PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE GRUPOWEGO SZKOLENIA W ZAKRESIE: OCIEPLANIE ŚCIAN DLA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH PROJEKTU WSPARCIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim

Data publikacji ogłoszenia:

2011-10-19

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Tomaszów Mazowiecki / łódzkie

Numer ogłoszenia

272775/2011

Opis

Tomaszów Mazowiecki: ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE GRUPOWEGO SZKOLENIA W ZAKRESIE: OCIEPLANIE ŚCIAN DLA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH PROJEKTU WSPARCIE
Numer ogłoszenia: 272775 - 2011; data zamieszczenia: 18.10.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 257899 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Cekanowska 5, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie, tel. 044 7237353, faks 044 7233489.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE GRUPOWEGO SZKOLENIA W ZAKRESIE: OCIEPLANIE ŚCIAN DLA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH PROJEKTU WSPARCIE.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest szkolenie grupowe dla 6 mężczyzn beneficjentów ostatecznych projektu Wsparcie w zakresie Ocieplanie ścian budynków metodą lekką - mokrą: - czas trwania szkolenia (termin wykonania zamówienia): szkolenie winno być przeprowadzone w okresie od 24.10.2011r. do 22.11.2011r. Szkolenie winno rozpocząć się po wykonaniu badań lekarskich (profilaktycznych i specjalistycznych - praca na wysokości) potwierdzających zdolność beneficjentów ostatecznych do podjęcia zatrudnienia w w/w zakresie. Koszt badań lekarskich w całości pokryje wykonawca; - liczba dni szkolenia: 20 kolejnych dni roboczych; - przez wykonanie całości zamówienia zamawiający rozumie przeprowadzenie zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych zgodnie z programem szkolenia oraz przeprowadzenie egzaminów z części teoretycznej i praktycznej; - liczba godzin szkolenia: 160 godzin (1 godzina = 60 min) na jednego uczestnika, maksymalnie 8 godzin (1 godzina = 60 min) dziennie, w tym: 48 godzin (1 godzina = 60 min) z wiedzy teoretycznej i 112 godzin (1 godzina = 60 min) z wiedzy praktycznej w godzinach od 8.00 do 20.00; - zamawiający wymaga aby po każdej godzinie zajęć odbywała się przerwa minimum 5 minut oraz jedna przerwa obiadowa minimum 15 minut na spożycie gorącego posiłku. Zamawiający wymaga aby przerwy nie były wliczane w liczbę godzin szkolenia, natomiast wykazywane były i uwzględnione w programie szkolenia i harmonogramie zajęć; - miejsce odbywania szkolenia: teren miasta Tomaszowa Mazowieckiego lub w miejscowości oddalonej od miasta Tomaszowa Mazowieckiego do 40 km; - zajęcia praktyczne z zakresu Ocieplanie ścian budynków metodą lekką - mokrą realizowane będą między innymi w budynku należącym do zamawiajęcego tj. znajdującego się przy ul. Jana Pawła II 15 o powierzchni ścian ok. 100 m2. Materiały użyte do realizacji w/w zajęć praktycznych po zakończeniu szkolenia stają się własnością zamawiającego; - Zamawiający dopuszcza możliwość do wykonywania zajęć praktycznych wewnątrz budynku w przypadku gdy temperatura na zewnątrz wynosić będzie poniżej +5oC ; - w organizacji szkolenia wykonawca powinien również uwzględnić zabezpieczenie realizacji zajęć praktycznych w razie niesprzyjających warunków pogodowych, które nie będą stanowić okoliczności uzasadniających przerwanie szkolenia lub zmianę warunków umowy; - szkolenie winno odbywać się pięć razy w tygodniu od poniedziałku do piątku; - zakres tematyczny szkolenia: materiałoznawstwo, wymagania dotyczące ochrony cieplnej budynków, przegląd stosowanych metod ocieplania, materiały budowlane do ociepleń metodą lekką-mokrą, tynki cienkowarstwowe; zasady organizacji stanowiska pracy, sprzęt i narzędzia, rusztowania; przygotowanie podłoża do ocieplenia, gruntowanie i odgrzybianie podłoża; technologia wykonywania ocieplenia; tynki mineralne, tynki żywiczne; naprawa ocieplenia, ocena jakości robót ociepleniowych; Wykonawca winien