Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

W środę zbiera się Sejm. Czym zajmą się posłowie?

Autor: p
Dodano: 04-12-2018 17:30

Prezydencki projekt ustawy o zadośćuczynieniu dla osób represjonowanych w latach 1939-1956 na zesłaniu, rządowy projekt, którego celem jest poprawa skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych - to niektóre z punktów rozpoczynającego się w środę (5 grudnia) trzydniowego posiedzenia Sejmu.

Według wstępnego porządku posiedzenia, Sejm zajmie się w środę przedstawionym przez prezydenta Andrzeja Dudę projektem nowelizacji Kodeksu cywilnego, który przewiduje zniesienia uprzywilejowania instytucji kredytowych przy pobieraniu odsetek od zaległych odsetek przy długoterminowych kredytach.

Posłowie zajmą się też komisyjnym projektem nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Projekt wprowadza zmiany w przepisach dotyczących obowiązku zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem po jego śmierci przez osoby wykonujące zawód medyczny. Według projektu w przypadku sporu między osobami bliskimi w sprawie ujawnienia tajemnicy, kwestię tę ma rozpatrzyć sąd w postępowaniu nieprocesowym; do sądu może też zwrócić się lekarz, jeżeli będzie miał uzasadnione wątpliwości, czy osoba występująca o ujawnienie tajemnicy lub sprzeciwiająca się jej ujawnieniu jest w rzeczywistości osoba bliską.

W porządku obrad jest też komisyjny projekt noweli ustawy o Policji, który zakłada pokrywanie kosztów zakwaterowania policjanta przeniesionego do służby w innej miejscowości przez cały okres służby. Obecnie koszty zakwaterowania policjanta przeniesionego z urzędu do służby w innej miejscowości, który w poprzednim miejscu pełnienia służby nie zwolnił zajmowanego lokalu mieszkalnego, pokrywane są ze środków budżetowych policji nie dłużej niż przez dwa lata od dnia przydzielenia tymczasowej kwatery.

Sejm rozpatrzy też komisyjny projekt nowelizacji ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990. Nowe przepisy mają zobowiązać członków zarządu związku metropolitalnego - a także skarbnika i sekretarza takiego związku - do składania oświadczeń lustracyjnych na zasadach identycznych jak m.in. członkowie zarządu województwa oraz skarbnik województwa.

W harmonogramie obrad jest też rządowy projekt nowelizacji ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej. Jednym z jego celów jest uelastycznienie zarządzania kolejkami przez placówki medyczne - NFZ będzie musiał informować pacjentów o terminach nadchodzących wizyt objętych tzw. kolejkami centralnymi np. przez SMS. Sejm zajmie się też prawdopodobnie poselskim projektem ustawy, który przewiduje uchylenie przepisów o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

Posłowie będą również debatować nad rządowym projektem nowelizacji ustawy w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Przewiduje on m.in. sankcje dla pracodawców za nielegalne zatrudnianie dłużnika alimentacyjnego i podniesienie z 725 do 800 zł kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W czwartek posłowie zajmą się prezydenckim projektem ustawy o realizowaniu usług społecznych przez nową jednostkę organizacyjną: centrum usług społecznych. Zgodnie z koncepcją, centra usług społecznych będą tworzone w celu "zaspokajania przez gminę potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie określonych usług społecznych oraz koordynacji tych usług", będą nową jednostką organizacyjną gminy i zarazem nową instytucją lokalnej polityki społecznej, służącą rozwojowi i integracji usług społecznych, organizowanych i świadczonych na poziomie lokalnym.

Sejm będzie pracował także nad prezydenckim projektem ustawy o zadośćuczynieniu dla osób represjonowanych w latach 1939-1956 na zesłaniu. Projekt - który jest odpowiedzią na liczne postulaty Sybiraków skierowane do prezydenta - zakłada wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 200 zł za każdy pełny miesiąc okresu podlegania w latach 1939-1956 represjom, nie mniej niż 2400 zł.

Szansę na uzyskanie świadczenia będą mieli represjonowani z przyczyn politycznych, religijnych i narodowościowych, w tym przebywający na przymusowych zesłaniach i deportacji w ZSRR oraz więzieni i przebywający poprawczych obozach pracy i poprawczych koloniach pracy, a także kombatanci, którzy przebywali w niewoli lub obozach internowanych, więzieniach i poprawczych obozach lub koloniach pracy.

Posłowie zajmą się sprawozdaniem komisji nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, którego celem jest dalsze zmniejszanie liczby dzieci przebywających w pieczy zastępczej, w tym w domach dziecka.

Niewykluczone, że posłowie rozpatrzą też prezydencki projekt noweli, który zakłada wprowadzenie do ustawy o umowach międzynarodowych pojęcia "utraty mocy" obowiązującej umowy oraz "uregulowanie kwestii związanych z ogłaszaniem w dziennikach urzędowych oświadczeń rządowych informujących o utracie mocy obowiązującej umów międzynarodowych zawartych przez RP, albo których stroną jest RP". Jak podano w uzasadnieniu, projekt uzyskał pozytywną opinię ministra spraw zagranicznych i jest zgodny z prawem UE.

Posłowie wysłuchają również sprawozdania minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w latach 2016-2017.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019