Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa, prezydent: kalendarium wydarzeń 19-25 listopada 2018 r

Autor: Parlamentarny.pl (GP)
Dodano: 19-11-2018 13:40 | Aktualizacja: 19-11-2018 13:58

W tym tygodniu bogate, trzydniowe posiedzenie Sejmu. Część uwagi opinii publicznej przykuje także Bruksela, w której będą obradować Rada UE i Rada Europejska. Niedzielne spotkanie Rady zwołał Donald Tusk w związku z brexitem.

Sejm

20.11

- Komisja rolnictwa i rozwoju wsi rozpatrzy informację ministra rolnictwa dotyczącą "Programu w sprawie działań w zakresie pozyskiwania alternatywnych źródeł białka dla białka soi GM w żywieniu zwierząt”.

- Zapowiedziano spotkanie Parlamentarnego zespół ds. rozwiązywania problemów uzależnień.

- Posłowie Komisji infrastruktury chcą przeprowadzić pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze.

- Przy ul. Rakowieckiej w Warszawie odbędzie się spotkanie Parlamentarnego zespołu tradycji i pamięci żołnierzy wyklętych. Przewidziano wizytę posłów zespołu w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

- Zapowiedziano prace Komisji mniejszości narodowych i etnicznych.

- Zbiorą się na posiedzeniu posłowie Podkomisji stałej do spraw mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Podkomisja wysłucha informacji o sytuacji przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów w świetle rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

- Na spotkaniu Komisji łączności z Polakami za granicą poruszana będzie kwestia Polonii we Włoszech. Posłom temat zreferuje przedstawiciel MSZ.

- Komisja edukacji, nauki i młodzieży będzie procedować wraz z Komisją zdrowia obywatelski projekt ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.

- Będzie pracować Komisja finansów publicznych.

- Komisja kultury fizycznej, sportu i turystyki będzie słuchać referatu ministra spraw wewnętrznych i administracji na temat stanu przygotowań do zimowego sezonu turystycznego w Polsce. Kancelaria Sejmu zwraca uwagę, że referat będzie dotyczył zwłaszcza bezpieczeństwa w górach oraz zasad finansowania GOPR-u i TOPR-u.

- Komisja infrastruktury rozpatrzy informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli infrastruktury dostępowej do portów morskich.

- Komisja zdrowia wróci do sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

- Komisja obrony narodowej zapowiedziała posiedzenie zamknięte. Na tym posiedzeniu przedstawiona ma być informacja ministra obrony na temat przygotowania i realizacji przez przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym zadań na rzecz obronności państwa wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki.

- Posłowie Komisji gospodarki i rozwoju chcą przeprowadzić na posiedzeniu komisji pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

- Zbierze się Komisja polityki senioralnej.

21.11

Rozpocznie się 72. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej bieżącej kadencji.

Najważniejsze punkty porządku dziennego obrad:

- Sprawozdanie Komisji kultury i środków przekazu o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Sprawozdanie Komisji administracji i spraw wewnętrznych oraz Komisji kultury fizycznej, sportu i turystyki o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla.

- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej.

- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

- Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zapewnieniu godnej pamięci i należytej ochrony miejscom spoczynku Bohaterów Powstania Warszawskiego.

- Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2017 r. wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy oraz ze stanowiskiem Komisji do spraw kontroli państwowej oraz Komisji polityki społecznej i rodziny.

Najważniejsze obrady komisji sejmowych:

- Komisja śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań przy ściągalności podatku VAT będzie zadawać pytania dwóm świadkom: Elżbiecie Chojny-Duch, byłej podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, i Stanisławowi Gomułce, który także piastował stanowisko podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

- Zbierze się Komisja infrastruktury.

- Komisja do spraw petycji rozpatrzy petycję w sprawie zmiany ustawy o pracownikach samorządowych.

- Komisja etyki poselskiej zbiera się, by na zamkniętym posiedzeniu omówić sprawy wypowiedzi posła PO Sławomira Neumanna z 24 września 2018 r. i poseł Henryki Krzywonos-Strycharskiej z 5 lipca 2018 r.

- Będzie pracował poselski skład Komisji zdrowia.

- Komisja kultury fizycznej, sportu i turystyki będzie rozpatrywać informację na temat programów sportowych realizowanych w polskich szkołach w kontekście przeprowadzonej reformy edukacji ze szczególnym uwzględnieniem programów dotyczących szkolenia w grach zespołowych.

