REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 18 - 23 kwietnia 2017 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 18 kwietnia 2017 12:50
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 18 - 23 kwietnia 2017 r. Obowiązki w Brukseli nie pozwoliły Donaldowi Tuskowi stawić się w pierwotnym terminie przesłuchania. Udało się ustalić dogodną datę na 19 kwietnia br. (fot.:twitter.com/eucopresident)

W środę (19 kwietnia) do Warszawy przyjedzie zeznawać w prokuraturze Donald Tusk. Druga połowa tygodnia upłynie pod znakiem prac Sejmu. 40. posiedzenie to dwa dni (20 i 21 kwietnia) intensywnych prac, m.in. w Komisji Sprawiedliwości. Posłowie zaopiniują projekt nowelizacji Krajowej Rady Sądownictwa (KRS).

• W ramach posiedzenia Sejmu przed śledczymi z komisji ds. Amber Gold pojawią się kolejni świadkowie. Przesłuchania zapowiedziano na środę (19 kwietnia).

• Prace zapowiedziała też Komisja sprawiedliwości, która będzie opiniować proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany w KRS.

• Odbędzie się też posiedzenie Senatu RP.

Sejm

19.04

Prace komisji sejmowych
- Komisja śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold przesłucha Krzysztofa Kapisa, byłego Dyrektora Departamentu Lotnictwa w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, oraz Marka Kachaniaka, byłego Dyrektora Departamentu Lotnictwa w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
- Zbierze się Podkomisja nadzwyczajna do przygotowania projektu inicjatywy ustawodawczej w zakresie spółdzielczości rolniczej.
- Zbierze się Komisja Zdrowia.
- Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
- Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży.
- Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o restytucji narodowych dóbr kultury.
- Podkomisja stała do spraw rynku pracy będzie opiniować dla Sejmu obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele.

Zespoły parlamentarne
- Parlamentarny Zespół ds. Zwalczania Przestępstw Gospodarczych i Lichwy.
- Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego.
- Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Programu Szczepień Ochronnych Dzieci i Dorosłych.
- Parlamentarny Zespół na rzecz Prawa do Życia.
- Parlamentarny Zespół ds. pielęgniarek, położnych i innych pracowników opieki zdrowotnej.

20.04

Rozpocznie się 40. posiedzenie Sejmu RP

Obrady plenarne
- Pierwszym punktem prac ma być sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych.
- Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
- Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego.
- Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kinematografii,
- Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
- Sprawozdanie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o wypowiedzeniu Europejskiej konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych.
- Sprawozdanie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 4 maja 2016 r.
- Odbędzie się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Przedłoży go wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka (Kukiz'15).
- Obrady ma zamknąć pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej. To projekt, który proponuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ).

Premier Beata Szydło na mównicy sejmowej. W czwartek i piątek (20 i 21 kwietnia) odbędzie się kolejne posiedzenie Sejmu, źródło: Sejm RP/flickr.com/CC BY 2.0

Prace komisji sejmowych
- Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych zajmie się zmianami w regulaminie Sejmu.
- Komisja Etyki Poselskiej na posiedzeniu zamkniętym rozpatrzy sprawę poseł Krystyny Pawłowicz z dnia 16 grudnia 2016 r. podczas 33. posiedzenia Sejmu RP. O ukaranie poseł większości wnosi klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej.
- Komisja do spraw Służb Specjalnych, także na posiedzeniu zamkniętym, wysłucha  informacji Szefów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Dyrektora Generalnego Służby Więziennej na temat rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania zagrożeń wynikających z aktywności środowisk ekstremistycznych w Polsce.
- Komisja Spraw Zagranicznych będzie opiniować kandydatów na stanowisko ambasadora RP. Na placówki dyplomatyczne aplikują Marcin Czepelak i Bartłomiej Zdaniuk.
- Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej będzie opiniować informacje ministra finansów na temat zasad opodatkowania polskich marynarzy, ulg podatkowych, oraz unikania podwójnego opodatkowania.
- Zbierze się Komisja do spraw Unii Europejskiej.
- Zbierze się Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia: poselskiego projektu ustawy o restrukturyzacji kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska oraz o wprowadzeniu zakazu udzielania takich kredytów.
- Komisja Kultury i Środków Przekazu będzie po raz pierwszy czytać poselski projekt uchwały w sprawie uczczenia dwudziestej rocznicy uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
- Komisja Gospodarki i Rozwoju rozpatrzy sprawozdania prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2015 r.
- Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej zajmie się projektem ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Przedstawi propozycję przedstawiciel minister rozwoju i finansów.
- Komisja Obrony Narodowej wysłucha informacji ministerstwa o gospodarce nieruchomościami powojskowymi.
- Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki przeprowadzi pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990. To propozycja ministerstwa, która ma usuwać ze związków sportowych osoby powiązane z byłym aparatem komunistycznym PRL.
- O godzinie 19. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka będzie opiniować projekt zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS).

21.04

Będzie trwało 40. posiedzenie Sejmu RP

Zaplanowano obrady plenarne i głosowania

Prace komisji sejmowych
- Komisja do spraw Unii Europejskiej.
- Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
- Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
- Komisja Finansów Publicznych

Senat

19.04

Posiedzenia komisji Senatu RP
- Posiedzenie Komisji zdrowia.
- Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
- Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu.
- Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
- Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą
- Posiedzenie Komisji Infrastruktury.
- Posiedzenie Komisji Ustawodawczej.
- Posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Środowiska.
- Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
- Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej.
- Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego.
- Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
- Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Senat RP w czasie sesji, źródło: Senat RP/senat.gov.pl

20.04

Zapowiedziano 39. posiedzenie Senatu RP

Posiedzenia komisji Senatu RP
- Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.
- Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
- Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

O 12.00 zostanie otwarta wystawa z okazji 150. rocznicy powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, przygotowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lesznie.

