REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 20-26 listopada 2017 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 20 listopada 2017 12:44
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 20-26 listopada 2017 r. Na zdjęciu poseł Stanisław Piotrowicz (PiS), który kieruje pracami sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Komisja z racji tematyki, którą się zajmuje, będzie procedować propozycje Andrzeja Dudy o sądach. (fot.:youtube.com)

To będzie gorące posiedzenie. Sejm w tym tygodniu będzie procedował ustawy Andrzeja Dudy o Sądzie Najwyższym (SN) i Krajowej Radzie Sądownictwa. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka nie wyznaczyła jeszcze trybu procedowania prezydenckich ustaw, ale PiS zapowiada, że to się stanie szybko.

• Sejm będzie pracował także nad dochodzeniem ws. Amber Gold. Przed śledczymi staną policjanci z Gdańska. Nie wszystkie przesłuchania tych osób będą jawne.

• W ramach prac Sejmu zapowiedziano także szereg prac dotyczących etyki poselskiej. Komisja odpowiedzialna za tę tematykę zbada sprawy posłów: Tomasza Lenza i Dominika Tarczyńskiego. Będzie też procedowane możliwe uchylenie immunitetu poseł Kamili Gasiuk-Pihowicz. Sprawa dotyczy powództwa cywilnego.

• Rząd spotka się we wtorek, by rozmawiać m.in. o Inspekcji Ochrony Środowiska.

• Andrzej Duda w niedzielę (26 listopada) rozpocznie wizytę w Wietnamie.

 

Sejm

Posłowie będą pracować w tym tygodniu na 52. posiedzeniu Sejmu VIII kadencji.

W poniedziałek Marszałek Sejmu Marek Kuchciński nie wykluczył, że dojdzie do zmian w harmonogramie najbliższego posiedzenia. Więcej o możliwych zmianach przeczytasz tutaj.

20.11

Parlamentarny Zespół ds. osób z niepełnosprawnością narządu wzroku organizuje konferencję naukową pod patronatem Marszałka Sejmu. Tematem spotkania jest "Polska Szkoła Kompleksowej Rehabilitacji. Analiza prawno-porównawcza instytucjonalnych rozwiązań".

21.11

Najważniejsze prace komisji sejmowych

– Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold przesłucha na zamkniętym posiedzeniu funkcjonariusza policji. Jego dane są objęte tajemnicą. Po południu posłowie wysłuchają wyjaśnień ws. Amber Gold Zbigniewa Pakuły, byłego Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku.

– Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej będzie obradować na posiedzeniu zamiejscowym w Radzyminie.

– Prace zapowiada Podkomisja stała do monitorowania systemu podatkowego.

– Zapowiedziano prace Komisji Finansów Publicznych.

– Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych będzie pracować nad pierwszym czytaniem poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

– Zapowiedziano prace Komisja Zdrowia.

– Pracować będzie Podkomisja stała do spraw nauki i szkolnictwa wyższego.

–  Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa zajmie się sprawą rozpatrzenia sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o rynku mocy.

Klub Kukiz'15 organizuje w Sejmie spotkanie poświęcone edukacji pt. "Edukacja domowa wobec zmian ustawowych".

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński , źródło: Paweł Kula/Sejm RP/flickr.com/CC BY 2.0

22.11

Rozpocznie się 52. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, dzień pierwszy

Porządek obrad pierwszego dnia posiedzenia

– Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

– Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych.

– Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny.

– Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o stałym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne.

– Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

– Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 r.

Porządek obrad może zostać poszerzony o następujące punkty:

– Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Ustawodawczej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej.

– Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

– Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych.

– Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

Posłanki opozycji w ławach sejmowych. W stronę kamery zwrócona jest poseł Monika Rosa, źródło: Krzysztof Białoskórski/Sejm RP/flickr.com/CC BY 2.0

Najważniejsze prace komisji sejmowych

– Prace zapowiada Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

– Na wspólnym posiedzeniu będą pracować Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisja Łączności z Polakami za Granicą.

– Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold będzie przesłuchiwać funkcjonariuszy CBA. Z racji wykonywanej służby przesłuchania będą zamknięte.

