REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 6 - 12 lutego 2017 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 06 lutego 2017 09:00
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 6 - 12 lutego 2017 r. Angela Merkel jest jedną z kluczowych postaci polityki europejskiej od wielu, wielu lat. (fot.:DonkeyHotey/flickr.com/CC BY 2.0)

• We wtorek (7 lutego) do Polski przyjeżdża z dyplomatyczną wizytą kanclerz Angela Merkel. W ramach spotkań z politykami w Warszawie odbędzie rozmowę z premier Beatą Szydło.
• Sejm będzie pracował na 35. posiedzeniu, które w planach ma szereg pracowitych dni. W ramach prac komisji trwać będą przesłuchania przed komisją śledczą ds. Amber Gold.
• Polskę odwiedzi także premier Irlandii Enda Kenny.

Sejm

06.02

Zbierze się Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii, organizuje konferencję "Geotermia impulsem rozwoju polskiej gospodarki".

07.02

Komisje i zespoły parlamentarne


- Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold.

Komisja przesłucha:
- Marcina Olszaka, zastępcę dyrektora Departamentu Prawnego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), Pawła Sawickiego, dyrektora Departamentu Inspekcji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych Urzędu KNF, Ilonę Pieczyńską-Czerną, byłą dyrektor Departamentu Postępowań Urzędu KNF.

- Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego,

- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym,

- Komisja Zdrowia, 

- Komisja Finansów Publicznych,

- Komisja Infrastruktury,

- Komisja Polityki Senioralnej; Komisja Polityki Społecznej i Rodziny,

- Parlamentarny Zespół ds. Stwardnienia Rozsianego,

- Komisja Finansów Publicznych,

- Komisja do Spraw Petycji.

08.02

35. posiedzenie Sejmu RP VIII kadencji, dzień pierwszy

Posiedzenie Sejmu zazwyczaj trwa trzy lub cztery dni, źródło Sejm RP/twitter.com

Obrady plenarne

- Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
- Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o rządowym projekcie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich. 
- Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o senackim i rządowym projektach ustaw o zmianie ustawy o finansach publicznych.
- Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
- Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
- Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.
- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie.
- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny.
- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
- Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego.
- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim.
- Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Poznańskim Związku Metropolitalnym.
- Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2017 roku.
- Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2016 r. (przewodnictwo Słowacji w Radzie Unii Europejskiej).

Porządek obrad może ulec zmianie w wyniku prac komisji i decyzji Prezydium Sejmu. Kancelaria Sejm przewiduje, że następujące punkty mogą pojawić się w porządku obrad:

- Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.
- Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.
- Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.
- Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.
- Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.
- Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Poseł Jakub Kulesza (Kukiz'15) na mównicy sejmowej, źródło: youtube.com

Komisje i zespoły parlamentarne

- Komisja Etyki Poselskiej.
- Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
- Komisja do Spraw Petycji
- Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold.

Komisja przesłucha:
- Lesława Gajka, byłego zastępcę przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF),
- Wojciecha Kwaśniaka, zastępcę przewodniczącego KNF.

- Podkomisja stała ds. monitorowania gospodarki odpadami.
- Podkomisja stała do spraw nowelizacji Kodeksu wyborczego oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.
- Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
- Komisja Finansów Publicznych.
- Komisja Zdrowia.
- Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych.
- Podkomisja stała do spraw turystyki.
- Komisja do Spraw Unii Europejskiej.
- Parlamentarny Zespół ds. Afryki.
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia: poselskiego projektu ustawy o restrukturyzacji kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska oraz o wprowadzeniu zakazu udzielania takich kredytów (druk nr 729), przedstawionego przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej projektu ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki (druk nr 811), poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej.
- Komisja do Spraw Unii Europejskiej.
- Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
- Komisja Infrastruktury, komisja spotka się w Urzędzie Transportu Kolejowego w Warszawie.
- Parlamentarny Zespół ds. Cyfryzacji, Innowacyjności, IT i High-Tech.
- Podkomisja stała ds. polityki regionalnej.
- Parlamentarny Zespół ds. Przemysłu Chemicznego.
- Opolski Zespół Parlamentarny.
- Podkomisja stała do spraw kształcenia zawodowego.
- Komisja Spraw Zagranicznych.
- Komisja Obrony Narodowej.
- Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych.
- Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.
- Komisja Polityki Społecznej i Rodziny.
- Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży; Komisja Gospodarki i Rozwoju.
- Parlamentarny Zespół na rzecz Godnego, Wspólnotowego i Włączającego Organizowania w roku 2018 Obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
- Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.
- Komisja Spraw Zagranicznych.
- Komisja do Spraw Petycji.
- Parlamentarny Zespół Przyjaciół Gdyni i Małego Trójmiasta Kaszubskiego.

09.02

35. posiedzenie Sejmu RP VIII kadencji, dzień drugi

Będą trwały obrady plenarne.

