REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 18-24 lipca 2016 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl
  • 18 lipca 2016 09:27
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 18-24 lipca 2016 r. Maraton w Sejmie, cztery dni XXIII posiedzenia. (fot.:twitter.com/kancelariasejmu)

● W czwartek (21 czerwca) odbędzie się w Warszawie spotkanie państw Grupy Wyszehradzkiej (V4).
● Przez prawie cały tydzień będą trwały prace w Sejmie, zobaczcie porządek prac XXIII posiedzenia izby niższej.
● W tym czasie Senat będzie procedował nowelizację ustawy o Trybunale Konstytucyjnym autorstwa PiS.

Sejm

18.07

Komisje

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

19.07

XXIII Posiedzenie Sejmu

Obrady plenarne

Ślubowanie poselskie Posła Grzegorza Piechowiaka
Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za 2015 r.
Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2015 roku
Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: "Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2015 r."
Informacja Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w roku 2015

Porządek obrad może zostać wzbogacony o następujące punkty

Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2015
Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2015 roku
Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o poselskim projekcie uchwały w sprawie powołania
Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład "Grupy Amber Gold"
Wybór członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego w sprawie podstawy i uzasadnienia zmiany decyzji Prokuratury i wszczęciu postępowania przeciwko przewodniczącemu Trybunału Konstytucyjnego, sędziemu Andrzejowi Rzeplińskiemu
Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji panującej w stadninie koni arabskich w Janowie Podlaskim.

Obrady Sejmu RP, źródło: Sejm RP/flickr.com/CC BY 2.0

Komisje i Zespoły Parlamentarne

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
Komisja Etyki Poselskiej
Komisja Kultury i Środków Przekazu
Komisja Spraw Zagranicznych
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Komisja Finansów Publicznych
Komisja Obrony Narodowej
Komisja Ustawodawcza
Parlamentarny Zespół na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce "Antysmogowy"
Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Puszczy Białowieskiej
Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Podkomisja stała do spraw kształcenia zawodowego
Podkomisja stała do spraw ekonomiki edukacji i nauki
Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa
Komisja Finansów Publicznych
Podkomisja stała ds. polityki regionalnej
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
Komisja do Spraw Unii Europejskiej
Komisja Zdrowia
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Kujawsko-Pomorski Zespół Parlamentarny
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych
Komisja Finansów Publicznych
Podkomisja stała do spraw przygotowań Polski do organizacji dużych imprez sportowych o randze mistrzostw Świata i Europy oraz zapewnienia bezpieczeństwa podczas ich trwania
Podkomisja stała ds. polskiego przemysłu obronnego oraz modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP
Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego
Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt
Komisja Finansów Publicznych; Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
Komisja do Spraw Petycji

Kluby Parlamentarne

Spotkanie posłów Kukiz'15: Barbary ChrobakAgnieszki Ścigaj, Pawła SkuteckiegoElżbiety Borowskiej z rodzinami zastępczymi z dziećmi

20.07

XXIII Posiedzenie Sejmu

Trwać będą obrady plenarne

Głosowanie w Sejmie, źródło: Sejm RP/flickr.com/CC BY 2.0

Komisje i Zespoły Parlamentarne

Parlamentarny Zespół ds. Uregulowania Stosunków Własnościowych
Komisja Ustawodawcza; Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży
Komisja do Spraw Unii Europejskiej
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
Komisja do Spraw Petycji
Parlamentarny Zespół ds. osób z niepełnosprawnością narządu wzroku
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich
Parlamentarny Zespół ds. Dziedzictwa Świętego Jana Pawła II
Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych
Komisja Zdrowia
Parlamentarny Zespół "Dobro dziecka jako cel najwyższy"
Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego
Podkomisja stała do spraw utworzenia Urzędu Bezpieczeństwa Żywności
Komisja Kultury i Środków Przekazu
Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Komisja Kultury i Środków Przekazu
Podkomisja stała do spraw młodzieży
Podkomisja stała do spraw jakości kształcenia i wychowania
Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Komisja Polityki Senioralnej
Komisja Finansów Publicznych
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
Parlamentarny Zespół ds. Onkologii; Parlamentarny Zespół ds. zdrowia publicznego
Komisja Spraw Zagranicznych
Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii
Parlamentarny Zespół ds. rozwiązywania problemów mieszkańców "Polski powiatowo-gminnej"
Komisja do Spraw Petycji