– Także na zamkniętym posiedzeniu spotka się Komisja Etyki Poselskiej. Będzie badać sprawy dotyczące posłów: Tomasza Lenza i Dominika Tarczyńskiego.

– Prace zapowiedziała Komisja Gospodarki i Rozwoju.

– Pracować będą posłowie z Komisji Kultury i Środków Przekazu. Komisja rozpatrzy pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w 150. rocznicę urodzin Prezydenta Ignacego Mościckiego.

– Zbierze się Komisja Finansów Publicznych.

– Będzie pracować Komisja Zdrowia.

– Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych zajmie się sprawą powoda Dawida Jackiewicza. Chce on zgody Sejmu na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej posłankę Kamilę Gasiuk-Pihowicz (Nowoczesna).

– Zbierze się Podkomisja stała do spraw polityki społecznej.

– Komisja Łączności z Polakami za Granicą zaopiniuje kandydata na stanowisko Konsula Generalnego RP w Los Angeles.

– Pracować będzie Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

– Prace zapowiedziała także Komisja Infrastruktury.

23.11

Będzie trwało 52. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, dzień drugi.

Posłowie będą rozmawiać na obradach plenarnych, będzie to kontynuacja obrad z dnia pierwszego.

Posłowie w czasie prac komisji, źródło: Sejm RP/twitter.com

Najważniejsze prace komisji

– Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.

– Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży wysłucha informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli rozwoju kadr naukowych wraz ze stanowiskiem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

– Komisja do Spraw Służb Specjalnych zapowiedziała zamknięte posiedzenie. Posłowie wysłuchają informacji Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej (IPN), Ministra Obrony Narodowej, Ministra Koordynatora Służb Specjalnych oraz Szefów: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego na temat funkcjonowania zbioru zastrzeżonego w IPN.

– Komisja Etyki Poselskiej na zamkniętym posiedzeniu będzie procedować sprawozdania Komisji Etyki Poselskiej z analizy danych zawartych w oświadczeniach o stanie majątkowym posłów złożonych na początku VIII kadencji Sejmu oraz za rok 2015.

– Zbierze się Podkomisja stała do spraw polityki rozwoju inteligentnych miast i elektromobilności.

– Komisja Zdrowia będzie pracować nad poprawkami zgłoszonymi w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

– Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych zajmie się tematem problemów mniejszości tatarskiej w Polsce.

– Będzie pracować Komisja Ustawodawcza.

– Komisja Gospodarki i Rozwoju wraz z Komisją Sprawiedliwości i Praw Człowieka zajmą się sprawą rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.

– Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej na spotkaniu zamkniętym zajmie się tematem odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Klub parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość organizuje konferencję "Drogi wodne Europy Środkowo-Wschodniej – wczoraj, dziś, jutro".

24.11

Będzie trwało 52. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, dzień trzeci.

Posłowie będą rozmawiać na obradach plenarnych, będzie to kontynuacja obrad z dnia drugiego.

Sejm nie przewiduje prac komisji w piątek 24 listopada.

Senat

21.11

W Senacie odbędzie się debata „Po pierwsze zdrowie – badania przesiewowe podstawą polityki zdrowotnej" pod patronatem marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. Inicjatorami debaty są: Komitet Nauk Klinicznych PAN, Rada Główna Instytutów Badawczych, Eksperckie Zespoły Specjalistyczne, Światowe Centrum Słuchu, Instytut Narządów Zmysłów. Celem „Debaty” jest podsumowanie akcji „Po pierwsze zdrowie”, która była realizowana przez ekspertów i specjalistów z różnych obszarów medycyny podczas tegorocznej trasy koncertowej Programu Pierwszego Polskiego Radia „Lato z Radiem” we współpracy medialnej z TVP.

