Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa, prezydent: kalendarium wydarzeń 18 - 24 lutego 2019 r.

Autor: Gabriel Paździor
Dodano: 18-02-2019 08:30 | Aktualizacja: 25-02-2019 07:50

W Sejmie odbędzie się w tym tygodniu 77. posiedzenie VIII kadencji. Na porządku obrad i w pracach komisji warto zwrócić uwagę na przesłuchania ws. wyłudzeń podatku VAT, wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości i informację rządu dotyczącą śledztwa w sprawie zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

 

Polityka międzynarodowa

18.02

- W poniedziałek i wtorek w Jerozolimie odbędzie się pierwszy szczyt Grupy Wyszehradzkiej poza granicami państw V4. Mateusz Morawiecki nie będzie uczestniczył w tym szczycie. Więcej o nieobecności polskiego premiera przeczytasz tutaj.

Sejm RP

18.02

- Parlamentarny zespół ds. reformy wymiaru sprawiedliwości przystąpi do omawiania przyszłości polskiej prokuratury. Na posiedzeniu zespołu będą poruszane: raport Stowarzyszenia "Lex Super Omnia" i stan prokuratury, w tym przyszłość oskarżycieli, pozycja ustrojowa prokuratury, rola prokuratora w postępowaniu karnym, usprawnienie postępowania przygotowawczego, czy zasady awansu zawodowego śledczych.

- Zbierze się Parlamentarny zespół ds. osób z niepełnosprawnością narządu wzroku. Posłowie i eksperci tego gremium omówi uczestnictwo osób niewidomych i słabowidzących w wydarzeniach kulturalnych, w tym dostęp do muzeów, kina, instytucji kultury.

- Komisja mniejszości narodowych i etnicznych będzie pracować w Warszawie. Posłowie będą rozpatrywać informację pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania na temat działań podejmowanych na rzecz równego traktowania bez względu na pochodzenia narodowe i etniczne w latach 2016-2018.

- Prace legislacyjne podejmie Podkomisja stała do spraw polityki społecznej.

19.02

- Komisja mniejszości narodowych i etnicznych rozpatrzy informację na temat sytuacji i problemów upamiętnień związanych z mniejszością ukraińską w Polsce.

- Skład Komisji rolnictwa i rozwoju wsi będzie słuchać informacji na temat planowanych zmian stawek podatku VAT w rolnictwie, w szczególności na napoje i nektary zawierające co najmniej 20% soku owocowego lub warzywnego.

- W Sejmie ma stawić się Jacek Kapica, były podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Będzie składał zeznania przed Komisją śledczą ds. wyłudzeń podatku VAT.

- Będzie pracować Podkomisja stała do spraw nowelizacji Kodeksu pracy. Na posiedzeniu podkomisji będą procedowane propozycje zmian w Kodeksie pracy postulowane przez prezydenta RP.

- Zapowiedziano prace Komisja rolnictwa i rozwoju wsi.

- Komisja łączności z Polakami za granicą rozpatrzy informację ministra nauki na temat programów stypendialnych dla osób polskiego pochodzenia zamieszkałych za granicą.

- Komisja gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej rozpatrzy informację NIK o wynikach kontroli „Gospodarowanie mieniem Akademii Morskich w Gdyni i Szczecinie”.

- Skład Komisji cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii podejmie pierwsze czytanie rządowego projektu Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

- Komisja zdrowia rozpatrzy sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o Agencji Badań Medycznych.

- Będą pracować Komisja infrastruktury i Komisja gospodarki i rozwoju.

- Komisja do spraw kontroli państwowej rozpatrzy informację NIK o wynikach kontroli zapewnienia stabilności sektora bankowego. Informację przedstawi w Sejmie prezes NIK.

- Komisja Kultury i Środków Przekazu rozpatrzy poselski projekt Ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych.

- Komisja obrony narodowej wysłucha informacji MON nt. 3 lat działalności rządu PiS w obszarze obrony narodowej.

- Skład Komisji kultury fizycznej, sportu i turystyki rozpatrzy informację na temat obecnej sytuacji w Polskim Związku Hokeja na Trawie.

- Komisja administracji i spraw wewnętrznych rozpatrzy uchwały Senatu w sprawie Ustawy o zmianie Ustawy o cudzoziemcach.

- Komisja sprawiedliwości i praw człowieka zaopiniuje poselski wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro.

20.02

Zacznie się 77. posiedzenia Sejmu

Porządek obrad przewiduje:

- Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego.

- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.

- Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy.

- Sejm podejmie temat zmian w składzie osobowym komisji sejmowych.

- Złożone będzie w Sejmie sprawozdanie Komisji cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne.

- Informacja rządu dotycząca wątpliwości pojawiających się wokół śledztwa dotyczącego zabójstwa prezydenta Gdańska pana Pawła Adamowicza oraz funkcjonowania systemu więziennictwa i wymiaru sprawiedliwości. Po informacji będą wypowiadać się w oświadczeniach przedstawiciele klubów i kół sejmowych.

