REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 11-17 grudnia 2017 r.

  • Autor: GP
  • 11 grudnia 2017 09:20
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 11-17 grudnia 2017 r. Desygnowany na premiera RP Mateusz Morawiecki na mównicy sejmowej. Dokument nominacyjny z rąk prezydenta Andrzeja Dudy Morawiecki odebrał w piątek (8 grudnia). (fot.Kancelaria Premiera RP/flickr.com/domena publiczna)

We wtorek (12 grudnia) ma się w Sejmie dokonać finalizacja zmiany premiera. Mateusz Morawiecki wygłosi expose. Posłowie wypowiedzą się na temat jego polityki i najprawdopodobniej wyrażą wotum zaufania dla nowej Rady Ministrów.

• Po formalnych krokach związanych z powołaniem nowego rządu Sejm przejdzie do ostatniego posiedzenia w tym roku.

• W czwartek (14 grudnia) ruszy szczyt Rady Europejskiej, na który najprawdopodobniej uda się, już jako premier, Mateusz Morawiecki.

• W środę (13 grudnia) Andrzej Duda odwiedzi Ukrainę, a Polska będzie wspominać tragiczne wydarzenia 1981 roku, kiedy władze PRL wprowadziły stan wojenny.

 

Sejm

12.12

54 posiedzenie Sejmu RP VIII kadencji, dzień pierwszy

Przewidziano obrady plenarne

Na obradach plenarnych we wtorek (12 grudnia) najprawdopodobniej wygłosi expose nominowany na premiera Rzeczpospolitej wicepremier w rządzie Beaty Szydło Mateusz Morawiecki. Po wystąpieniu, zgodnie z Konstytucją RP, kluby wygłoszą stanowisko wobec nowego premiera i poddany pod głosowanie w Sejmie zostanie wniosek o wyrażenie wotum zaufania dla nowej Rady Ministrów.

Czytaj też: Znamy nazwisko nowego szefa MSZ

Najważniejsze prace komisji sejmowych

- Będzie pracować Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie.

- Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki będzie opiniować informację o stanie i sytuacji w Polskim Związku Kolarskim. Posiedzenie jest związane z informacjami medialnymi o złej sytuacji we władzach sportowego związku.

- Zbierze się Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

- Będzie pracować Komisja Polityki Społecznej i Rodziny.

- Ma wznowić obrady Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Posłowie komisji zajmą się barierami i ograniczeniami prawnymi utrudniającymi rozwój FinTech oraz sposobami eliminacji tych barier.

O godzinie 15.00 w Sejmie odbędzie się uroczystość zapalenia lampy chanukowej. Organizatorem przedsięwzięcia jest Chabad - Lubavich Polska.

13.12

54 posiedzenie Sejmu RP VIII kadencji, dzień drugi

Przewidziano obrady plenarne

Najważniejsze prace komisji sejmowych

- Będzie pracować Komisja do Spraw Petycji.

- Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka odbierze sprawozdanie Podkomisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej.

- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzy informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o realizacji ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

- Komisja do Spraw Kontroli Państwowej rozpatrzy informację Najwyższej Izby Kontroli (NIK) o wynikach kontroli skuteczności działania systemu przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej.

- Zbierze się Podkomisja stała do spraw jakości kształcenia i wychowania.

- Prac zapowiedziała Komisja Finansów Publicznych.

- Komisja Kultury i Środków Przekazu zajmie się Pierwszym czytaniem poselskiego projektu uchwały w sprawie inicjatywy powołania Fundacji im. Wacława Felczaka.

- Będzie pracować Komisja do Spraw Unii Europejskiej.

- Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych zaopiniuje dla Marszałka Sejmu poprawności oświadczenia posła Ryszarda Terleckiego z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie w związku z wnioskiem Komendanta Głównego Policji z dnia 23 czerwca 2017 r., o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie posła Ryszarda Terleckiego.

- Będzie pracować Komisja Zdrowia.

- Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przeprowadzi pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

- Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii wysłucha informacji Ministra Cyfryzacji o stanie realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

- Na połączonym posiedzeniu będą pracować Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisja Zdrowia.

- Komisja Infrastruktury zajmie się pierwszym czytaniem senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami.

- Prace zapowiada także Komisja Spraw Zagranicznych.

Posłowie w czasie głosowań w Sejmie, źródło: Kancelaria Sejmu/Rafał Zambrzycki/CC BY 2.0

14.12

54 posiedzenie Sejmu RP VIII kadencji, dzień trzeci

Przewidziano obrady plenarne

Najważniejsze prace komisji sejmowych

- Będzie pracować Podkomisja stała do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie.

