REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 6 - 12 marca 2017 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 06 marca 2017 09:28
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 6 - 12 marca 2017 r. Były premier i polityk PSL będzie odpowiadał na pytania śledczych dotyczące Amber Gold. (fot.: Piotr Drabik/flickr.com/CC BY 2.0)

• W dniach 9 i 10 marca liderzy Unii Europejskiej spotkają się w Brukseli na szczycie Rady Europejskiej. Może na nim zapaść decyzja o tym kto zostanie przyszłym szefem tego ciała.
• W środę rozpocznie się 37. posiedzenie Sejmu RP VIII kadencji.
• Komisja Śledcza ds. Amber Gold przesłucha byłego ministra gospodarki i byłego premiera Waldemara Pawlaka.
• Wiceminister Jadwiga Emilewicz udaje się do USA. Między innymi będzie promować polskie start-upy.

Sejm

06.03

Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii, Geotermia impulsem rozwoju polskiej gospodarki.

07.03

Zespoły i komisje parlamentarne
- Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego (sala im. Wiesława Chrzanowskiego.
- Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold.
Komisja przesłucha Jarosława Mąki, byłego dyrektora departamentu administrowania obrotem Ministerstwa Gospodarki i Waldemara Pawlaka (PSL), byłego Ministra Gospodarki.
- Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym.
- Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży.
- Komisja Finansów Publicznych.
- Komisja do Spraw Petycji.
- Podkomisja stała do spraw rodziny.
- Komisja Finansów Publicznych; Komisja Gospodarki i Rozwoju.
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym.
- Parlamentarny Zespół ds. Dialogu i Komunikacji Społecznej.

08.03

37. posiedzenie Sejmu RP, dzień pierwszy

Obrady Plenarne
- Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.
- Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim.
- Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia pamięci Profesora Mariana Raciborskiego w 100. rocznicę śmierci.
- Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem troski o trzeźwość Narodu.
- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.
- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych.
- Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa.
- Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.
- Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Poznańskim Związku Metropolitalnym.
- Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
- Informacja Ministra Zdrowia o Systemie Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych.
- Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Roberta Kropiwnickiego z dnia 7 marca 2016 r. uzupełnionego w dniu 18 kwietnia 2016 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Patryka Jakiego.

Porządek może zostać uzupełniony o następujące punkty:
- Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.
- Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.
- Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
- Wybór nowego składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej.

Prace w komisjach i zespoły parlamentarne
- Komisja Finansów Publicznych; Komisja Infrastruktury.
- Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold.
Komisja przesłucha Monikę Stec-Nowak, byłą Dyrektor Departamentu Polityki Konsumenckiej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
- Komisja Finansów Publicznych.
- Parlamentarny Zespół ds. Onkologii.
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
- Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
- Komisja Gospodarki i Rozwoju.
- Komisja Etyki Poselskiej.
- Komisja do Spraw Petycji.
- Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii.
- Komisja do Spraw Unii Europejskiej.
- Komisja Zdrowia.
- Komisja Kultury i Środków Przekazu.
- Komisja do Spraw Kontroli Państwowej.
- Podkomisja stała do monitorowania wykorzystania środków unijnych.
- Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów.
- Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych; Komisja Obrony Narodowej.
- Podkomisja stała do spraw utworzenia Urzędu Bezpieczeństwa Żywności.
- Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych.
- Podkomisja stała do spraw wykorzystania zasobów energetycznych obszarów wiejskich.
- Parlamentarny Zespół ds. Cyfryzacji, Innowacyjności, IT i High-Tech.
- Podkomisja stała ds. polityki regionalnej.
- Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.
- Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach.
- Komisja Finansów Publicznych.
- Komisja Polityki Społecznej i Rodziny.
- Komisja Spraw Zagranicznych.
- Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.
- Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych.
- Komisja Obrony Narodowej.
- Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży; Komisja Gospodarki i Rozwoju.
- Parlamentarny Zespół ds. Kresów, Kresowian i Dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej.
- Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

09.03

37. posiedzenie Sejmu RP, dzień drugi

Zaplanowane są obrady plenarne

37. posiedzenie Sejmu ma trwać trzy dni, źródło 37. posiedzenie Sejmu ma trwać trzy dni, źródło