- W porządku obrad widnieje także sprawozdanie Komisji finansów publicznych o poselskich projektach ustaw o: zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim. To ustawa ujawniająca zarobki osób pracujących w NBP.

Kancelaria Sejmu informuje, że porządek obrad może ulec zmianie w wyniku prac komisyjnych i możliwych decyzji Prezydium Sejmu lub Marszałka Izby Niższej.

Najważniejsze prace komisji sejmowych:

- W Sejmie pracować będzie Podkomisja stała do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie. Posłowie omówią sytuację reumatologii w Polsce.

- Posłowie Komisji do spraw energii i skarbu państwa będą pracować z posłami Komisja infrastruktury. Na tych obradach przeprowadzone będzie pierwsze czytanie rządowego projektu Ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym.

- Na posiedzeniu zamkniętym spotkają się posłowie Komisji etyki poselskiej. Program posiedzenia obejmuje omówienie i podjęcie ewentualnych decyzji w sprawach wypowiedzi posłów: Katarzyny Lubnauer, Sławomira Nitrasa, Henryki Krzywonos-Strycharskiej.

- W Sejmie na przesłuchanie przed politykami Komisji Śledczej ds. wyłudzeń VAT ma się stawić były polityk Platformy Obywatelskiej i były sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Paweł Graś. Jest on bliskim współpracownikiem Donalda Tuska. Po przesłuchaniu posłowie komisji będą pracować na posiedzeniu zamkniętym.

- Politycy Komisji infrastruktury wysłuchają informacji na temat zagrożeń w cyberprzestrzeni, związanych z funkcjonowaniem transportu kolejowego oraz działań podjętych w tym zakresie, w kontekście tworzenia Narodowej Platformy Cyberbezpieczeństwa.

- Pracować będzie Komisja do Spraw Unii Europejskiej.

- Sprawy dyplomatyczne będą poruszane na posiedzeniu Komisji spraw zagranicznych. Posłowie tej komisji zaopiniują kandydatów na stanowisko ambasadora RP. Opiniowani będą Tomasz Szatkowski,  Maciej Szymańskiego i Michał Murkociński.

- Spotka się skład Podkomisji stałej ds. przygotowań Polski do organizacji dużych imprez sportowych o randze Mistrzostw Świata i Europy oraz zapewnienia bezpieczeństwa podczas ich trwania.

- Na posiedzeniu Komisji Energii będzie podejmowana strategia i perspektywy rozwoju (polityka inwestycyjna, polityka handlowa) Grupę Azoty.

- Komisja ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa rozpatrzy informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej przez powiaty i gminy.

- Komisja łączności z Polakami za Granicą zapowiedziała zamknięte posiedzenie, na którym będzie omawiana informacja ministra spraw zagranicznych na temat bieżącej sytuacji mniejszości polskiej na Białorusi.

- Spotkają się posłowie dwóch komisji: Komisji cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii oraz Komisji spraw zagranicznych. Posłowie omówią i podejmą decyzję w sprawie ratyfikacji Decyzji Rady (UE, Euratom) 2018/994 z 13 lipca 2018 r. zmieniającej Akt dotyczący wyborów członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich

- Ostatnim posiedzeniem komisji pierwszego dnia obrad Sejmu będzie spotkanie posłów Komisji kultury fizycznej, sportu i turystyki. Politycy tego gremium rozpatrzą informację ministra sportu na temat inwestycji sportowych zrealizowanych w 2018 r. oraz planów inwestycyjnych na 2019 r.

21.02

Będzie trwało 77. posiedzenie Sejmu

Przewidziano kontynuację obrad plenarnych

Najważniejsze prace komisji sejmowych:

- Podkomisja stała do spraw wykorzystania środków pochodzących z UE omówi stan wykorzystania funduszy europejskich z perspektywy finansowej Unii na lata 2014-2020 w zakresie realizacji programów infrastrukturalnych.

- Komisja infrastruktury spotka się by porozmawiać o wynikach kontroli dostępności przestrzeni publicznej dla osób starszych i niepełnosprawnych. Kontrolę przeprowadziła NIK.

- Posłowie Komisji do spraw służb specjalnych będą rozmawiać o podpaleniu przez obywateli polskich budynku Towarzystwa Węgierskiej Kultury Zakarpacia na Ukrainie. Informacje posłom przedstawią szefowie służb. Zapowiedziane posiedzenie będzie utajnione.

- Na porządku obrad Komisji rolnictwa i rozwoju wsi stanie temat padłego bydła przerabianego na mięsa, które ujawnili dziennikarze. Posłom sytuację ma zreferować minister ds. rolnictwa.

- Komisja gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej wysłucha referatu szefa NIK o wynikach kontroli „Funkcjonowanie centrów pierwszej sprzedaży ryb”.

- Komisja infrastruktury będzie informowana o stanie technicznym budownictwa wielkopłytowego. To budynki powstałe w okresie Polski Ludowej, które były obiektem obaw o stan techniczny.

- Komisja samorządu terytorialnego i polityki regionalnej wysłucha informacji ministra środowiska na temat przygotowania wdrożenia systemu kaucyjnego w zbiórce plastikowych opakowań po napojach.