22.11

Prace komisji Senatu RP

– Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

– Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

– Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

23.11

W Senacie odbędzie się konferencja pt. „Współpraca administracji rządowej i samorządowej – niezbędne narzędzie poprawy jakości powietrza w Polsce”. Celem konferencji jest uruchomienie debaty publicznej dotyczącej optymalnych metod połączenia wysiłków władzy ustawodawczej, administracji rządowej oraz administracji samorządowej na rzecz aktywnego zwalczania zanieczyszczenia powietrza. Do udziału w konferencji marszałek Senatu zaprosił gospodarzy 33 polskich miejscowości, które znalazły się na sporządzonej przez Światową Organizację Zdrowia liście 50 europejskich miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. W konferencji wezmą też udział wysocy rangą przedstawiciele administracji państwowej, reprezentanci Najwyższej Izby Kontroli oraz reprezentanci NGOs zajmujących się walką z zanieczyszczeniem powietrza. Konferencję otworzy marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Rząd

20.11

O godz. 11.00, odbędzie się konferencja prasowa wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego oraz Sekretarza Stanu w KPRM Adama Lipińskiego dotycząca Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.

21.11

Rząd RP spotka się na posiedzeniu. Ministrowie rozpatrzą: Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalność ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Projekt ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Oceń premier i ministrów

22.11

Posiedzenie Komitetu ds. Europejskich.

24.11

W Brukseli odbędzie się V szczyt Partnerstwa Wschodniego.

26.11

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

20.11

Sebastian Skuza weźmie udział w spotkaniu Komitetu Audytu, Warszawa.

21.11

Jarosław Gowin podpisze w imieniu MNiSW umowę z European Space Agency, Warszawa.

22.11

Jarosław Gowin odwiedzi Gdańsk. Spotka się ze środowiskiem akademickim Politechniki Gdańskiej.

25.11

Jarosław Gowin będzie w Warszawie na Gali ProJuvenes.

Wicepremier Jarosław Gowin na mównicy sejmowej, źródło: Krzysztof Białoskórski/Sejm RP/flickr.com/CC BY 2.0

Ministerstwo Rozwoju

20.11

– Wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński będzie przebywał z wizytą w USA. W planie pobytu m.in. spotkania z przedstawicielami świata biznesu i nauki.

– Wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz weźmie udział w V Kongresie Mobilności Pracy, Kraków.

21.11

– Wiceminister rozwoju Witold Słowik weźmie udział w podpisaniu umowy o dofinansowanie z UE, S6 Goleniów – Kiełpino.

– Wiceminister rozwoju Andżelika Możdżanowska spotka się z Leigh Sarty, Dyrektorem Generalnym ds. Rynków Globalnych Kanady, Warszawa.

– Wicepremier Mateusz Morawiecki oraz wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz wezmą udział w konferencji „5 lat Polski w ESA", Warszawa.

22.11

– Wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak weźmie udział w podpisaniu umów kolejowych w ramach Programu Polska Wchodnia, Olsztyn.

– Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński weźmie udział w Komitecie Koordynacyjnym ds. Polityki Rozwoju, Warszawa.

23.11

– Wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak weźmie udział w odsłonięciu tablicy upamiętniającej śp. Grażynę Gęsicką. Starachowice.

– Wiceministrowie rozwoju Jerzy Kwiecińki i Andżelika Możdżanowska wezmą udział w Kongresie Eksporterów Polskich, Warszawa.

– We Francji, w Paryżu, wiceminister rozwoju Paweł Chorąży weźmie udział w 71st Session of the LEED Directing Committee.

24.11

Wiceministrowie rozwoju Jerzy Kwieciński i Witold Słowik wezmą udział w konferencji “Connecting Europe Facility – achievements and perspectives.CEF contribution to the development of national transport infrastructure”, Warszawa.

Ministerstwo Obrony Narodowej

20.11

Antoni Macierewicz oraz wiceminister Michał Dworczyk będą przebywać w centrali Grupy WB, w spółce WB Electronics w Ożarowie Mazowieckim, gdzie podpisana zostanie umowa na dostawy zestawów Amunicji Krążącej WARMATE dla Sił Zbrojnych RP.

21.11

O godz. 12.00 w Budynku Dowództwa Garnizonu Warszawa (Sala Tradycji) odbędzie się prezentacja spotu informacyjnego oraz depozytów po poległych żołnierzach Polskich Sił Zbrojnych. W spotkaniu udział weźmie minister obrony narodowej Antoni Macierewicz oraz dyrektorzy: Wojskowego Biura Historycznego Sławomir Cenckiewicz i Archiwum Akt Nowych Tadeusz Krawczak.

