PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy dla uczestników projektu systemowego Aktywna integracja w Gminie Gruta - drogą do zatrudnienia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Data publikacji ogłoszenia:

2013-08-03

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Gruta / kujawsko-pomorskie

Numer ogłoszenia

311894/2013

Opis

Gruta: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy dla uczestników projektu systemowego Aktywna integracja w Gminie Gruta - drogą do zatrudnienia
Numer ogłoszenia: 311894 - 2013; data zamieszczenia: 02.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 267356 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gruta 244, 86-330 Gruta, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 468 31 21, faks 56 468 31 88.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy dla uczestników projektu systemowego Aktywna integracja w Gminie Gruta - drogą do zatrudnienia.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy dla uczestników projektu systemowego Aktywna integracja w Gminie Gruta - drogą do zatrudnienia w następującym zakresie: a. Zadanie numer 1 - Kurs prawa jazdy kat. B dla 22 osób. b. Zadanie numer 2 - Kurs prawa jazdy kat. C +E dla 1 osoby 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2.1. Zadanie numer 1 - Kurs prawa jazdy kat. B dla 22 osób. Do istotnych warunków zamówienia należy: 2.1.1. zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 22 osób, 2.1.2. zapewnienie przeprowadzenia i opłacenie badań lekarskich uczestników kursu w celu wydania zaświadczeń niezbędnych do rozpoczęcia kursu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2004 r. Nr 2 poz. 15 z późn. zm.) 2.1.3. ubezpieczenie NNW uczestników kursu; 2.1.4. sprawdzenie umiejętności kursantów w części teoretycznej i praktycznej przed dopuszczeniem do egzaminów państwowych (egzamin wewnętrzny); 2.1.5. opłacenie jednego podejść do egzaminu państwowego dla każdego uczestnika; 2.1.6. miejsce realizacji zamówienia: teren miasta Grudziądz; 2.1.7. ilość godzin zajęć teoretycznych i praktycznych zgodna z obowiązującymi przepisami prawa; 2.1.8. załączenie harmonogramu zajęć uzgodnionego z Zamawiającym przed podpisaniem umowy; 2.1.9. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji przebiegu kursu: a) dziennika zajęć edukacyjnych zawierający listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych, na każdym szkoleniu powinna być wydana dla osoby skierowanej karta prowadzonych zajęć. Wszystkie dokumenty powinny być oznakowane zgodnie z wytycznymi realizacji programów POKL. 2.1.10. Wykonawca po zakończeniu kursów i obyciu egzaminów jest zobowiązany w ciągu 7 dni roboczych przekazać Zamawiającemu: b) list obecności uczestników na poszczególnych etapach realizacji kursu c) oryginalne lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursu w części teoretycznej i praktycznej, d) zdjęć ze szkolenia, e) kserokopii badań lekarskich, f) potwierdzenie otrzymania przez uczestników szkolenia materiałów szkoleniowych, g) kserokopii polisy ubezpieczeniowej uczestników, h) kserokopii protokołu z egzaminu wewnętrznego i) imienny wykaz osób, które nie ukończyły kursu, nie zdały egzaminu lub nie przystąpiły do egzaminu. 2.2. Zadanie numer 2 - Kurs prawa jazdy kat. C+E dla 1 osoby. Do istotnych warunków zamówienia należy: 2.2.1. zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C +E dla 1 osoby, która posiada już prawo jazdy kat. C . 2.2.2. zapewnienie przeprowadzenia i opłacenie badań lekarskich w celu wydania zaświadczeń niezbędnych do rozpoczęcia kursu, w przypadku negatywnej opinii lekarza w sprawie wydania zaświadczenia dla którejś ze skierowanych osób, osoba ta nie będzie uczestniczyć w kursie i Zamawiający nie poniesie kosztów z tym związanych, poza kosztami konsultacji lekarskiej, a ilość uczestników kursu zostanie uzupełniona przez Zamawiającego; 2.2.3. ubezpieczenie NNW uczestników kursu; 2.2.4. sprawdzenie umiejętności kursantów w części teoretycznej i praktycznej przed dopuszczeniem do egzaminów państwowych (egzamin wewnętrzny); 2.2.5. miejsce realizacji zamówienia: teren miasta Grudziądz 2.2.6. ilość godzin zajęć teoretycznych i praktycznych zgodna z obowiązującymi przepisami prawa; 2.2.7. załączenie harmonogramu zajęć uzgodnionego z Zamawiającym przed podpisaniem umowy; 2.2.8. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji przebiegu kursu: a) dziennika zajęć edukacyjnych zawierający listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych, na każdym szkoleniu powinna być wydana dla osoby skierowanej karta prowadzonych zajęć. Wszystkie dokumenty powinny być oznakowane zgodnie z wytycznymi realizacji programów POKL. 2.2.9. Wykonawca po zakończeniu kursów i obyciu egzaminów jest zobowiązany w ciągu 7 dni roboczych przekazać Zamawiającemu: a) list obecności uczestników na poszczególnych etapach realizacji kursu, b) oryginalne lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursu w części teoretycznej i praktycznej, c) zdjęć ze szkolenia, d) kserokopii badań lekarskich, e) potwierdzenie otrzymania przez uczestników szkolenia materiałów szkoleniowych, f) kserokopii polisy ubezpieczeniowej uczestników, g) kserokopii protokołu z egzaminu wewnętrznego, h) imienny wykaz osób, które nie ukończyły kursu, nie zdały egzaminu lub nie przystąpiły do egzaminu. 3. Kurs będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 4. Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.) i Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. z 2012 poz. 1019). Ponadto program kursów, a także warunki jego realizacji także muszą być zgodne z w/w aktami prawnymi. 5. Zajęcia teoretyczne muszą odbywać się od poniedziałku do piątku, nie więcej niż 6 godzin zegarowych dziennie (łącznie z przewidzianymi przerwami). 6. Zajęcia praktyczne (w tym na placu manewrowym) muszą odbywać się od poniedziałku do soboty, nie więcej niż 3 godziny zegarowe dziennie. 7. Pojazdy mechaniczne na których będzie prowadzone szkolenie będą w pełni sprawne technicznie. W przypadku awarii wskazanego w ofercie pojazdu, Wykonawca na okres naprawy zapewni samochód zastępczy. Po naprawie, kolejne etapy szkolenia prowadzone są na pojeździe wskazanym w ofercie. 8. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił w trakcie szkolenia: a) warunki zgodne z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony środowiska, b) odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia zajęć teoretycznych: salę wykładową dostosowaną do prowadzenia zajęć grupowych, wyposażoną w sprzęt audiowizualny oraz niezbędne pomoce, c) dla każdego z uczestników materiały szkoleniowe, zawierające minimum: podręcznik uwzględniający tematykę zawartą w programie szkolenia, notatnik - format A4, długopis, a także niezbędne materiały dydaktyczne. Materiały szkoleniowe, za wyjątkiem długopisu, muszą być oznaczone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 9. Zamawiający skieruje do Wykonawcy łącznie 23 osoby do odbycia kursów i szkoleń, jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości kierowanych osób w przypadku zaistnienia przesłanek uniemożliwiających uczestnikowi podjęcie kursu. 10. Wykonawca zobowiązany jest: a) udostępnić Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów dotyczących postępów w realizacji szkoleń. Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia bieżącego nadzoru nad realizacją kursów, na każdym ich etapie, b) poddać się kontroli dokonywanej przez Zamawiającego jak i Instytucji Pośredniczącej - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, c) niezwłocznie poinformować Zamawiającego o wszelkich zmianach i problemach mających wpływ na przebieg realizacji kursu..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.41.12.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Zamówienie realizowane w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

1. Polski Związek Motorowy Zakład Nr 2 w Grudziądzu, ul. Kościuszki 25/27, 86-330 Grudziądz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 32220,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 25853,00
Oferta z najniższą ceną: 25853,00 / Oferta z najwyższą ceną: 26950,70
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przeprowadzenie procesu wznowienia Certyfikatu gospodarki leśnej dla RDLP w Radomiu według standardów FSC oraz wykonanie 3...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Radom
(mazowieckie)
Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Sucha Beskidzka
(małopolskie)
WYKONANIE ROBÓT KONSERWACYJNYCH POLEGAJĄCYCH NA: Część I: Remoncie schodów zewnętrznych, pomieszczeń piwnicznych oraz...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Wędrzyn
(lubuskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692

POLECAMY W SERWISACH