REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 17 - 23 października 2016 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 17 października 2016 10:40
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 17 - 23 października 2016 r. Sejm rozpocznie kolejne posiedzenie. Posłowie będą spierać się o budżet na 2017 rok. (fot.:Kancelaria Sejmu/twitter.com)

• W Sejmie odbędzie się XXVIII posiedzenie izby.
• W ramach obrad posłowie zajmą się propozycjami frankowymi i budżetem. Spotka się też po raz kolejny komisja śledcza ds. Amber Gold.
• Polscy ministrowie i wiceministrowie odwiedzą kongresy i spotkania różnych branż w kraju i za granicą. Dla przykładu podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Tadeusz Kościński w dniach 17 do 20 października będzie przebywał z wizytą w Seulu.

Sejm

17.10

Komisje i zespoły parlamentarne
- Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii będzie obradował w Gdańsku
- Warmińsko-Mazurski Zespół Parlamentarny będzie obradował w Elbląg
- Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Konferencje
- Konferencja prasowa klubu parlamentarnego Nowoczesna

18.10

Komisje i zespoły parlamentarne
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego
- Komisja Finansów Publicznych
- Parlamentarny Zespół do spraw kontaktów z Królestwem Arabii Saudyjskiej
- Parlamentarny Zespół ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień
- Zachodniopomorski Zespół Parlamentarny
- Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
- Komisja Finansów Publicznych
- Komisja Infrastruktury

19.10

XXVIII Posiedzenie Sejmu

Plan posiedzenia Sejmu może ulec zmianie ze względu na przebieg prac w komisjach i jest uzależniony od decyzji Prezydium Sejmu

Obrady Plenarne

- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2017

Projekty frankowe
- Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki
- Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o restrukturyzacji kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska oraz o wprowadzeniu zakazu udzielania takich kredytów
- Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej

Mateusz Morawiecki na mównicy sejmowej, źródło: Kancelaria Sejmu/twitter.com

- Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach
- Pierwsze czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie propozycji ustanowienia unijnego korekcyjnego mechanizmu alokacji uchodźców oraz mechanizmu solidarności finansowej

Posiedzenie może zostać wzbogacone o następujący punkt obrad

- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017

Komisje i zespoły parlamentarne
- Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii
- Komisja Etyki Poselskiej
- Komisja Gospodarki i Rozwoju
- Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Komisja do Spraw Petycji
- Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego
- Komisja do Spraw Unii Europejskiej
- Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
- Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych; Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych
- Podkomisja stała ds. społecznych w wojsku
- Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych
- Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold

Komisji śledczej ds. Amber Gold przewodzi Małgorzata Wasserman, poseł PiS, źródło: facebook.com/malgorzata.wassermann

- Komisja do Spraw Unii Europejskiej
- Parlamentarny Zespół ds. Energetyki
- Parlamentarny Zespół ds. osób z niepełnosprawnością narządu wzroku
- Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
- Komisja Obrony Narodowej
- Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach
- Komisja Kultury i Środków Przekazu
- Parlamentarny Zespół ds. Zintegrowanego Wielodyscyplinarnego Systemu Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej "INPRONKO"
- Komisja do Spraw Unii Europejskiej; Komisja Spraw Zagranicznych
- Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
- Parlamentarny Zespół ds. Policji
- Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
- Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
- Podkomisja stała do spraw jakości kształcenia i wychowania
- Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych
- Podkomisja stała ds. monitorowania gospodarki odpadami
- Komisja Polityki Senioralnej
- Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii
- Podkomisja stała do spraw nowelizacji prawa cywilnego
- Parlamentarny Zespół na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej
- Podkomisja stała ds. budżetu, finansów oraz struktury Sił Zbrojnych RP
- Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
- Komisja Finansów Publicznych

Konferencje
- Konferencja prasowa - STOP rozdzielaniu rodzeństw adopcyjnych

20.10

Planowane są obrady plenarne

Komisje i zespoły parlamentarne
- Parlamentarny Zespół ds. zbadania nieprawidłowości przy reprywatyzacji
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych
- Podkomisja stała do spraw ekonomiki edukacji i nauki
- Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
- Komisja do Spraw Służb Specjalnych
- Komisja Finansów Publicznych
- Komisja do Spraw Petycji
- Podkomisja stała ds. polityki regionalnej
- Komisja do Spraw Unii Europejskiej
- Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Komisja Zdrowia
- Podkomisja stała do spraw przygotowań Polski do organizacji dużych imprez sportowych o randze Mistrzostw Świata i Europy oraz zapewnienia bezpieczeństwa podczas ich trwania
- Parlamentarny Zespół "Dobro dziecka jako cel najwyższy"
- Komisja do Spraw Unii Europejskiej
- Komisja Gospodarki i Rozwoju
- Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Ochrony Zdrowia
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej
- Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
- Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów
- Komisja Finansów Publicznych; Komisja Spraw Zagranicznych
- Komisja Infrastruktury; Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
- Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa
- Parlamentarna Grupa Kobiet
- Parlamentarny Zespół ds. Kresów, Kresowian i Dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