21.07

XXIII Posiedzenie Sejmu

Trwać będą obrady plenarne

Komisje i Zespoły Parlamentarne

Parlamentarny Zespół ds. Szpitali Powiatowych
Komisja Finansów Publicznych
Komisja do Spraw Służb Specjalnych
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Parlamentarny Zespół ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień
Parlamentarny Zespół ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki
Komisja do Spraw Unii Europejskiej
Parlamentarny Zespół Do Spraw Ładu Konstytucyjnego i Praworządności
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych; Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów
Podkomisja stała ds. społecznych w wojsku
Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży;
Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii
Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
Parlamentarny Zespół ds. Kultury i Tradycji Łowiectwa
Parlamentarny Zespół ds. Miast Polskich
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

22.07

XXIII Posiedzenie Sejmu

Trwać będą obrady plenarne

Senat

18.07

Marszałek Senatu na inauguracji Kongresu Młodzieży Polonijnej

19.07

Posiedzenie Komisji Zdrowia
Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji
Posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
Posiedzenie Komisji Środowiska

Obrady Senatu RP, na mównicy senator Jan Żaryn, źródło: Michał Józefaciuk, senat.gov.pl

20.07

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji
Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
Posiedzenie Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich
Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Kultury, Tradycji i Dziedzictwa Małych Ojczyzn
Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Wspierania Inicjatyw Obywatelskich i Kontaktów z Organizacjami Pozarządowymi

Rząd

19.07

Posiedzenie Rady Ministrów

21.07

Spotkanie szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) w Warszawie
Posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

18.07

Sekretarz Stanu Stanisław Szwed spotka się z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej oraz Komisji Pracy i Polityki Społecznej Izby Reprezentantów Japonii

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

20.07

Uroczyste zakończenie XV edycji programu stypendialnego „Gaude Polonia”. Dyplomy stypendystom wręczy wicepremier Piotr Gliński
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin będzie gościem wernisażu wystawy „Jan Paweł II. Źródła”, przygotowanej przez Muzeum Historii Polski i Centrum Myśli Jana Pawła II z okazji Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w lipcu br.

23.07

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin będzie gościem wernisażu wystawy „LUX IN ORIENTE – LUX EX ORIENTE. Polska i Stolica Apostolska – 1050 lat historii” w Muzeum Narodowym w Gdańsku

Ministerstwo Rozwoju

18.07

Podsekretarz stanu w MR Witold Słowik weźmie udział w debacie Rzeczpospolitej "PPP - dobre praktyki. Transparentność procesów inwestycyjnych"
Podsekretarz stanu w MR Paweł Chorąży weźmie udział w posiedzeniu Rady UE ds. Konkurencyjności
Podsekretarz stanu w MR Radosław Domagalski będzie przewodniczył misji gospodarczej przedsiębiorców do Kenii i Tanzanii, W ramach misji odbędą się 2 fora gospodarcze - w Nairobi i Dar es Salaam 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

18.07

Minister Jarosław Gowin weźmie udział w konferencji prasowej dot. Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
Dr hab. Teresa Czerwińska weźmie udział w nieformalnym spotkaniu ministerstw COMPET, dzień pierwszy

Jarosław Gowin, wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego w towarzystwie urzędników resortu, źródło: twitter.com/Jaroslaw_Gowin

19.07

Dr hab. Teresa Czerwińska weźmie udział w nieformalnym spotkaniu ministerstw COMPET, dzień drugi

20.07

Prof. Aleksander Bobko podpisze umowę oświatową między MSZ RP a Ambasadą Białorusi

24.07

dr Piotr Dardziński weźmie udział w Światowym Kongresie Nauk Politycznych

Ministerstwo Energii

19.07

Podsekretarz stanu w ME Michał Kurtyka spotka się z interesantami w sprawie skarg i wniosków

Trybunał Konstytucyjny

18.07

19.07

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją zasady zwrotu nieruchomości

Rzecznik Praw Obywatelskich

18.07

Konferencja prasowa w Biurze RPO poświęcona Międzynarodowemu Dniu Praw Więźniów

19.07

Przedstawiciele Międzynarodowego Instytutu Ombudsmana w Polsce, dzień pierwszy

20.07

Przedstawiciele Międzynarodowego Instytutu Ombudsmana w Polsce, dzień drugi

Narodowy Bank Polski

18.07

Bank przedstawi tzw. Szybki Monitoring NBP - prognozy koniunktury na trzeci kwartał 2016 r.

Inne

18.07

Międzynarodowy Dzień Praw Więźniów

23.07

Klub parlamentarny Kukiz’15 zaprasza do Brzeska, odbywa się Walne Zgromadzenie Oddziału Stowarzyszenia na rzecz nowej Konstytucji Kukiz’15

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.