21.04

Odbędzie się spotkanie przewodniczącej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Janiny Sagatowskiej z uczestnikami polonijnej pielgrzymki. Spotkanie odbędzie się w ramach akcji „Wielkanoc w Polsce”, którą już po raz 18 organizuje Stowarzyszenie „Wspólne Korzenie”

Rząd

20.04

Posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów

Ministerstwo Rozwoju

19.04

- Podsekretarz stanu Tadeusz Kościński weźmie udział w konferencji prasowej w związku z odbywającymi się pod koniec kwietnia targami Hannover Messe 2017. Polska jest krajem partnerskim tegorocznej edycji targów. Hannover.
- O godz. 12.00 odbędzie się konferencja prasowa na temat udziału polskich firm w międzynarodowych misjach kosmicznych.W konferencji udział wezmą: Jadwiga Emilewicz, wiceminister rozwoju, Michał Szaniawski, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu. Warszawa.

20.04

Sekretarz stanu Jerzy Kwieciński weźmie udział w Kongresie Przemysłowym - Obronność i Energetyka. Europa i Ukraina 2017, Warszawa.

21.04

Podsekretarz stanu Tadeusz Kościński weźmie udział w Polsko-Ukraińskiej Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej, Warszawa.

22.04

Sekretarz stanu Jerzy Kwieciński będzie uczestniczył w oficjalnej wizycie prezydenta Andrzeja Dudy w Meksyku.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

19.04

Posiedzenie Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

20.04

Uroczystość wręczenia aktów nadania tytułów profesora, Warszawa.

21.04

Jarosław Gowin weźmie udział w Kongresie Młodzieżowym, Warszawa.

22.04

Jarosław Gowin weźmie udział w Krajowej Konferencji Parlamentu Studentów RP

Prezydent

19.04

- O godz. 13.00 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę w 12. Bazie Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu. W czasie wizyty Prezydent RP spotka się z kadrą dowódczą jednostki.
- Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda będzie przebywał z wizytą w Wałczu (woj. zachodniopomorskie) i Obornikach (woj. wielkopolskie).

22.04

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką złoży wizytę oficjalną w Meksyku

Trybunał Konstytucyjny

20.04

- Sąd konstytucyjny zajmie się sprawą referendum jako środka prawnego. Sprawa będzie rozpatrywana z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich.
- Sąd konstytucyjny zajmie się sprawą zasady zawieszenia biegu przedawnienia występku ściganego z oskarżenia prywatnego.

Rzecznik Prawo Obywatelskich

20.04

- RPO informuje, że odbędzie się pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy w sprawie ofiar wypadków, którym wyczerpały się ubezpieczeniowe sumy gwarancyjne.
- Odbędzie się konferencja „Panorama prawnych aspektów wielokulturowości społeczeństwa” pod honorowym patronatem RPO.

21.04

- Odbędzie się III Międzynarodowy Kongres Psychiatrii Sądowej pod honorowym patronatem RP.
-  Pracownicy RPO będą czekać w Bydgoszczy na interesantów.

Narodowy Bank Polski

19.04

- Odbędzie się jednodniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP)
- NBP przedstawi informację o kartach płatniczych i ich użyciu w IV kwartale 2016 r.

21.04

NBP przedstawi Minutes Rady Polityki Pieniężnej na kwiecień 2017 r.

Inne

18.04

- Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków
- Dzień Pacjenta w Śpiączce

Rocznica: W 2010 roku w Krakowie odbyły się uroczystości pogrzebowe pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich, którzy osiem dni wcześniej zginęli w katastrofie smoleńskiej.

Zdjęcia pamiątkowe z okresu pogrzebu św. pary prezydenckiej, źródło: flickr.com/CC

19.04

Były premier, obecny szef Rady Europejskiej Donald Tusk będzie zeznawał w warszawskiej prokuraturze. Zwolennicy Donalda Tuska chcą zgotować mu gorące powitanie w stolicy. Przygotowano wiec poparcia.

- Rocznica: W 1991 roku Sejm RP uchwalił ustawę o samorządzie pielęgniarek i położnych.
- Rocznica: W 2005 roku Sejm RP uznał przez aklamację turecką rzeź Ormian za ludobójstwo. Doszło do niej na początku XX wieku w Turcji, jest to bardzo drażliwy temat w stosunkach międzynarodowych Turcji.

20.04

Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy

21.04

- Rocznica: W 2004 roku Józef Oleksy został wybrany na marszałka Sejmu RP, zastępując Marka Borowskiego.
- Rocznica: W 2001 roku założono Ligę Polskich Rodzin (LPR). Formacja już nie istnieje, współrządziła Polską w koalicji z PiS w latach 2005 do 2007.

22.04

Dzień Ziemi

Rocznica: W 1993 na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) uruchomiono rynek równoległy.

23.04

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Rocznica: W 1994 roku  Unia Demokratyczna (UD) i Kongres Liberalno-Demokratyczny połączyły się tworząc Unię Wolności (UW).

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.