REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 20 - 26 lutego 2017 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 20 lutego 2017 09:40
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 20 - 26 lutego 2017 r. Marek Kuchcińśki podpadł opozycji procedowaniem obrad i nieporadością w czasie zimowego kryzysu w Sejmie. (fot.:Paweł Kula/Sejm RP/flickr.com/CC BY 2.0)

• 36. posiedzenie Sejmu zacznie się od wystąpienia Grzegorza Schetyny (PO), który uzasadni wniosek o odwołanie Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Posiedzenie zacznie się we wtorek (21 lutego).
• W czasie posiedzenia będą też trwały kolejne przesłuchania świadków przed komisją ds. Amber Gold. Na wezwanie posłów ma stawić się Marek Belka, były szef NBP.
• Odbędzie się też posiedzenie Senatu RP.
• W niedzielę 26 lutego minie kolejna rocznica obecności Polski w NATO, był to dzień ratyfikacji przez Aleksandra Kwaśniewskiego dokumentów sankcjonujących obecność Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim.

Sejm

21.02

Prace komisji i zespoły parlamentarne
- Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold.

Komisja ma przesłuchać: Andrzeja Jakubiaka, byłego Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego i Marka Belki, byłego premiera i byłego Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Czytaj też: Kto stał za Marcinem P.?

- Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii.
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym.
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.
- Komisja Finansów Publicznych.
- Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
- Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych; Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Komisja zaopiniuje dla Sejmu rządowy projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim.

- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności.

22.02

Rozpocznie się 36. posiedzenie Sejmu

Prace komisji sejmowych odbywają się w kompleksie budynków przy sali plenarnej obrad, w Warszawie przy ulicy Wiejskiej, źródło: Sejm/twitter.com

Obrady plenarne:
- zostanie rozpatrzony wniosek o odwołanie posła Marka Kuchcińskiego z funkcji Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, uzasadni wniosek poseł Grzegorz Schetyna (PO),
- sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich,
- sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów,
- sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia,
- sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw,
- sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 30. rocznicy śmierci ks. Franciszka Blachnickiego,
- pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych,
- pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym,
- pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska,
- pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym,
- pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
- pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym,
- pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki,
- sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Marka Treli z dnia 28 października 2016 r. uzupełnionego w dniu 5 grudnia 2016 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Krzysztofa Jurgiela,
- sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2015 r. (druk nr 707) wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy oraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Prace komisji i zespoły parlamentarne:

- komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- projekty dotyczące kredytów frankowych,
- podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia: poselskiego projektu ustawy o restrukturyzacji kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska,
- komisja Etyki Poselskiej,
- Podkomisja stała do spraw wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej
- komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki,
- komisja Kultury i Środków Przekazu,
- komisja Polityki Społecznej i Rodziny,
- komisja Łączności z Polakami za Granicą,
- komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold,

Przesłuchiwana będzie Barbara Kijanko, prokurator Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz

Poseł Witold Zembaczyński, pracujący w Komisji ds. Amber Gold z ramienia Nowoczesnej, źródło: youtube.com

- komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa,
- komisja Gospodarki i Rozwoju; Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej; Komisja Zdrowia,
- komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
- komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych,
- parlamentarny Zespół ds. Cyfryzacji, Innowacyjności, IT i High-Tech,
- komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- komisja do Spraw Unii Europejskiej,
- podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym,
- parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii,
- komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży,
- komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych,
- podkomisja stała do spraw przygotowań Polski do organizacji dużych imprez sportowych o randze Mistrzostw Świata i Europy oraz zapewnienia bezpieczeństwa podczas ich trwania,
- komisja do Spraw Unii Europejskiej,
- parlamentarny Zespół ds. Polsko-Japońskiej Współpracy Gospodarczej,
- podkomisja stała ds. ustroju samorządu terytorialnego,
- parlamentarny Zespół ds. Energetyki,
- podkomisja stała do spraw mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
- komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych,
- komisja do Spraw Petycji,
- komisja Obrony Narodowej,
- komisja Spraw Zagranicznych,
- komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach,
- komisja Infrastruktury; Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej,
- podkomisja stała do spraw instytucji finansowych,
- komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii,
- podkomisja stała do spraw nauki i szkolnictwa wyższego,
- komisja do Spraw Petycji,
- parlamentarny Zespół ds. rozwiązywania problemów mieszkańców "Polski powiatowo-gminnej",
- parlamentarny Zespół Przyjaciół Gdyni i Małego Trójmiasta Kaszubskiego,
- otwarcie wystawy „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Droga Wielkopolan do Niepodległości”.