- Komisja do Spraw Służb Specjalnych spotka się na zamkniętym posiedzeniu. Posłowie wysłuchają informacja szefów służb ws. zagrożeń dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz Litwy, Łotwy i Estonii wynikające z organizacji przez Białoruś i Rosję manewrów wojskowych „Zapad 2017”.

- Zbierze się Komisja do Spraw Kontroli Państwowej.

- Komisja Spraw Zagranicznych wysłucha informacji na temat sytuacji w Gruzji i w dalszej części posiedzenia rozpatrzy wyniki V szczytu Partnerstwa Wschodniego w Brukseli.

- Zbierze się  Podkomisja stała do spraw polityki rozwoju inteligentnych miast i elektromobilności.

- Komisja Polityki Senioralnej zajmie się informacją Ministra Rozwoju na temat możliwości finansowania ze środków europejskich projektów infrastrukturalnych i społecznych związanych z osobami starszymi.

15.12

54 posiedzenie Sejmu RP VIII kadencji, dzień czwarty

Przewidziano obrady plenarne, Kancelaria Sejmu przewiduje bloki głosowań podsumowujące obrady 54 posiedzenia.

Lider PO, poseł i były minister Grzegorz Schetyna, źródło: Kancelaria Sejmu/Rafał Zambrzycki/CC BY 2.0

Senat

11.12

Prace ciał senackich

- Posiedzenie Senackiego Zespołu Monitorowania Praworządności.

O godz. 10.00, sala nr 217. Celem konferencji jest upamiętnienie 95. rocznicy odrodzenia Senatu II Rzeczypospolitej oraz postaci Władysława Raczkiewicza – patrona roku 2017.Jej organizatorami są: Komisja Kultury i Środków Przekazu oraz Parlamentarny Zespół Miłośników Historii we współpracy z Zakładem Historii XX wieku Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W konferencji udział wezmą parlamentarzyści, przedstawiciele administracji rządowej, przedstawiciele ośrodków naukowych i stowarzyszeń.

12.12

Prace ciał senackich

- Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

- Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

- Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego.

- Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej.

- Posiedzenie Komisji Zdrowia.

- Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

- Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

- Posiedzenie Komisji Infrastruktury.

- Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

- Posiedzenie Komisji Środowiska.

Odbędzie się konferencja „Szkoła wspólnotą wychowującą i kształcącą dla Niepodległej”. Konferencję organizuje senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu oraz Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL. Przedmiotem rozważań na konferencji będzie realizacja priorytetu Ministerstwa Edukacji Narodowej, „Rok szkolny 2017/2018 – Rokiem Dla Niepodległej”.

13.12

Posiedzenie Senatu RP, dzień pierwszy

Prace ciał senackich

- Posiedzenie Komisji Infrastruktury.

- Posiedzenie Komisji Ustawodawczej.

- Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

14.12

Posiedzenie Senatu RP, dzień drugi

O 12.00 w Senacie zostanie otwarta wystawa „Jubileusz trzechsetlecia koronacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej”, przygotowana przez klasztor oo. paulinów na Jasnej Górze przy udziale Zamku Królewskiego w Warszawie. Ekspozycja przybliży historię kultu obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej i narodowego charakteru sanktuarium jasnogórskiego, a także uroczystość koronacji obrazu tzw. koronami papieskimi. Zaprezentowane zostaną m.in. korony Matki Boskiej i Dzieciątka podarowane przez Jana Pawła II. Senat ustanowił rok 2017 Rokiem Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski.

Rekonstrukcja historyczna w Sejmie RP z okazji 150 rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego, źródło: Kancelaria Sejmu/Rafał Zambrzycki/CC BY 2.0

15.12

Posiedzenie Senatu RP, dzień trzeci

Rząd

12.12

- Posiedzenie Rady Ministrów

- W Paryżu odļedzie się szczyt One Planet Summit.

13.12

Posiedzenie Komitetu ds. Europejskich

14.12

W Brukseli odbędzie się Posiedzenie Rady Europejskiej. Polskę ma reprezentować premier Mateusz Morawiecki, któremu Sejm udzielić ma wotum zaufania we wtorek, dwa dni przed szczytem.

Posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów

15.12

Będzie trwało Posiedzenie Rady Europejskiej, dzień drugi.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

11.12

Jarosław Gowin w Łazienkach Królewskich w Warszawie wręczy Nagrody Ministra Nauki za wybitne osiągnięcia w zdobywaniu wiedzy.