Komisje i zespoły parlamentarne
- Komisja Infrastruktury.
- Podkomisja stała do spraw nowelizacji Kodeksu wyborczego oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.
- Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży.
- Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
- Komisja Finansów Publicznych.
- Komisja Infrastruktury; Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.
- Komisja do Spraw Służb Specjalnych.
- Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.
- Komisja do Spraw Kontroli Państwowej.
- Komisja do Spraw Petycji.
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
- Parlamentarny Zespół Języka Esperanto.
- Parlamentarny Zespół ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki.
- Komisja Zdrowia.
- Komisja do Spraw Unii Europejskiej.
- Komisja Kultury i Środków Przekazu.
- Parlamentarny Zespół ds. cukrzycy.
- Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji.
- Komisja Gospodarki i Rozwoju; Komisja Finansów Publicznych.
- Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii.
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
- Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów.
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz zmianie niektórych innych ustaw.
- Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Ochrony Zdrowia.
- Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym.
- Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych.
- Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.
- Komisja Polityki Społecznej i Rodziny.
- Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa.
- Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt.
- Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.
- Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego.
- Parlamentarny Zespół ds. rolnictwa ekologicznego.

10.02

35. posiedzenie Sejmu RP VIII kadencji, dzień trzeci

Będą trwały obrady plenarne.

Senat

06.02

Konferencja prasowa inaugurująca obchody Roku Generała Hallera.

07.02

Posiedzenie Komisji Środowiska.

Rząd

06.02

Prezes Rady Ministrów Beata Szydło spotka się w ramach przeglądu resortów z ministrami środowiska Janem Szyszko oraz rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofem Jurgielem

Premier Beata Szydło w czasie wizyty na Podkarpaciu, źródło:KPRM/domena publiczna

07.02

Polskę odwiedzi kanclerz Niemiec Angela Merkel, spotka się w ramach wizyty z premier Beatą Szydło

Odbędzie się posiedzenie Rady Ministrów RP.

09.02

- Polskę odwiedzi premier Irlandii Enda Kenny, w ramach dyplomatycznej wizyty spotka się z szefową rządu.
- Posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

06.02

- Wiceminister Wanda Zwinogrodzka weźmie udział w wernisażu wystawy Andrzeja Podkańskiego "Obrazy" w Galerii DAP.
- Jarosław Sellin weźmie udział w uroczystości wręczenia „Złotych Taśm” za 2016 rok.

07.02

Wiceminister Jarosław Sellin weźmie udział w uroczystości zaprezentowania przez Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku obrazu Juliana Fałata „Zaślubiny Polski z morzem”.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

06.02

Wicepremier Jarosław Gowin weźmie udział w Forum Zmieniamy Polski Przemysł 2017 Będzie prelegentem w sesji tematycznej „Innowacje w polskiej gospodarce. Wielkie plany, wielkie słowa, wielkie potrzeby”.

08.02

- Posiedzenie Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych.
- Wicepremier Jarosław Gowin weźmie udział w uroczystość wręczenia nagrody im. Kisiela.

09.02

Posiedzenie Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

Ministerstwo Rozwoju

06.02

- Podpisanie umowy na uruchomienie instrumentów zwrotnych w Programie Polska Cyfrowa. W podpisaniu wezmą udział wicepremier Mateusz Morawiecki i minister cyfryzacji Anna Streżyńska. Pozostali goście spotkania to wiceminister w MR Jerzy Kwieciński, wiceminister cyfryzacji Piotr Woźny, prezes Zarządu BGK Beata Daszyńska-Muzyczka oraz dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa Wanda Buk, Warszawa.
- Jerzy Kwieciński weźmie udział w konferencji "Wpływ polityki spójności na rozwój kraju", Warszawa
- Jerzy Kwieciński weźmie udział w Forum Zmieniamy Polski Przemysł, Warszawa.

Zapowiada się bardzo intensywny tydzień dla wiceministra rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, źródło: Ministerstwo Rozwoju/twitter.com

07.02

- Tadeusz Kościńki weźmie udział w prezentacji najnowszego raportu dotyczącego rozwoju i perspektyw dla polskiej branży teleinformatycznej. Dodatkowo, w trakcie wydarzenia odbędzie się prezentacja działań i oferty dla branży ICT polegającej m.in. na wsparciu przedsiębiorców w ekspansji na nowe rynki, Warszawa.
- Taduesz Kościński spotka się z ministrem A. Darwishem, Prezesem Specjalnej Strefy Ekonomicznej Kanału Sueskiego, Warszawa.
- Jerzy Kwieciński weźmie udział w spotkaniu Krajowego Obserwatorium Terytorialnego, Warszawa.

08.02

- Jerzy Kwieciński weźmie udział w posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Migracyjnej, Warszawa.
- Jerzy Kwieciński spotka się z ambasadorem Rumunii, Warszawa.

