Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Rekordowe poparcie członkostwa Polski w UE

Autor: PAP/rs
Dodano: 24-04-2019 12:07

W marcu akceptacja obecności Polski w UE osiągnęła rekordowy od 2004 r. poziom 91 proc.; przeciwnych członkostwu jest obecnie tylko 5 proc. badanych. Pozytywne skutki integracji dla materialnych warunków bytu zauważa 78 proc. z nich, przeciwnego zdania jest 9 proc. - wynika z sondażu CBOS.

78 proc. respondentów uważa, że obecność Polski w UE przynosi naszemu krajowi więcej zysków niż strat. 10 proc. jest zdania, że pozytywne i negatywne efekty członkostwa się równoważą, a tylko 7 proc. sądzi, że przeważają straty. 5 proc. nie ma zdania.

Mniej jednoznacznie postrzegane są skutki członkostwa w wymiarze osobistym. Niemniej jednak także w tym przypadku dominują oceny pozytywne (57 proc.). 24 proc. skłania się do opinii, że on osobiście tyle samo zyskuje, co traci na obecności w UE. Tylko stosunkowo nieliczni (5 proc.) uważają, że członkostwo w Unii przynosi im raczej straty niż korzyści. 14 proc. nie ma zdania.

CBOS zauważą, że postrzegane plusy członkostwa Polski w UE dotyczą z jednej strony przede wszystkim pozyskiwania i wykorzystywania funduszy unijnych, z drugiej zaś - korzyści wynikających z otwarcia granic i swobód związanych z funkcjonowaniem wspólnego rynku.

Przekonanie o pozytywnym oddziaływaniu obecności w Unii na polską gospodarkę wyraża je 85 proc. badanych (o 9 punktów procentowych więcej niż w roku 2014). 5 proc. sądzi, że członkostwo w UE miało raczej negatywny wpływ na polską gospodarkę (spadek o 7 punktów procentowych); 2 proc. uważa, że nie miało ono wpływu na stan polskiej gospodarki (spadek o 3 punkty procentowe) a 8 proc. wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Rekordowo duży jest również odsetek osób pozytywnie oceniających skutki członkostwa w UE dla polskich przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych. Korzystny wpływ integracji na sytuację przedsiębiorstw zauważa 78 proc. ankietowanych (o 12 punktów procentowych więcej niż pięć lat temu). 6 proc. uważa, że skutki członkostwa Polski w UE na stan polskich przedsiębiorstw jest raczej negatywny (spadek o 9 punktów procentowych), 4 proc. uważa, że nie miało ono wpływu na polskie firmy (spadek o 1 punkt procentowy), a 12 proc. nie ma zdania na ten temat (spadek o 2 punkty procentowe).

Podobny odsetek - 77 proc. (o 4 punkty procentowe więcej niż w 2014 roku) - dostrzega korzyści dla funkcjonowania indywidualnych gospodarstw rolnych. 9 proc. jest przeciwnego zdania (spadek o 4 punkty procentowe), 3 proc. uważa, że wpływ ten nie był ani pozytywny ani negatywny (spadek o 1 punkt procentowy), a 11 proc. nie ma wyrobionego zdania na ten temat (wzrost o 1 punkt procentowy).

CBOS zauważa, że także wśród samych rolników opinie o skutkach integracji dla rolnictwa są zdecydowanie częściej pozytywne (71 proc.) niż negatywne (16 proc.), choć nieco gorsze niż przeciętnie.

Pozytywne skutki integracji dla materialnych warunków bytu Polaków zauważa dziś 78 proc. badanych, aż o 25 punktów procentowych więcej niż pięć lat temu. 5 proc. sądzi, że integracja z UE nie miała wpływu na materialną sytuację Polaków (spadek o 11 punktów), 9 proc. sądzi, że miała wpływ negatywny (spadek o 13 punktów), a 8 proc. nie ma wyrobionej opinii w tej kwestii (spadek o 1 punkt procentowy).

Jak zauważa CBOS, opinie co do skutków integracji na materialne warunki życia Polaków zależą przede wszystkim od oceny własnej sytuacji materialnej. Im jest ona lepsza, tym częstsze przekonanie o korzystnym wpływie integracji z UE na materialne warunki życia. Niemniej jednak także osoby źle oceniające swoją sytuację bytową zauważają poprawę warunków życia Polaków (58 proc.) podkreśla CBOS.

Aż 93 proc. badanych zauważa, że po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej nasi rodacy częściej niż poprzednio podejmują pracę za granicą. Tylko 2 proc. uważa, że członkostwo nie miało wpływy na poziom emigracji; tyle samo uważa, że ją zmniejszyło. 3 proc. nie ma zdania na ten temat.

CBOS przeprowadził sondaż w dniach 7-14 marca 2019 roku na liczącej 982 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019