- Będzie pracować Komisja gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

- Komisja finansów publicznych zapowiedziała pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych.

- Komisja kultury i środków przekazu przeprowadzi pierwsze czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy wydania dekretu Naczelnika Państwa o utworzeniu Rad Gminnych na obszarze b. Królestwa Kongresowego.

- Na posiedzenie Komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej stawi się prezes Najwyższej Izby Kontroli. Przedstawi w Sejmie informację o wynikach kontroli utrzymania i eksploatacji sieci wodociągowej w miastach.

- Komisja łączności z Polakami za granicą rozpatrzy informację NIK o wynikach kontroli zatytułowanej „Przyznawanie Karty Polaka osobom zamieszkałym za wschodnią granicą RP”.

- Komisja cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii podejmie temat nowoczesnych technologiach w budownictwie. Referat o tej tematyce wygłosi posłom reprezentant ministra inwestycji i rozwoju.

22.11

Będzie trwało 72. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej bieżącej kadencji.

Przewidziane są obrady plenarne.

Najważniejsze obrady komisji sejmowych:

- Komisja ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa rozpatrzy działalność i finansowanie parków narodowych w latach 2015-2017.

- Posłowie Komisji edukacji, nauki i młodzieży będą procedować informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli systemu oceny jakości kształcenia w szkołach wyższych.

- Posłowie Komisji do spraw służb specjalnych wysłuchają informacji o współpracy międzynarodowej służb specjalnych RP oraz służb podległych ministrowi spraw wewnętrznych i administracji - Priorytety i efekty współdziałania w latach 2017-2018. Posiedzenie będzie zamknięte z racji tajemnicy i bezpieczeństwa państwa.

- Podkomisja stała do spraw przygotowań Polski do organizacji dużych imprez sportowych o randze Mistrzostw Świata i Europy oraz zapewnienia bezpieczeństwa podczas ich trwania zainauguruje swoje prace.

- Będzie pracowała Komisja do spraw Unii Europejskiej.

- Na przesłuchanie w Sejmie ma się stawić Jacek Dominik, były podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Będzie składał wyjaśnienia związane z dochodzeniem Komisji śledczej ds. VAT.

- Przewidziano prace Komisji finansów publicznych.

- Komisja cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii będzie procedować informację o otwieraniu danych publicznych w ramach projektu POPC „Otwarte dane dostęp, standard, edukacja”.

23.11

Będzie trwało 72. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej bieżącej kadencji.

Przewidziane są obrady plenarne i bloki głosowań

24.11

- Parlamentarny zespół ds. morskiej energetyki wiatrowej spotka się w Tele-Fonika Kable, zakład w  Bydgoszczy, na wyjazdowym posiedzeniu.

- W Warszawie, w Sejmie, natomiast spotka się Parlamentarny zespół członków i sympatyków Ruchu Światło-Życie i Akcji Katolickiej. Zespół organizuje spotkanie "Duchowieństwo w walce o wolność i suwerenność Polski w XX wieku."

Senat

20.11

Najważniejsze spotkania komisji senackich:

- Spotka się Komisji środowiska, która organizuje PRE-COP 24 - bezodpadowa energetyka węglowa i górnictwo dla ochrony klimatu.

- Komisja ustawodawcza oraz Komisja praw człowieka, praworządności i petycji będą procedować zmiany w Kodeksach postępowania cywilnego i postępowania administracyjnego.

- Zapowiedziano w Senacie posiedzenie Komisji spraw emigracji i łączności z Polakami za granicą. Senatorowie komisji będą słuchać informacji NIK i MSWiA o realizacji znowelizowanej ustawy o Karcie Polaka.

- Na agendzie Komisji obrony stanie rozpatrzenie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP.

- Komisja środowiska, Komisja infrastruktury oraz Komisja samorządu terytorialnego i administracji państwowej będą procedować ustawy o wspieraniu termomodernizacji i o remontach.

21.11

Najważniejsze spotkania komisji senackich:

- Komisja rodziny, polityki senioralnej i społecznej spotka się na posiedzeniu łączonym ze składem  Komisji ustawodawczej. Połączone komisje będą procedować pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

- Zapowiedziano także posiedzenie Komisji kultury i środków przekazu. Senatorowie komisji będą rozpatrywać ustawę o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej.