wyposażyć każdego uczestnika szkolenia w materiały dydaktyczne oraz odzież ochronną w tym obuwie, rękawice, ubranie robocze tj. spodnie, bluzę, koszula flanelowa z długim rękawem, kask ochronny zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dla danego rodzaju zawodu. Po zakończeniu szkolenia odzież ochronna w tym obuwie, rękawice, ubranie robocze tj. spodnie, bluzę, koszulkę z krótkim rękawem, kask ochronny stają się własnością uczestnika szkolenia. Wykonawca winien zapewnić uczestnikom szkolenia warunki do nauki w oparciu o zasady BHP i p. poż. Sale dydaktyczne powinny być wyposażone stosownie do potrzeb co najmniej 6-osobowej grupy beneficjentów ostatecznych. W programie szkolenia należy załączyć informację dotyczącą lokalizacji, w której realizowane będą zajęcia teoretyczne oraz praktyczne wraz ze szczegółowym opisem wyposażenia sal dydaktycznych oraz opisem rodzaju i ilości urządzeń niezbędnych do zrealizowania zajęć praktycznych. UWAGA: Wykonawca realizujący zamówienie musi być zarejestrowany w rejestrze instytucji szkoleniowych, zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.) i pozostawać w rejestrze przez cały okres realizacji zamówienia, w przypadku wykreślenia wykonawcy z rejestru instytucji szkoleniowych, przed zakończeniem realizacji zamówienia zamawiający uzyska prawo odstąpienia od umowy a wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia należnego mu zgodnie z niniejszą umową, niezależnie od zakresu i zaawansowania realizacji zamówienia. Po zakończeniu szkolenia beneficjenci ostateczni otrzymają od wykonawcy następujące dokumenty: 1) Zaświadczenie o jego ukończeniu szkolenia; 2) Certyfikat o ukończeniu szkolenia, który winien zawierać kolorowe logotypy: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Unii Europejskiej z odniesieniem Europejski Fundusz Społeczny, Instytucji Pośredniczącej 2 Stopnia tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi i Realizatora Projektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz informację o współfinansowaniu szkolenia przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; 3) Zaświadczenie lekarskie z badań profilaktycznych i specjalistycznych - praca na wysokości, wymaganych do podjęcia zatrudnienia zgodnie z rodzajem zawodu i obowiązującymi przepisami prawa. Kopie zaświadczeń wykonawca ma obowiązek dostarczyć do siedziby zamawiającego w terminie do 3 dni po zakończeniu szkolenia. 2. Wymagania dla punktu 2.2 SIWZ: 1) Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia wyposażyć każdego uczestnika szkolenia w materiały dydaktyczne oraz zestaw niezbędnych materiałów pomocniczych, między innymi: skrypt (podręcznik), minimum 1 notatnik, minimum 2 długopisy oraz sporządzić protokół przekazania w/w materiałów, w tym każdy uczestnik szkolenia potwierdza odebranie w/w materiałów własnoręcznym podpisem. Wykonawca dostarczy protokół do siedziby zamawiającego w terminie 5 dni po wydaniu materiałów. 2) Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia wyposażyć każdego uczestnika szkolenia w komplet odzieży ochronnej, na który składają się: obuwie, rękawice, ubranie robocze tj. spodnie, bluza, koszula flanelowa z długim rękawem, kask ochronny zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dla danego rodzaju zawodu, w tym każdy uczestnik szkolenia potwierdza odebranie w/w kompletu odzieży ochronnej własnoręcznym podpisem. Wykonawca dostarczy protokół do siedziby zamawiającego w terminie 5 dni po wydaniu odzieży. Po zakończeniu szkolenia komplet odzieży ochronnej, na który składają się: obuwie, rękawice, ubranie robocze tj. spodnie, bluza, koszula flanelowa z długim rękawem, kask ochronny stają się własnością uczestnika szkolenia. 3) Wszystkie materiały, odzież oraz dokumenty przygotowywane i wydawane w ramach szkolenia winny być oznaczone zgodnie z: Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydane przez Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, Warszawa, 4 luty 2009 r. Powyższe wytyczne oraz wzory logotypów dostępne są na stronie: http://www.wup.lodz.pl/. 