PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GORLICACH PROJEKTU POD NAZWĄ DAJ...

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach

Data publikacji ogłoszenia:

2015-04-23

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Gorlice / małopolskie

Numer ogłoszenia

92602/2015

Opis

Gorlice: ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ
W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GORLICACH PROJEKTU POD NAZWĄ
DAJ SOBIE SZANSĘ, TOBIE TEŻ SIĘ UDA WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
Numer ogłoszenia: 92602 - 2015; data zamieszczenia: 22.04.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 69702 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Reymonta 1, 38-300 Gorlice, woj. małopolskie, tel. 18 3520510, faks 18 3520536.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ
W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GORLICACH PROJEKTU POD NAZWĄ
DAJ SOBIE SZANSĘ, TOBIE TEŻ SIĘ UDA WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń w 2015 r. w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach projektu pod nazwą Daj sobie szansę, Tobie też się uda współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie przez instytucję szkoleniową posiadającą aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę wykonawcy.

3. Celem szkolenia jest aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwiększenie kompetencji społecznych i zawodowych, wzmocnienie poczucia wartości i wiary we własne siły.

4. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie autorskich programów zajęć z uwzględnieniem specyfiki grupy docelowej, zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 20 osób w wieku 15 - 64 lat - klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach w następujących modułach tematycznych: trening umiejętności społecznych, doradztwo zawodowe, doradztwo psychologiczne.

1) Trening umiejętności społecznych - I etap szkolenia:
a) Zajęcia powinny obejmować m.in. takie elementy tematyczne jak: naukę umiejętności komunikacji
interpersonalnej, poznawanie własnej osoby, umiejętność zarządzania własną osobą, autoprezentację, radzenie sobie ze stresem, postępowanie w sytuacjach konfliktowych, trening asertywności itp.
b) Zajęcia mają charakter grupowy - 2 grupy (każda grupa licząca po 10 osób).
c) Liczba godzin szkoleniowych dla jednej grupy - 40 (1 godzina szkoleniowa - 45 minut).
d) Zajęcia szkoleniowe odbywać się będą od poniedziałku do piątku w dniach pracy zamawiającego w godzinach 8:00 - 15:00. Dla każdej grupy szkolenie zostanie przeprowadzone w ciągu pięciu dni, po 8 godzin szkoleniowych w każdym dniu.
e) Wykonawca po przeprowadzeniu niniejszego etapu szkolenia zobowiązany jest do wydania dokumentu o ukończeniu szkolenia z uwzględnieniem zapisu o liczbie godzin szkolenia każdemu uczestnikowi.
f) Wykonawca zapewnia każdemu uczestnikowi szkolenia materiały edukacyjne (książka o tematyce zgodnej z tematyką niniejszego modułu szkoleniowego) do wykorzystania podczas zajęć i oddaje je uczestnikom na własność.
g) W każdym dniu szkolenia należy zapewnić uczestnikom przerwy kawowe i obiadową.

2) Doradztwo zawodowe - II etap szkolenia:
a) Zajęcia powinny obejmować m.in. takie elementy tematyczne jak: zwiększanie motywacji do własnego rozwoju zawodowego, aktywizacja uczestników do poszukiwania pracy, sprawne i elastyczne poruszanie się po rynku pracy, metody poszukiwania pracy, umiejętność sporządzania dokumentów aplikacyjnych itp.
b) Zajęcia mają charakter grupowy i indywidualny.
Zajęcia grupowe - 2 grupy (każda grupa licząca po 10 osób).
Zajęcia indywidualne - przeprowadzone z każdym uczestnikiem szkolenia osobno.
c) Liczba godzin szkoleniowych grupowych, dla jednej grupy - 24 (1 godzina szkoleniowa - 45 minut).
Liczba godzin szkoleniowych indywidualnych - 2 (1 godzina szkoleniowa - 45 minut) dla każdego uczestnika szkolenia.
d) Zajęcia szkoleniowe odbywać się będą od poniedziałku do piątku w dniach pracy zamawiającego.
Zajęcia grupowe: dla każdej grupy szkolenie zostanie przeprowadzone w ciągu trzech dni w godzinach 8:00 - 15:00.
Zajęcia indywidualne przeprowadzone zostaną dla uczestników danej grupy bezpośrednio po
zakończeniu zajęć grupowych tej grupy w ciągu dwóch lub trzech dni w godzinach 8:00 - 18:00.
e) Wykonawca po przeprowadzeniu niniejszego etapu szkolenia zobowiązany jest do wydania dokumentu o ukończeniu szkolenia z uwzględnieniem zapisu o liczbie godzin szkolenia i karty konsultacji w zakresie doradztwa zawodowego każdemu uczestnikowi.
f) Wykonawca zapewnia każdemu uczestnikowi szkolenia materiały edukacyjne (książka o tematyce zgodnej z tematyką niniejszego modułu szkoleniowego) do wykorzystania podczas zajęć i oddaje je uczestnikom na własność.
g) W każdym dniu szkolenia grupowego należy zapewnić uczestnikom przerwy kawowe i obiadową.