12.12

Posiedzenie Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.

Ministerstwo Obrony Narodowej

12.12

O godz. 14.00 w auli im. Zygmunta Augusta Instytutu Nawigacji i Hydrografii Morskiej Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbędzie się seminarium poświęcone tematyce prowadzonych poszukiwań zaginionego 15 listopada br. na terenie południowej części Oceanu Atlantyckiego okrętu podwodnego ARA „SAN JUAN”.

Prezydent

11.12

O godz. 15.30 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w publicznym posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Planowane jest wystąpienie Prezydenta RP.

12.12

O godz. 13.00 w Ciechanowie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w 21. Świątecznej Zbiórce Żywności.

Iluminacja świąteczna na Pałacu Prezydenckim, źródło: Maciej Biedrzycki/KPRP/twitter.com

13.12

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę na Ukrainie. Głównym tematem rozmów będzie polityka bezpieczeństwa w kontekście sytuacji na wschodniej Ukrainie. Prezydent RP spotka się z Prezydentem Petrem Poroszenką, obserwatorami z Misji Obserwacyjnej OBWE i przedstawicielami UNDP.

Trybunał Konstytucyjny

11.12

Odbędzie się doroczne Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

12.12

Sąd konstytucyjny będzie badał zasadę wywłaszczenie nieruchomości i zasady zwrotu takich nieruchomości.

13.12

Sąd konstytucyjny będzie badał zróżnicowanie ochrony interesów mieszkaniowych lokatorów w przypadku śmierci jednego ze współnajemców nieruchomości. Pytanie o regulacje prawne zadał Sąd Rejonowy w Kościerzynie.

14.12

Sąd konstytucyjny będzie badał opłaty i podatki lokalne a zwłaszcza zasady ustalania podatku od nieruchomości.

Rzecznik Praw Obywatelskich

14.12

Urzędnicy Biura Rzecznika będą w Słupsku, w Punkcie Przyjęć Interesantów RPO. Czekają na interesantów.

15.12

Urzędnicy Biura Rzecznika będą w Bydgoszczy, w Punkcie Przyjęć Interesantów RPO. Czekają na interesantów.

Narodowy Bank Polski

12.12

NBP poda stan inflacji bazowej na listopad 2017 r.

14.12

NBP poda Bilans płatniczy na październik 2017 r.

Inne

11.12

Międzynarodowy Dzień Terenów Górskich

12.12

Rocznica, stan wojenny: W 1981 r. Rada Państwa podjęła uchwałę o wprowadzeniu stanu wojennego.

Kartka opozycyjna z okresu stanu wojennego, źródło: wikimedia.org/domena publiczna

13.12

Dzień pamięci ofiar stanu wojennego

Rocznica, stan wojenny: W 1981 r. decyzją Rady Państwa podjętą dzień wcześniej wprowadzono w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (PRL) stan wojenny. Powołano Wojskową Radę Ocalenia Narodowego (WRON), władzę w kraju przejęło wojsko, internowano działaczy opozycyjnych, zawieszono naukę w szkołach i na uczelniach, wprowadzono cenzurę korespondencji, przerwano łączność telefoniczną, wprowadzono godzinę milicyjną.

Rocznica: W 2002 r. rząd Leszka Millera zakończył w Kopenhadze polskie negocjacje z Unią Europejską.

14.12

Rocznica, stan wojenny: W 1981w odpowiedzi na wprowadzenie stanu wojennego NSZZ „Solidarność” rozpoczął strajki. Wojsko otoczyło Stocznię Gdańską.

Rocznica: W 1990 r. Sejm RP przyjął dymisję rządu Tadeusza Mazowieckiego.

Rocznica: W 2016 r. Sejm uchwalił Prawo oświatowe, które przewiduje m.in. likwidację gimnazjów w Polsce. Była to ustawa inicjująca kluczową zmianę obiecaną przez PiS w wyborach w 2015 r.

15.12

Rocznica, stan wojenny: W 1981 r. ZOMO rozpoczęły pacyfikację KWK „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu-Zdroju. Padły pierwsze strzały  skierowane do protestujących górników.

16.12

Rocznica, stan wojenny: W 1981 r. w Katowicach oddziały ZOMO i wojska dokonały pacyfikacji KWK „Wujek”, w wyniku której zginęło 9 górników, a 21 zostało rannych.

17.12

Dzień bez Przekleństw

Rocznica, stan wojenny: W 1981 r. ZOMO rozbiło manifestacje w Krakowie i Gdańsku, gdzie zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.