Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Sondaż: pogorszyły się nastroje społeczne

Autor: PAP/JS
Dodano: 06-11-2019 20:28

Nastroje społeczne w październiku nieznacznie pogorszyły się - wynika z badania Kantar Polska. W porównaniu z wrześniowym sondażem wzrósł odsetek osób uważających, że sprawy w kraju idą w złym kierunku. Nieznacznie pogorszyła się też ocena sytuacji gospodarczej.

W październikowym badaniu 36 proc. Polaków oceniło, że sprawy w kraju idą w dobrym kierunku. Negatywną ocenę wystawiło 43 proc. badanych. Zdania nie miało 21 proc. respondentów. W porównaniu do wyników wrześniowego sondażu, o 3 punkty procentowe wzrósł odsetek osób pesymistycznie nastawionych do kierunku biegu spraw w Polsce. Odsetek pozytywnie nastawionych zmalał o 2 punkty procentowe, a o 1 punkt procentowy spadł odsetek osób, które wybrały odpowiedź "trudno powiedzieć".

Jeśli chodzi o ocenę sytuacji w polskiej gospodarce, większość Polaków (56 proc.) jest zdania, że gospodarka w kraju rozwija się. Jest to o 2 punkty procentowe mniej niż we wrześniu. Zdecydowana większość osób oceniających pozytywnie sytuację gospodarczą (47 proc. ogółu) uważa, że jest to rozwój powolny, a pozostali (9 proc. ogółu) są przekonani o dynamicznym rozwoju.

Stan polskiej gospodarki negatywnie oceniło 30 proc. respondentów, o 1 punkt procentowy więcej niż przed miesiącem. Ich zdaniem znajduje się ona w stanie lekkiego (24 proc. ogółu) lub głębokiego (6 proc. ogółu) kryzysu. 14 proc. badanych nie ma sprecyzowanego zdania na ten temat, co stanowi odsetek o 1 p.p. wyższy niż we wrześniu.

Respondenci zostali zapytani także o to, czy ich zdaniem w ciągu najbliższych trzech lat materialne warunki życia ludności w naszym kraju poprawią się, czy pogorszą. 40 proc. Polaków odpowiedziało, że wg nich warunki życia w kraju nie zmienią się, a co trzeci badany, że nastąpi poprawa. 19 proc. Polaków przewiduje pogorszenie obecnych warunków, przy czym 5 proc. uważa, że będzie znacznie gorzej, a zdaniem 14 proc. nastąpi pewne pogorszenie. 7 proc. osób nie ma opinii na ten temat.

W porównaniu z wrześniowym badaniem, o 2 punkty procentowe zmniejszył się odsetek osób, które uważają, że nastąpi poprawa warunków materialnych. O tyle samo zwiększył się odsetek przekonanych, że nie nastąpią zmiany.

Bez zmian pozostają oceny dotyczące możliwości znalezienia pracy. 77 proc. Polaków uważa, że w naszym kraju bez większych problemów można znaleźć pracę, przy czym 66 proc. jest zdania, że pracę można znaleźć, ale niekoniecznie taką, jaką by się chciało, a 11 proc. ocenia, że można bez większych kłopotów znaleźć dobrą pracę. Przeciwnego zdania jest 16 proc. Polaków, z czego 14 proc. badanych uważa, że trudno jest znaleźć jakiekolwiek zatrudnienie, a 2 proc. pytanych sądzi, że znalezienie pracy w Polsce jest w ogóle niemożliwe. 7 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej kwestii.

Podsumowując wyniki październikowego badania, Urszula Krassowska z Kantar Polska podkreśliła, że nastroje społeczne w październiku nieznacznie pogorszyły się, mimo że "wydawać by się mogło, że czas powyborczy powinien sprzyjać optymistycznemu spojrzeniu w przyszłość. Ocena aktualnej sytuacji w kraju, która w ostatnich miesiącach powoli poprawiała się, w tym miesiącu odnotowała największy spadek w porównaniu do pozostałych monitorowanych wskaźników. Przewaga ocen złych nad dobrymi pojawia się wśród badanych w wieku do 50, a także wśród osób z wykształceniem średnim i wyższym. Oceny kierunku rozwoju sytuacji w Polsce są wyrównane na wsi - prawie tyle samo osób uważa, że Polska zmierza w dobrym kierunku, co, że w złym. Wśród mieszkańców miast - oceny są odwrotne, przeważają opinie, że sprawy idą w kraju w złą stronę" - stwierdziła.

Ekspertka Kantar zwróciła uwagę, że zróżnicowanie opinii widać w zależności od elektoratów partii. "Mamy tylko jeden elektorat, który niemal w całości tryska optymizmem. Nie trudno zgadnąć, że chodzi o zwolenników Prawa i Sprawiedliwości. W pozostałych elektoratach - niezależnie, o której partii lub ugrupowaniu mowa - zdecydowana większość wyborców patrzy krytycznie na kierunek, w którym zmierza nasz kraj" - skomentowała.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 18-23 października na reprezentatywnej próbie 1008 mieszkańców Polski.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020