Fotografia z archiwów MON prezentująca historyczne pamiątki wojskowe, źródło: MON/archiwum WBH/mon.gov.pl

Prezydent

20.11

Prezydent RP Andrzej Duda będzie w Grecji, w której przebywa z wizytą dyplomatyczną od niedzieli, 19 listopada.

21.11

Prezydent RP zakończy wizytę w Grecji i wróci do kraju.

22.11

O godz. 13.00 w Centralnej Bibliotece Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie Prezydent RP Andrzej Duda weźmie udział w konferencji „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o polskiej wsi”.

23.11

– O godz. 12:00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczy rozporządzenia uznające nowe obiekty zabytkowe za Pomniki Historii.

– Andrzej Duda złoży wizytę w Złotoryi (woj. dolnośląskie), gdzie o godz. 17.00 spotka się z mieszkańcami.

26.11

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką złoży wizytę oficjalną w Socjalistycznej Republice Wietnamu. Wizyta dyplomatyczna ma trwać do 1 grudnia br.

Prezydent Andrzej Duda w czasie przemówienia 11 listopada, źródło: Rafał Zambrzycki/Sejm RP/flickr.com/CC BY 2.0

Trybunał Konstytucyjny

Sąd konstytucyjny nie przewiduje rozpraw i badania prawa pod względem konstytucyjności w dniach od 20 do 26 listopada br.

Rzecznik Praw Obywatelskich

24.11

– Pracownicy biura Adama Bodnara będą w w Lublinie, gdzie odpowiedzą na pytania zainteresowanych.

– W Warszawie młodzi ludzie z całej Polski zabiorą głos w sprawach istotnych dla naszego społeczeństwa. Jakość zdrowia i życia, edukacja oraz nierówności społeczne to obszary, które zostaną poruszone podczas YouthSpeak Forum. Spotkanie objął patronatem Rzecznik Praw Obywatelskich.

25.11

Między 25 listopada a 10 grudnia w 180 krajach świata realizowana będzie największa kampania poświęcona tematowi przemocy ze względu na płeć. Ponad 2000 organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i osób prywatnych przygotowuje najróżniejsze wydarzenia, których wspólnym celem jest zwrócenie uwagi na problem przemocy ze względu na płeć. Adam Bodnar zachęca do wzięcia udziału w inicjatywach tej kampanii.

Narodowy Bank Polski

21.11

– W NBP spotka się na jednodniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej.

– NBP przedstawi stan płynnych aktywów i pasywów w walutach obcych, stan za październik 2017 r.

23.11

NBP przedstawi Podaż pieniądza M3, stan za październik 2017 r.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj (1 komentarzy)

  • Madera 2017-11-20 20:39:45
    Zwracam się do komentatorów: TERAZ JASNO WIDZICIE,ŻE CAŁA PARCHATA BANDA MA POLAKÓW W CZARNEJ DZIURZE ! Zabrali około 15 tysięcy w Warszawie tylko majątku NIERUCHOMEGO(place, kamienice domy) ile oddali ?! Tylko w Warszawie o Polsce , to tylko się jąkają.....o Gminach ŻYDOWSKICH CICHO SZA! A TERAZ JAK WAS OPĘTALI SN ? Przewlekłość postępowań, ale wcześniej , zlikwidowali Sąd Grodzki , Kolegia Sądowe, po to aby zapchać ich sprawami Sądy ale na szczeblu najniższym. A Sądy Najwyższe czym są zapchane ? Rowerzystami pijanymi zamykanymi za to w wiezieniach ? PRZECIEŻ TO ŻYDOWSKA GROTESKA , ZMIERZAJĄCA DO ZAWŁASZCZENIA POLSKI PRZEZ ŻYDA..... PRZECIEŻ TE.........NIGDY NIE MÓWIĄ PRAWDY.....A JAK COŚ NAM DADZĄ , TO Z NASZEJ KIESZENI ALE NI ICH.........MY JESTEŚMY PARIASAMI POLSKI, KTÓRA NIEDŁUGO JUŻ NIE BĘDZIE POLSKA !REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.