REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 9-15 kwietnia 2018 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 09 kwietnia 2018 10:09
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 9-15 kwietnia 2018 r. Maszyna rządowa TU-154M o numerze 102 to bliźniaczy samolot do maszyny, która rozbiła się w Smoleńsku. Obecnie jest wyłączony z czynnej służby (fot. Mateusz Korbik/flickr.com/CC BY-SA 2.0)

Drugi tydzień kwietnia to posiedzenie Sejmu pod znakiem Najwyższej Izby Kontroli (NIK) i Amber Gold. W tym tygodniu też mija 8 lat od największej tragedii w nowożytnej historii polskiego życia publicznego - katastrofy smoleńskiej.

  • Sejm będzie obradował dwa dni. W programie posiedzenia konferencje posłów, prace komisji i ważna debata nad odpowiedzialnością konstytucyjną szefa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego.
  • NIK będzie też w Sejmie konsultował plany kontrolne na najbliższy rok.
  • W Senacie odbędzie się finałowy turniej VII edycji akcji "Szachiści grają dla Polonii".
  • We wtorek (10 kwietnia) odbędą się okolicznościowe uroczystości upamiętnienia katastrofy smoleńskiej. Więcej o tych wydarzeniach przeczytasz tutaj.

 

Sejm

09.04

Poseł Jarosław Sachajko organizuje w Sejmie spotkanie i konferencję pt. "Polskie społeczeństwo w obliczu ekspansji ferm przemysłowych".

- Prace zapowiada Parlamentarny Zespół ds. Boreliozy.

- Posłowie Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold chcą przesłuchać funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW). Jego dane osobowe są chronione tajemnicą.

10.04

- Będzie pracował Parlamentarny Zespół ds. wspierania pszczelarstwa.

- Zapowiedziano spotkanie Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Mowie Nienawiści i Ochrony Praw Człowieka.

- Połączone spotkanie przygotowują Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Posłowie na tej komisji zajmą się informacją MEN na temat realizacji zajęć sportowych jako zajęć pozalekcyjnych w polskich szkołach.

- Kolejne połączone spotkanie zapowiedziały Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. Zapowiedziano rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

- Komisja Zdrowia przeprowadzi pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- Będzie pracować Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Poseł Jacek Wilk chce rozmawiać o przedsiębiorczości. Polityk organizuje w Sejmie konferencję "Uwolnijmy młodych przedsiębiorców od starych problemów".

Czytaj też: Wspomnienie 10 kwietnia w optyce urzędującego prezydenta

11.04

Rozpocznie się 61. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, dzień pierwszy

Zapowiedziano obrady plenarne

- Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

- Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

- Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej.

- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

- Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska.

- Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2017 r. (przewodnictwo Estonii w Radzie Unii Europejskiej).

Plan obrad plenarnych może ulec zmianie w wyniku obrad komisji i decyzji Prezydium Sejmu.

Najważniejsze prace komisji sejmowych

- Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka będzie opiniować dla Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Deregulacji rządowy projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

- Zbierze się Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach.

- Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold będzie zadawać pytania funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jego dane identyfikacyjne są tajne.

- Będzie pracować Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej chce informacji Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na temat funkcjonowania ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

- Zbiera się Komisja Kultury i Środków Przekazu. Posłowie rozpatrzą propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2019 r.

- Komisja Zdrowia przeprowadzi pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne.

- Komisja Obrony Narodowej przeprowadzi pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

- Popołudniu Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold zbierze się na posiedzeniu zamkniętym.

- Zbiera się Komisja Spraw Zagranicznych.

- Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przygotowała informacji na temat zatwierdzania taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

- Pracować chce Komisja do Spraw Kontroli Państwowej.

- Komisja Polityki Senioralnej rozpatrzy informację Ministra Zdrowia na temat problemów związanych z leczeniem i opieką nad osobami starszymi z chorobami wzroku i słuchu.

- Zbiera się Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Posłowie komisji chcą przeprowadzić pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody.