- Senatorowie Komisji środowiska oraz Komisji spraw zagranicznych i UE będą podejmować ratyfikację poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową.

- Zapowiedziano także posiedzenie Parlamentarnego zespołu rozwoju dróg wodnych.

Rząd

20.11

- W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów spotka się Rada Ministrów. Tygodniowe spotkanie zacznie się o 10.00. W programie posiedzenia ministrów i premiera są: rozpatrzenie projektu Ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”, obrady nad projektem noweli Ustawy o cudzoziemcach. Obrady będą kończyć tematy bieżące i projekt zmian w prawie związanych z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.

25.11

- Donald Tusk zwołał specjalne posiedzenie Rady Europejskiej na godz. 9.30. Polski rząd na Radzie w Brukseli będzie reprezentował premier Mateusz Morawiecki.

Ministerstwo Obrony Narodowej

19.11

- Mariusz Błaszczak będzie z wizytą w Brukseli. Jego spotkania w stolicy Belgii będą trwały dwa dni. Minister będzie w tych dniach uczestniczył w Radzie do Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej.

Prezydent

19.11

- O godz. 11.00 Prezydent RP Andrzej Duda podpisze w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych.

- O godz. 12.00 w Pałacu Prezydenckim para prezydencka spotkają się z parami z długoletnim pożyciem małżeńskim i ich rodzinami.

- O godz. 14.30 w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej prezydent Andrzej Duda weźmie udział w uroczystej gali z okazji Święta Kolejarza.

20.11

- O godz. 12.00 w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda z małżonką wezmą udział w uroczystej gali finałowej nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”.

21.11

- O godz. 17.00 w Pałacu Prezydenckim para prezydencka przekaże na ręce wolontariuszy i przedstawicieli Stowarzyszenia WIOSNA paczkę dla wybranej przez siebie rodziny.

23.11

- Prezydent Andrzej Duda złoży wizytę w Podsarniu (woj. małopolskie).

25.11

Rzecznik Praw Obywatelskich

19.11

- Rozpocznie się VI edycja Tygodnia Konstytucyjnego pod Honorowym Patronatem RPO.

- Także w poniedziałek pod Honorowym Patronatem RPO odbędzie się w Warszawie konferencja „100 lat praw wyborczych kobiet w Polsce. PRACA, RODZINA, ROZWÓJ – perspektywa równych szans”.

Trybunał Konstytucyjny

- Zaplanowana pierwotnie na 22 listopada 2018 r. rozprawa dotycząca opłat i kar z tytułu usuwania drzew lub krzewów została odwołana. Wyznaczono nowy termin tego badania prawa na 13 grudnia.

Narodowy Bank Polski

20.11

- Zapowiedziano Posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

21.11

- O godzinie 14.00 NBP zapowiedział zrelacjonowanie stanu płynnych aktywów i pasywów w walutach obcych. Przedstawiony będzie stan na październik 2018 r.

22.11

- NBP przedstawi Minutes RPP.

Inne

19.11

- Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci.

- Rocznica: W 2009 r. Sejm RP przyjął ustawę o grach hazardowych.

- Rocznica: W 2015 r. powstał Komitet Obrony Demokracji (KOD). Organizacja społeczno-polityczna zaangażowana w protesty skierowane wobec rządów Prawa i Sprawiedliwości.

20.11

- Rocznica: W 2002 r. otwarto polsko-ukraińskie drogowe przejście graniczne Krościenko-Smolnica.

21.11

- Światowy Dzień Telewizji

- Dzień Pracownika Socjalnego. Więcej o pracownikach przeczytasz na portalu PulsHR.pl

22.11

- Rozpoczynają się Dni Honorowego Krwiodawstwa ustanowione przez Polski Czerwony Krzyż. Trwają do 26 listopada każdego roku.

23.11

- Rocznica: W 2001 r. prezydent Aleksander Kwaśniewski wydał, na wniosek Rady Ministrów, postanowienie o wysłaniu Polskiego Kontyngentu Wojskowego do Afganistanu.

- Rocznica: W 2013 r. Sejm RP przyjął ustawę o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.

24.11

- Święto Wojskowej Służby Prawnej.

- Rocznica: W 1989 r. Sejm kontraktowy zlikwidował Urząd do Spraw Wyznań i ORMO.

- Rocznica: W 2007 r. premier RP Donald Tusk wygłosił w Sejmie najdłuższe w historii III RP exposé.

25.11

- Dzień Kolejarza.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019