4) Zajęcia z zakresów tematycznych określonych w punkcie 2.2 SIWZ powinny odbywać się pięć razy w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00. 5) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dziennik zajęć zawierający: wymiar godzin, tematy zajęć edukacyjnych oraz listę obecności i przekazać zamawiającemu kopię dziennika zajęć w terminie 5 dni po zakończeniu szkolenia. 6) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dokumentację dotyczącą prowadzenia szkoleń, w tym: prowadzenie list obecności, rejestrowanie i niezwłoczne zgłaszanie zamawiającemu w danym dniu a najpóźniej w następnym dniu o każdej nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w trakcie jego trwania - pod rygorem odmowy zapłaty za szkolenie tych osób. Prowadzenie listy obecności na zajęciach polega na tym, że każdy uczestnik szkolenia potwierdza obecność na zajęciach własnoręcznym podpisem. Wykonawca winien dostarczyć jej kopię do siedziby zamawiającego raz na dwa tygodnie oraz niezwłocznie po zakończeniu szkolenia. 7) Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem ze zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Czas trwania egzaminu nie wlicza się w czas trwania szkolenia. 8) Wykonawca powiadamia zamawiającego, na 7 dni wcześniej o dacie, miejscu i godzinie egzaminu uczestników szkolenia. 9) Po zakończeniu szkolenia wykonawca zobowiązany jest zorganizować egzamin ze zdobytej wiedzy oraz sporządzić protokół z egzaminu. 10) Wykonawca w terminie 5 dni po egzaminie winien dostarczyć zamawiającemu protokół z egzaminu, kopię wydanych zaświadczeń i Certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia oraz kopię rejestru wydanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskania kwalifikacji przez beneficjentów ostatecznych po pozytywnie zdanym egzaminie. 11) Zajęcia teoretyczne i praktyczne winny być prowadzone przez osoby posiadające kwalifikacje zgodnie z programem szkolenia i co najmniej 3 letnim stażem pracy jako osoba prowadząca szkolenia zgodnym z kierunkiem szkolenia. 12) Zamawiający dopuszcza możliwość - po uprzednim zawiadomieniu zamawiającego - do zmiany kolejności zajęć, wykładowców, oznaczenia sali wynikających z programu szkolenia i harmonogramu zajęć. W przypadku zmiany wykładowcy (osoby prowadzącej zajęcia praktyczne lub teoretyczne) wykonawca winien doręczyć zamawiającemu dokumenty potwierdzające kwalifikacje wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskać zgodę zamawiającego na nowego wykładowcę. 13) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości przebiegu szkolenia. 14) W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest zapewnić i pokryć koszty badań profilaktycznych i specjalistycznych - praca na wysokości wymaganych do podjęcia zatrudnienia zgodnie z rodzajem zawodu i obowiązującymi przepisami prawa. Oryginał zaświadczenia wykonawca zobowiązany jest przekazać beneficjentowi ostatecznemu projektu Wsparcie, natomiast kopię zaświadczenia wykonawca powinien dostarczyć zamawiającemu w terminie 3 dni po zakończeniu szkolenia. 15) W przypadku braku wskazań do uczestniczenia w przedmiotowym szkoleniu beneficjenta ostatecznego wynikającego z przeprowadzonych badań lekarskich wykonawca otrzyma tylko wynagrodzenie za wykonane badania lekarskie. W przypadku określonym powyżej zamawiający wskaże kolejną osobę na miejsce osoby, u której stwierdzono przeciwwskazania. 16) W przypadku wskazania przez zamawiającego kolejnego beneficjenta ostatecznego na miejsce beneficjenta z przeciwwskazaniami do w/w szkolenia, wykonawca pokryje koszt jego badań lekarskich w ramach wynagrodzenia przysługującemu mu z tytułu realizacji niniejszego zamówienia. 17) Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć na czas trwania szkolenia osoby wskazane przez zamawiającego (osoby biorące udział w szkoleniu) od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wykonawca doręczy zamawiającemu w dniu rozpoczęcia szkolenia kopię polisy ubezpieczeniowej zawartej na czas trwania szkolenia. Zamawiający przedstawi wykonawcy imienną listę osób wskazanych do ubezpieczenia. 18) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia ankiety ewaluacyjnej po przeprowadzeniu szkolenia. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 3 dni po zakończeniu szkolenia dostarczyć do siedziby zamawiającego ankietę ewaluacyjną - której wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy. 19) Przez zakończenie szkolenia rozumie się przeprowadzenie 160 godzin (1 godzina = 60 minut) szkolenia oraz egzaminu z części teoretycznej oraz z części praktycznej dla beneficjentów ostatecznych projektu Wsparcie. 20) Szkolenie winno być prowadzone wyłącznie dla beneficjentów ostatecznych projektu Wsparcie i wyłącznie z ich udziałem. 21) Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i zamieszczenia minimum 3 szt., formatu A3 plakatów dotyczących realizacji szkolenia współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 22) Wzór plakatu stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 23) Wykonawca w dniu rozpoczęcia szkolenia zobowiązany jest zamieścić plakaty o realizowanym szkoleniu w miejscu szkolenia oraz w siedzibie wykonawcy. 24) Wykonawca zobowiązany jest, w przypadku prowadzenia szkolenia poza Tomaszowem Mazowieckim do: a) Przewozu beneficjentów z miejsca wskazanego przez zamawiającego tj. ul. P.O.W w Tomaszowie Mazowieckim (przy Muzeum) do miejsca szkolenia i z miejsca szkolenia do miejsca wskazanego przez zamawiającego tj. ul. P.O.W w Tomaszowie Mazowieckim (przy Muzeum); b) Zapewnienie beneficjentom podczas transportu warunków bezpieczeństwa i higieny odpowiadających rodzajowi transportu; c) Punktualnego wykonywania przewozu beneficjentów zgodnie z harmonogramem zajęć. 25) Koszt szkolenia powinien zawierać w szczególności: należność przysługującą jednostce szkoleniowej, wynajęcie sali, wynagrodzenie wykładowców, serwis kawowy, gorący posiłek, materiały szkoleniowe bezpośrednie i pośrednie, badania lekarskie, ubezpieczenie, koszt dowozu na zajęcia i egzamin, zorganizowanie egzaminu, koszt egzaminu, koszt przygotowania i wydrukowania 3 szt. plakatów itp. 3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić beneficjentom ostatecznym serwis kawowy i gorący posiłek w dni robocze w trakcie trwania zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych oraz przerwy na w/w serwis kawowy oraz gorący posiłek. Przy dostawie serwisu kawowego i gorących posiłków do miejsca realizacji zamówienia, wykonawca zobowiązany jest przestrzegać podstawowe normy sanitarne oraz BHP. 3.1 Pod pojęciem serwisu kawowego w czasie 1 dniowego spotkania dla 1 grupy należy rozumieć: 1) Minimum 1 ekspres do parzenia kawy, kawa mielona do zasypania ekspresu na minimum 2 kubki kawy dla każdego uczestnika szkolenia, naczynia jednorazowego użytku - kubki nie mniej niż 2 sztuki na osobę, mieszadełka - nie mniej niż 2 sztuki na osobę, cukier w saszetkach jednorazowych - nie mniej niż 4 sztuki na osobę, śmietanka do kawy w płynie w pojemnikach jednorazowych (10 g) - nie mniej niż 2 sztuki na osobę, serwetki jednorazowe; w/w produkty spożywcze winny być najwyższej jakości oraz naczynia jednorazowego użytku muszą posiadać atest PZH; 2) Minimum 1 czajnik elektryczny o pojemności min. 1,7 l., herbata w saszetkach jednorazowych pakowanych oddzielnie w kopertach w czterech różnych smakach (herbata czarna, herbata czarna owocowa) - nie mniej niż 2 sztuki na osobę, naczynia jednorazowego użytku - kubki - nie mniej niż 2 sztuki na osobę, mieszadełka - nie mniej niż 2 sztuki na osobę, cukier w saszetkach jednorazowych - nie mniej niż 4 sztuki na osobę, serwetki jednorazowe; w/w produkty spożywcze winny być najwyższej jakości oraz naczynia jednorazowego użytku muszą posiadać atest PZH; 3) Mieszanka ciastek, w tym między innymi: ciastka kruche, maślane, wafelki, biszkoptowe z galaretką, nie mniej niż 15 sztuk na osobę dziennie. 4) Woda mineralna gazowana lub niegazowana w butelkach plastikowych, zakręcanych - nie mniej niż 1,5 litra wody mineralnej gazowanej lub niegazowanej na osobę dziennie. 5) Serwis kawowy winien być wydawany minimum 10 minut przed rozpoczęciem zajęć oraz w czasie trwania zajęć teoretycznych i praktycznych, do wyczerpania potrzeb beneficjentów ostatecznych. Produkty podawane podczas serwisu kawowego i gorącego posiłku winny spełniać normy żywieniowe oraz sanitarno-epidemiologiczne. 3.2 Pod pojęciem gorącego posiłku należy rozumieć obiad składający się z drugiego dania: - 200g porcja mięsa (waga po przetworzeniu), 250g gotowanej kaszy (waga po przetworzeniu), ryżu, makaronu, klusek (kopytka) lub 300g ziemniaków (waga po przetworzeniu), oraz 150g surówki (waga po przetworzeniu). Zamawiający dopuszcza przygotowywanie i podawanie następujących dań obiadowych: gulasz wieprzowy, wołowy, drobiowy, wieprzowina po chińsku do ryżu lub makaronu - nie mniej niż 200 g (waga po przetworzeniu); bigos z mięsem - nie mniej niż 250 g (waga po przetworzeniu); gołąbki mięsne w sosie pomidorowym - nie mniej niż 200 g (bez sosu - waga po przetworzeniu); naleśniki - nie mniej niż dwie sztuki, łącznie nie mniej niż 300g (waga po przetworzeniu); krokiety z kapustą, mięsem, grzybami nie mniej niż 250g (waga po przetworzeniu); pierogi z kapustą i mięsem lub z kapustą i grzybami - nie mniej niż 250 g (waga po przetworzeniu). Dopuszcza się raz w tygodniu przygotowanie posiłku bez mięsa i zastąpieniem go produktami z zawartością białka zwierzęcego tj.: ryba - 200g (waga po przetworzeniu) lub jaja - 4 szt. oraz z zawartością sera białego 150g, jogurtu naturalnego (150 ml.), jogurtu owocowego (150 ml.) lub śmietany (150 ml.). Obiady powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, muszą być zróżnicowane, sporządzone z pełnowartościowych produktów. 3.3 Każdy z posiłków musi zawierać minimum 1000 kalorii. Posiłki muszą być wydawane jako produkty o temperaturze 60oC - 80oC - zgodnie z normami żywieniowymi. Nie można zaniżać ustalonej wagi posiłków pod groźbą zastosowania kar umownych. 3.4 Wykonawca winien przedstawić jako załącznik do oferty jadłospis posiłków wraz z gramaturą na wszystkie dni zajęć teoretycznych i praktycznych, różnego rodzaju dań obiadowych na cały okres trwania zamówienia. W przypadku wyboru oferty wykonawca zobowiązany jest realizować przedłożony jadłospis. Przedstawiony przez wykonawcę jadłospis stanowić będzie integralną część oferty. Kolejność poszczególnych pozycji jadłospisów określa i realizuje samodzielnie wykonawca. 3.5 Wykonawca winien sporządzać codziennie protokół wydawania produktów w ramach serwisu kawowego i gorącego posiłku, natomiast każdy uczestnik szkolenia powinien własnoręcznym podpisem potwierdzać odbiór w/w serwisu kawowego i gorącego posiłku. Wykonawca dostarczy protokół z każdego dnia wydawania serwisu kawowego i gorącego posiłku do siedziby zamawiającego w terminie 5 dni po zakończeniu szkolenia.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) w Tomaszowie Mazowieckim, jest realizatorem projektu Wsparcie w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt Wsparcie jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Stanisław Fijałkowski, Centrum Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych PRO EUROPA, ul. Szeroka 7/11 a lok. 17, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15244,80 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 38000,00
Oferta z najniższą ceną: 38000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 0,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
znak sprawy: AEZ/S-025/2013 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy Kat. B i kursu operatora kombajnów zbożowych dla uczniów szkól...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Przeworsk
(podkarpackie)
Dożywianie uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum - Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zakręcie w formie gorących posiłków
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Wiązowna
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH