PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

ZT3 Gniezno: Dostawa grzejników centralnego ogrzewania oraz zaworów grzejnikowych dla budynku nr 9/6068 w Siemirowicach

Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o.

Data publikacji ogłoszenia:

2012-01-18

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

15571/2012

Opis

Warszawa: ZT3 Gniezno: Dostawa grzejników centralnego ogrzewania oraz zaworów grzejnikowych dla budynku nr 9/6068 w Siemirowicach
Numer ogłoszenia: 15571 - 2012; data zamieszczenia: 17.01.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 393248 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o., ul. Tytusa Chałubińskiego 3A, 02-004 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 101 21 00 do 03, faks 22 101 21 04.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZT3 Gniezno: Dostawa grzejników centralnego ogrzewania oraz zaworów grzejnikowych dla budynku nr 9/6068 w Siemirowicach.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa grzejników centralnego ogrzewania i głowic termostatycznych dla potrzeb przebudowy budynku nr 9 (JW. 4498) zlokalizowanego na terenie kompleksu wojskowego 6068 w Siemirowicach, woj. pomorskie, pow. lęborski. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności wykonawcy związane z pozyskaniem (wyprodukowaniem) i dostarczeniem na plac budowy w Siemirowicach wyrobów wymienionych w załącznikach do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferowane grzejniki i zawory muszą spełniać minimalne wymagania techniczne określone w załącznikach do SIWZ. Nazwy handlowe (model i producent) wyrobów, określone w specyfikacji, należy traktować jako referencyjne. Wykonawca może zaoferować inne, ale o parametrach technicznych i cechach użytkowych równoważnych do wyrobów referencyjnych. Oferowane materiały i wyroby budowlane zastosowane do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i spełniać wymagania ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 - z późn. zm.) oraz posiadać wymagane prawem atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.62.11.10-3, 42.13.11.10-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

FB INSTAL I. Wyrzykowski, ul. Drawska 18, 78-520 Złocieniec, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 222839,30 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 89807,59
Oferta z najniższą ceną: 86999,63 / Oferta z najwyższą ceną: 114778,68
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Modernizacja Oddziału Chirurgii 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku (9/2013)
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Gdańsk
(pomorskie)
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Świadczenie usług hotelowo- restauracyjnych oraz usługi wynajmu sali dla uczestników 52-giej Szkoły Matematyki Poglądowej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Siedlce
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH