REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 25 września - 1 października 2017 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 25 września 2017 10:00
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 25 września - 1 października 2017 r. Sejm RP pracuje na posiedzeniach zwoływanych regularnie co dwa tygodnie. Jeśli będzie to konieczne Marszałek Sejmu może zwołać posłów także na specjalne posiedzenie. (fot.:Krzysztof Białoskórski/Sejm RP/flickr.com/CC BY 2.0)

W Warszawie w środę (27 września) ruszy 48. posiedzenie Sejmu RP VIII kadencji. Posłów czekają trzy dni pracy komisji.

• Uwagę mediów na pewno skupią przesłuchania ws. badania Amber Gold. Zeznania będą składać osoby kluczowe w kierowaniu Amber Gold.

• Kierownictwo MNiSW odwiedzi kilka szkół wyższych, które zaczynają rok akademicki.

• W środę (27 września) Prezydent RP Andrzej Duda będzie przebywać z wizytą w Jezioranach.

 

Sejm

25.09

Prace komisji
Zbierze się Komisja śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold. Śledczy przesłuchają Andrzeja Korytkowskiego, byłego dyrektora generalnego Finroyal Service i Danutę Jacuk-Plichtę.

26.09

Prace komisji i ciał parlamentarnych
- Będą trwały dalej przesłuchania przed Komisją śledczą ds. Amber Gold. Zeznania złożą: Krzysztof Kuśmierczyk, były dyrektor biura bezpieczeństwa Amber Gold i Piotr Pisark, były dyrektor departamentu technicznego Amber Gold.
- Zbierze się Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o komornikach sądowych.
- Komisja Finansów Publicznych i Komisja Zdrowia będą prowadzić pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- Komisja Polityki Społecznej i Rodziny rozpatrzy rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych.
- Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
- Parlamentarny Zespół ds. Stwardnienia Rozsianego.

27.09

Rozpocznie się 48. posiedzenie Sejmu RP, dzień pierwszy

Porządek obrad plenarnych
- Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o rządowym i komisyjnym projektach ustaw o zmianie ustawy – Prawo prasowe.
- Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
- Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r.
- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.
- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej.
- Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa.
- Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
- Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny.
- Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o broni i amunicji.
- Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: "Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2016 r."
- Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 roku.

Porządek obrad może zostać uzupełniony o następujące punkty:
- Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym.
- Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości oraz legalności działań organów i instytucji publicznych podejmowanych wobec SKOK Wołomin, jak również ustalenia i zbadania, czy organy i instytucje publiczne poprzez swoje działania przyczyniły się do upadłości SKOK Wołomin.

Spotkanie w Sejmie RP we wrześniu 2017 r. W centrum kadru premier Węgier Viktor Orban i lider PiS Jarosław Kaczyński, źródło: Sejm RP/twitter.com

Najważniejsze prace komisji
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi będzie procedować informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat realizacji programów „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”.
- Zbierze się Komisja do Spraw Petycji.
- Komisje Infrastruktury, Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej będą procedować Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych.
- Komisja Śledcza do spraw Amber Gold przesłucha Michała Forca, byłego członka rady nadzorczej Amber Gold i Mirosława Ciesielskiego, byłego dyrektora biura szkoleń Amber Gold.
- Komisja Etyki Poselskiej zbierze się na posiedzeniu zamkniętym i będzie badać m.in. wypowiedzi posła Sławomira Nitrasa podczas posiedzenia Komisji Obrony Narodowej w dniu 7 czerwca 2017 r.
- Zbierze się Komisja Spraw Zagranicznych, posłowie komisji rozpatrzą sprawozdania Fundacji Solidarności Międzynarodowej z działalności w 2016 roku.
- Komisja Gospodarki i Rozwoju rozpatrzy sprawozdania prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2016 r.
- Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży wysłucha informacji Najwyższej Izby Kontroli (NIK) o wynikach kontroli przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela wraz ze stanowiskiem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
- Pracować będzie Komisja do Spraw Unii Europejskiej.
- Będzie pracować Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.
- Komisja Infrastruktury wysłucha informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat rozwoju energooszczędnego budownictwa w Polsce.
- Zbierze się Komisja Obrony Narodowej. Posłowie na otwartym posiedzeniu rozpatrzą uchwały Senatu RP w sprawie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP.
- Będą też pracować Komisja Finansów Publicznych i Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych.

