Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Od środy posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się wnioskiem o odwołanie ministra Ziobry

Autor: PAP/JS
Dodano: 19-02-2019 18:30

Sejm, który w środę (20 lutego) wznawia obrady, rozpatrzy wniosek PO-KO o odwołanie ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Posłowie zajmą się też projektem, który zakłada m.in. uproszczenie postępowań przed sądami w sprawach cywilnych; w czwartek zdecydują o losie poprawki Senatu do noweli ustawy o NBP.

Sejm wznowi przerwane 31 stycznia obrady w środę o godz. 10.

Według wstępnego harmonogramu obrad posłowie zajmą się wnioskiem posłów PO-KO o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry w środę w godzinach 21-22.30. Wniosek został w poniedziałek negatywnie zaopiniowany przez sejmową komisję sprawiedliwości i praw człowieka.

Posłowie będą też w środę pracować nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, który zakłada rozszerzenie kompetencji premiera w zarządzaniu spółkami Skarbu Państwa. Sejm zajmie się też rządowym projektem noweli ustawy o żegludze śródlądowej, który ma m.in. umożliwić armatorom odnawianie dokumentów bezpieczeństwa.

Sejm rozpatrzy projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, który przewiduje usprawnienie, uproszczenie i przyspieszenie postępowań przed sądami w sprawach cywilnych. Ma to być możliwe m.in. dzięki zwolnieniu z opłat sądowych osób mniej zamożnych oraz pracowników, którzy dochodzą swoich praw od pracodawców, niższe koszty dla ofiar nieuczciwych sprzedawców oraz dla ofiar banków i "frankowiczów". Projektodawcy chcą także wprowadzić wiele rozwiązań służących rozstrzyganiu znacznej części spraw już na pierwszej rozprawie i skrócenie drogi obywateli do sądów - sprawy mają się toczyć niedaleko miejsca ich zamieszkania, ograniczenie możliwości przedłużania postępowań, np. przez ciągłe wnoszenie zażaleń, zagwarantowanie obiektywizmu postępowań poprzez automatyczne wyłączenie sędziów i całych sądów w sytuacji, gdy ich bezstronność może być kwestionowana.

Posłowie mają się zająć rządowym projektem nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Sejm zajmie się też rządowym projektem noweli ustawy o gospodarce nieruchomościami, który zmienia zasady zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. Zaproponowano przepis umożliwiający każdemu poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercy zwrot wywłaszczonej nieruchomości (dochodzenie zwrotu udziału w wywłaszczonej nieruchomości albo udziału w jej części) - niezależnie od tego, czy wniosek o zwrot złożyli pozostali, poprzedni współwłaściciele lub ich spadkobiercy. Projekt zakłada umożliwienie każdemu poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercy dochodzenie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości - niezależnie od formy pozyskania prawa do nieruchomości.

Ustalono też 20-letni okres, w którym możliwe będzie dochodzenie zwrotu nieruchomości, liczony od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna. Oznacza to, że prawo do zwrotu nieruchomości przedawni się po 20 latach.

W czwartek rozpocznie się kolejne posiedzenie Sejmu. W harmonogramie obrad znalazł się projekt ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz, która ma zajmować się prowadzeniem badań aplikacyjnych i prac rozwojowych. W skład Sieci ma wejść część obecnie funkcjonujących instytutów badawczych i wrocławski PORT - Polski Ośrodek Rozwoju Technologii.

Posłowie zajmą się też projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Celem nowych przepisów jest m.in. poprawa dostępności i jakości świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, sprawniejsze działanie szpitalnych oddziałów ratunkowych tzw. SOR-ów oraz skuteczniejsze kontrolowanie przez NFZ realizacji umów.

Sejm będzie pracować nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Projekt zakłada podniesienie limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych. Teraz zwrot przysługuje do 86 litrów paliwa, a ma być 100 litrów na hektar. Przy obecnej stawce w wysokości 1 zł za litr, która jest określana oddzielnie przez Radę Ministrów, oznacza podniesienie zwrotu kosztów paliwa z 86 do 100 zł.

Sejm rozpatrzy też poprawkę Senatu do noweli ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o NBP. Poprawka korygującej błąd legislacyjny. Po przyjęciu bądź odrzuceniu poprawki Senatu, nowela zostanie skierowana do prezydenta. Nowe przepisy przewidują, że jawne staną się zarobki kadry kierowniczej w NBP; regulują też wysokość wynagrodzeń kierownictwa banku.

Przewidziano też głosowanie nad poselskim projektem ustawy o ustanowieniu dnia 14 kwietnia - Świętem Państwowym - "Święto Chrztu Polski".

Na piątek zaplanowano pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, który ma na celu umożliwienie zgłoszenia udziału w postępowaniu sądowym w sprawach o wykroczenia przez organizacje społeczne.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019