09.02

-Tadeusz Kościński weźmie udział w konferencji prasowej w związku z odbywającymi się w kwietniu targami Hannover Messe, Niemcy, Hannover.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

06.02

- Andrzeja Adamczyka oraz wiceminister Jerzy Szmit wezmą udział w konferencji prasowej w sprawie ogłoszenia przetargu na drogę ekspresową S61. W konferencji wezmą również udział Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztof Kondraciuk oraz wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, Stawiska.
- Wiceminister Kazimierz Smoliński weźmie udział w seminarium „Porty Morskie w polityce gospodarczej Polski”, organizowanej z okazji 97. rocznicy zaślubin Polski z morzem oraz 95-lecia Portu Gdynia, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., Gdynia.

07.02

Minister Andrzej Adamczyk oraz wiceministrowie Kazimierz Smoliński i Tomasz Żuchowski wezmą udział w Międzynarodowych Targach Budownictwa i Architektury BUDMA 2017. Podczas targów odbędzie się I Forum Gospodarcze Budownictwa i Architektury, organizowane z inicjatywy MIB, targi trwają do 09. 02.

08.02

Wiceminister Jerzy Szmit weźmie udział w konferencji „Infrastruktura Polska i Budownictwo"
Hotel Westin, Warszawa.

Ministerstwo Obrony Narodowej

06.02

O godz. 12.00, w Muzeum Wojska Polskiego odbędzie się konferencja prasowa dotycząca ustanowienia Roku gen. Józefa Hallera z udziałem marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego, ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza i podsekretarza stanu w MON prof. dr. hab. Wojciecha Fałkowskiego. Tematem będzie upamiętniających postać gen. Józefa Hallera oraz setną rocznicę utworzenia „Błękitnej Armii”.

Ministerstwo Energii

06.02

Sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Grzegorz Tobiszowski weźmie udział w prezentacji Średnioterminowego raportu na temat rynku węgla 2016, przygotowanego przez Międzynarodową Agencję Energii (MAE). Prezentacji ze strony MAE dokona Główny Analityk Carlos Fernandez-Alvares.

Sekretarz stanu w ME i pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Grzegorz Tobiszowski, źródło: PiS/youtube.com

Prezydent

07.02

O godz. 15.45 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się spotkanie Prezydenta RP Andrzeja Dudy z Kanclerz Republiki Federalnej Niemiec Angelą Merkel.

Trybunał Konstytucyjny

Trybunał nie przewiduje spotkań i rozpatrywania spraw w tym tygodniu

Rzecznik Praw Obywatelskich

06.02

Adam Bodnar będzie w Paryżu, dzień pierwszy wizyty. RPO spotka się z przedstawicielami Stowarzyszenia POMOST, które pomaga Polakom na emigracji

07.02

Dzień drugi wizyty Adama Bodnara w Paryżu

08.02

- W Gdańsku ekspert RPO będzie pomagał i rozwiewał wątpliwości dotyczące kredytów "frankowym", spotkanie odbywa się na Uniwersytecie Gdańskim.
- Spotkanie regionalne RPO w Siedlcach, Łochowie i Czuchowie. Skierowane jest do organizacji społecznych.

09.02

Biuro RPO będzie konsultować temat kredytów frankowych w Słupsku. W tym mieście też odbędą się konsultacje RPO dla mieszkańców, Urząd Miasta Słupska.

Narodowy Bank Polski

06.02

NBP zreferuje sytuację na rynku kredytowym na styczeń 2017 roku

07.02

- NBP przedstawi aktywa rezerwowe na styczeń 2017 roku. 
- Posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, dzień pierwszy.

08.02

Posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, dzień drugi.

Inne

06.02

Rocznica: W 1989 roku rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu, które trwały do 5 kwietnia
Rocznica: W 1997 roku Sejm RP przyjął ustawę o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, powołującą 16 regionalnych Kas Chorych.

07.02

Dzień Najwyższej Izby Kontroli (NIK).

Rocznica: W 2002 roku Urząd Ochrony Państwa (UOP) zatrzymał prezesa PKN Orlen Andrzeja Modrzejewskiego, co wywołało tzw. aferę Orlenu.

08.02

Święto Służby Więziennej.

09.02

Międzynarodowy Dzień Pizzy.

Rocznica: W 2006 roku rozpoczęto wypłaty jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe).

10.02

Dzień Dyplomaty.

Polską dyplomacją kieruje minister Witold Waszczykowski, źróło: MSZ/twitter.com

Rocznica: W 1976 roku Sejm PRL przyjął (przy jednym głosie wstrzymującym się Stanisława Stommy) poprawki do konstytucji PRL. Wprowadzono wówczas zapisy o przewodniej roli w państwie PZPR i sojuszu kraju z ZSRR.

11.02

Światowy Dzień Chorego.
Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej.
Europejski Dzień Numeru 112.

Rocznica: W 1980 roku rozpoczął się VIII zjazd PZPR.
Rocznica: W 1981 roku gen. Wojciech Jaruzelski został premierem PRL.
Rocznica: W 2009 roku weszła w życie ustawa znosząca obowiązkową służbę wojskową.

12.02

Dzień Darwina.

Międzynarodowy Dzień Walki z Wykorzystaniem Dzieci jako Żołnierzy.

Rocznica: W 1989 roku powstał Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.