PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego: zarządzanie gospodarką magazynową z obsługą wózków jezdniowych, organizowanego przez...

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach

Data publikacji ogłoszenia:

2015-04-15

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kielce / świętokrzyskie

Numer ogłoszenia

51437/2015

Opis

Kielce: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego: zarządzanie gospodarką magazynową z obsługą wózków jezdniowych, organizowanego przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Pińczowie, w ramach utrzymania rezultatów projektu OHP jako realizator usług rynku pracy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 51437 - 2015; data zamieszczenia: 14.04.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 38077 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 200 17 50, faks 41 200 17 60.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ochotnicze Hufce Pracy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego: zarządzanie gospodarką magazynową z obsługą wózków jezdniowych, organizowanego przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Pińczowie, w ramach utrzymania rezultatów projektu OHP jako realizator usług rynku pracy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego: zarządzanie gospodarką magazynową z obsługą wózków jezdniowych, realizowanego przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Pińczowie, dla 9 osób w wieku 18-25 lat. Szkolenie organizowane jest w ramach utrzymania rezultatów projektu OHP jako realizator usług rynku pracy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet I, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową nr UDA-POKL.01.03.03-00-023/09 z dnia 15 maja 2009 roku.
Szkolenie zawodowe: Zarządzanie gospodarką magazynową z obsługą wózków jezdniowych
Szkolenie należy przeprowadzić w terminie: kwiecień - maj 2015 i ma zakończyć się egzaminem przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia (część dotycząca gospodarki magazynowej) oraz Urząd Dozoru Technicznego (część dotycząca obsługi wózków jezdniowych).
Celem kursu jest uzyskanie uprawnień dających prawo do kierowania wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym, z umiejętnością pracy na magazynie.
Kurs obejmuje około120 godzin dydaktycznych, w tym zajęcia teoretyczne - 64h, zajęcia praktyczne - 56 h. Zakończony jest egzaminem i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu, które uprawnia do podjęcia pracy w zakresie kierowania wózkami wszystkich typów oraz jako magazynier.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.04.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

zakład Doskonalenia Zawodowego, Paderewskiego 55, 25-950 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15800,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 11898,00
Oferta z najniższą ceną: 11898,00 / Oferta z najwyższą ceną: 21708,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
zakup dostępu do pakietu Full Collection na okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 od firmy ABE-IPS Sp. z o.o.,
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Poznań
(wielkopolskie)
Nieruchomość zabudowana położona w Rybniku
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Rybnik
(śląskie)
Dostawa produktów żywnościowych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH