Do Sejmu trafił prezydencki projekt ustawy mający na celu wsparcie pracownikówPAP/MIW - 05 czerwca 2017 15:11


Do Sejmu trafił prezydencki projekt ustawy, który ma na celu ułatwienie realizacji uprawnień pracowniczych m.in. w zakresie wydawania świadectwa pracy. Projekt tworzy też otwarty katalog przesłanek uzasadniających dyskryminację.

• Projekt noweli przewiduje zmiany w Kodeksie pracy, Kodeksie postępowania cywilnego oraz o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

• Na stronie internetowej prezydenckiej kancelarii napisano, że projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracowników, którzy m.in. w korespondencji kierowanej do Kancelarii Prezydenta, sygnalizowali trudności związane z korzystaniem z niektórych uprawnień pracowniczych.

• Jak podkreślono w komunikacie brak realizacji przez pracodawcę obowiązków wynikających z prawa pracy pracownicy odczuwają nie tylko w danym momencie i w odniesieniu do danego pracodawcy, ale także w przyszłości, w różnych obszarach życia.

 

- Znamiennym przykładem jest tu chociażby niewydanie przez pracodawcę świadectwa pracy. Brak tego dokumentu nie tylko utrudnia kolejne zatrudnienie, ale także stanowi przeszkodę w ubieganiu się o przyznanie uprawnień emerytalnych, czy świadczeń przysługujących osobom bezrobotnym - zaznaczono.

Zaproponowane zmiany w Kodeksie pracy dotyczące świadectwa pracy to: wydłużenie terminu do wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie oraz skierowania żądania sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy z 7 do 14 dni. Dodano także regulację, z której wprost wynika prawo wystąpienia do sądu pracy przez pracownika, w przypadku niewydania mu przez pracodawcę świadectwa pracy, z roszczeniem o zobowiązanie pracodawcy do wydania tego świadectwa.

Projekt wprowadza także możliwość wydania przez sąd orzeczenia zastępującego świadectwo pracy w przypadku bezskutecznej egzekucji orzeczenia zobowiązującego pracodawcę do wydania świadectwa pracy, zaprzestania działalności przez pracodawcę lub wystąpienia innych przyczyn uniemożliwiających wydanie przez pracodawcę świadectwa pracy.

Projekt ma na celu także zaostrzenie regulacji kodeksowej dotyczącej odpowiedzialności pracodawcy za niewydanie pracownikowi świadectwa pracy.

W projekcie zaproponowano także stworzenie otwartego katalogu przesłanek uzasadniających dyskryminację. Jak wyjaśniono w komunikacie, obecnie dyskryminację stanowi wyłącznie gorsze traktowanie pracownika ze względu na jakąś jego osobistą cechę lub właściwość niezwiązaną z wykonywaną pracą bądź ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

- Nie jest natomiast dyskryminacją nierówność wynikająca z przyczyn innych niż uznane za dyskryminujące, co powoduje nieuzasadnione zróżnicowanie sytuacji prawnej osób, wobec których pracodawca naruszył zakaz równego traktowania w zatrudnieniu - podkreślono w komunikacie.

W przypadku mobbingu projektodawca chce umożliwić pracownikowi dochodzenie od pracodawcy odszkodowania także w sytuacji, gdy pracownik nie rozwiązał stosunku pracy, ale - na skutek stosowanych wobec niego działań mobbingowych - poniósł konkretną szkodę.