Izba Dyscyplinarna Sądu po raz pierwszy zbierze się w nowym składziePAP/JS - 02 kwietnia 2019 20:19


Na piątek 5 kwietnia Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego wyznaczyła rozpoznanie pierwszego zagadnienia prawnego w składzie siedmiorga sędziów - poinformował zespół prasowy SN. Zagadnienie to zostało sformułowane we wtorek przez trzech sędziów tej Izby.

Jak powiedział Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN, we wtorek Izba Dyscyplinarna w składzie trzech sędziów pod przewodnictwem sędziego Konrada Wytrykowskiego podczas rozpoznawania kasacji wniesionej przez ukaranego dyscyplinarnie radcę prawnego "postanowiła skierować pytanie prawne na powiększony skład Izby".

Portal Prawo.pl poinformował we wtorek, że pytanie prawne Izby Dyscyplinarnej dotyczy prawidłowości obsadzenia składu sędziowskiego rozpoznającego sprawę tego radcy prawnego. "Chodzi o prawidłowość wyboru nowych sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa" - zaznaczył portal.

Obecny na wtorkowej rozprawie w SN zastępca głównego rzecznika dyscyplinarnego Krajowej Izby Radców Prawnych mec. Mariusz Łątkowski potwierdził, że sprawa tej kasacji została zawieszona w związku z pytaniem prawnym w kwestii prawidłowości powołania sędziego ze składu; pytanie zostało sformułowane z urzędu.

"Termin rozpoznania pytania prawnego przedstawionego w dniu dzisiejszym został wyznaczony na piątek, 5 kwietnia" - poinformował natomiast po południu Michałowski.

Jak dodał, zagadnienie prawne ma zostać rozpatrzone przez skład siedmiorga sędziów. Jego przewodniczącym będzie prezes Izby Dyscyplinarnej Tomasz Przesławski, sprawozdawcami sędziowie Małgorzata Bednarek i Paweł Czubik, zaś w składzie znaleźli się jeszcze sędziowie: Piotr Niedzielak, Adam Roch, Adam Tomczyński i Jacek Wygoda. Rozprawa ma rozpocząć się o godz. 10.

W końcu marca inne z Izb Sądu Najwyższego również sformułowały pytania prawne odnoszące się do powołanych w zeszłym roku sędziów SN. Sędziowie Izby Karnej przedstawili składowi siedmiu sędziów tej Izby pytanie dotyczące "wątpliwości co do poprawności" powołania w zeszłym roku nowych sędziów SN i ich uprawnienia do orzekania. Zapytali m.in., czy uprawniona do orzekania jest osoba, która została w zeszłym roku powołana przez prezydenta spośród kandydatur wymienionych w uchwale Krajowej Rady Sądownictwa, mimo wydania obwieszczenia prezydenta o wolnych stanowiskach sędziego w SN bez kontrasygnaty premiera. Ponadto w pytaniu wskazano na powołanie sędziego mimo postanowienia NSA o wstrzymaniu wykonania uchwały KRS zawierającej kandydatury sędziów. Wskazano też na fakt wyboru sędziowskich członków KRS przez Sejm.

Natomiast Izba Cywilna SN w składzie trojga sędziów powołanych do SN przez prezydenta Andrzeja Dudę w październiku ub.r. skierowała pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego, które odnosi się także do prawidłowości powołania sędziów SN. Pytanie to dotyczy zgodności z konstytucją art. 49 Kodeksu postępowania cywilnego "w zakresie, w jakim sąd rozpoznaje wniosek o wyłączenie sędziego z powodu podniesienia okoliczności wadliwości powołania sędziego przez Prezydenta RP na wniosek KRS". Zgodnie z przepisem K.p.c., którego dotyczy pytanie, "sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie".

Ta sama Izba w innym trzyosobowym składzie, rozpatrując wniosek o wyłączenie sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN od rozpoznawania odwołania krakowskiego sędziego Waldemara Żurka, przedstawiła pytanie prawne poszerzonemu składowi siedmiu sędziów Izby Cywilnej. Sformułowane wówczas zagadnienie również dotyczy tego, czy "postanowienie (...) wydane w jednoosobowym składzie, w którym zasiadała osoba powołana do pełnienia urzędu sędziego SN mimo uprzedniego zaskarżenia do NSA uchwały KRS obejmującej wniosek o powołanie tej osoby do pełnienia urzędu sędziego" jest ważne i obowiązujące.

Niedawno TK orzekł, że przepisy, na podstawie których Sejm dokonuje wyboru sędziów - członków KRS, są zgodne z konstytucją. Jednocześnie TK uznał, że niekonstytucyjny jest przepis umożliwiający odwołanie się do NSA od uchwał KRS zawierających wnioski o powołanie sędziów SN.

W Trybunale Sprawiedliwości UE w marcu odbyła się rozprawa ws. pytań SN dotyczących m.in. zdolności KRS do wykonywania konstytucyjnego zadania stania na straży niezależności sądów. Przedstawiciele polskich władz przekonywali, że KRS to organ niezależny; innego zdania byli pełnomocnicy reprezentujący SN. Zgodnie z zapadłą decyzją 23 maja opinię w tej sprawie przedstawi rzecznik generalny TSUE. Będzie ona wstępem do orzeczenia, które w TSUE najprawdopodobniej zapadnie pod koniec czerwca lub w lipcu.