23.02

Planowane są obrady plenarne

Prace komisji i zespoły parlamentarne:
- komisja Finansów Publicznych,
- podkomisja stała do spraw kształcenia zawodowego,
- komisja do Spraw Petycji,
- Narodowo-Demokratyczny Zespół Parlamentarny,
- komisja do Spraw Kontroli Państwowej,
- komisja do Spraw Służb Specjalnych,
- komisja Kultury i Środków Przekazu,
- komisja do Spraw Petycji,
- komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa,
- parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych,
- parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii,
- parlamentarny Zespół ds. Reindustrializacji Polski,
- komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki,
- komisja Zdrowia,
- komisja do Spraw Unii Europejskiej,
- parlamentarny Zespół ds. Obrony Polskiej Samorządności,
- podkomisja stała do spraw nowelizacji prawa karnego,
- komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- komisja do Spraw Unii Europejskiej,
- parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów,
- parlamentarny Zespół ds. Organizacji Ochrony Zdrowiam
- komisja Infrastruktury; Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej,
- komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych,
- komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii,
- komisja Polityki Społecznej i Rodziny,
- podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym,
- parlamentarny Zespół na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce "Antysmogowy",
- komisja Obrony Narodowej,
- parlamentarny Zespół ds. Policji,
- komisja Polityki Senioralnej,
- komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa,
- parlamentarny Zespół ds. Uzdrowisk,
- komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych; Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej,
- komisja do Spraw Petycji,
- parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.

24.02

Planowane są obrady plenarne

Prace komisji i zespoły parlamentarne:
- parlamentarny Zespół ds. Wspierania Środowisk Dzieci Wojny.

Senat

20.02

Wizytę w Senacie złoży przewodniczący Senatu Republiki Czeskiej.

Prace komisji senackich:
- posiedzenie Komisji Ustawodawczej,
- posiedzenie Komisji Infrastruktury,
- posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,
- posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Publicznej,
- posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej,

21.02

Posiedzenie Senatu RP, dzień pierwszy

Obrady Senatu RP, źródło: Senat RP/senat.gov.pl

Prace komisji senackich:
- posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu,
- posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka,
- posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej,
- posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,
- posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą,
- posiedzenie Komisji Ustawodawczej,
- posiedzenie Senackiego Zespołu Śląskiego.

22.02

Posiedzenie Senatu RP, dzień drugi:
- posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci.

Rząd

21.02

Posiedzenie Rady Ministrów.

23.02

Posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

20.02

Jarosław Gowin podpisze w Ministerstwie Rozwoju listy intencyjne w sprawie elektromobilności, Warszawa.

Jarosław Gowin weźmie udział w pokazie filmu o Marii Skłodowskiej-Curie.

21.02

Posiedzenie Zespołu ds. programów współpracy organów administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi.

Posiedzenie Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dzień pierwszy.

Posiedzenie Zespołu ds. programów współpracy organów administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi.

22.02

Posiedzenie Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dzień drugi.

23.02

Konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki (NKN), dzień pierwszy.

24.02

Konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki (NKN), dzień drugi.

Uroczystość wręczenia Nagród Temi.

Posiedzenie Rady Fundacji Systemu Rozwoju Edukacji.

Posiedzenie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, dzień pierwszy.

25.02

Posiedzenie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, dzień drugi.