3) Doradztwo psychologiczne - III etap szkolenia:
a) Zajęcia powinny obejmować m.in. takie elementy tematyczne jak: przełamanie bariery zniechęcenia do uczestnictwa w życiu społecznym, przełamywanie bariery lękowej związanej z wejściem na rynek pracy, zwiększenie motywacji do poszukiwania pracy, zwiększenie uczestnictwa w życiu społeczno - zawodowym, zwiększenie świadomości na temat zagrożeń płynących z uzależnienia od alkoholu i środków psychoaktywnych, przełamanie strachu i wstydu przed ujawnieniem zjawisk negatywnych występujących w rodzinach (przemoc w rodzinie) itp.
b) Zajęcia mają charakter grupowy i indywidualny.
Zajęcia grupowe - 2 grupy ( każda grupa licząca po 10 osób).
Zajęcia indywidualne - przeprowadzone z każdym uczestnikiem szkolenia osobno.
c) Liczba godzin szkoleniowych grupowych, dla jednej grupy - 24 (1 godzina szkoleniowa - 45 minut).
Liczba godzin szkoleniowych indywidualnych - 2 (1 godzina szkoleniowa - 45 minut) dla każdego uczestnika szkolenia.
d) Zajęcia szkoleniowe odbywać się będą od poniedziałku do piątku w dniach pracy zamawiającego.
Zajęcia grupowe: dla każdej grupy szkolenie zostanie przeprowadzone w ciągu trzech dni w godzinach 8:00 - 15:00.
Zajęcia indywidualne przeprowadzone zostaną dla uczestników danej grupy bezpośrednio po zakończeniu zajęć grupowych tej grupy w ciągu dwóch lub trzech dni w godzinach 8:00 - 18:00.
e) Wykonawca po przeprowadzeniu niniejszego etapu szkolenia zobowiązany jest do wydania dokumentu o ukończeniu szkolenia z uwzględnieniem zapisu o liczbie godzin szkolenia i opinii psychologicznej każdemu uczestnikowi.
f) Wykonawca zapewnia każdemu uczestnikowi szkolenia materiały edukacyjne (książka o tematyce zgodnej z tematyką niniejszego modułu szkoleniowego) do wykorzystania podczas zajęć i oddaje je uczestnikom na własność.
g) W każdym dniu szkolenia grupowego należy zapewnić uczestnikom przerwy kawowe i obiadową.

5. Każdej grupie szkoleniowej należy zapewnić ciągłość szkolenia realizując moduły szkoleniowe określone w ust. 1.4. pkt 1-3 tzn. po każdym etapie szkolenia danej grupy należy rozpocząć dla tej grupy (bez zbędnych przerw między kolejnymi dniami szkolenia - nie więcej niż 3 dni szkoleniowe przerwy) następny etap szkolenia.

6.Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia ankiet ewaluacyjnych przed i po zakończeniu każdego modułu szkoleniowego.

7. Wykonawca zapewnia lokal (salę szkoleniową) w granicach administracyjnych miasta Gorlice z zastrzeżeniem, iż jeżeli wykonawca zapewni lokal w odległości większej niż 2 km od rynku w Gorlicach w cenę należy wliczyć również przewóz osób (na szkolenie i z powrotem).

