REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 4-10 grudnia 2017 r.

  • Autor: GP
  • 04 grudnia 2017 09:50
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 4-10 grudnia 2017 r. Andrzej Duda po raz pierwszy przemawiał przed Zgromadzeniem Narodowym w dniu zaprzysiężenia. Sejm i Senat zbierają się jako uroczyste ciało parlamentarne tylko w wyjątkowych okazjach i w momentach procedowania zmiany Konstytucji RP (fot. Andrzej Hrechorowicz/KPRP/flickr.com/CC)

We wtorek (5 grudnia) prezydent wygłosi orędzie do posłów i senatorów. Potem ruszą prace kolejnego, przedostatniego spotkania Sejmu w tym roku. W planach posłów sądy, przesłuchania ws. Amber Gold i ustawa o MSZ.

• We wtorek (5 grudnia) tygodniowe prace SejmuSenatu zainauguruje wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy. Prezydent będzie mówił do posłów i senatorów, którzy zbierają się jako uroczyste Zgromadzenie Narodowe.

• Posłowie zasiądą na trzydniowym posiedzeniu Sejmu od środy do piątku (6, 7, 8 grudnia). Niższa izba parlamentu zbierze się po raz 53. w tej kadencji.

• Na obrady plenarne wraca projekt zmian w ustawie o pracownikach Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ).

 

Sejm

04.12

Będzie dalej pracować Komisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego.

Prace zapowiedziała Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie.

Czytaj też: Komisja nadzwyczajna pracuje każdego dnia

05.12

Marszałkowie SejmuSenatu RP zwołali Zgromadzenie Narodowe, którego celem jest wysłuchanie orędzia prezydenta Andrzeja Dudy.

Najważniejsze prace komisji Sejmu

- Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold spotka się na zamkniętym posiedzeniu. Posłowie będą przesłuchiwać Przemysława Zycha, byłego Naczelnika Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Gdańsku, Adama Cieślaka, Zastępcę Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji i Renatę Ziemlewicz, Naczelnik Wydziału w Gdańsku Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji.

- Zbierze się Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowiecki.

- Prace zapowiedziała Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych.

- Komisja Zdrowia przeprowadzi pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

- Zbierze się Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Posłowie wysłuchają informacji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) o realizacji w mediach publicznych audycji dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych.

- Komisja do Spraw Kontroli Państwowej rozpatrzy informację Najwyższej Izby Kontroli (NIK) o wynikach kontroli wspierania przedsiębiorczości przez regionalne fundusze poręczeniowe i pożyczkowe.

- Będzie pracować Komisja Finansów Publicznych.

Widok na pracujące prezydium Sejmu RP, źródło: Krzysztof Białoskórski/Kancelaria Sejmu/flickr.com/CC BY 2.0

06.12

53. posiedzenie Sejmu RP, dzień pierwszy

Prace plenarne

- Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny.

- Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Ustawodawczej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej 

- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych.

- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo przedsiębiorców.

- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych.

- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców.

- Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich.

- Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku powoda Dawida Jackiewicza z dnia 12 września 2017 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej poseł Kamili Gasiuk-Pihowicz (Nowoczesna).

Czytaj też: Polityk ostrzega rząd

Porządek obrad może ulec zmianie, poszerzeniu o następujące punkty

- Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego.

- Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym.

- Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

- Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017.

- Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o Służbie Ochrony Państwa.

- Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych.

- Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych o poselskim projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

- Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Minister pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, źródło: Krzysztof Białoskórski/Kancelaria Sejmu/flickr.com/CC BY 2.0

Najważniejsze prace komisji Sejmu RP

- Prace zapowiedziała Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

- Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa będzie zajmować się tematem smogu w Polskich miastach.

- Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold przesłucha na posiedzeniu otwartym: Michała Deskura, byłego podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (MSW), Tomasza Borkowskiego, byłego sekretarza Kolegium do Spraw Służb Specjalnych.

- Komisja Kultury i Środków Przekazu będzie opiniować poselski projekt uchwały w sprawie uczczenia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i drugi poselski projekt ws. uczczenia setnej rocznicy polskiej awangardy.

- Prace zapowiedziała Komisja Infrastruktury.

- Komisja Zdrowia wysłucha informacji z Ministerstwa Zdrowia na temat powodów kilkukrotnego przeprowadzenia w ostatnich miesiącach podwyżek cen leków dla pacjentów po przeszczepach.

- Pracować będą Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz  Komisja Finansów Publicznych.

- Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych będzie procedować projekt uchwały zmiany Regulaminu Sejmu.

- Zbierze się Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Posłowi rozpatrzą informację na temat działalności Polskiego Związku Szachowego.

- Będzie pracować Komisja Polityki Społecznej i Rodziny.

- Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej wysłucha informacji na temat wyników kontroli Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) w urzędach marszałkowskich 16 województw.

- Pracować będzie  Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

- Komisja Spraw Zagranicznych podejmie tematy sytuacji w Gruzji i V szczytu Partnerstwa Wschodniego w Brukseli.

07.12

53. posiedzenie Sejmu RP, dzień drugi

Zapowiedziano kontynuacje prac plenarnych

Najważniejsze prace komisji Sejmu RP

- Zbierze się Komisja do Spraw Petycji.

- Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży zajmie się informacją MEN w sprawie ogólnopolskiego systemu monitorowania losów absolwentów – wyniki, stan realizacji, perspektywy rozwoju.

- Komisja do Spraw Kontroli Państwowej rozpatrzy informację Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) dotyczącej pierwszej kontroli jako nowej formuły oddziaływania na poprawę przestrzegania prawa pracy przez pracodawców.

- Będą pracować Komisja Finansów Publicznych i Komisja Kultury i Środków Przekazu.

- Zbierze się Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji.

- Będzie pracować Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Posłowie tej komisji rozpatrzą projektu dezyderatu w sprawie negatywnych postaw wobec muzułmanów w Polsce.

- Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zajmie się konwencją międzynarodową oraz współpracą z partnerami europejskimi w zakresie rozwoju żeglugi śródlądowej.

- Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii rozpatrzy informację Najwyższej Izby Kontroli (NIK) o wynikach kontroli realizacji Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020.

- Komisja Gospodarki i Rozwoju rozpatrzy informacje na temat strategii podatkowej rządu wobec przedsiębiorców. Przedstawi informacje strona ministerialna.

- Zbierze się Komisja Polityki Społecznej i Rodziny.

- Będzie pracować Komisja Obrony Narodowej.

08.12

53. posiedzenie Sejmu RP, dzień trzeci

Zapowiedziano kontynuacje prac plenarnych, przewidywane są bloki głosowań

Zbierze się Parlamentarny Zespół ds. Ochotniczych Hufców Pracy.

Widok na inaugurację posiedzenia Sejmu RP., źródło: Rafał Zambrzycki/Kancelaria Sejmu/flickr.com/CC BY 2.0

Senat

04.12

Prace komisji senackich

- Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

- Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

- Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu.

- Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego.

- Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Z inicjatywy Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego w Senacie odbędzie się międzynarodowe seminarium parlamentarne w formacie Trójkąta Weimarskiego poświęcone hejtowi i hakerstwu w sieci.

05.12

Prace komisji senackich

- Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

- Posiedzenie Komisji Ustawodawczej.

- Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

- Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

- Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

06.12

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Obrony Chrześcijan na Świecie.

07.12

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej.

08.12

Biuro Spraw Senatorskich organizuje coroczne szkolenie dla pracowników biur senatorskich. Szkolenie poświęcone będzie problematyce ubezpieczeń społecznych.

Rząd

05.12

Rada Ministrów RP spotka się o godzinie 11. na cotygodniowym posiedzeniu. Ministrowie Beaty Szydło będą obradować nad: Projektem ustawy o dokumentach publicznych, Projektem ustawy o szczegółowych rozwiązaniach związanych z Konferencją Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w Rzeczpospolitej, i Projektem ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.

06.12

Prezes Rady Ministrów Beata Szydło spotka się z premierem Albanii Edim Ramą, który będzie przebywał z oficjalną wizytą w Polsce.

Posiedzenie Komitetu ds. Europejskich.

07.12

Posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów

10.12

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

04.12

- Piotr Dardziński będzie w Bielsku-Białej. Polityk odwiedzi Konferencję "Nauka innowacje biznes".

- Aleksander Bobko będzie z wizytą gospodarczo-naukową w Xian, w Chińskiej Republice Ludowej.

- Łukasz Szumowski w ambasadzie Włoch, w Warszawie weźmie udział w Seminarium „The scientific, economic and social value of life-sciences: an Italian perspective and potential for bilateral cooperation”.

05.12

Piotr Dardziński w Warszawie weźmie udział w Gali LIDER 2017.

Wiceminister nauki Piotr Dardziński, źródło: youtube.com

06.12

Jarosław Gowin i Łukasz Szumowski będą w Warszawie na uroczystość wręczenia nagród Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

07.12

- Piotr Dardziński będzie na Kongresie Fintech'17 w Katowicach.

- Sebastian Skuza będzie w Warszawie na jubileuszu dwudziestolecia Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, połączony z konferencją naukową "Zagrożenie etosu zawodów prawniczych".

- Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

Ministerstwo Rozwoju

05.12

- Adam Hamryszczak weźmie udział w spotkaniu informacyjnym nt. „Pożyczki na rozwój turystyki” w ramach Projakty BGK "Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka", Rzeszów.

- Tadeusz Kościński będzie przebywał z wizytą w firmie Coca-Cola., Radzymin.

- Mariusz Haładyj będzie uczestniczył w Jubileuszu X - lecia Krajowej Izby Odwoławczej, Warszawa.

- Tadeusz Kościński weźmie udział w Gali Konkursu "Polska Firma - Międzynarodowy Czempion", Warszawa.

06.12

- Jadwiga Emilewicz weźmie udział w konferencji Impact fintech'17, Katowice.

- Tadeusz Kościński weźmie udział w konferencji inaugurującej projekt - Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe, Warszawa.