W Radzie Ministrów MON kieruje Antoni Macierewicz, źródło: mon.gov.pl

- Komisja Obrony Narodowej
- Komisja Spraw Zagranicznych
- Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych
- Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
- Komisja Finansów Publicznych
- Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży; Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Narodowo-Demokratyczny Zespół Parlamentarny
- Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii
- Parlamentarny Zespół Strażaków
- Parlamentarny Zespół ds. Dziedzictwa Świętego Jana Pawła II
- Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa
- Parlamentarny Zespół ds. Cyfryzacji Szpitali i Placówek Medycznych
- Komisja do Spraw Kontroli Państwowej; Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
- Komisja Zdrowia
- Komisja Finansów Publicznych

21.10

Planowane są obrady plenarne

Senat

18.10

Komisje senackie
- Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
- Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
- Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
- Posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
- Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą
- Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Nauki, Edukacji i Sportu oraz Ustawodawczej
- Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
- Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisja Kultury i Środków Przekazu oraz Komisja Ustawodawcza
- Posiedzenie Komisji Infrastruktury

19.10

Komisje senackie
- Niejawne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej
- Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
- Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
- Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
- Posiedzenie założycielskie Senackiego Zespołu Sportowego
- Posiedzenie Senackiego Zespołu Śląskiego

Wystawy
- Wystawa „Polska światu Papieża dała – Jan Paweł II na plakatach”

Rząd

18.10

Posiedzenie Rady Ministrów

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

17.10

Wiceminister kultury Wanda Zwinogrodzka weźmie udział w konferencji prasowej poświęconej kwestii siedziby Teatru Żydowskiego oraz jego planom repertuarowym na sezon 2016/2017

19.10

Wiceminister kultury Wanda Zwinogrodzka będzie gościem wernisażu ekspozycji "Rodzime zwyczaje i obrzędy w sztuce polskiej XIX i XX wieku" w Pałacu Prezydenckim (sala Formistów)

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

17.10

- Aleksander Bobko weźmie udział w 7. Europejskim Forum Marketingu instytucji Naukowych i Badawczych
- Piotr Dardziński weźmie udział w XVI Konferencji Dyrektorów Instytutów Badawczych Ministerstwa Rozwoju
Wicepremier Jarosław Gowin weźmie udział w Kongresie Samorządowym Opole 2016, podczas którego odbędzie się panel „Klastry Edukacyjne dla biznesu i rynku pracy”

18.10

- Wicepremier Jarosław Gowin weźmie udział w Konferencji prasowej w Polskiej Agencji Prasowej (PAP)

19.10

- Wicepremier Jarosław Gowin weźmie udział w spotkaniu Rady Dialogu Społecznego

20.10

- Wicepremier Jarosław Gowin i Aleksander Bobko wezmą udział w Konferencji naukowej „Umiędzynarodowienie – szansa i wyzwanie dla polskich uczelni”

21.10

- Wicepremier Jarosław Gowin i Aleksander Bobko będą kontynuować udział w czwartkowej konferencji „Umiędzynarodowienie – szansa i wyzwanie dla polskich uczelni”

Ministerstwo Rozwoju

17.10

- Podsekretarz stanu w MR Adam Hamryszczak weźmie udział w konferencji "Współpraca ponad granicami szansą dla Podkarpacia"
- Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki weźmie udział w spotkaniu poświęconym możliwościom potwierdzania Profilu Zaufanego za pośrednictwem systemów transakcyjnych podmiotów prywatnych. W spotkaniu będzie również uczestniczyła minister cyfryzacji Anna Streżyńska
- Podsekretarz stanu w MR Tadeusz Kościński w dniach 17-20 października będzie przebywał z wizytą w Seulu. W programie, m.in: seminarium dla polskich firm, Polsko - Koreańskie Forum Ekonomiczne. Wraz z wiceministrem jedzie delegacja polskiego biznesu
- Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki weźmie udział w Kongresie Samorządowym. Tematem wystąpienia będzie rola Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w samorządzie
- Sekretarz stanu w MR Jerzy Kwieciński weźmie udział w III Konferencji Narodów Zjednoczonych nt. mieszkalnictwa i zrównoważonego rozwoju Habitat III. Spotkanie odbywa się w Ekwadorze.

Mateusz Morawiecki w trakcie wizyty w zakładach przemysłowych, źródło: Ministerstwo Rozwoju/twitter.com

19.10

Podsekretarz stanu w MR Adam Hamryszczak weźmie udział w konferencji „Bezpieczeństwo Ekonomiczne Obrotu Gospodarczego – Stabilność systemu gospodarczego”

20.10

Podsekretarz stanu MR Tadeusz Kościński w dniach 20-22 października będzie przebywał z wizytą w Tajpej. Weźmie udział, m.in. w VI Konsultacjach Gospodarczych Polska – Tajwan. Wiceminister będzie także przewodniczył misji gospodarczej przedsiębiorców

Ministerstwo Obrony Narodowej

17.10

Podsekretarz stanu w MON Wojciech Fałkowski będzie gościem Klubu Dowództwa Garnizonu Warszawa na konferencji prasowej. Tematem spotkania będzie udostępnienie Sali Widowiskowej Klubu DGW na potrzeby Teatru Żydowskiego

Grafika promująca inicjatywę Mountain Warriors, źródło: mon.gov.pl

18.10

Żołnierze i funkcjonariusze z Czech i Polski wezmą udział w „Karkonoskich zawodach górskich jednostek Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – Mountain Warriors”

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

18.10

- Podsekretarz Stanu Elżbieta Bojanowska weźmie udział w konferencji pt. „Dobre praktyki na rzecz osób starszych”. Konferencja obywa się w Warszawie
- Minister Elżbieta Rafalska weźmie udział w Gali „Polski Kompas 2016”, spotkanie odbywa się w Warszawie na Zamku Ujazdowskim

19.10

Minister Elżbieta Rafalska weźmie udział w zebraniu Prezydium Rady Dialogu Społecznego
- Minister Elżbieta Rafalska i Sekretarz Stanu Stanisław Szwed wezmą udział w posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego

20.10

Minister Elżbieta Rafalska weźmie udział w uroczystości obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niewidomych, Jubileuszu 65-lecia Polskiego Związku Niewidomych „W Służbie Pokoleń” oraz 70-lecia Zjednoczenia Ruchu Osób Niewidomych w Polsce pod honorowym patronatem Prezydenta RP

21.10

- Podsekretarz Stanu Elżbieta Bojanowska oraz Sekretarz Stanu Krzysztof Michałkiewicz wezmą udział w konferencji pt. „Po pierwsze prewencja” (o prewencji w chorobach układu krążenia oraz schorzeniach psychicznych)
- Sekretarz Stanu Krzysztof Michałkiewicz będzie uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Rady Działalności Pożytku Publicznego
- Podsekretarz Stanu Elżbieta Bojanowska weźmie udział w III Międzynarodowym Kongresie Medycznym „Kobieta i mężczyzna 65+”

Ministerstwo Energii

18.10

Sekretarz stanu Grzegorz Tobiszowski spotka się z interesantami w sprawie skarg i wniosków

Trybunał Konstytucyjny

17.10

Trybunał Konstytucyjny świętuje 30 lat istnienia w Gdańsku. Na uroczystości będą obecni goście i politycy z kraju i zza granicy

18.10

Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne o zbadanie zgodności art. 39 b ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Narodowy Bank Polski

18.10

Posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej

20.10

NBP przedstawi Minutes Rady Polityki Pieniężnej za październik 2016 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich

17.10

- Rusza II edycja "Tygodnia Konstytucyjnego" pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich
- Trwa promocja poradnika autorstwa PRO o zasadach rozstrzygania wątpliwości podatkowych na korzyść podatnika

18.10

Odbędzie się pierwsze  posiedzenie Rady Ekspertów Krajowego mechanizmu Prewencji przy RPO

Adam Bodnar wygłosi przemówienie otwierające konferencję poświęconą Romom, źródło: RPO/rpo.gov.pl

20.10

Rusza Festiwal Filmów Dokumentalnych Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich

21.10

- Pracownicy biura RPO będą czekać w Bydgoszczy na interesantów. Przyjmować będą w Punkcie Przyjęć Interesantów w urzędzie wojewódzkim
- W dniach 21-22 października 2016 roku w Krakowie odbędzie się międzynarodowe sympozjum poświęcone Romom. W wydarzeniu weźmie udział dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich - wygłosi przemówienie otwierające tę konferencję

Inne

17.10

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

Rocznica: W 1997 roku weszła w życie nowa Konstytucja RP

18.10

W Polsce obchodzony jest Dzień Pracownika Służby Zdrowia
W Polsce obchodzony jest Dzień Poczty Polskiej

19.10

Rocznica: W 2010 roku w okręgowym biurze poselskim PiS w Łodzi 62-letni Ryszard Cyba zastrzelił Marka Rosiaka, asystenta deputowanego do PE Janusza Wojciechowskiego i ciężko zranił nożem Pawła Kowalskiego, asystenta posła na Sejm RP Jarosława Jagiełły

20.10

Europejski Dzień Seniora

21.10

Rocznica: W 2007 roku Platforma Obywatelska wygrała przedterminowe wybory parlamentarne
Rocznica: W 2010 roku Piotr Duda został wybrany na stanowisko przewodniczącego NSZZ „Solidarność”

23.10

Rocznica: W 2005 roku odbyła się II tura wyborów prezydenckich w której Lech Kaczyński (54,04 proc.) pokonał Donalda Tuska (45,96 proc.).

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.