Czytaj też: "Skandal, że pomnik smoleński powstaje dopiero dziś"

12.04

Będzie trwało 61. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, dzień drugi

Będą kontynuowane obrady plenarne

Najważniejsze obrady komisji

- Zbierze się Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

- Dwie komisje, Komisja Gospodarki i Rozwoju i Komisja Spraw Zagranicznych, chcą przeprowadzić pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji porozumienia między Polską a Łotwą o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji z 1993 r.

-  Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej zbierze się na zamkniętym posiedzeniu, by rozpatrzyć wniosek wstępny o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego.

- Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży będzie procedować propozycje tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2019 r.

- Zapowiedziano posiedzenie zamknięte Komisji do Spraw Służb Specjalnych.

- Podkomisja stała ds. transportu drogowego, drogownictwa i lotnictwa chce rozmawiać z prezesem PPL na temat aktualnej działalności przedsiębiorstwa w zakresie przebudowy, utrzymania i eksploatacji infrastruktury lotniskowej, świadczenia usług lotniczych i zarządzania lotniskami.

- Zbiera się Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- Komisja Finansów Publicznych zapowiada zaopiniowanie wniosku Ministra Finansów w sprawie zmiany w planie finansowym Funduszu Reprywatyzacyjnego na 2018 rok.

- Pracować będzie Podkomisja stała ds. transportu kolejowego i poczty.

13.04

- Zbiera się Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów.

- Obradować chce Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. Posłowie komisji będą rozmawiać o realizacji rządowego Programu Rodzina 500 plus wobec rodziców samotnie wychowujących dzieci oraz bieżącej sytuacji kobiet na rynku pracy.

Senat

09.04

- O 11.00 marszałek Stanisław Karczewski otworzy finałowy turniej VII edycji akcji "Szachiści grają dla Polonii". Dzięki tej akcji, organizowanej przez Polski Związek Szachowy, 100 dzieci z Litwy będzie mogło wziąć udział w obozie szachowym w Dobryszycach od 29 lipca do 8 sierpnia 2018 r.

10.04

Prace komisji Senatu RP

- Posiedzenie Komisji Ustawodawczej.

- Posiedzenie Komisji Infrastruktury.

- Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

- Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

- Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu.

11.04

Prace komisji Senatu RP

- Posiedzenie Komisji Infrastruktury.

- Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

- Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. Senatorowie będą zajmować się wnioskiem Prezydium Senatu z dnia 14 marca 2018 r. dotyczącego zachowania się senatora Waldemara Bonkowskiego w związku z wnioskiem Klubu Poselskiego Nowoczesna.

- Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej.

- W Senacie odbędzie się seminarium "Młodzież i wartości: perspektywy społeczno-pedagogiczne".

Rząd

09.04

- O godz. 10.30 premier Mateusz Morawiecki spotka się z pierwszym wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem, który będzie przebywał z wizytą w Polsce.

- O godz. 12.00, Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki w Sejmie weźmie udział w uroczystości odsłonięcia tablicy ku czci śp. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

- O godz. 13.00, premier Mateusz Morawiecki weźmie udział w uroczystości odsłonięcia tablic w hołdzie członkom Rady Ministrów i pracownikom Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.

Czytaj też: Kochanowska: Źle znosimy nieustanne żonglowanie Smoleńskiem

10.04

Przewidziano Posiedzenie Rady Ministrów.

11.04

Posiedzenie Komitetu ds. Europejskich.

12.04

Posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Premier Beata Szydło i prezes PiS Jarosław Kaczyński w czasie 6 rocznicy katastrofy smoleńskiej w Kancelarii Primera RP, źródło: KPRM/domena publiczna

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

09.04

Podsekretarz stanu Piotr Müller będzie na posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP).

11.04

Sebastian Skuza wręczy w imieniu MNiSW odznaczenia pracownikom Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

13.04

Sebastian Skuza będzie na posiedzeniu Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP, Katowice.

Ministerstwo Obrony Narodowej

10.04

Mariusz Błaszczak będzie uczestniczył w obchodach 8. rocznicy katastrofy samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem, Warszawa.

