REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 4 - 10 czerwca 2018 r.

 • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
 • 04 czerwca 2018 09:00
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 4 - 10 czerwca 2018 r. Beata Szydło jest wicepremierem odpowiedzialnym za sprawy społeczne. Ją i minister Rafalską opozycja oskarża o niedostateczne reagowanie na protest opiekunów osób niepełnosprawnych w Sejmie, który zakończył się w ubiegłym tygodniu. (fot.P. Tracz/KPRM/flickr.com/domena publiczna)

W tym tygodniu Sejm zaczyna posiedzenie pełne prac komisji. Zacznie je próbą odwołania przez opozycję wicepremier Beaty Szydło i minister Elżbiety Rafalskiej. Potem politykę w Warszawie zdominuje spotkanie Bukaresztańskiej Dziewiątki.

 • Poniedziałek (4 czerwca) zacznie się maraton sejmowy. Co więcej zacznie go mocna dyskusja na komisji o możliwym odwołaniu wicepremier Beaty Szydło i minister Elżbiety Rafalskiej.
 • Polskę odwiedzi w najbliższych dniach kilka głów państw. Będzie w tym tygodniu w Warszawie prezydent Niemiec, prezydent Rumunii, a 8 czerwca odbędzie się spotkanie Bukaresztańskiej Dziewiątki.
 • W Senacie RP we wtorek (6 czerwca) odbędzie się pokaz filmu dokumentalnego pt. „Soldau".

 

Sejm

04.06

- W Sejmie zbierze się Komisja polityki społecznej i rodziny. Posłowie komisji będą procedować wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec wiceprezes Rady Ministrów przewodniczącej komitetu społecznego rządu Beaty Szydło. Drugim punktem obrad komisji jest wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej.

- Komisja infrastruktury podejmie na posiedzeniu projekt rządowej nowelizacji ustawy o tachografach.

- Komisja regulaminowa przeprowadzi pierwsze czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.

- Na połączonym posiedzeniu Komisja do spraw energii i skarbu państwa wraz z Komisją ochrony środowiska rozpatrzą sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

05.06

Zacznie się czterodniowe 63. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Obrady plenarne

- Sprawozdanie Komisji zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne.

- Sprawozdanie Komisji polityki społecznej i rodziny oraz Komisji spraw zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turcji o zabezpieczeniu społecznym, sporządzonej w Warszawie dnia 17 października 2017 r.

- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

- Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

- Sprawozdanie Komisji polityki społecznej i rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych.

- Sprawozdanie Komisji spraw zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej, sporządzonej w Genewie dnia 10 maja 1973 r.

- Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska.

- Sprawozdanie ministra spraw wewnętrznych i administracji z realizacji w 2017 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Kancelaria Sejmu zaznacza, że porządek obrad może ulec zmianie w wyniku równoległych prac komisji.

Marszałkowie Sejmu i Senatu RP w dniach obrad w Sejmie Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Te obrady skończyły się o ostatnich dniach maja 2018 r., źródło: Rafał Zambrzycki/Kancelaria Sejmu/flickr.com/CC BY 2.0

Najważniejsze prace komisji

- Komisja gospodarki morskiej i żeglugi Śródlądowej przeprowadzi pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.

- Komisja polityki społecznej i rodziny będzie procedować rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

- Komisja śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold będzie na posiedzeniu zamkniętym zadawać pytania w sprawie Amber Gold świadkowi Dariuszowi Palczewskiemu, byłemu funkcjonariuszowi Biura Ochrony Rządu (BOR).

- Zbierze się Komisja rolnictwa i rozwoju wsi.

- Komisja do spraw kontroli państwowej rozpatrzy informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli tworzenia map potrzeb zdrowotnych.

- Komisja sprawiedliwości i praw człowieka zajmie się informacją o działalności Krajowej Rady Sądownictwa (KRS) w 2017 r.

- Będzie procedować Komisja do spraw Unii Europejskiej.

- Zbierze się Podkomisja stała ds. transportu drogowego, drogownictwa i lotnictwa. Posłowie na tym spotkaniu podkomisji zapoznają się z informacją Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli zabezpieczenie interesu Skarbu Państwa i podwykonawców w umowach na realizację inwestycji drogowych prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

- Przed Komisją śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec Grupy Amber Gold m stawić się na przesłuchaniu jawnym Marian Janicki, były szefa Biura Ochrony Rządu (BOR).

- Komisja zdrowia rozpatrzy sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

- Komisja obrony narodowej wysłucha informacji ministra obrony narodowej na temat systemu opieki zdrowotnej w resorcie obrony narodowej.

- Będzie pracować Komisja łączności z Polakami za granicą.

06.06

Sejm będzie kontynuował 63. posiedzenie Sejmu RP

Zapowiedziano kontynuację obrad plenarnych

Najważniejsze prace komisji

- Komisja rolnictwa rozpatrzy informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli funkcjonowania spółek hodowli roślin o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

- Na posiedzeniu zamkniętym Komisja etyki poselskiej będzie procedować sprawę wypowiedzi posła Pawła Olszewskiego. Wypowiedź opublikowała „Gazeta Wyborcza”, a ukazała się w periodyku 18 lipca 2017 r.

Flagi w polskim Sejmie, źródło: Krzysztof Białoskórski/Kancelaria Sejmu/flickr.com/CC BY 2.0

- Przed Komisja śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec Grupy Amber Gold stawi się Tomasz Arabski, były szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Współpracownik Donalda Tuska.

- Zbierze się Komisja do spraw petycji.

- Będzie pracować Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

- Będzie pracować Komisja zdrowia.

- Komisja samorządu terytorialnego i polityki regionalnej zapozna się z informacją na temat rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. To rozporządzenie jest efektem zapowiedzi prezesa PiS obniżenia wynagrodzeń administracji samorządowej.

- Komisja polityki społecznej i rodziny przeprowadzi pierwsze czytanie przedstawionego przez prezydenta projektu ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego (RDS).

- Prace zapowiada Komisja mniejszości narodowych i etnicznych.

07.06

Sejm będzie kontynuował 63. posiedzenie Sejmu RP

Zapowiedziano kontynuację obrad plenarnych

Najważniejsze prace komisji

- Komisja infrastruktury i Komisja samorządu terytorialnego i polityki regionalnej podejmą projekt ustawy o zmianie przepisów o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy.

 - Komisja do spraw służb specjalnych zbierze się na zamkniętym posiedzeniu. Posłowie będą zajmować się zagrożeniami dla stabilności systemu ochrony informacji niejawnych naszego kraju.

- Spotkają się posłowie Podkomisji stałej do spraw utworzenia Urzędu Bezpieczeństwa Żywności.

- Komisja kultury i środków przekazu zamierza ocenić działalności Rady Mediów Narodowych w 2017 r.

- Na połączonym posiedzeniu Komisja polityki społecznej i rodziny, wraz z Komisją edukacji, nauki i młodzieży zapozna się z informacją o działalności Rzecznika Praw Dziecka w roku 2017.

08.06

Sejm będzie kontynuował 63. posiedzenie Sejmu RP

Zapowiedziano kontynuację obrad plenarnych. Jest możliwy blok głosowań

Senat

04.06

- W Senacie odbędzie się spotkanie komisji ds. europejskich parlamentów krajów Grupy Wyszehradzkiej, zorganizowanie przez senacką Komisję spraw zagranicznych i Unii Europejskiej. Spotkania te odbywają się dwa razy do roku w kolejnych krajach członkowskich.

- Z inicjatywy marszałka Stanisława Karczewskiego w Senacie odbędzie się konferencja poświęcona udziałowi polskich uczonych w projektach międzynarodowych.

05.06

- Posiedzenie Komisji nauki, edukacji i sportu.

- Posiedzenie Komisji ustawodawczej.

- Posiedzenie Komisji praw człowieka, praworządności i petycji.

- W Senacie odbędzie się seminarium „60-lecie uchwalenia konstytucji V Republiki Francuskiej”. Z inicjatywą zorganizowania seminarium polsko-francuskiego wystąpił wicemarszałek Senatu Michał Seweryński oraz przewodniczący Grupy Przyjaźni Polsko-Francuskiej senator Aleksander Pociej.

06.06

- W Senacie odbędzie się pokaz filmu dokumentalnego pt. „Soldau. Miasto na pograniczu śmierci”. To film o niemieckim obozie koncentracyjnym KL Soldau w reżyserii Marii Cegiełki. Celem filmu jest popularyzacja historii związanej z niemieckim obozem Soldau i podtrzymywanie pamięci o jego ofiarach. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski objął film patronatem honorowym.

Gwiazda Dawida, symbol narodu żydowskiego, który mimowolnie stał się jednym z symboli zbrodni III Rzeszy, źródło: Bratislavská župa/flickr.com/CC BY 2.0

Rząd

05.06

Rząd Mateusz Morawieckiego spotka się w Kancelarii Premiera, by rozmawiać na rutynowym posiedzeniu. Ministrowie mają w planie: omówienie Projektu ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej, zmiany w przepisach dotyczących restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne i omówienie raportu o realizacji celów zrównoważonego rozwoju w Polsce - Raport 2018.