- Tadeusz Kościński weźmie udział w Polsko-Albańskim Forum Biznesu, organizowanym przy okazji oficjalnej wizyty premiera Albanii Edima Ramy, Warszawa.

- Paweł Chorąży będzie uczestniczył w Konferencji Partnerstwa na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju, Warszawa.

07.12

- Tadeusz Kościński odwiedzi fabrykę Mlekovity, Wysokie Mazowieckie.

- Adam Hamryszczak będzie uczestniczył w Komitecie Monitorującym Program Polska Białoruś Ukraina, Lwów.

- Jerzy Kwieciński weźmie udział w dwudniowej Konferencji "Friends of Cohesion", Warszawa.

08.12

- Andżelika Możdżanowska weźmie udział w Forum Przemysłowym, Karpacz.

- Adam Hamryszczak weźmie udział w Międzynarodowych Targach Produktów i Żywności Wysokiej Jakości EKOGALA, Jasionka.

Ministerstwo Obrony Narodowej

06.12

W Sali Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Muzeum Wojska Polskiego odbędzie się uroczysta prezentacja nowo zakupionej „Kolekcji militariów polskich 1914-1950”.

07.12

Z udziałem przedstawicieli resortu obrony narodowej oficjalnie otwarta zostanie wystawa pt. „Józef Piłsudski. 150 lat urodzin”. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 16.00 w holu głównym Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Wystawa ma na celu przedstawienie wybranych pamiątek po Józefie Piłsudskim należących do bogatych zbiorów Muzeum Wojska Polskiego, uzupełnionych o pojedyncze eksponaty wypożyczone ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie oraz Gminy Milanówek.

09.12

O godz. 10.30, wiceminister obrony narodowej Michał Dworczyk otworzy dwudniową konferencję „Sokół – Strzelnica w powiecie” organizowaną przez Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl.

Poseł i wiceminister w MON Michał Dworczyk, źródło: mon.gov.pl

Prezydent

04.12

O godz. 17.00 we Wrocławiu odbędzie się otwarte spotkanie dyskusyjne przed referendum ogólnokrajowym dotyczącym nowej Konstytucji, w którym udział weźmie Paweł Mucha, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP, Pełnomocnik Prezydenta RP ds. referendum dotyczącego projektu nowej Konstytucji.

05.12

O godz. 18.00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą przekażą na ręce wolontariuszy i przedstawicieli Stowarzyszenia WIOSNA - organizatorów akcji charytatywnej „Szlachetna Paczka” - paczkę dla wybranej przez siebie rodziny.

Trybunał Konstytucyjny

Sąd konstytucyjny nie przewiduje prac nad prawem w Polsce w dniach 4 do 10 grudnia br.

Rzecznik Praw Obywatelskich

04.12

Pracownicy biura RPO będą w Łodzi, w punkcie Przyjęć Interesantów RPO.

05.12

W Olsztynie zorganizowane zostanie spotkanie informacyjne w sprawie kredytów „frankowych”. To część kampanii informacyjnej Biura RPO.

07.12

W Toruniu odbędzie się ogólnopolska konferencja "Bezpieczeństwo - Prawo studenta a powinność uczelni i środowisk lokalnych". RPO objął spotkanie Honorowym Patronatem.

Narodowy Bank Polski

04.12

Spotka się Rada Polityki Pieniężnej, dzień pierwszy posiedzenia

05.12

Będzie trwało posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, dzień drugi

07.12

NBP przedstawi stan aktywów rezerwowych na listopad 2017 r.

Inne

04.12

Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii

Polskie siły zbrojne, źródło: twitter.com/DGeneralneRSZ

"Barbórka", czyli święto katolickie św. Barbary, Dzień Górnika

Rocznica: W 2003 r. śmigłowiec MI-8 z premierem Leszkiem Millerem rozbił się pod Piasecznem, w wyniku czego rannych zostało 14 spośród 15 osób na pokładzie.

Rocznica: W 2006 r. Ujawniono seksaferę w Samoobronie RP.

05.12

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Rocznica: W 1996 r. Sejm RP przyjął ustawę o zawodzie lekarza.

06.12

Dzień św. Mikołaja

Rocznica: W 1991 r. Jan Olszewski został premierem.

Rocznica: W 1997 r. Leszek Miller został przewodniczącym Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej.

Rocznica: W 2012 r. Janusz Piechociński (PSL) został wicepremierem i ministrem gospodarki.

07.12

Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego

Rocznica: W 1989 r. Sejm kontraktowy przyjął ustawę o amnestii.

08.12

Rocznica: W 1992 r. weszła w życie tzw. Mała Konstytucja.

09.12

Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji 

Rocznica: W 1990 r. w II turze wyborów prezydenckich Lech Wałęsa pokonał Stanisława Tymińskiego.

10.12

Dzień Praw Człowieka

Rocznica: W 2011 r. Leszek Miller został ponownie wybrany na przewodniczącego SLD.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj (1 komentarzy)

  • beeeeeeeek 2017-12-04 11:02:17
    wzruszajce posiedzenie nierobow ,poczytajcie sobie Pana TadueszaREKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.