28.09

Będzie trwało 48. posiedzenie Sejmu RP, dzień drugi

Przewidziano kontynuowanie obrad plenarnych

Najważniejsze prace komisji
- Będzie pracować Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
- Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży wysłucha informacji Najwyższej Izby Kontroli (NIK) o wynikach kontroli pn. „Bezpieczeństwo i higiena nauczania w szkołach publicznych” wraz ze stanowiskiem Ministra Edukacji Narodowej.
- Pracować będzie Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
- Zbierze się Komisja do Spraw Służb Specjalnych. Spotkanie otwarte będzie poświęcone zaopiniowaniu wniosku Prezesa Rady Ministrów w sprawie powołania na stanowisko zastępcy Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
- Zbierze się Komisja do Spraw Petycji.
- Komisja Kultury i Środków Przekazu będzie procedować informacje na temat odzyskiwania skarbów narodowych wraz z informacją Najwyższej Izby Kontroli w tym temacie.
- Spotka się Komisja Zdrowia.
- Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rozpatrzy informację na temat przygotowań do wprowadzenia gospodarki odpadami w obiegu zamkniętym.
- Komisja Spraw Zagranicznych będzie opiniować kandydatów na nowych ambasadorów. Kandydaci to: Wojciech Zajączkowski, Adam Burakowski, Jan Stanisław Bury, Krzysztof Buzalski i Margareta Kassangan.
- Będzie pracować Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.
- Popołudniu odbędzie się posiedzenie zamknięte Komisji Śledczej ds. Amber Gold. Posłowie będą układać harmonogram kolejnych przesłuchań. Będą też rozpatrywane wnioski dowodowe.
- Będą pracować Komisja Obrony Narodowej i Komisja Spraw Zagranicznych. Politycy na tych spotkaniach wysłuchają informacji Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Spraw Zagranicznych na temat Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony oraz Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa.
- Zbierze się Podkomisja stała do spraw rynku pracy.

Odbędzie się w Sejmie prezentacja filmu o miejscowości Radom w USA założonej przez emigrantów z Radomia w XIX wieku.

29.09

Będzie trwało 48. posiedzenie Sejmu RP, dzień trzeci, ostatni

Przewidziano kontynuowanie obrad plenarnych i głosowania

Senat

26.09

Senat przewiduje kontynuację 47. posiedzenia Izby

Rząd

25.09

Prezes Rady Ministrów Beata Szydło weźmie udział w uroczystości otwarcia Wytwórni Poliamidów II na terenie Grupy Azoty w Tarnowie.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów RP, źródło: KPRM/premier.gov.pl

26.09

O godz. 12.00 zbierze się na spotkaniu Rada Ministrów. Politycy gabinetu Beaty Szydło będą pracować nad Projektem ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Na porządku obrad pojawić się ma także: Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port „Solidarność”, Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie częściowego podziału rezerwy celowej na zwiększenia wynagrodzeń wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań w państwowych jednostkach budżetowych w 2017 r. Obrady zakończą: Projekt ustawy budżetowej na rok 2018 oraz Trzyletni plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2018 do 2020.

27.09

Posiedzenie Komitetu ds. Europejskich.

28.09

Posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

25.09

Przewidziano posiedzenie Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. usług publicznych.

26.09

Sebastian Skuza weźmie udział w konferencji Wydziału Zarządzania UW.

27.09

- Posiedzenie Rady Narodowego Centrum Badan i Rozwoju.
- Zjazd Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich.

28.09

- Odbędzie się uroczysta inauguracja roku akademickiego ZUT w Szczecinie. MNiSW będzie reprezentował wicepremier, minister Jarosław Gowin.
- Sebastian Skuza będzie na konferencji Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin w czasie wrześniowego Kongresu Nauki, gdzie przedstawił swoje propozycje dla nauki polskiej, źródło: MNiSW/twitter.com

29.09

- Uroczysta inauguracja roku akademickiego w PWSZ w Wałczu. MNiSW będzie reprezentował Sebastian Skuza.
- Uroczysta inauguracja roku akademickiego Akademii Teatralnej. MNiSW będzie reprezentował Aleksander Bobko.
- Uroczysta inauguracja roku akademickiego SGGW w Warszawie. MNiSW będzie również  reprezentował Aleksander Bobko.

Prezydent RP

26.09

O godz. 12.00 w Szczecinie Prezydent RP Andrzej Duda weźmie udział w otwarciu II Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki „Państwo w Unii Europejskiej”.

27.09

Prezydent RP Andrzej Duda będzie przebywać z wizytą w Jezioranach (powiat olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie), gdzie o godz. 16.30 spotka się z mieszkańcami (plac Zamkowy miasta).

Trybunał Konstytucyjny

26.09

Sąd konstytucyjny ma opiniować zasady przyznawania świadczeń emerytalnych w starym i nowym systemie ubezpieczeń społecznych. O opinię wnosi Sąd Okręgowy w Szczecinie.

27.09

Sąd konstytucyjny sprawdzi zasady przyznawania dodatków do zasiłków rodzinnych z tytułu opieki nad dziećmi w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

Rzecznik Prawo Obywatelskich

25.09

- Odbędzie się uroczystość wręczenia odznaki honorowej RPO „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka” Rafałowi Pankowskiemu.
- W Szczecinie urzędnicy RPO będą oczekiwać obywateli chcących uzyskać opinie i pomoc PRO.

26.09

Odbędzie się konferencja „Wsparcie osób żyjących z chorobą Alzheimera i ich rodzin – potrzeby i dobre praktyki”. RPO jest organizatorem konferencji.

Narodowy Bank Polski

29.09

NBP przedstawi dane kwartalne za II kwartał 2017 r.

Inne

25.09

Dzień Budowlańca w Polsce

Rocznica: W 2005 r. odbyły się wybory parlamentarne, które po raz pierwszy po 1989 roku dały władzę i obecnie rządzącej formacji jaką jest Prawo i Sprawiedliwość.
Rocznica: W 1981 r. Sejm PRL przyjął ustawę o przedsiębiorstwach państwowych.
Rocznica: W 1953 r. władze PRL uwięziły prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz arcybiskupa Antoniego Baraniaka.

26.09

Ogólnopolski Dzień Aptekarza

Rocznica: W 2006 r. ujawniono nagrania rozmów posłanki Renaty Beger z posłami Adamem Lipińskim i Wojciechem Mojzesowiczem; początek tzw. afery taśmowej.

27.09

Światowy Dzień Turystyki

Dzień Podziemnego Państwa Polskiego

Rocznica: W 2004 r. premier RP Marek Belka i kanclerz Niemiec Gerhard Schröder uzgodnili, że nie będzie żadnych dalszych roszczeń reparacyjnych pomiędzy oboma krajami.
Rocznica: W 1990 r. Sejm RP przyjął ustawę o wyborze prezydenta RP.
Rocznica: W 1939 r. w oblężonej Warszawie powołana została tajna organizacja wojskowa Służba Zwycięstwu Polski pod dowództwem gen. broni Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego.

 28.09

Rocznica: W 1991 r. Sejm RP przyjął ustawy: o lasach i o Urzędzie Kontroli Skarbowej.

29.09

Dzień Kuriera i Przewoźnika

Rocznica: W 2008 r. w Warszawie rozpoczęto budowę Stadionu Narodowego.

30.09

Rocznica: W 1986 r. powstała tymczasowa Rada NSZZ „Solidarność”.

1.10

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

Międzynarodowy Dzień Muzyki

Rocznica: W 2014 r. ówczesna premier Ewa Kopacz wygłosiła exposé. Sejm RP udzielił jej rządowi wotum zaufania.
Rocznica: W 2006 r. powstała Służba Kontrwywiadu Wojskowego (SKW).

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.