REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 8-14 stycznia 2018 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 08 stycznia 2018 09:15
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 8-14 stycznia 2018 r. Hol główny parlamentu, w którym często posłowie odpowiadają na pytania dziennikarzy. (fot.Sejm RP/flcikr.com/CC)

Sejm VIII kadencji spotka się w tym tygodniu na trzy dni. Posłowie mają w planie m.in. rozmowę o Polskiej Fundacji Narodowej (PFN).

  • Komisja etyki poselskiej będzie opiniować wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego z lipca ubiegłego roku.
  • Natomiast w połowie tygodnia prezydent Andrzej Duda spotka się z korpusem dyplomatycznym i sportowcami.
  • W tym tygodniu przypada też kilka rocznic, m.in. rocznica powołania rządu Jana Krzysztofa Bieleckiego czy też rocznica powołania Komisji śledczej ds. afery Rywina.

 

Sejm

08.01

Prace komisji sejmowych

- Będzie pracować Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Służbie Ochrony Państwa.

- Specjalne spotkanie zwołała Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego.

Sejmie RP odbędzie się debata o języku śląskim.

09.01

Sejm zainauguruje 55. posiedzenie, dzień pierwszy

Porządek obrad plenarnych

- Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2018.

- Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej.

- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

- Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie.

- Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Prezydium i Kancelaria Sejmu nie wyklucza, że porządek obrad zostanie poszerzony o następujące punkty:

- Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych.

- Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich.

- Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych o:
- poselskim projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

- Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji

źródło: Sejm RP/flickr.com/CC

- Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o: poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 500-lecia Reformacji, poselskim projekcie uchwały w 500. rocznicę Reformacji, przedstawionym przez Prezydium Sejmu projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 500-lecia Reformacji.

- Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie prowadzonej przez Polską Fundację Narodową partyjno-rządowej informacyjnej kampanii "billboardowej" dotyczącej wymiaru sprawiedliwości, w szczególności jej celów, założeń, sposobu finansowania i zgodności prowadzonej przez Fundację kampanii z jej celami statutowymi.

Najważniejsze prace komisji sejmowych

- Zbierze się Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie.

- Będzie pracować Komisja do Spraw Petycji.

- Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka rozpatrzy wniosek o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

- Komisja Etyki Poselskiej zbierze się na zamkniętym posiedzeniu by zbadać wypowiedź oraz zachowanie posła Jarosława Kaczyńskiego w dniu 18 lipca 2017 r., podczas rozpatrywania 2. punktu porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym (SN). Wniosek do komisji skierował Ryszard Petru.

- Prace zapowiedziała Komisja do Spraw Służb Specjalnych. Posłowie na zamkniętym posiedzeniu wysłuchają informacji szefów służb na temat kontrwywiadowczego i antykorupcyjnego zabezpieczenia dużych kontraktów państwowych w okresie 2016-2017 r.

- Zbierze się Komisja Łączności z Polakami za Granicą.

- Komisja Kultury i Środków Przekazu będzie obradować nt. polityki informacyjnej stacji publicznej TVP Info.

- Zbierze się Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych.

- Będzie pracować Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji. Posłowie tego ciała parlamentarnego odbędą debatę "z udziałem zainteresowanych środowisk na temat senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji".

- Zbierze się Komisja Zdrowia. Posłowie kierowani przez Bartosza Arłukowicza (PO) przeprowadzą pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Bartosz Arłukowicz, były minister zdrowia obecnie poseł Platformy kierujący Komisją Zdrowia w Sejmie, źródło: PO/twitter.com

- Komisja Obrony Narodowej wysłucha informacji ministra obrony narodowej na temat aktualnej sytuacji dotyczącej formowania Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT).

- Zbierze się Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

- Późnym popołudniem będzie obradować Podkomisja stała ds. transportu kolejowego i poczty. Posłowie na tym spotkaniu wysłuchają informacja ministra infrastruktury i budownictwa oraz prezesa Poczty Polskiej na temat oceny realizacji doręczeń przesyłek w okresie przedświątecznym, w grudniu 2017 r.

Ponadto w holu główny gmachu Sejmu zostanie zainaugurowana wystawa pt. "Honor-Prawda-Pamięć" Zbrodnie stalinowskie w Marynarce Wojennej".

10.01

55. posiedzenie Sejm RP, dzień drugi

Przewidziane jest kontynuowanie obrad plenarnych

Najważniejsze prace komisji sejmowych

- Pracować będzie Komisja Gospodarki i Rozwoju.

- Prace zapowiada Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

- Komisja do Spraw Kontroli Państwowej wysłucha informacji prezesa Najwyższej Izby Kontroli (NIK) dotycząca planu pracy Izby na 2018 rok.

- Zbierze się Podkomisja stała do spraw polityki rozwoju inteligentnych miast i elektromobilności.

- Komisja Spraw Zagranicznych spotka się z kandydatem Republiki Słowenii na stanowisko Komisarza Praw Człowieka Rady Europy. Jest to pan Goran Klemenčič.