Prezydent

09.04

O godz. 12.00 w Sejmie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystości odsłonięcia tablicy ku czci śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

12.04

Prezydent RP Andrzej Duda i Prezydent Izraela Re'uwen Rivlin wezmą udział w Marszu Żywych organizowanym przez międzynarodową organizację "International March of the Living". Marsz odbędzie się na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. To już 30 raz, kiedy dojdzie do upamiętnienia w ten sposób ofiar Holokaustu. Udział w uroczystościach poprzedzony będzie dwustronnym spotkaniem Prezydenta RP z Prezydentem Państwa Izrael.

Rzecznik Praw Obywatelskich

09.04

- Urzędnicy RPO będą w Wałbrzychu w punkcie przyjęć interesantów RPO.

- Także w Łodzi urzędnicy Adama Bodnara będą do dyspozycji obywateli.

12.04

Urzędnicy RPO będą w Słupsku w punkcie przyjęć interesantów RPO.

Trybunał Konstytucyjny

11.04

Sąd konstytucyjny będzie badał skargę konstytucyjną. Analizowana będzie zgodności art. 160 par. 1 zdanie ostatnie kodeksu postępowania cywilnego z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP w zakresie, w jakim odwołanie od zarządzenia przewodniczącego o odmowie sprostowania protokołu rozpoznaje, w przypadku gdy sprawa główna jest rozpoznawana w składzie jednoosobowym, sędzia, który wydał wcześniej zaskarżone zarządzenie. 

Jedna z manifestacji, które wzbudziła katastrofa smoleńska. Manifestanci zebrani w Krakowie, źródło: Piotr Drabik/flickr.com/CC BY 2.0

Narodowy Bank Polski

10.04

W NBP spotka się Rada Polityki Pieniężnej (RPP), dzień pierwszy.

11.04

Będzie trwało posiedzenie RPP, dzień drugi.

13.04

Bank przedstawi bilans płatniczy z lutego 2018 r.

Inne

09.04

Rocznica: W 2010 r. Sejm RP przyjął ustawę o Służbie Więziennej.

10.04

Rocznica, katastrofa smoleńska: W sobotę 10 kwietnia 2010 r. o godzinie 8.41 czasu polskiego katastrofie uległ polski rządowy samolot TU-154M. Maszyna polskich sił zbrojnych podejmowała próbę lądowania na rosyjskim wojskowym lotnisku Smoleńsk-Północ. Na pokładzie samolotu znajdowała się delegacja prezydencka udająca się na obchody katyńskie w Rosji. Nikt z pasażerów i załogi samolotu nie przeżył tragicznego wydarzenia, zginęło 96 osób. Wśród ofiar był wówczas urzędujący prezydent RP Lech Kaczyński i jego żona Maria Kaczyńska. Zginął także Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent RP na uchodźstwie.

Lech i Maria Kaczyńscy, para prezydencka, która była na pokładzie TU-154M 10 kwietnia 2010 r., źródło: KPRM/domena publiczna

11.04

Dzień Radia

Światowy Dzień Choroby Parkinsona

Rocznica: W 1990 r. uchylono w polskim porządku prawnym Ustawę o cenzurze.

Rocznica: W 1997 r. Sejm RP przyjął ustawę lustracyjną.

Rocznica, katastrofa smoleńska: W 2010 r. na lotnisku wojskowym Warszawa-Okęcie wylądował samolot z ciałem zmarłego tragicznie prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

12.04

Międzynarodowy Dzień Dzieci Ulicy

Międzynarodowy Dzień Załogowych Lotów Kosmicznych

Rocznica: W 1991 r. podpisano akt założycielski warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych (GPW).

13.04

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Rocznica: W 2007 r. Sejm RP odrzucił projekt zmiany Konstytucji RP w sprawie ochrony życia poczętego.

14.04

Dzień Ludzi Bezdomnych, obchodzony w Polsce od 1996 r.

15.04

Rocznica: W 2000 r. utworzono Centralne Biuro Śledcze (CBŚ).

Rocznica, katastrofa smoleńska: W 2010 r. prezydent Lech Kaczyński otrzymał pośmiertnie tytuł Honorowego Obywatela miasta stołecznego Warszawy.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.