Prace w komisjach i zespoły parlamentarne
- Komisja Infrastruktury,
- Komisja do Spraw Petycji,
- Komisja Finansów Publicznych,
- Komisja do Spraw Służb Specjalnych,
- Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej; Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- Podkomisja stała do spraw jakości kształcenia i wychowania,
- Podkomisja stała do spraw nowelizacji prawa cywilnego,
- Komisja do Spraw Kontroli Państwowej,
- Parlamentarny Zespół ds. inwestycji: "Złoczew - eksploatacja złoża węgla brunatnego jako element bezpieczeństwa energetycznego kraju",
- Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii,
- Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego,
- Komisja Kultury i Środków Przekazu,
- Parlamentarny Zespół ds. Obrony Polskiej Samorządności,
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia Senackiego projektu ustawy o ustanowieniu Krzyża Zachodniego,
- Komisja do Spraw Unii Europejskiej,
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym,
- Podkomisja stała ds. finansów samorządowych,
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- Komisja Zdrowia,
- Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
- Podkomisja stała ds. transportu drogowego, drogownictwa i lotnictwa,
- Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki,
- Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Ochrony Zdrowia,
- Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii,
- Parlamentarny Zespół ds. Przemysłu Chemicznego,
- Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej,
- Komisja Obrony Narodowej,
- Komisja do Spraw Unii Europejskiej; Komisja Finansów Publicznych; Komisja Gospodarki i Rozwoju,
- Komisja Infrastruktury,
- Komisja Łączności z Polakami za Granicą,
- Komisja Polityki Senioralnej,
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie,
- Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Środowisk Dzieci Wojny,
- Parlamentarny Zespół Przyjaciół Gdyni i Małego Trójmiasta Kaszubskiego.

10.03

37. posiedzenie Sejmu RP, dzień trzeci

Senat

06.03

W Senacie RP odbędzie się konferencja poświęcona walce z epidemią otyłości. Więcej o tym spotkaniu tutaj.

07.03

Spotkanie przewodniczących parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej, Szefowie parlamentów wyszehradzkiej czwórki dyskutować będą nt. intensyfikacji współpracy gospodarczej, umocnienia wyszehradzkiego wymiaru współpracy parlamentarnej  oraz nt. wizerunku Grupy w krajach V4 i innych państwach.Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Sejmu.

08.03

Prace komisji Senatu
- Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,
- Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka,
- Posiedzenie Komisji Ustawodawczej.

Senacka Komisja Zdrowia i Szkoła Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego organizują w Senacie konferencję pt. „Narodowy Program Zdrowia 2016 – 2020"

10.03

Konferencja Senackiego Zespołu ds. Ochrony Konsumentów.

Rząd

07.03

Rząd Beaty Szydło spotka się na posiedzeniu.

08.03

Zbierze się Komitet ds. Europejskich.

09.03

- W Brukseli odbędzie się dwudniowy Szczyt Rady Europejskiej. Polskę będzie reprezentować premier Beata Szydło. W czasie spotkania może zapaść decyzja o obsadzeniu fotela szefa Rady Europejskiej. Kandyduje Donald Tusk, piastujący to stanowisko z ramienia Europejskiej Partii Ludowej (EPP). Polski rząd zgłosił na to stanowisko eurodeputowanego Janusza Saryusza-Wolskiego.
- Posiedzenie Stałego Komitetu Rady Ministrów.

10.03

Drugi dzień szczytu Rady Europejskiej.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

06.03

Wicepremier Piotr Gliński weźmie udział w uroczystości podpisania umów o dofinansowanie dla projektów wyłonionych w konkursie dla woj. mazowieckiego w ramach VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

10.03

Wiceminister kultury Magdalena Gawin weźmie udział w corocznym spotkaniu z cyklu Muzealnictwo i ochrona dziedzictwa kulturowego, organizowanym przez Radę ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski.

Jarosław Gowin ma przed sobą bogaty tydzień, źródło: MNiSW/twitter.com

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

06.03

Wicepremier Jarosław Gowin będzie uczestniczył w I Konferencji "Edukacja Dualna – EDUAL", Gliwice.

07.03

- Łukasz Szumowski będzie brał udział w konferencji "Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży" w Sejmie, Warszawa.
- Wicepremier Jarosław Gowin weźmie udział w inauguracji Centrum Promocji Polskich Nauk Prawnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

08.03

- Aleksander Bobko przyjmie w MNISW ambasadora Kataru.
- Aleksander Bobko przyjmie w MNISW ambasadora Mongolii.
- Odbędzie się posiedzenie Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych.