Ministerstwo Rozwoju

20.02

Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Energii oraz Polski Fundusz Rozwoju w porozumieniu ze Związkiem Miast Polskich wystąpiły z inicjatywą zachęcającą władze polskich miast i gmin do współpracy na rzecz tworzenia warunków do rozwoju branży elektromobilności. Ministerstwo będzie reprezentował wicepremier Mateusz Morawiecki.

Tadeusz Kościński spotka się z ambasadorem Bośni i Hercegowiny, Warszawa.

Wicepremier Mateusz Morawiecki weźmie udział w posiedzeniu Rady ds. Konkurencyjności, Belgia, Bruksela.

21.02

Wicepremier Mateusz Morawiecki, Andrzej Adamczyk wezmą udział w uroczystym podpisaniu umów o dofinansowanie z UE inwestycji drogowych w sześciu miastach - Kraków, Tych, Gliwice, Bydgoszcz, Leszno i Tarnów.

Tadeusz Kościński spotka się z Gubernatorem Prowincji Azerbejdżan Wschodni, Warszawa.

22.02

Wicepremier Mateusz Morawiecki weźmie udział spotkaniu ministrów finansów państw Trójkąta Weimarskiego, Francja, Paryż.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

21.02

Tomasz Żuchowski weźmie udział w kolejnym spotkaniu eksperckim dotyczącym stosowania metodyki Building Information Modeling (BIM) w budownictwie, Warszawa.

Justyna Skrzydło weźmie udział w 79. posiedzeniu Komitetu ds. transportu lądowego
Szwajcaria, Genewa, Pałac Narodów.

23.02

Jerzy Szmit będzie uczestniczył w debacie „Wzrost znaczenia portów lotniczych w kontekście rozwoju regionów”, organizowanej przez „Gazetę Polską”. Warszawa.

Prezydent

20.02

W Pałacu Prezydenckim odbędzie się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych działaczom Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

22.02

W Pałacu Prezydenckim Prezydent RP Andrzej Duda weźmie udział w spotkaniu z harcerzami z okazji Dnia Myśli Braterskiej.

Trybunał Konstytucyjny

23.02

TK będzie zajmował się sprawą zwrot opłaty za edukację przedszkolną dzieci dla członków służby zagranicznej, podmiotem inicjującym postępowanie jest Rzecznik Praw Obywatelskich.

Rzecznik Praw Obywatelskich

21.02

Odbędzie się spotkanie regionalne RPO w Brzegu.

Odbędzie się spotkanie regionalne RPO w Nysie.

Pod honorowym patronatem RPO w odbędzie się konferencja „Poznaj nas-dorosłe osoby głuchonieme we współczesnym świecie".

Narodowy Bank Polski

21.02

Odbędzie się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

23.02

NBP opublikuje Minutes Rady Polityki Pieniężnej za luty 2017 roku.

Prezes NBP w czasie wystąpienia inauguracyjnego jego pracę w Banku, źródło: NBP/nbp.pl

Inne

20.02

Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej.

Rocznica: W 2009 roku Sejm RP powołał Komisję śledczą do zbadania okoliczności porwania i zabójstwa Krzysztofa Olewnika.

21.02

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.

Rocznica: W 1990 roku Komitet Obrony Kraju przyjął doktrynę obronną Rzeczpospolitej.

22.02

Europejski Dzień Ofiar Przestępstw, obchodzony także w Polsce.

23.02

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją.

Rocznica: W 1991 roku Marian Krzaklewski został przewodniczącym NSZZ „Solidarność”.

Rocznica: W 1998 roku prezydent Aleksander Kwaśniewski w Warszawie i papież Jan Paweł II w Watykanie ratyfikowali konkordat między Polską a Stolicą Apostolską.

Rocznica: W 1999 roku premier Jerzy Buzek podpisał akt ratyfikacyjny wejścia Polski do NATO.

24.02

Rocznica: W 1990 roku powołano Urząd Antymonopolowy, od 1996 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)

26.02

Rocznica: W 1999 roku prezydent Aleksander Kwaśniewski podpisał dokumenty ratyfikujące polskie członkostwo w NATO.

Rocznica: W 2008 roku Rada Ministrów RP uznała niepodległość Kosowa.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.