REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 5-11 lutego 2018 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 05 lutego 2018 09:00
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 5-11 lutego 2018 r. Andrzej Duda w czasie wizyty warszawskiej młodzieży w Pałacu Prezydenckim (fot. Grzegorz Jakubowski/KPRP/twitter.com/prezydentpl)

Andrzej Duda spędzi w Korei kilka dni. Prezydent będzie w tym azjatyckim kraju do niedzieli (11 lutego). W Sejmie tymczasem ma się stawić na przesłuchania ws. Amber Gold Jacek Cichocki, współpracownik Donalda Tuska z okresów rządów PO.

  • Sejmie natomiast we wtorek (6 lutego) zacznie się 58. posiedzenie. W bogatym programie spotkań komisji i obrad plenarnych są: przesłuchania agentów ABW przed śledczymi ds. Amber Gold i bardzo ważne rozmowy o MON. Posłowie wysłuchają, jakie były powody zatrzymania modernizacji polskich sił zbrojnych.
  • W połowie tygodnia para prezydencka uda się na kilkudniową wizytę do Korei.
  • W Sejmie także wystawa "W drodze do niepodległości".

 

Sejm

05.02

- W Sejmie spotka się Parlamentarny Zespół ds. osób z niepełnosprawnością narządu wzroku.

- Zbiorą się Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wraz z Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obiektem rozmowy posłów tego ciała Sejmu będzie nowe Prawo łowieckie.

- Prace zapowiada też Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Sieci Badawczej.

06.02

Sejm zacznie 58. posiedzenie, dzień pierwszy

Porządek obrad plenarnych

- Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

- Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto.

- Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie uchwały w sprawie negocjacji zasad prowadzenia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 r.

- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny.

- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej.

- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.

- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

- Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2015 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych.

- Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2016 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych.

Do porządku obrad mogą zostać wpisane następujące punty:

- Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o komornikach sądowych i kosztach komorniczych.

- Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

- Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o Instytucie Współpracy Polsko -Węgierskiej im. Wacława Felczaka .

- Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

- Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Ministra Zdrowia o wynikach rozmów z lekarzami rezydentami oraz planach rządu związanych z kryzysem kadrowym w polskim systemie ochrony zdrowia..

- Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie wejść policji do siedzib kobiecych organizacji pozarządowych dzień po "czarnym wtorku"..

- Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Ministra Infrastruktury w sprawie realizacji budowy zachodniej obwodnicy Szczecina.

Lider PiS Jarosław Kaczyński na mównicy w sali obrad plenarnych Sejmu w czasie 57. posiedzenia izby, źródło: Krzysztof Białoskórski/Kancelaria Sejmu/flickr.com/CC BY 2.0

Najważniejsze spotkania komisji

- Zbierze się Komisja do Spraw Petycji.

- Posłowie Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold wezwali w celu złożenia zeznań Jacka Cichockiego, byłego ministra spraw wewnętrznych.

- Komisja Kultury i Środków Przekazu będzie zajmować się przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektem ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej.

- Zbierze się Komisja do Spraw Unii Europejskiej.

- Komisja Zdrowia będzie obradować nad sprawozdaniem Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

- Prace zapowiada Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Posłowie tej komisji rozpatrzą projekt dezyderatu w sprawie ogólnopolskiego programu telewizyjnego poświęconego mniejszościom narodowym i etnicznym.

- Komisja Spraw Zagranicznych rozpatrzy odpowiedzi Ministra Spraw Zagranicznych na dezyderat nr 2 skierowany do Rady Ministrów w sprawie zwiększenia w roku 2018 rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na współpracę rozwojową.

- Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii będzie zmieniać Prawo telekomunikacyjne.

- Komisja Obrony Narodowej chce uzyskać od MON odpowiedź na pytanie o przyczyny niepowodzeń w realizacji kluczowych dla sił zbrojnych projektów dotyczących pozyskania nowoczesnego sprzętu i uzbrojenia, a w szczególności w zakresie: śmigłowców wielozadaniowych, systemu obrony powietrznej „Wisła”, okrętów podwodnych, okrętów patrolowych i okrętów obrony wybrzeża, systemu zarządzania polem walki szczebla batalionu „Rosomak BMS”, bezzałogowych systemów powietrznych (programy Wizjer, Orlik, Gryf, Zefir), artylerii rakietowej „Homar”.

- Obradować będzie Podkomisja stała do spraw osób niepełnosprawnych.

07.02

Będzie trwało 58. posiedzenie Sejmu RP, dzień drugi

Przewidziano kontynuację obrad plenarnych

Najważniejsze prace komisji

- Zbierze się Komisja do Spraw Petycji.

- Zbierze się Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii, który wraz z Parlamentarnym Zespołem Surowców i Energii. Posłowie będą rozmawiać o polityce surowcowej państwa.

- Komisja Etyki Poselskiej chce rozmawiać o sprawie wypowiedzi posła Janusza Sanockiego z dnia 9 sierpnia 2016 r. Słowa padły w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie. Posiedzenie będzie zamknięte.

- Będzie pracować Podkomisja stała do spraw instytucji finansowych.

- Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold wysłucha informacji o piramidzie finansowej funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW). Jego tożsamość jest chroniona tajemnicą.

- Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wysłucha informacja na temat wykorzystania europejskich środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014 – 2020 ze szczególnym uwzględnieniem dotacji dla polskich rybaków.

Głosujący posłowie, źródło: Paweł Kula/Kancelaria Sejmu/flickr.com/CC BY 2.0

- Posłowie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki wysłuchają informacji na temat udziału polskiej akademickiej reprezentacji w Letniej Uniwersjadzie TAIPEI 2017.

- Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych będzie opiniować dla Marszałka Sejmu sprawy trzech posłów: sprawę posła Krzysztofa Lipca, sprawę posła Cezarego Grabarczyka i sprawę posła Stanisława Gawłowskiego.

- Komisja Łączności z Polakami za Granicą zajmie się informacją prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" na temat budowy "Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego - Domu Polskiego we Lwowie".

- Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych rozpatrzy informacje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat aktualnych problemów mniejszości ukraińskiej w Polsce.

- Będzie pracować Komisja do Spraw Kontroli Państwowej.

- Komisja Polityki Społecznej i Rodziny rozpatrzy informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wpływu realizacji programu „Maluch” na zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów.

- Będzie pracować Komisja Obrony Narodowej.

- Będzie obradować Podkomisja stała do spraw rynku pracy. Posłowie tej komisji rozpatrzą rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych

Poseł Agata Zwolan zaprasza do Sejmu na otwarcie wystawy "W drodze do niepodległości".

08.02

Będzie trwało 58. posiedzenie Sejmu RP, dzień trzeci

Przewidziano kontynuację obrad plenarnych, możliwy blok głosowań

Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego będzie przygotowywał III Ogólnopolski Kongres Młodzieżowy Rad.

Senat

06.02

W Senacie będą pracować Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

07.02

Zapowiedziano posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Rozwoju Dróg Wodnych.

Rząd

06.02

Spotka się na cotygodniowym posiedzeniu Rada Ministrów. Ministrowie Mateusza Morawiekciego będą pracować nad projektem ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (PKP). Dalej na obradach rządu stanie projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Prezydent RP

05.02

O godz. 19.00 w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie Prezydent Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w koncercie inaugurującym Rok Jubileuszowy upamiętniający 70-lecie powstania zespołu „Mazowsze”.

Andrzej Duda w czasie ostatniej wizyty zagranicznej w Davos na Forum Ekonomicznym. Prezydent miał tam okazje na krótką, bilateralną rozmowę z prezydentem USA, źródło: Jakub Szymczuk/Kancelaria Prezydenta RP/flickr.com

07.02

Zacznie się wizyta dyplomatyczna Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z Małżonką w Republice Korei. Wizyta potrwa do 11 lutego.

Rzecznik Praw Obywatelskich

05.02

Urzędnicy Adama Bodnara będą w Łodzi w punkcie przyjęć interesantów, Urząd Miasta Łodzi.

08.02

Urzędnicy Adama Bodnara będą w Słupsku, Urząd Miasta Słupska.

Trybunał Konstytucyjny

07.02

Sędziowie Trybunału zapowiedzieli o godz. 9. badanie Prawa budowlanego, z uwzględnieniem przepisów o ograniczeniach zakresu uprawnień budowlanych. O analizę prawa wystąpiła Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

Narodowy Bank Polski

05.02

NBP przedstawi analizę sytuacji na rynku kredytowym dla I kwartału 2018 r.

06.02

W NBP zbierze się Rada Polityki Pieniężnej (RPP), dzień pierwszy spotkania.

07.02

- Będzie trwało posiedzenie RPP, drugi dzień spotkania.

- NBP przedstawi stan aktywów rezerwowych na styczeń 2018 r.

Inne

05.02

Rocznica: W 1996 r. Włodzimierz Cimoszewicz został premierem RP.

Rocznica: W 2007 r. minister obrony narodowej Radosław Sikorski podał się do dymisji.

06.02

Rocznica: W 1997 r. Sejm RP przyjął ustawę o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, powołującą 16 regionalnych Kas Chorych. Kasy były elementem reformy systemu ochrony zdrowia rządu Jerzego Buzka. Zastąpił je później NFZ.

07.02

Rocznica: W 2002 r. Urząd Ochrony Państwa (UOP) zatrzymał prezesa PKN Orlen Andrzeja Modrzejewskiego, co zapoczątkowało tzw. aferę Orlenu.

08.02

Święto Służby Więziennej

Rocznica, stan wojenny: W 1982 r. wznowiono zajęcia na wyższych uczelniach.

10.02

Rocznica: W 1976 r. Sejm PRL przyjął, przy jednym głosie wstrzymującym się Stanisława Stommy, poprawki do konstytucji PRL. Wprowadzono zapis o przewodniej roli w państwie PZPR i jego sojuszu z ZSRR.

11.02

Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej

Rocznica: W 2009 r. zaczęła obowiązywać ustawa zawieszająca obowiązkową służbę wojskową.

Pismo Konstytucji PRL z lat 50. XX wieku. Tę konstytucję poprawiał Sejm PRL w 1976 r. Na dokumencie odręczne poprawki do treści Józefa Stalina, źródło: wikimedia.org/domena publiczna

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.