09.03

Posiedzenie Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

Ministerstwo Rozwoju

06.03

- W dniach 6 - 9 marca, wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz będzie przebywała z wizytą w Stanach Zjednoczonych. W planach jest udział w konferencji "Cybersecurity" oraz spotkania z przedstawicielami amerykańskich firm oraz amerykańskiej administracji. W wizycie delegacji towarzyszą przedstawiciele 5 start-upów, USA, Boston.
- Paweł Chorąży weźmie udział w 9 Forum Gospodarczym TIME, Warszawa.
- Jerzy Kwieciński weźmie udział w konferencji „Geotermia impulsem rozwoju polskiej gospodarki”, Warszawa, Sejm RP.

08.03

Jerzy Kwieciński oraz Witold Słowik wezmą udział w konferencji "Synergia pomiędzy EFIS i EFSI szansą na pobudzenie inwestycji”, Belgia, Bruksela, siedziba Parlamentu Europejskiego.

Wiceminister w Ministerstwie Rozwoju Jerzy Kwieciński, źródło: PTWP

09.03

Paweł Chorąży weźmie udział w konferencji Smart City Forum podczas bloku „Przestrzeń miejska”, Warszawa.

10.03

Wicepremier Mateusz Morawiecki weźmie udział w Konferencji Izby Domów Maklerskich. W wydarzeniu będą również uczestniczyli wiceministrowie Jerzy Kwieciński oraz Witold Słowik, Bukowina Tatrzańska.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

07.03

Wiceminister Jerzy Szmit weźmie udział w spotkaniu z przedstawicielami GD COMP ws. szeroko rozumianej pomocy publicznej, Warszawa.

08.03

Wiceminister Andrzej Bittel weźmie udział w konferencji w związku z podpisaniem umowy na elektryfikację trasy kolejowej Lublin-Stalowa Wola, Lublin.

09.03

Wiceminister Kazimierz Smoliński weźmie udział w XXIV Targach Budownictwa INTERBUD. Tematem przewodnim targów są projektowane zmiany w zakresie wspierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, Łódź.

Ministerstwo Obrony Narodowej

06.03

- Antoni Macierewicz weźmie udział w spotkaniu ministrów obrony w spotkaniu ministrów obrony państw Unii Europejskiej, które odbędzie się w Brukseli.
- O godz. 12.00 w siedzibie MON (al. Niepodległości 218) odbędzie się konferencja prasowa nt. akredytacji Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO, Warszawa.

Prezydent

06.03

o godz. 11:30 w Pałacu Prezydenckim Prezydent RP Andrzej Duda podpisze akt ratyfikacyjny dotyczący Europejskiego porozumienia o głównych śródlądowych drogach wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN).

Prezydent Andrzej Duda, źródło: Kancelaria Prezydenta/flickr.com/domena publiczna

07.03

o godz. 13.00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent RP Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w „Podsumowaniu roku Akcji Pomocowych dla Polaków na Wschodzie”.

Trybunał Konstytucyjny

09.03

Sąd konstytucyjny ma się zająć waloryzacją odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość. Tę sprawę chce zbadać Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie. TK ma orzekać w składzie pięcioosobowym.

Rzecznik Praw Obywatelskich

09.03

Pracownicy biura RPO spotkają się z obywatelami w Słupsku.

Narodowy Bank Polski

07.03

- Spotka się Rada Polityki Pieniężnej (RPP), przewidziano dwa dni posiedzenia.
- NBP przedstawi sytuację aktywów rezerwowych, stan na luty 2017 roku.

08.03

Drugi dzień spotkania w NBP RPP.

Inne

06.03

Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, czyli o osobach, które ratowały Żydów w czasie Holocaustu.

07.03

Rocznica: W 1995 roku Józef Oleksy został premierem RP.

08.03

Międzynarodowy Dzień Kobiet, a także Dzień Praw Kobiet i Pokoju na Świecie

Rocznica: W 1990 roku uchwalono w Sejmie tzw. "Odrodzenie samorządu terytorialnego". Sejm kontraktowy uchwalił prawo znoszące Rady Narodowe i ustalił ordynację wyborczą do Rad Gmin.
Rocznica: W 2008 powstało Narodowe Archiwum Cyfrowe.

09.03

Dzień Statystyki Polskiej.

Rocznica: W 1991 roku Sejm kontraktowy przyjął uchwałę o skróceniu swej kadencji.

10.03

11.03

Dzień Sołtysa.

12.03

Rocznica: W 1999 roku Polska wstąpiła do NATO.
Rocznica: W 2004 roku Sejm RP przyjął ustawę o pomocy społecznej.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.