06.06

Posiedzenie Komitetu ds. Europejskich.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

04.06

Jarosław Gowin będzie na inauguracji UTW w Zabielu k. Kolna.

06.06

Jarosław Gowin będzie na gali Nagrody Kryształowej Brukselki.

07.06

Sebastian Skuza będzie brał udział w konferencji naukowa - Współczesne problemy ekonomii, zarządzania, finansów, ubezpieczeń i bankowości. Konferencja odbywa się w Płocku, na PWSZ.

Prezydent

05.06

Z wizytę do Polski przybędzie pierwsza para Niemiec, prezydent Republiki Federalnej Niemiec Frank-Walter Steinmeier z małżonką. Podejmie ich w Warszawie Andrzej Duda. Wizyta potrwa dwa dni.

07.06

Prezydent Rumunii Klaus Iohannis złoży wizytę oficjalną w Polsce. W czwartek będzie go gościł Andrzej duda.

08.06

Prezydent RP Andrzej Duda będzie gospodarzem spotkania "Dziewiątki bukaresztańskiej", w którym udział wezmą przedstawiciele państw wschodniej flanki NATO: Polski, Rumunii, Estonii, Litwy, Łotwy, Słowacji, Węgier, Bułgarii oraz Czech.

Rzecznik Praw Obywatelskich

04.06

Urzędnicy biura RPO będą w Łodzi w punkcie przyjęć interesantów.

07.06

Rzecznik Praw Obywatelskich wraz z zespołem do spraw równego traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Forum Antydyskryminacyjnym, które odbędzie się w Gdańsku w Europejskim Centrum Solidarności.

09.06

W Wałbrzychu, pod Honorowym Patronatem RPO, odbędzie się inicjatywa Żywa Biblioteka. Ten międzynarodowy projekt edukacyjny polega na osobistej rozmowie z przedstawicielami grup spotykających się ze stereotypami, uprzedzeniami i dyskryminacją.

Trybunał Konstytucyjny

06.06

Sąd konstytucyjny zbierze się, by rozpatrzyć wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie sprawy zarządzanie pomocą kierowaną do osób bezrobotnych. Orzekać będą: Zbigniew Jędrzejewski (przewodniczący składu), Leon Kieres (sprawozdawca), Grzegorz Jędrejek, Piotr Tuleja, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz.

Narodowy Bank Polski

05.06

Zacznie się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP).

07.06

NBP przedstawi stan Aktywów rezerwowych na miesiąc maj 2018 r.

Inne

04.06

Dzień Wolności i Praw Obywatelskich

Rocznica, pierwszych, tzw. kontraktowych wyborów w III RP. W 1989 r. odbyła się I tura pierwszych po II wojnie światowej, częściowo wolnych, wyborów do Sejmu i całkowicie wolnych do Senatu RP. Zakończyła się miażdżącym zwycięstwem obozu „Solidarności”, który zdobył 99 na 100 mandatów senatorskich i wszystkie 161 mandatów poselskich przypadających kandydatom bezpartyjnym.

Stocznia Gdańska, jeden z najważniejszych symboli najnowszej historii Polski, źródło: flickr.com/CC BY 2.0

Rocznica: W 1992 r. Sejm RP odwołał w nocy z 4 na 5 czerwca mniejszościowy rząd Jana Olszewskiego. W najnowszej historii Polski określa się to wydarzenie mianem "nocy teczek" ze względu na dokumenty SB PRL, które odegrały kluczową rolę w wydarzeniach tamtej nocy.

05.06

Święto Centralnego Węzła Łączności Ministerstwa Obrony Narodowej im. płk. prof. Kazimierza Drewnowskiego

06.06

Święto Wojsk Chemicznych.

Święto Centrum Operacji Powietrznych

Rocznica: W 1997 r. Sejm RP uchwalił nowy Kodeks Karny.

Rocznica: W 2010 r. ks. Jerzego Popiełuszkę, kapelana "Solidarności" ogłoszono błogosławionym Kościoła Katolickiego.

07.06

Rocznica: W 2009 r. odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Najwięcej mandatów (25 z 50) zdobyła Platforma Obywatelska.