- Przewidywane jest także posiedzenie łączone składów Komisji edukacji i Komisji zdrowia. Obie komisje podejmą na posiedzeniu łączonym wyniki kontroli opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym. Kontrolę przeprowadziła NIK.

- Komisja do spraw energii wraz z Komisją spraw zagranicznych przeprowadzi pierwsze czytanie rządowego projektu Ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie projektu Baltic Pipe.

- Będzie pracował skład Komisja polityki senioralnej.

- Komisja kultury fizycznej, sportu i turystyki wysłucha wniosków płynących z prac Najwyższej Izby Kontroli o wspieraniu wyczynowego uprawiania sportów zimowych.

- Komisja spraw zagranicznych zaopiniuje kandydata na stanowisko ambasadora RP. Opiniowany będzie Bartosz Cichocki.

22.02

Zakończy się 77. posiedzenie Sejmu

Przewidziano kontynuację obrad plenarnych

- Kancelaria Sejmu informuje, że obok obrad plenarnych spotka się w piątek już tylko Komisja edukacji, nauki i młodzieży. Posłowie omówią informację MEN na temat zaplanowanych i realizowanych podwyżek płac nauczycieli oraz propozycji nowych regulacji dotyczących systemu wynagrodzeń nauczycieli.

Senat RP

19.02

- W Senacie odbędzie się ceremonia wręczenia nagród Festiwalu Polskich Teatrów Telewizji. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski objął festiwal patronatem.

20.02

- Stanisław Karczewski weźmie udział w ceremonii otwarcia I Młodzieżowych Polonijnych Mistrzostw Sportów Zimowych Krynica-Zdrój 2019. Zawody odbędą się w trzech kategoriach wiekowych: 14 - 17 lat, 18 - 20 lat i 21 - 28 lat. Młodzi ludzie z zagranicy będą rywalizować w czterech dyscyplinach – narciarstwie alpejskim, narciarstwie biegowym shorttrucku, snowboardzie.

Rząd

18.02

- Kancelaria Prezydenta zapowiada "300 dni Piątki Morawieckiego", czyli wizytę premiera w województwach mazowieckim, świętokrzyskim oraz małopolskim. Mateusz Morawiecki będzie w Raszynie, Białobrzegach, Zagnańsku. W tych miastach na kilku spotkaniach i konferencjach prasowych podsumuje ustawy gospodarcze wprowadzane w życie w ubiegłym roku, stąd 300 dni. Premierowi będą towarzyszyć minister infrastruktury Andrzej Adamczyk minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz i minister finansów Teresa Czerwińska.

Prezydent

21.02

- Andrzej Duda będzie przyjmował w Polsce prezydent Litwy Dalię Grybauskaitė. Gość odwiedzi Warszawę (21 lutego) oraz Lublin (22 lutego).

Rzecznik Praw Obywatelskich

22.02

- Urzędnicy biura Rzecznika będą w Lublinie w punkcie przyjęć interesantów.

Trybunał Konstytucyjny

Sąd konstytucyjny nie przewiduje prac i badania zgodności prawa w tym tygodniu.

Narodowy Bank Polski

19.02

- Spotka się na jednodniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej (RPP).

21.02

- NBP opublikuje Minutes RPP na luty 2019 r.

- Tego samego dnia bank zaprezentuje stan płynnych aktywów i pasywów w walutach obcych. Będzie to podsumowanie za styczeń 2019 r.

Inne

18.02

- W poniedziałek w warszawskim ratuszu nastąpi podpisanie deklaracji na rzecz społeczności LGBT+ w Warszawie. Więcej o tym dokumencie przeczytasz tutaj.

- Rocznica: W 1980 r. Edward Babiuch został premierem PRL.

19.02

- Rocznica: W 1993 r. w Wojsku Polskim została wprowadzona dewiza "Bóg, Honor, Ojczyzna".

20.02

- Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej.

21.02

- Z inicjatywy UNESCO na świecie obchodzi się Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.

- Rocznica: W 1990 r. Komitet Obrony Kraju przyjął doktrynę obronną RP. Stanowiła ona pierwszy po powstaniu III RP dokument określający politykę obronną Polski.

22.02

- Dzień Ofiar Przestępstw.

- Rocznica: W 1998 r. utworzono Euroregion Bałtyk.

23.02

- Ma odbyć się konwencja programowa PiS, na której partia podejmie kluczowe decyzje związane ze startującą kampanią do Parlamentu Europejskiego.

- 23 lutego odbędzie się także rada naczelna PSL, podczas której zapadnie decyzja o formule startu Stronnictwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

- Rocznica: W 1998 r. prezydent RP Aleksander Kwaśniewski w Warszawie i papież Jan Paweł II w Watykanie ratyfikowali konkordat między Polską a Stolicą Apostolską.

- Rocznica: W 1999 r. premier RP Jerzy Buzek kontrasygnował akt ratyfikujący przystąpienie Polski do Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO).

24.02

- Rocznica: W 1990 r. powołano do istnienia Urząd Antymonopolow, który od 1996 r. znany jest nam dobrze jako Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019