) utwardzenia ciągów pieszych, miejsc postojowych, placów gospodarczych, dróg dojazdowych do windy zewnętrznej i klatki schodowej, f) dobudowy windy i klatki schodowej, g) docieplenia ścian i dachu, h) wymiany częściowej stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, i) izolacji i docieplenia ścian piwnic, j) systemu sygnalizacji pożaru, k) opracowanie dokumentacji wykonawczej w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą załącznik do decyzji o pozwoleniu na budowę oraz opracowanie dokumentacji projektowej powykonawczej, 3) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej - załącznikach nr 9.1 - 17.18 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót - załącznikach nr 18.1 - 18.5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przedmiary robót - załączniki nr 19.1 - 19.9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia traktowane są jedynie jako materiał poglądowy i nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia w rozumieniu art. 31 ustawy Prawo zamówień publicznych, 4) wymaganą dokumentację wykonawczą w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia oraz dokumentację projektową powykonawczą należy opracować w 3 egz., wszystkie materiały niezbędne do projektowania wykonawca pozyska własnym kosztem i staraniem (w tym ekspertyzy, opinie, badania i pomiary, podkłady geodezyjne, itp.), projekt wykonawczy oraz dokumentacja powykonawcza muszą spełniać obowiązujące na dzień ich złożenia przepisy, normy i warunki techniczne oraz posiadać uzgodnienia i dokumenty niezbędne do ich wykorzystania, 5) dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót lub przedmiary robót mogą wskazywać dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie; zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót lub przedmiarach robót pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz będą zgodne pod względem: a) charakteru użytkowego, b) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość), c) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, 6) w przypadku, gdy zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie wykonawca, przy czym realizacja przedmiotu zamówienia musi nastąpić w terminie przewidzianym specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 7) odnośnie wywozu i utylizacji odpadów powstałych w związku z realizacją zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do: a) zdemontowania grzejników żeliwnych i przekazania ich zamawiającemu, który zagospodaruje je we własnym zakresie, b) zdemontowania płyt drogowych z drogi wewnętrznej i przekazania ich zamawiającemu, który zagospodaruje je we własnym zakresie, c) przekazania starych mebli drewnianych (szafy, biurka, itp.) zamawiającemu, który zagospodaruje je we własnym zakresie, d) przekazania szaf chłodniczych zamawiającemu, który zagospodaruje je we własnym zakresie, e) zdemontowania, wywiezienia i przedłożenia zamawiającemu dokumentów z utylizacji pozostałych odpadów, w tym lamp, świetlówek, rur, opraw.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.33.00.00-9, 45.31.10.00-0, 45.23.32.20-7, 71.32.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego BUDOPRZEM Spółka z o.o., ul. Orkana 5B, 10-012 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8869944,37 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 5195550,00
Oferta z najniższą ceną: 4774856,26 / Oferta z najwyższą ceną: 5947437,86
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Wymiana kanalizacji deszczowej zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół im. M. Konarskiego przy ul. Okopowej 55a w Warszawie...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Usługa dostarczania przesyłek pocztowych o wadze do 50 g i powyżej 50 g oraz usługa kurierska dla UKSW w Warszawie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Dostawy drobnego sprzętu medycznego j.uż.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Siedlce
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH