REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 26 lutego - 4 marca 2018 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 26 lutego 2018 08:54
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 26 lutego - 4 marca 2018 r. Andrzej Duda w tym tygodniu spotka się ze skoczkami narciarskimi, którzy przywieźli z Korei medale olimpijskie (fot. Jakub Szymczuk/Kancelaria Prezydenta RP/twitter.com)

Andrzej Duda w poniedziałek (26 lutego) weźmie udział w uroczystej Gali X Edycji Konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom. Spotka się też z medalistami Igrzysk Olimpijskich. W tym tygodniu również trzy dni posiedzenia Sejmu.

  • Posłowie zajmą się m.in. przesłuchaniem Jacka Cichockiego w sprawie Amber Gold. W tej samej sprawie zeznania będą składać agenci ABW.
  • Komisja Obrony Narodowej wraca do tematu zakupów dla wojska.
  • W tym tygodniu mija także 10 lat od uznania przez Polskę Kosowa jako kraju.

 

Sejm

26.02

Najważniejsze prace komisji sejmowych

- Przesłuchania zapowiedziała Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold. Posłowie wysłuchają zeznań pracowników Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW). Ich tożsamość nie jest jawna z racji ich pracy w służbach. Po południu zapowiedziano drugie spotkanie śledczych na posiedzeniu zamkniętym.

- Zbierze się Komisja Finansów Publicznych.

- Posiedzenie Rady Ochrony Pracy. Posłowie tej komisji ze stroną społeczną będą starali się wypracować stanowisko w sprawie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym i ograniczania ich skutków.

- Zbierze się Podkomisja stała do spraw rynku pracy.

Najnowsze informacje o rynku pracy przeczytasz na portalu PulsHR.pl

- Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych będzie procedować pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności.

27.02

Rozpocznie się 59. posiedzenie Sejmu RP, dzień pierwszy

Porządek obrad plenarnych

- Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o komornikach sądowych.

- Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej.

- Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami.

- Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o stanie lasów oraz o realizacji "Krajowego Programu Zwiększania Lesistości" w 2015 r.

Porządek obrad może zostać uzupełniony o następujące punkty

- Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne.

- Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

- Wybór uzupełniający członka Trybunału Stanu.

- Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat działań, które zamierza podjąć rząd w celu uniknięcia paraliżu w służbie zdrowia, w związku z zapowiedzianym przez rezydentów ograniczeniem czasu pracy do 48 godzin tygodniowo od stycznia 2018 r.

- Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie aktualnych relacji polsko-ukraińskich oraz polityki Rządu RP wobec Ukrainy w kontekście ostatnich decyzji i wypowiedzi przedstawicieli Rządu RP.

- Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie ostatnich powołań na stanowiska prezesów sądów powszechnych w Polsce dokonanych przez Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego oraz osoby mu podległe.

- Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ws. interwencji policji z użyciem tzw. taserów, śledztwa dotyczącego śmierci Igora Stachowiaka i braku ujawnienia policyjnych raportów w tej sprawie.

Politycy w Sejmie w czasie 58. posiedzenia izby, źródło: Krzysztof Białoskórski/Kancelaria Sejmu/flickr.com/CC BY 2.0

Najważniejsze spotkania i prace komisji

- Pracować będzie Komisja do Spraw Petycji.

- Zapowiedziano spotkanie Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Posłowie tej komisji będą procedować Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych.

- Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold chce wysłuchać relacji o sprawie piramidy finansowej Jacka Cichockiego, byłego Ministra Spraw Wewnętrznych.

- Podkomisja stała ds. społecznych w wojsku zbierze się na spotkaniu zamkniętym. Posłowie wysłuchają informacji ministra obrony narodowej na temat procesu szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT).

- Prace zapowiada Komisja Kultury i Środków Przekazu.

- Zbierze się Komisja Zdrowia. Posłowie rozpatrzą sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

- Komisja do Spraw Kontroli Państwowej wysłucha informacji Głównego Inspektora Pracy dotyczącej Programu działania Państwowej Inspekcji Pracy w roku 2018. W dalszej kolejności to ciało Sejmu będzie rozpatrywać informację Państwowej Inspekcji Pracy dotyczącej przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym ograniczania wypadkowości, w Zakładach Usług Leśnych.

- Pracować będzie Komisja do Spraw Unii Europejskiej.

- Zbierze się Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Posłowie będą procedować regulacje na temat ubezpieczeń społecznych i świadczeń emerytalnych dla właścicieli kutrów i łodzi rybackich.

- Zbierze się Podkomisja stała do spraw kształcenia zawodowego.

- Połączone Komisje Kultury i Środków Przekazu oraz Spraw Zagranicznych będą procedować pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.

Prof. Wacław Felczak był polskim historykiem, znawcą tematyki środkowoeuropejskiej. Był związany z Uniwersytetem Jagiellońskim. Na zdjęciu tablica pamiątkowa poświęcona jego osobie w Krakowie. Naukowiec zmarł w 1993, źródło: wikimedia.org/CC BY-SA 3.0

- Zbierze się Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej .

- Komisja Obrony Narodowej wróci na zamkniętym posiedzeniu do tematu zakupów sprzętu dla wojska. Wysłucha informacji o przyczynach niepowodzeń w realizacji kluczowych dla sił zbrojnych projektów dotyczących pozyskania nowoczesnego sprzętu i uzbrojenia. Z naciskiem na śmigłowce wielozadaniowe, systemy obrony powietrznej „Wisła”, okręty podwodne, okręty patrolowe i okręty obrony wybrzeża. Ponad ten sprzęt posłowie chcą usłyszeć o zakupach systemu zarządzania polem walki szczebla batalionu „Rosomak BMS” oraz o artylerii rakietowej „Homar”.

- Komisja Gospodarki i Rozwoju wysłucha raportu o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2016 r.

- Zbierze się Podkomisja stała do spraw osób niepełnosprawnych.

- Pracować będzie Podkomisja stała ds. transportu kolejowego i poczty.

28.02

Będzie trwało 59. posiedzenie Sejmu RP, dzień drugi

Planowany jest dalszy tok prac na obradach plenarnych

Najważniejsze spotkania i prace komisji

- Komisja Etyki Poselskiej będzie procedować sprawę zachowania posła Jarosława Kaczyńskiego w dniu 18 lipca 2017 r. Posiedzenie zamknięte. Tę sprawę podniósł Ryszard Petru.

- Zbierze się Podkomisja stała do spraw wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej.

- Komisja Infrastruktury rozpatrzy informację Najwyższej Izby Kontroli (NIK) o wynikach kontroli kształtowania krajobrazu i przestrzeni publicznej w miastach.

- Zbierze się Komisja do Spraw Służb Specjalnych. Posłowie tej komisji będą procedować cyberbezpieczeństwo. Wysłuchają informacji na temat zagrożeń dla Rzeczypospolitej Polskiej w świetle ataków hakerskich mających miejsce na świecie w 2016 i 2017 r. Posiedzenie zamknięte.

- Prace zapowiada Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

-  Komisja Kultury i Środków Przekazu będzie rozpatrywać wniosek o przeprowadzenie wysłuchania publicznego dotyczącego rządowego projektu ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi.

- Zbierze się Podkomisja stała ds. polityki regionalnej.

- Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki rozpatrzy informację na temat planów finansowych Spółek: PL2012+ i NCS Rozliczenia w likwidacji na rok 2018 oraz działalności stadionu PGE Narodowy w latach 2016/17.

- Zbierze się Komisja Łączności z Polakami za Granicą. Posłowie tej komisji będą słuchać odpowiedzi Ministra Spraw Zagranicznych na dezyderat nr 8 w sprawie Polskiego Cmentarza Wojennego na Monte Cassino.

- Zbierze się Podkomisja stała do spraw przygotowań Polski do organizacji dużych imprez sportowych o randze Mistrzostw Świata i Europy oraz zapewnienia bezpieczeństwa podczas ich trwania.

- Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przyjmie delegację NIK. Wysłucha informacji NIK o wynikach kontroli realizacji Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w latach 2012-2015 (FIO).

- Komisja Spraw Zagranicznych zaopiniuje dla Komisji Kultury i Środków Przekazu senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

1.03

Będzie trwało 59. posiedzenie Sejmu RP, dzień trzeci

Planowany jest dalszy tok prac na obradach plenarnych

Najważniejsze spotkania i prace komisji

- Zbierze się Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach.

- Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych będzie procedować wniosek Prezydium Komisji o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

- Zbierze się Podkomisja stała do spraw instytucji finansowych.

Senat

26.02

Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie organizuje konferencję pt. „Kontrola i audyt w administracji publicznej”. Jej tematyka obejmuje przegląd aktów nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego, znaczenie kontroli zarządczej oraz perspektywy kontroli i audytu w administracji publicznej.

27.02

Posiedzenie Senackiego Zespołu Monitorowania Praworządności.

28.02

- Zbierze się Komisja Ustawodawcza Senatu RP.

- Posiedzenie Komisji Środowiska oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

2.03

Wicemarszałek Senatu Maria Koc weźmie udział w międzynarodowej konferencji „Gruzja, Mołdawia i Ukraina: Partnerstwo Wschodnie a aktualne wyzwania w zakresie bezpieczeństwa”. Konferencja, organizowana przez trzy parlamenty, odbędzie się w Kiszyniowie (Mołdawia).

Rząd

27.02

Posiedzenie Rady Ministrów.

28.02

- Posiedzenie Komitetu Społecznego Rady Ministrów.

- Posiedzenie Komitetu ds. Europejskich.

2.03

Posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

27.02

Sebastian Skuza będzie w Sudanie. Wiceminister weźmie udział w uroczystym otwarciu Polskiego Ośrodka Archeologicznego w Chartumie.

28.02

Piotr Dardziński będzie na spotkaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w Warszawie.

1.03

Gala Polski Produkt Przyszłości. Ministerstwo w spotkaniu będzie reprezentował wicepremier, minister nauki Jarosław Gowin.

Wicepremier Jarosław Gowin w czasie pełnienia obowiązków ministra, na spotkaniu poświęconym dostosowaniu i realizacji programów kształcenia szkół wyższych do potrzeb społeczno-gospodarczych, źródło: MNiSW/twitter.com

4.03

Jarosław Gowin będzie w Gliwicach na posiedzeniu Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.

Prezydent

26.02

- O godz. 11.00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystej Gali X Edycji Konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom.

- O godzinie 14.00 w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystości z okazji 90-lecia podpisania rozporządzenia reaktywującego Bibliotekę Narodową przez Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w dniu 24 lutego 1928 r.

- O godz. 16.00 w Gorzowie Wielkopolskim z udziałem Elżbiety Rafalskiej, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pawła Muchy, Zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta RP, Pełnomocnika Prezydenta RP ds. referendum dotyczącego projektu nowej Konstytucji odbędzie się otwarte spotkanie dyskusyjne przed referendum ogólnokrajowym dotyczącym nowej Konstytucji.

27.02

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę w Bochni (woj. małopolskie).

28.02

O godz. 15:00 w Belwederze Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w uroczystości wręczenia nominacji do reprezentacji Polski na XII Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie w Pjongczangu.

Prezydent Andrzej Duda w czasie kibicowania polskim sportowcom w Zakopanem, źródło: Jakub Szymczuk/Kancelaria Prezydenta RP/twitter.com

Rzecznik Praw Obywatelskich

27.02

Urzędnicy Adama Bodnara będą w Szczecinie w punkcie przyjęć interesantów.

Trybunał Konstytucyjny

27.02

Sąd konstytucyjny zajmie się sprawą SK 25/15. O godz. 10.00 skład sędziowski będzie badał sprawę świadczenia pieniężnego z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego.

 

Narodowy Bank Polski

NBP nie przewiduje spotkań Rady Polityki Pieniężnej lub innych publikacji ekonomicznych w dniach od 26 lutego do 4 marca.

Inne

26.02

Rocznica: W 1999 r. prezydent RP Aleksander Kwaśniewski podpisał dokumenty ratyfikujące polskie członkostwo w NATO.

Rocznica: W 2008 r. Rada Ministrów RP uznała niepodległość Kosowa.

27.02

Rocznica: W 1990 r. Polska i Izrael wznowiły po 23 latach stosunki dyplomatyczne.

28.02

Dzień Chorób Rzadkich

1.03

Światowy Dzień Obrony Cywilnej

W Polsce przypada Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” (dzień narodowy pamięci od 2011 r.)

Rocznica: W 2004 r. Polska przystąpiła do Europejskiej Organizacji Patentowej.

3.03

Rocznica: W 1977 r. Polska ratyfikowała Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka.

4.03

Światowy Dzień Tenisa

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj (1 komentarzy)

  • Marian Młynarski 2018-02-26 12:37:08
    Ciekawe, że w tych drobiazgowych wyliczankach zajęć naszych władz naczelnych i osób nie przewidziano sprawy poparcia Polonii Amerykańskiej, która rozpaczliwie zabiega o oddalenie aktów 447/1226 Kongresu U S A, których celem jest oddziaływanie na Polskę, by płaciła ona horrendalny haracz za mienie bezdziedziczne, którego resztki pozostałe po polskich obywatelach wymordowanych przez Niemców - zgodnie z prawem rzymskim, przyjętym w krajach cywilizacji łacińskiej ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki włącznie - należą się Polskiemu Skarbowi Państwa?REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.