Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Komisja edukacji bez uwag do sprawozdania podkomisji o projekcie dotyczącym edukacji domowej

Autor: PAP
Dodano: 23-02-2021 16:56

Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży przyjęła we wtorek bez uwag i poprawek sprawozdanie podkomisji w sprawie poselskiego projektu nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, dotyczącego edukacji domowej.

Zgodnie z projektem noweli, przygotowanym przez grupę posłów PiS, zniesiony zostanie obowiązek przypisania ucznia w edukacji domowej do szkoły w tym samym województwie, w którym mieszka uczeń i zniesienie wymogu uzyskiwania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej do uzyskania zgody na prowadzenie edukacji w domu.

W projekcie - zgodnie z pierwotnym przedłożeniem - zaproponowano też zapisanie w ustawie wysokość subwencji dla dzieci spełniających obowiązek szkolny lub nauki poza szkołą oraz podwyższenie jej z 60 proc. do 80 proc. kwoty na jednego ucznia (tzw. standard A w algorytmie podziału subwencji oświatowej). Autorzy projektu chcieli również, aby w przypadku ucznia zamieszkałego na stałe poza Polską wysokość kwoty subwencji oświatowej wynosiła 15 proc. kwoty przeznaczonej na jednego ucznia.

W ubiegłym tygodniu podczas posiedzenia podkomisji reprezentujący wnioskodawców projektu poseł Bartłomiej Wróblewski (PiS) poinformował, że po konsultacjach z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz ze środowiskiem rodziców dzieci uczących się w ramach edukacji domowej składa wniosek o wykreślenie z projektu zapisów o wysokości subwencji oświatowej na jednego ucznia uczącego się w domu zarówno w kraju, jak i za granicą.

Wróblewski argumentował to tym, że wysokość wszystkich wag (mnożników) algorytmu podziału subwencji oświatowej określana jest co roku przez ministra edukacji w rozporządzeniu, w związku z tym także wysokość wag dotyczących edukacji domowej, dla czystości legislacyjnej, powinna być zapisana w rozporządzeniu, a nie w ustawie jak zaproponowano w projekcie.

Poinformował także, że ma zapewnienie ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, że w rozporządzeniu o podziale subwencji oświatowej, które będzie obowiązywało w 2022 r., waga dla edukacji domowej zostanie podniesiona do 80 proc. Obecny na posiedzeniu podkomisji wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski potwierdził, że szef MEiN złożył taką deklarację.

Podczas prac w podkomisji wprowadzono też zmianę dotyczącą wejścia w życie projektowanej nowelizacji. Zapis mówiący o tym, że wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia zastąpiono zapisem, że wchodzi ona w życie 1 lipca 2021 r.

Wróblewski, który zaproponował także tę zmianę, uzasadniał ją tym, że wejście w życie ustawy w trakcie trwania roku szkolnego może powodować perturbacje, jednocześnie proponowana data daje czas na przygotowanie się do nowego roku szkolnego.

Podkomisja zdecydowała o usunięciu z projektu zapisów o finansowaniu edukacji domowej oraz o przesunięciu wejścia w życie ustawy. W projekcie pozostały tylko zapisy o zniesieniu obowiązku przypisania ucznia w edukacji domowej do szkoły w tym samym województwie, w którym mieszka uczeń i zniesienie wymogu uzyskiwania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej do uzyskania zgody na prowadzenie edukacji w domu.

We wtorek Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży przyjęła projekt w wersji zaproponowanej przez podkomisję. Żaden z posłów nie zgłosił uwag ani poprawek do projektu.

Zgodnie z prawem każdy rodzic może wystąpić o zgodę na prowadzenie edukacji domowej swojego dziecka. Dzieci są formalnie przypisane do konkretnej szkoły wybranej przez rodziców. Uczą się w domu, korzystając z różnych form wsparcia oferowanych przez szkołę. Na zakończenie każdego roku nauki w swojej patronackiej szkole zdają egzaminy, które są podstawą klasyfikacji i promocji do następnej klasy. Otrzymują świadectwa takie same jak uczniowie uczący się w tej szkole, mają też legitymacje szkolne.

Rzymkowski poinformował, że w roku szkolnym 2019/2020 w Polsce w edukacji domowej uczyło się 10 976 uczniów, a w obecnym roku szkolnym 2020/2021 - 15 034 uczniów.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021