- Zbierze się Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych. Posłowie komisji zajmą się informacją ministra oraz komendanta głównego Policji na temat sytuacji w Garnizonie Stołecznym Policji.

- Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii rozpatrzy informacje resortu energii o nowoczesnych technologiach w energetyce.

- Zbierze się Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

- Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży wraz z posłami Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej wysłucha relacji MEN poświęconej wprowadzaniu reformy edukacji.

11.01

55. posiedzenie Sejm RP, dzień trzeci

Przewidziane jest kontynuowanie obrad plenarnych

12.01

Spotka się w Sejmie Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji.

Senat

08.01

W Senacie RP odbędzie się konferencja pt.  „Zadania własne, zlecone i powierzone jednostek samorządu terytorialnego z zakresu ochrony środowiska”. Celem konferencji jest omówienie problematyki z punktu widzenia teorii i praktyki funkcjonowania samorządu terytorialnego. Na konferencji będzie mowa m.in. o podstawowych obowiązkach samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska i mechanizmach ich realizacji, wykonywaniu zobowiązań międzynarodowych z zakresu zrównoważonego rozwoju w ochronie środowiska, aspektach prawnych zarządzania funduszami ochrony środowiska w Polsce oraz możliwościach wykorzystania technik satelitarnych przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze monitorowania środowiska.

Konferencję organizuje Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy z Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS oraz Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Warszawie.

09.01

Posiedzenie Senatu RP, dzień pierwszy

10.01

Posiedzenie Senatu RP, dzień drugi

11.01

Posiedzenie Senatu RP, dzień trzeci

Rząd

09.01

Posiedzenie Rady Ministrów

11.01

Posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów

Premier Mateusz Morawiecki i wiceminister nauki Piotr Dardziński w czasie obrad Rady Ministrów, źródło: Kancelaria Premiera/flickr.com/domena publiczna

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

08.01

Jarosław Gowin będzie w Krakowie, gdzie będzie uczestniczył w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowego budynku Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH.

11.01

Sebastian Skuza będzie koordynował spotkanie zespołu ds. oceny czasopism naukowych.

Prezydent

08.01

O godz. 13:00 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w spotkaniu z przedstawicielami instytucji obywatelskich oraz organizatorami kampanii społecznych z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas spotkania uczestnicy wysłuchają koncertu Orkiestry Wielkich Bębnów, która wybije Puls Niepodległości.

10.01

- W godz. 11.00 - 13.15 w Belwederze odbędzie się ceremonia złożenia listów uwierzytelniających Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie przez ambasadorów: Królestwa Hiszpanii, Republiki Libańskiej, Zjednoczonej Republiki Tanzanii, Republiki Salwadoru, Republiki Nikaragui.

Prezydent Andrzej Duda, źródło: Jakub Szymczuk/KPRP/twitter.com

- O godz. 15:00 na Stadionie Narodowym w Warszawie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w spotkaniu ze środowiskiem sportowym z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

11.01

O godz. 19.00 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się Spotkanie Noworoczne Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy i Małżonki z Korpusem Dyplomatycznym.

Trybunał Konstytucyjny

10.01

Sąd konstytucyjny będzie o godz. 09:00 badał Prawo budowlane, dokładniej ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych. Podmiotem inicjujący postępowanie jest Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

Narodowy Bank Polski

09.01

O godzinie 9.00 NBP przedstawi raport: "Zasobność gospodarstw domowych w Polsce".

- Odbędzie się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP), dzień pierwszy.

10.01

Będzie trwać posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP), dzień drugi.

Inne

08.01

Rocznica: w 1993r . Sejm RP przyjął ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

09.01

Dzień Ligi Ochrony Przyrody

Rocznica: w 1986 w Gdańsku aresztowano działającego od 4 lat w ukryciu Bogdana Borusewicza, obecnego senatora i byłego Marszałka Senatu.

Senator i działacz opozycyjny Bogdan Borusewicz w czasie konwencji PO, źródło: PO/flickr.com/CC BY-SA 2.0

10.01

- Rocznica: w 2003 Sejm RP powołał komisję śledczą w sprawie afery Rywina.

- Rocznica: w 2007 r. Sławomir Skrzypek został wybrany przez Sejm RP na stanowisko prezesa NBP. Prezes zginął w katastrofie smoleńskiej w 2010 r.

11.01

Rocznica: w 2008 Sejm RP powołał Komisję śledczą do zbadania sprawy zarzutu nielegalnego wywierania wpływu na funkcjonariuszy policji, służb specjalnych prokuratorów i osoby pełniące funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości.

12.01

Rocznica: w 1991r. Sejm RP powołał rząd Jana Krzysztofa Bieleckiego.

13.01

Rocznica, stan wojenny: w 1982 r. powołano Ogólnopolski Komitet Oporu.

14.01

Rocznica: w 2003 r. rząd Leszka Millera przyjął Narodowy Plan Rozwoju.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.