REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 20 - 26 marca 2017 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 20 marca 2017 09:57
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 20 - 26 marca 2017 r. Rzym stanie się miejscem podpisania deklaracji o przyszłości Unii. Na zdjęciu Koloseum, jeden z symboli Wiecznego Miasta(fot. pixabay.com)

Premierzy i prezydenci przyjadą do stolicy Włoch. W tej grupie znajdą się również Donald Tusk i Beata Szydło. Politycznym, europejskim wydarzeniem tygodnia będzie uroczysty, jubileuszowy szczyt w 60. rocznicę podpisania traktatów rzymskich.

• 25 marca śmietanka polityczna Europy spotka się w Rzymie.

• W środę rozpocznie się 38. posiedzenia Sejmu RP VIII kadencji. W ramach prac przesłuchiwani będą kolejni świadkowie przed Komisją ds. Amber Gold. Przyszła pora na urzędników UOKiK.

• W ramach prac rządu zostanie poruszony projekt o zakazie handlu w niedzielę.

 

Sejm

20.03

Komisje i inne ciała parlamentarne:
- Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej spotka się w Urzędzie Morskim w Szczecinie,
- Parlamentarny Zespół ds. Obrony Polskiej Samorządności.

21.03

Komisje i inne ciała parlamentarne:
- Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold, komisja przesłucha Jarosława Króla, byłego wiceprezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) i Dorotę Podsiedzik-Malec, byłą dyrektor departamentu prawnego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK),
- Komisja Finansów Publicznych,
- Komisja Zdrowia,
- Parlamentarny Zespół dla Przywrócenia Zasad Moralnych w Medycynie,
- Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych; Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki,
- Komisja Infrastruktury.

Posiedzenie Rady Ochrony Pracy.

22.03

Pierwszy dzień 38. Posiedzenia Sejmu RP

Prace i obrady plenarne, mogą ulec zmianie w wyniku prac komisji i decyzji Prezydium Sejmu:
- Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny,
- Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności,
- Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- Sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych,
- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o restytucji narodowych dóbr kultury,
- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji,
- Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym,
- Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku powoda Roberta Kropiwnickiego z dnia 9 grudnia 2016 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej posła Patryka Jakiego,
- Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Środowiska Jana Szyszko.

Posłowie w czasie uroczystej części posiedzenia, w centrum prezydium i Marszałek Sejmu Marek Kuchciński, źródło: Sejm RP/twitter.com

Najważniejsze punkty, które mogą uzupełnić porządek obrad:
- Sprawozdanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o rządowym projekcie ustawy o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej,
- Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów,
- Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych,
- Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy o ochronie przyrody - projekt o wycince drzew,
- Wybór uzupełniający członka Trybunału Stanu,
- Sprawozdanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską,
- Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie planowanej likwidacji kopalń w Polsce,
- Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Ministra Koordynatora Służb Specjalnych Mariusza Kamińskiego w sprawie zatajenia przez prof. nadzwyczajnego dr hab. Mariusza Muszyńskiego informacji o swojej służbie w wywiadzie.

Najważniejsze prace komisji i innych ciał parlamentarnych:
- Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa,
- Komisja do Spraw Petycji,
- Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold, posłowie przesłuchać maja Małgorzatę Krasnodębską-Tomkiel, byłą prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), a także rozpatrzą sprawy bieżące w pracy komisji. W godzinach popołudniowych Komisja odbędzie dyskusję na temat zgromadzonych w Kancelarii Tajnej materiałów niejawnych,
- Komisja Etyki Poselskiej zbierze się na posiedzeniu zamkniętym. Rozpatrzy sprawę dotyczącą zachowania poseł Krystyny Pawłowicz w dniu 16 grudnia 2016 r., podczas 33. posiedzenia Sejmu RP, o zbadanie sprawy wystąpiła Platforma Obywatelska,
- Komisja Obrony Narodowej wysłucha informacji MON na temat stanu obecnego oraz perspektyw rozwoju systemu samolotów wielozadaniowych F-16,
- Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rozpatrzy informację Najwyższej Izby Kontroli (NIK) o wynikach kontroli wdrażania Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019,
- Komisja Spraw Zagranicznych zaopiniuje kandydata na ambasadora RP pana Jarosława Łasińskiego.

23.03

Drugi dzień 38. Posiedzenia Sejmu RP

Przewidziane są dalsze prace i obrady plenarne.

Najważniejsze prace komisji i innych ciał parlamentarnych:
- Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej  rozpatrzy informację ministra edukacji narodowej o przygotowaniu i wdrażaniu reformy edukacji na poszczególnych poziomach – ministerstwo, samorządy, kuratoria oświaty,
- Komisja do Spraw Służb Specjalnych na posiedzeniu zamkniętym wysłucha informacji ministra cyfryzacji, ministra obrony narodowej, ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz szefów służb specjalnych oraz dyrektora Narodowego Centrum Kryptologii na temat systemu bezpiecznej łączności,
- Komisja Spraw Zagranicznych odbędzie spotkanie z przedstawicielami opozycji białoruskiej,
- Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii rozpatrzy wniosek o powołanie Podkomisji stałej do spraw rozwoju inteligentnych miast i elektromobilności,
- Komisja Obrony Narodowej wysłucha w Belwederze informacji Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego na temat zasadniczych założeń „Strategicznej Koncepcji Bezpieczeństwa Morskiego Rzeczypospolitej Polskiej”.

24.03

Trzeci dzień 38. Posiedzenia Sejmu RP

Przewidziane są dalsze prace i obrady plenarne.

Odbędzie się konferencja - Prawa osoby chorej genetycznie, spojrzenie filozoficzne, prawne i społeczno-polityczne.

Czytaj też: Poseł PiS o sondażach wyborczych

Senat

20.03

Prace komisji senackich
- Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

21.03

Prace komisji senackich
- Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,
- Posiedzenie komisji: Gospodarki Narodowej, Samorządu Terytorialnego.

23.03

Prace komisji senackich
- Posiedzenie komisji: Gospodarki Narodowej, Samorządu Terytorialnego,
- Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,
- Posiedzenie komisji: Budżetu i Finansów Publicznych,
- Posiedzenie Komisji Ustawodawczej.

Rząd

21.03

Odbędzie się posiedzenie rządu RP. Ministrowie zajmą się:
- Poprawką do projektu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
- Projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r.,
- Projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r.,
- Projektem stanowiska rządu do obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele.

Posiedzenie Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Polskiej Rady Ekumenicznej.

22.03

Posiedzenie Komitetu ds. Europejskich.

23.03

Posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów.

25.03

Premier Beata Szydło weźmie udział w uroczystym szczycie w Rzymie, w którym liderzy UE upamiętnią 60. rocznicę podpisania traktatów rzymskich.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

20.03

Wicepremier minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński weźmie udział w uroczystości wręczenia stypendiów XIV edycji Programu Stypendialnego Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska”.

22.03

Wicepremier minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński weźmie udział w uroczystości podpisania protokołu wymiany zbiorów archiwalnych z Księstwem Lichtensteinu.

23.03

Wiceminister kultury Magdalena Gawin będzie uczestniczyć w posiedzeniu ad hoc working group w siedzibie UNESCO w Paryżu.

Wiceminister w resorcie kultury Jarosław Sellin, źródło: youtube.com

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

21.03

Posiedzenie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową.

22.03

Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

Aleksander Bobko spotka się z ambasadorem Senegalu.

Ministerstwo Rozwoju

23.03

W siedzibie Ministerstwa Rozwoju odbędzie się konferencja prasowa "Polska na targach Hannover Messe" z udziałem wicepremiera, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego oraz wiceministra rozwoju Tadeusza Kościńskiego.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

20.03

Wiceminister Justyna Skrzydło weźmie udział w spotkaniu dwustronnym z delegacją białoruskiego Ministerstwa Transportu.

22.03

- Wiceminister Tomasz Żuchowski, podczas XXXVIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich, weźmie udział w dyskusji dotyczącej projektu Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego, Serock,
- Wiceminister Kazimierz Smoliński weźmie udział w konferencji z okazji obchodów Światowego Dnia Wody, Warszawa,
- Wiceminister Andrzej Bittel weźmie udział w konferencji „Transport intermodalny – integracja przewozów światowych” podczas Targów Transportu Intermodalnego "InterModal 2017: innowacyjność, interoperacyjność, intermodalność”, Nadarzyn.

Ministerstwo Obrony Narodowej

22.03

W Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 9/13 o godz. 10.00 odbędzie się finałowa gala III edycji konkursu „Innowacje dla Sił Zbrojnych RP”.

Materiał promocyjny wystawy, o której końcu ekspozycji informował MON, źródło: mon.gov.pl

24.03

MON zaprasza na kończącą się wystawę w holu wystawienniczym Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Prezentowana jest ekspozycja "Imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego", przygotowana przez Dział Zbiorów Specjalnych i Dział Zbiorów Głównych, z okazji imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Ministerstwo Energii

21.03

Sekretarz Stanu Grzegorz Tobiszowski spotka się z interesantami w sprawie skarg i wniosków.

Prezydent

20.03

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę w Bieżuniu i Żurominie (woj. mazowieckie).

21.03

O godzinie 11.00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent RP podczas uroczystego finału IX edycji konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom wręczy certyfikaty i statuetki pracodawcom – laureatom Konkursu.

24.03

W dniach 24 i 25 marca 2017 roku (piątek-sobota) w ramach Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej wizytę w Polsce złoży Prezydent Republiki Węgier János Áder z Małżonką.

25.03

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką złoży wizytę oficjalną w Republice Słowenii, wizyta potrwa do dnia 27 marca br.

Trybunał Konstytucyjny

22.03

Sąd konstytucyjny rozpatrzy sprawę prawo do sądu. Dokładniej pozbawienia skarżącego prawa do udziału w posiedzeniu sądu w przedmiocie wykonywania środka zapobiegawczego jakim jest umieszczenie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.

Na drugiej rozprawie sąd konstytucyjny zajmie się kwestią pracy tymczasowej.

Rzecznik Praw Obywatelskich

21.03

Odbędzie się VI Forum Pacjentów Onkologicznych „Wyzwania w Onkologii” pod Honorowym Patronatem RPO.

22.03

RPO informuje, że Naczelny Sąd Administracyjny zajmie się sprawą - Czy w Ogrodzie Saskim w Lublinie można wyprowadzać psy?

23.03

Odbędzie się II Międzynarodowa Konferencja "W poszukiwaniu europejskiej doktryny wolności słowa" pod Honorowym Patronatem RP.

Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich, źródło: youtube.com

Narodowy Bank Polski

21.03

Odbędzie się jednodniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

23.03

NBP przedstawi Minutes Rady Polityki Pieniężnej na marzec 2017 roku.

Inne

20.03

Światowy Dzień Ziemi.
Międzynarodowy Dzień Astrologii.
Międzynarodowy Dzień Szczęścia.

21.03

Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny.
Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową.
Międzynarodowy Dzień Lasów.

Rocznica: W 2011 śp. Andrzej Wajda został odznaczony Orderem Orła Białego przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

22.03

Światowy Dzień Wody

Rocznica: W 1989 Rada Ministrów podjęła decyzję o wysłaniu kontyngentu wojskowego do Namibii.
Rocznica: W 1991 Sejm RP przyjął ustawę Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych, tworząc ramy prawne dla rynku kapitałowego w Polsce.

23.03

Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.

24.03

Międzynarodowy Dzień Prawa do Prawdy dotyczącej Poważnych Naruszeń Praw Człowieka i Godności Ofiar.
Narodowy Dzień Życia.

Rocznica: W 2006 roku posłanka Ligi Polskich Rodzin (LPR) Ewa Sowińska została wybrana przez Sejm RP na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka.

25.03

Rocznica UE: W 1957 roku podpisano traktaty rzymskie. Dwie umowy, które powołały do istnienia Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom) i Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG).

Rocznica: W 1992 Jan Paweł II zreoganizował podział administracyjny Kościoła Katolickiego w Polsce. Powstało 13 metropolii z 38 diecezjami.

Rocznica: W 1994 roku Sejm RP przyjął ustawę o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

26.03

Rocznica: W 2002 roku premier RP Leszek Miller (SLD) zapowiedział, że 2 maja poda się do dymisji.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.