REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 7 -13 maja 2018 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 07 maja 2018 12:25
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 7 -13 maja 2018 r. Orkiestra wojskowa w holu Sejmu w czasie obchodów 550-lecia polskiego parlamentaryzmu. (fot. Krzysztof Białoskórski/Kancelaria Sejmu/CC BY 2.0)

W czasie 62. posiedzenia Sejmu nie zabraknie tematów: niepełnosprawni, przesłuchania Amber Gold, Nauka 2.0 Jarosława Gowina. Politycy spędzą w Warszawie cztery dni.

  • Posiedzenia komisji i prace plenarne Sejmu zajmą wtorek, środę, czwartek i piątek (8, 9, 10 i 11 maja).
  • Wśród najważniejszych punktów obrad są: prace nad projektami ustaw dotyczącymi opiekunów osób niepełnosprawnych, przesłuchania przed komisją do spraw  Amber Gold oraz modernizacja wojska przewidziana na lata 2017-2026.
  • Do Polski przyjedzie prezydent Republiki Czeskiej Miloš Zeman.

Sejm

07.05

Prace komisji sejmowych

- Komisja Obrony Narodowej zapowiada posiedzenie zamknięte. Posłowie zaopiniują projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie określenia „Szczegółowych kierunków przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2017-2026”.

- Zbiera się Komisja Gospodarki i Rozwoju.

- Komisja Polityki Senioralnej będzie konsultować odpowiedz Ministra Zdrowia na dezyderat nr 6 w sprawie Narodowego Planu Alzheimerowskiego.

- Zbiera się Komisja Polityki Społecznej i Rodziny.

- Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych przeprowadzi pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera.

- Na wspólnym posiedzeniu zbiorą się komisje: Infrastruktury oraz Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

- Komisja Polityki Społecznej i Rodziny będzie procedować pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Posłowie zajmą się też pierwszym czytaniem rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej. Jest ona  związana z protestem opiekunów osób niepełnosprawnych prowadzonym w Sejmie.

Czytaj też: Politycy PiS podróżują po kraju

08.05

Rozpocznie się 62. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Prace plenarne

- Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

- Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych.

- Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej, sporządzonej w Genewie 10 maja 1973 r. 

- Sprawozdania Komisji Spraw Zagranicznych o rządowych projektach ustaw o wypowiedzeniu umów między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Grecji, Królestwem Hiszpanii, Rządem Republiki Finlandii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Bułgarii, Republiką Austrii, Republiką Litewską, Republiką Chorwacji, Republiką Węgierską, Królestwem Szwecji, Republiką Łotewską. Umowy dotyczą popierania i wzajemnej ochrony inwestycji.

- Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. To tzw. "Nauka 2.0", którą pilotuje resort Jarosława Gowina.

- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Obrady Sejmu RP, widok na prezydium w Sali plenarnej, źródło: Krzysztof Białoskórski/Kancelaria Sejmu/CC BY 2.0

Porządek obrad może zostać uzupełniony o kolejne punkty, w tym:

- Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o rządowym projekcie ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.

- Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych.

- Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju o rządowym projekcie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji.

- Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe.

- Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2016 r.

Najważniejsze prace komisji sejmowych

- Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold przesłucha funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Ich dane identyfikacyjne są objęte tajemnicą z racji zatrudnienia w służbach. Komisja zbierze się po przesłuchaniach na posiedzeniu zamkniętym.

- Zbierze się Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

- Komisja Kultury i Środków Przekazu będzie procedować sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.

- Komisje Infrastruktury i Finansów Publicznych będą pracować nad uchwałą Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.

- Zbierze się Komisja do Spraw Unii Europejskiej.

- Komisja Spraw Zagranicznych zajmie się rozpatrzeniem informacji Prezesa Rady Ministrów o zamiarze przedłożenia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do ratyfikacji, bez zgody wyrażonej w ustawie, Protokołów w sprawie zmiany artykułów 50 lit. a) i 56 Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonych w Montrealu dnia 6 października 2016 r.

- Komisja Zdrowia zamierza procedować informacje na temat sytuacji diagnostyki laboratoryjnej w systemie ochrony zdrowia w Polsce.

- Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej będą zajmować się pierwszym czytaniem poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

- Zbierze się Komisja do Spraw Kontroli Państwowej.

- Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka będą procedować rządowy projekt ustawy o ochronie danych osobowych. Zwołanie posiedzenia uzależnione jest od przebiegu obrad plenarnych, na których projekt ustawy może zostać skierowany do prac w komisji. 

Straż Marszałkowska w Sejmie w czasie wizyty w Polsce przewodniczącego Senatu Hiszpanii Pío García-Escudero Márquezem, źródło: Paweł Kula/Kancelaria Sejmu/CC BY 2.0

09.05

62. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, dzień drugi

Zapowiedziano kontynuację prac plenarnych

Najważniejsze prace komisji sejmowych

- Zbierze się Podkomisja Stała ds. monitorowania gospodarki odpadami.

- Zapowiedziano prace Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

- Komisja Etyki Poselskiej zajmie się sprawą wypowiedzi posła Andrzeja Halickiego z 14 września 2017 r. i sprawą wypowiedzi posła Kazimierza Baszko wygłoszonej 19 listopada 2017 r. podczas uroczystego otwarcia drogi w miejscowości Ciemne.

- Zapowiedziano zamknięte spotkanie Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Posłowie zajmą się informacją w sprawie działań służb związanych ze zwalczaniem zorganizowanej przestępczości o charakterze gospodarczym.

- Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold przesłucha Rafała Kowala, byłego dyrektora Centrum Analiz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

- Zbiera się Komisja Zdrowia.

- Komisja Spraw Zagranicznych będzie opiniować kandydatów na stanowisko ambasadora RP. Ocenie poddani zostaną Magdalena Bogdziewicz, Konrad Głębocki oraz Artur Michalski.

- Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zajmie się projektem dezyderatu w sprawie systemu zabezpieczenia społecznego oraz podatków marynarzy i rybaków.

- Zbierze się Komisja Łączności z Polakami za Granicą.

- Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych wysłucha informacji ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz komendanta głównego Policji na temat zakupu śmigłowców dla Policji.

- Zbirze się Podkomisja Stała do spraw kształcenia zawodowego.

10.05

62. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, dzień trzeci

Zapowiedziano kontynuację prac plenarnych

Najważniejsze prace komisji sejmowych

- Zapowiedziano posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

- Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold zamierza zadawać pytania funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jego dane identyfikacyjne są tajne. Po przesłuchaniu odbędzie się posiedzenie zamknięte Komisji. .

- Komisja Spraw Zagranicznych zaopiniuje kandydatów na ambasadorów: Marka Magierowskiego,  Irenę Lichnerowicz-Augustyn i Andrzeja Sadosia.

- Zbierze się Komisja Łączności z Polakami za Granicą.

- Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych zamierza zająć się dezyderatem nr 5 w sprawie ogólnopolskiego programu telewizyjnego poświęconego mniejszościom narodowym i etnicznym.

- Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej będzie procedować sprawę stawek podatku i opłat wynikających z ustawy Prawo wodne.

- Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej zapowiada zamknięte posiedzenie. Posłowie rozpatrzą wniosek wstępny o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego.

11.05

62. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, dzień czwarty

Zapowiedziano kontynuację prac plenarnych

Senat

07.05

O 11.00, w Senacie rozpocznie się uroczystość ogłoszenia wyników ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Orzeł Biały – nasza duma” zorganizowanego przez Kancelarię Senatu pod patronatem marszałka Senatu. Najlepsze prace będzie można obejrzeć na wystawie, która zostanie otwarta tego samego dnia.

08.05

Prace komisji senackich

- Posiedzenie Komisji Zdrowia.

- Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

- Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

- Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

- Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- Posiedzenie Komisji Infrastruktury.

- W Senacie odbędzie się konferencja poświęcona 100-leciu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Celem konferencji jest przypomnienie historii KUL-u, jednego z najważniejszych ośrodków myśli katolickiej, który wpłynął na kształt nauki i kultury polskiej.

Pomnik Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego na dziedzińcu KUL, źródło: wikipedia.org/domena publiczna

10.05

Prace ciał Senatu RP

- Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych prowadzone w trybie ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Rząd

08.05

Odbędzie się posiedzenie Rady Ministrów. Rząd zajmie się projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin, projektem ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz projektem ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Oceń ministrów

Prezydent

07.05

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę w Sztumie i Pelplinie w województwie pomorskim.

08.05

O godz. 12:00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w wydarzeniu "Start-upy w Pałacu".

09.05

O godz. 12:00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczy statuetki i dyplomy zwycięzcom 3. edycji Konkursu Architektoniczno-Urbanistycznego „Lider Dostępności” odbywającego się pod patronatem honorowym Prezydenta RP w roku 100-lecia odzyskania niepodległości. Jego celem jest promowanie projektowania przyjaznego osobom z niepełnosprawnościami.

10.05

Prezydent Republiki Czeskiej Miloš Zeman z małżonką rozpoczną trzydniową oficjalną wizytę w Polsce.

Miloš Zeman w czasie pełnienia obowiązków prezydenta Republiki Czeskiej, polityk po lewej stronie kadru, źródło: flickr.com/CC BY 2.0

Rzecznik Praw Obywatelskich

07.05

Urzędnicy RPO będą przyjmować interesantów w Łodzi.

08.05

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar weźmie udział w Europejskiej Konferencji pt. "Podejście oparte o prawa człowieka w pracy z osobami bezdomnymi ze wsparciem EFS,"

10.05

Rzecznik Praw Obywatelskich otworzy punkt przyjęć interesantów w Poznaniu.

Trybunał Konstytucyjny

10.05

O 12.30 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Sławomir Wronkowski-Jaśkiewicz, Michał Warciński, Mariusz Muszyński rozpatrzy "wniosek o zbadanie zgodności par. 13 ust. 5 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP, a także z art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych".

Narodowy Bank Polski

07.05

- Przedstawienie wyników badania kwartalnego, tzw. Szybkiego Monitoringu NBP.

- Przedstawiona zostanie także analiza sytuacji na rynku kredytowym w II kwartał 2018 r.

- O godz. 14.00 przedstawiony zostanie stan aktywów rezerwowych w kwietniu 2018 r.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.