Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Sejm uchwalił nowelę wprowadzającą anonimizację adresów w ewidencji partii politycznych

Autor: PAP
Dodano: 24-06-2021 21:21

Wprowadzenie anonimizacji danych adresowych osób wskazanych w ewidencji partii politycznych - zakłada uchwalona w czwartek przez Sejm nowelizacja ustawy o partiach politycznych.

Za uchwaleniem nowelizacji głosowało: 431 posłów, nikt nie był przeciw, jeden poseł się wstrzymał, a 28 parlamentarzystów nie głosowało.

Zgodnie z ustawą o partiach politycznych, ewidencję, do której zgłasza się partię polityczną, prowadzi Sąd Okręgowy w Warszawie.

Ewidencja wraz z tekstami statutów partii politycznych jest jawna. Uchwalona w czwartek nowelizacja stanowi, że jawne nie będą jednak informacje o adresach zamieszkania osób fizycznych figurujących w ewidencji.

Nowelizacja wprowadza też zapis wyliczający, że ewidencja zawiera: datę zgłoszenia partii do ewidencji; nazwę, skrót nazwy oraz adres siedziby partii; wzorzec symbolu graficznego partii; imiona, nazwiska i adresy zamieszkania osób wchodzących w skład organów uprawnionych w statucie do reprezentowania partii na zewnątrz oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych; imiona, nazwiska i adresy zamieszkania osób zgłaszających partię do ewidencji; datę wydania orzeczenia w przedmiocie wpisu partii do ewidencji; datę, sygnaturę i sentencję orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego partii; wzmiankę o podjęciu przez partię uchwały o samorozwiązaniu oraz imię i nazwisko wyznaczonego likwidatora; datę wykreślenia partii z ewidencji.

Zgodnie z nowelą jawne informacje zawarte w ewidencji mają być udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu.

Teraz nowelizacja trafi do Senatu

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021