Nicole Fontaine, francuska polityk, przewodnicząca Parlamentu Europejskiego w latach 1999–2002. Zmarła 17 maja 2018, źródło: twitter.com/Europarl_PL

08.06

Rocznica: W 1996 r. powstała Akcja Wyborcza Solidarność (AWS). Formacja rządziła Polska w kadencji 1997 - 2001.

Rocznica: W 2000 r. Sejm RP wybrał Leona Kieresa na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej (IPN)

09.06

Dzień Przyjaciela.

Rocznica: W 2006 r. Sejm RP przyjął ustawy powołujące Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) i Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (SKW).

10.06

Międzynarodowy Dzień Heraldyki

Rocznica: W 2010 r. byłī premier Marek Belka został wybrany przez Sejm RP na stanowisko prezesa NBP. Zakończył pracę na tym urzędzie w 2015 r. Zastąpił go urzędujący prezes NBP Adam Glapiński.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj (6 komentarzy)

 • Komuna u władzy 2018-06-05 12:46:50
  Do Policzmy Głosy: PIS niszczy demokrację. Przez podporządkowanie władzy sądowniczej pod władze wykonawczą. Przez odbieranie kompetencji samorządom. Przez monopartyjną kontrolę służb specjalnych (za PO była wspólna). Jeżeli ktoś jest SBkiem to ty a komuną partia która ci płaci za wpisy (a może po prostu jesteś głupi?).
 • Policzmy Głosy 2018-06-05 10:31:46
  Do Komuna u władzy: Co za brednie jakiegoś sfrustrowanego sbeka!. Co ty wypisujesz postkomunistyczny tworze. Kto w PL niszczy demokrację. Czy ktoś podsłuchuje dziennikarzy? czy ktoś strzela do strajkujących górników? Demokracja w PL jeszcze nigdy nie miała sie tak dobrze w porównaniu do antyPOlskiego rządu nieudaczników !
 • Komuna u władzy 2018-06-05 09:28:12
  Do Laura Miletich: Chyba jednak trafiłem na idiotkę która nie rozumie że obecny rząd nie ma nic do gadania i wypełnia tylko szkodliwe dla Polski polecenia. Niszczy demokrację, niszczy sojusze, zadłuża kraj na potęgę, stosuje korupcję polityczną, słowem pełne naśladownictwo komuny.
 • Laura Miletich 2018-06-05 04:52:09
  Do Komuna u władzy: Przepraszam ale zle odebrales moja wypowiedz albo perfidnie przekrecasz jej sens -smierdzi tu prowokacja -ale nie trafiles na idiotke.Wedlug mnie Rzad Zjednoczonej Prawicy I PIS -to jedyna nadzieja dla Polski.Mamy wpanialego Premiera Morawieckiego -cenionego bardzo w swiecie a szczegolnie w USA-ale ty to jolopie wiesz -tylko chciales zaintrygowac-tacy jak ty ,ktorzy dla kraju nic dobrego nie zrobili -przecietne miernoty oprocz burd I siania nienawisci szukajacy zaczepek nawet w mojej skromnej wypowiedzi -zdolni sie posunac do najgorszych podlosci-ty kimkolwiek jestes -jestes zgorzchnialym przesiaknietym nienawiscia do siebie I wszystkiego co dobre -niegodnym pozalowania imbecylem.Jezeli ci sie nie podoba nasz Rzad i Polska to zjezdzaj na zmywaki do Niemiec.W kraju tacy intryganci sa zbyteczni.Udlaw sie swoja zloscia pajacu.
 • Komuna u władzy 2018-06-04 14:09:09
  Do almil123@comcast.net: Masz rację, po co się rozdrabniać. Cały ten rząd nadaje się do wywałki bo nie robi nic innego oprócz umacniania swojej władzy i ustawianiu bogatego życia sobie i swoim funflom. No, czasem obrażą jakiegoś sąsiada albo wytną chronioną puszczę. ale poza tym nic.
 • almil123@comcast.net 2018-06-04 13:21:06
  Proba odwolania Pani wicepremier Beaty Szydlo I minister Elzbiety Rafalskiej to nic innego jak perfidny sabotaz pracy rzadu.Totalna Opozycja jezeli nie przedstawi konkretnych projektow ustaw dotyczacych poprawienia sytuacji gospodarczej a jedynie planuje przeszkadzac w obradach rzadowych poslowie partji opozycji nie powinni pobierac poborow ani djet poselskich.Przeciez my I'm placimy za solidna prace a nie burdy.Polacy nie powinni utrzymywac wysoko platnych nierobow.Nie ma efectow pracy nie ma placy-zabawa skonczona.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.