8. Szkolenie należy zorganizować w pomieszczeniach i miejscach z zapewnionym zapleczem do przeprowadzenia szkolenia, zgodnie z wymaganiami polskiego prawa, tj. pomieszczenia muszą posiadać odpowiednie warunki sanitarne, bezpieczeństwa, akustyczne i jakościowe oraz muszą być wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne (flipchart, rzutnik multimedialny, ekran).

9. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas realizacji szkolenia.

10. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zapewnia każdemu uczestnikowi szkolenia materiały szkoleniowe (książki o tematyce zgodnej z tematyką każdego modułu szkoleniowego) i materiały biurowe (pendrive 4GB, notatnik A4, zeszyt A4 kratka w twardej oprawie, długopis, ołówek, gumka do mazania, kolorowe cienkopisy 4 szt, teczka kartonowa z rączką A4, teczka tekturowa z gumką A4, segregator wąski A4, skoroszyt A4, koszulki na dokumenty - 10 szt, zakreślacz, marker) do wykorzystania podczas zajęć i oddaje je uczestnikom na własność. Jeden komplet ww. materiałów szkoleniowych i biurowych wykonawca zapewnia również zamawiającemu do dokumentacji tut. MOPS.
Na ww. materiałach należy umieścić oznaczenia i logotypy realizowanego projektu.

11.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom szkolenia w każdy dzień szkolenia grupowego serwis kawowy (kawa, herbata, woda, soki, cukier, śmietanka do kawy, kruche ciastka, świeże owoce) i pełny gorący posiłek (obiad 2 daniowy z kompotem i deserem przy czy należy zapewnić każdemu uczestnikowi aby minimum co drugi obiad był z daniem mięsnym - zaczynając od obiadu z daniem mięsnym) z zachowaniem norm sanitarnych oraz BHP. Produkty podawane podczas serwisu kawowego i wykorzystywane do przygotowania gorącego posiłku winny spełniać normy żywieniowe oraz sanitarno-epidemiologiczne.

12. Wykonawca zobowiązany będzie do umieszczania w miejscu szkolenia, na materiałach szkoleniowych, edukacyjnych, biurowych, wydanych zaświadczeniach informację: Projekt Daj sobie szansę, Tobie też się uda współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logotypu Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz logo Unii Europejskiej wraz z odniesieniem (podpisem) Europejski Fundusz Społeczny oraz zapis: Człowiek - najlepsza inwestycja. Oznaczenie zgodne z wytycznymi dot. oznaczania projektów w ramach POKL dostępnych na stronie www.pokl.wup-krakow.pl.

13. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru nad frekwencją uczestników szkolenia przez prowadzenie imiennych list obecności, a także bieżącego informowania zamawiającego o każdej nieobecności osoby skierowanej na szkolenie. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o nieobecności w dniu w którym nieobecność nastąpiła oraz przesyła wykonawcy mailowo listy obecności z każdego dnia szkolenia, bezpośrednio po zakończeniu zajęć w danym dniu.

14. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco dziennik zajęć zawierający głównie daty i godziny przeprowadzonych szkoleń, tematykę zajęć zgodnie z zaproponowanym programem i harmonogramem szkolenia.

15. Osoby szkolące zobowiązane są do wystawienia pisemnej opinii o każdym uczestniku szkolenia.

16. Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji przedmiotu zamówienia stosować się do przepisów dotyczących zasad kwalifikowalności projektów i wydatków w EFS POKL i zasad finansowania POKL dostępnych na stronie www.pokl.wup-krakow.pl..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt - Daj sobie szansę, Tobie też się uda jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.04.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna GORLICZANIN, ul. Biecka 9B, 38-300 Gorlice, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 38550,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 16000,00
Oferta z najniższą ceną: 16000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 39996,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa odbiorników TV, sprzętu RTV, fotograficznego oraz multimedialnego - IV części, nr sprawy:49/ZP/12
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Remont posadzek wraz z robotami towarzyszącymi w ZSP w Wierzchowinach oraz roboty malarskie w budynku ZSP we Wsoli
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Jedlińsk
(mazowieckie)
Czwarty przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Jawor
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH