PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

Data publikacji ogłoszenia:

2014-09-10

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Łomża / podlaskie

Numer ogłoszenia

191815/2014

Opis

Łomża: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Numer ogłoszenia: 191815 - 2014; data zamieszczenia: 09.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 160601 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. (086) 215 69 42, faks (086) 215 69 70.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursów uczestników projektu Razem ku samodzielności (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych), kursów zawodowych wyszczególnionych poniżej: CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: I Kurs masażu klasycznego - ilość osób: 4 Termin realizacji usługi: II połowa VIII 2014 Uwagi: 60 godzin szkoleniowych, w tym nie mniej niż 50 godzin zajęć praktycznych CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: II Kurs pilarza-drwala - ilość osób: 3 Termin realizacji usługi: VIII - X 2014 Uwagi: 144 godziny dydaktyczne CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: III Kurs naprawy i serwisowania klimatyzacji - ilość osób: 3 Kurs naprawy i regeneracji pomp wtryskowych - ilość osób: 3 Kurs regeneracji turbosprężarek - ilość osób: 3 Termin realizacji usług: VIII - X 2014 CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: IV Kurs inseminacji bydła - ilość osób: 1 Termin realizacji usługi: VIII - IX 2014 Uwagi: 50 godzin, w tym min. 25 godzin praktycznych CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: V Kurs pielęgnacji terenów zielonych - ilość osób: 5 Florystyka - bukieciarstwo- ilość osób: 5 Termin realizacji usługi: IX - X 2014 Uwagi: 50 godzin dydaktycznych CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: VI Kurs asystentka - sekretarka - ilość osób: 2 Termin realizacji usługi: VIII 2014 Uwagi: 50 godzin dydaktycznych CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: VII Profesjonalny catering i dekoracja stołu - ilość osób: 1 Termin realizacji usługi: I połowa VIII 2014 Uwagi: 70 godzin dydaktycznych, w tym nie mniej niż 60 godzin zajęć praktycznych CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: VIII Księgowość małych i średnich firm - ilość osób: 8 Uwagi: 120 godzin dydaktycznych Kadry i płace - ilość osób: 5 Uwagi: 100 godzin, w tym obsługa programów Symfonia Termin realizacji usług: IX-XI 2014 CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: IX Grafika i projektowanie stron www - ilość osób: 4 Termin realizacji usługi: VIII - 31 X 2014 Uwagi: 120 godzin CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: X Szkolenie okresowe dla służb BHP i osób wykonujących zadania tych służb - ilość osób: 1 Termin realizacji usługi: VIII - 31 X 2014 Uwagi: 30 godzin CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: XI Kurs podstawy komputera z telepracą - ilość osób: 5 Termin realizacji usługi: VIII - X 2014 Uwagi: 50 godzin, w tym 5 godzin telepracy CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: XII Kurs opiekuna osób zależnych (opiekun osób starszych/chorych/niepełnosprawnych/ opiekunka dziecięca/ opiekun środowiskowy) - ilość osób: 1 Termin realizacji usługi: VIII 2014 Uwagi:120 godzin (w tym co najmniej 80 godzin praktycznych - 40 godzin w przedszkolu/ żłobku i 40 godzin w instytucji opiekującej się osobami starszymi). Zajęcia w godzinach 9.00 - 16.00 (codziennie)..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Kurs masażu klasycznego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

DR OTIS, Ośrodek Terapii i Sportu, ul. Por. Łagody 9/30, 18-400 Łomża, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9600,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4740,00
Oferta z najniższą ceną: 4740,00 / Oferta z najwyższą ceną: 8640,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Kurs pilarza-drwala
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Łomżyńska Rada FSNT NOT w Łomży, ul. Polowa 45, 18-400 Łomża, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 8400,00
Oferta z najniższą ceną: 8400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 8400,00
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Kurs inseminacji bydła
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

DR OTIS, Ośrodek Terapii i Sportu, ul. Por. Łagody 9/30, 18-400 Łomża, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1733,33 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1950,00
Oferta z najniższą ceną: 1950,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1950,00
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Kurs pielęgnacji terenów zielonych, Florystyka - bukieciarstwo
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Łomżyńska Rada FSNT NOT w Łomży, ul. Polowa 45, 18-400 Łomża, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20042,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6700,00
Oferta z najniższą ceną: 6700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 14350,00
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: Kurs asystentka - sekretarka
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości, Robert Staluszka, ul. Zielona 8, 88-430 Janowiec Wielkopolski, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4595,67 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3552,50
Oferta z najniższą ceną: 3552,50 / Oferta z najwyższą ceną: 5650,00
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: Profesjonalny catering i dekoracja stołu
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji, ul. Stanisława Małachowskiego 2B, 64-800 Chodzież, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1982,67 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2940,00
Oferta z najniższą ceną: 2940,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3950,00
Waluta: PLN.Część NR: 8   Nazwa: Księgowość małych i średnich firm, Kadry i płace
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Łomżyńska Rada FSNT NOT w Łomży, ul. Polowa 45, 18-400 Łomża, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24194,33 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 9800,00
Oferta z najniższą ceną: 9800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 21625,00
Waluta: PLN.Część NR: 9   Nazwa: Grafika i projektowanie stron www
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości, Robert Staluszka, ul. Zielona 8, 88-430 Janowiec Wielkopolski, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17462,67 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 8522,00
Oferta z najniższą ceną: 8522,00 / Oferta z najwyższą ceną: 15031,00
Waluta: PLN.Część NR: 10   Nazwa: Szkolenie okresowe dla służb BHP i osób wykonujących zadania tych służb
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Łomżyńska Rada FSNT NOT w Łomży, ul. Polowa 45, 18-400 Łomża, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 433,33 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 400,00
Oferta z najniższą ceną: 400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2950,00
Waluta: PLN.Część NR: 11   Nazwa: Kurs podstawy komputera z telepracą
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

T-Matic, Grupa Computer Plus Sp. z o.o., ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3629,84 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4245,00
Oferta z najniższą ceną: 4245,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6660,00
Waluta: PLN.Część NR: 12   Nazwa: Kurs opiekuna osób zależnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

DR OTIS, Ośrodek Terapii i Sportu, ul. Por. Łagody 9/30, 18-400 Łomża, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1204,24 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1590,00
Oferta z najniższą ceną: 1590,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4320,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej: 26-930 Garbatka-Letnisko, Garbatka Długa
Nieruchomości, działki budowlane, licytacja
Kozienice
(mazowieckie)
przetarg na najem lokalu użytkowego
Nieruchomości, budynki inne, przetarg
Świdnik
(lubelskie)
zakup aparatów ultrasonograficznych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH