REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 9-15 października 2017 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 09 października 2017 09:15
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 9-15 października 2017 r. Otwarcie poprzedniego posiedzenia Sejmu, pierwszego spotkania po wakacyjnen przerwie. Obrady otwierał Marszałek Sejmu Marek Kuchciński. (fot.:Sejm RP/flickr.com/CC BY 2.0)

Sejm zbierze się po raz 49. Posłowie od wtorku do piątku (10 do 13 października) będą procedować szereg ustaw. Zbierają się m.in. komisje: ds. Amber Gold, etyki poselskiej, komisja samorządu terytorialnego i polityki regionalnej.

Sejm może w czasie 49 posiedzenia zacząć procedować ustawę budżetową na 2018 r.

• Zajmie się oskarżeniem prywatnym posła PO Marcina Kierwińskiego wobec posła PiS Dominika Tarczyńskiego.

• W rozjazdach będą kierujący Ministerstwem Rozwoju.

• Prezydent Andrzej Duda uda się na Węgry.

 

Sejm

10.10

Rozpocznie się 49. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Najważniejsze punkty obrad plenarnych
- Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
- Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia 2018 roku Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego.
- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.
- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.
- Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy - tzw. Ustawa frankowa Andrzeja Dudy.
- Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
- Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
- Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Marcina Kierwińskiego z dnia 10 lipca 2017 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Dominika Tarczyńskiego.

Czytaj też: Marcin Kierwiński o listach do kierownictwa PO

- Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2015 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2016 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Porządek obrad może zostać wzbogacony o następujące punkty
- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2018.
- Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2017".
- Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych.
- Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2017 r.

Wicepremier Piotr Gliński na mównicy sejmowej, źródło: Sejm RP/flickr.com/CC BY 2.0

 

Punkty sporne porządku obrad
- Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat okoliczności zatrzymania Herberta Moraveca i czynności podjętych przez funkcjonariuszy Policji w związku z tym zatrzymaniem.
- Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie realizacji budowy obwodnicy Węgierskiej Górki.
- Informacja Ministra Edukacji, Nauki i Młodzieży w sprawie zwolnień oraz utraty części etatów nauczycieli, wynikających z wprowadzenia reformy systemu edukacji.
- Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie incydentu podczas manifestacji z okazji 41. rocznicy wydarzeń czerwcowych w Radomiu oraz nieobecności służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo podczas zgromadzeń.

Najważniejsze prace komisji
- Będzie pracować Komisja do Spraw Petycji.
- Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold przesłucha Łukasza Daszuty, byłego członka rady nadzorczej Amber Gold i Wojciecha Pastora, byłego pracownika Amber Gold.
- Zbierze się Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o komornikach sądowych.
- Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa zajmie się pierwszym czytaniem poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach usuwania zagrożeń środowiskowych.
- Spotka się Komisja Zdrowia.
- Spotka się Komisja Łączności z Polakami za Granicą. Będzie opiniować kandydata na Konsula Generalnego RP w Edynburgu.
- Komisja Etyki Poselskiej spotka się na zamkniętym posiedzeniu. będzie procedować sprawy: poseł Małgorzaty Gosiewskiej, poseł Beaty Mazurek, posła Jacka Żalka i poseł Krystyny Pawłowicz.
- Zbierze się Podkomisja stała do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie.
- Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rozpatrzy informację na temat realizacji Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014 - 2020.
- Komisja Łączności z Polakami za Granicą wysłucha informacji Ministra Spraw Zagranicznych nt. bieżącej sytuacji polskich szkół na Ukrainie po zmianach wprowadzonych w ukraińskiej „Ustawie o oświacie”.

Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów oraz Polskie Towarzystwo Gastroenterologii organizuje Konferencję prasową pt.: Model opieki koordynowanej nad pacjentami z Nieswoistymi Chorobami Zapalnymi Jelit.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Katolicki Uniwersytet Pétera Pázmánya w Budapeszcie zapraszają na międzynarodową konferencję „Śladami św. Władysława. Współpraca środkowoeuropejska: od pierwszej wyprawy krzyżowej po Grupę Wyszehradzką”. Konferencja została objęta honorowym patronatem marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego.

Politycy opozycji w ławach sejmowych, , źródło: Sejm RP/flickr.com/CC BY 2.0

11.10

49. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, dzień drugi

Zaplanowano obrady plenarne

Najważniejsze prace komisji
- Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży; Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii przeprowadzi pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
- Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold przesłucha Danutę Misiewicz, byłej dyrektor departamentu finansowego Amber Gold i Jacka Krzysztofowicza.
- Zbierze się Komisja do Spraw Kontroli Państwowej.
- Będzie pracować Komisja Etyki Poselskiej. Posiedzenie zamknięte zostanie poświęcone dyskusji na temat propozycji zmian przepisów w regulaminie Sejmu RP.
- Zapowiedziano także prace Komisja do Spraw Unii Europejskiej.
- Będzie pracować Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych.
- Zbierze się Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym.
- Zapowiedziano prace Komisja Infrastruktury.
- Komisja Zdrowia będzie pracować nad sprawozdaniem Podkomisji stałej do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie o rządowym projekcie ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.
- Podkomisja stała ds. ustroju samorządu terytorialnego wysłucha uwag starosty pruszkowskiego, dotyczących przepisów regulujących ochronę stosunku pracy radnego.
- Komisja Spraw Zagranicznych zaopiniuje kandydatów na stanowisko ambasadora RP - pana Krzysztofa Buzalskiego i pani Margarety Kassangany.
- Zbierze się Podkomisja stała do spraw rynku pracy.

12.10

49. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, dzień trzeci

Zaplanowano obrady plenarne

Najważniejsze prace komisji
- Pracować będzie Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
- Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji zajmie się informacją Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na temat obowiązków dokumentacyjnych ciążących na uczestnikach postępowania o zamówienia publiczne.
- Komisja do Spraw Kontroli Państwowej wysłucha informacji Przewodniczącej Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO) o wynikach kontroli dochodów z mienia wynikających z najmu lokali użytkowych w latach 2014 - 2015.
- Zbierze się Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Komisja Gospodarki i Rozwoju.
- Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych wysłucha informacji Ministra Edukacji Narodowej na temat podręczników i książek pomocniczych przeznaczonych do kształcenia uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych w zakresie niezbędnym do podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
- Komisja Kultury i Środków Przekazu rozpatrzy pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 200. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki.
- Prace legislacyjne będzie kontynuować Komisja Zdrowia. W ramach posiedzenia przewidziano pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
- Na połączonym spotkaniu będą pracować  Komisja do Spraw Unii Europejskiej i Komisja Łączności z Polakami za Granicą.
- Zbierze się Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
- Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej wysłucha informacji na temat wyników kontroli Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) w specjalnych strefach ekonomicznych
- przedstawia Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
- Komisja Infrastruktury rozpatrzy Raportu o stanie rynku pocztowego w 2016 r.

13.10

49. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, dzień czwarty

Zaplanowano obrady plenarne oraz bloki głosowań

Senat

09.10

W Senacie odbędzie się konferencja organizowana przez Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Dróg Wodnych „Warszawa wraca nad Wisłę”.

10.10

Zapowiedziano posiedzenie wyjazdowe komisji Kultury i Środków Przekazu. Senatorowie będą pracować Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach. Posiedzenie będzie poświęcone wpisaniu obiektu na  Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

11.10

Pracować będzie senacka Komisji Zdrowia. Senatorowie zaopiniują dla izby wyższej zmianę ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Senacka Komisja Obrony organizuje dwudniową konferencję naukową pt. „Tadeusz Kościuszko – symbol polskiej wolności” z okazji 200. rocznicy śmierci generała. Partnerem w organizacji konferencji będzie Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Zbierze się senacki parlamentarny zespołu ds. dzieci.

Czytaj też: Konflikt na linii rząd - samorząd

Rząd

09.10

Premier Beata Szydło będzie przebywać z wizytą w województwie małopolskim.

10.10

Rada Ministrów spotka się na cotygodniowym, rutynowym posiedzeniu. W planie obrad widnieją: Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej i Sprawozdanie z prac Międzyresortowego Zespołu do oceny funkcjonowania systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego. 

11.10

Posiedzenie Komitetu ds. Europejskich

13.10

Delegacja rządowa odwiedzi Bratysławę, będzie uczestniczyć w szczycie konsumenckim „For Equal Quality Of Products For All.”

Międzyresortowy Zespól ds. Funduszy Europejskich

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

09.10

- Wicepremier Jarosław Gowin będzie w Katowicach. Polityk weźmie udział w inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Śląskim.
- Łukasz Szumowski będzie w Warszawie, gdzie uświetni inaugurację oku akademickiego na UKSW.

10.10

- Posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych.
- Aleksander Bobko będzie na uroczystej inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie w Białymstoku.

11.10

- Posiedzenie Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych
- Jarosław Gowin będzie w Opolu. Uświetni ceremonię otwarcia Collegium Medicum.

12.10

Posiedzenie Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

13.10

- Łukasz Szumowski weźmie udział w plenarnej sesji Arctic Circle Assembly, Reykjavik, Islandia.
- W Warszawie odbędzie się ASPdata, Konferencja Youth Future, dzień pierwszy.

14.10

Będzie trwała w stolicy ASPdata, Konferencja Youth Future, dzień drugi.

Ministerstwo Rozwoju

09.10

- Jadwiga Emilewicz weźmie udział w konferencji prasowej w związku z wprowadzeniem nowego leku do badan klinicznych, Warszawa.
- Witold Słowik weźmie udział w spotkaniu roboczym z przedstawicielami EBI nt. oceny polskich projektów zgłaszanych do dofinansowania w ramach EFIS, Luksemburg.
- Jerzy Kwieciński i Paweł Chorąży będą w Brukseli. W programie m.in. udział w przedstawieniu w Europejskim Komitecie Regionów stanowiska rządu i stanowiska polskich regionów ws. polityki spójności po 2020 r.

11.10

Jadwiga Emilewicz weźmie udział w High Level Meeting on Battery development and production in Europe, Bruksela.

12.10

- Adam Hamryszczak weźmie udział w VI Forum Regionów Polski i Chorwacji, Toruń.
- Wieceminister rozwoju Jerzy Kwieciński weźmie udział w 40 rocznicy powstania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Luksemburg.
- Jadwiga Emilewicz weźmie udział w gali wręczenia nagród w rankingu Deloitte Technology Fast 50 Central Europe, Warszawa.
- Jadwiga Emilewicz weźmie udział w UK-Polish workshop: supporting innovative small business through regulation and innovation suport, Warszawa, Google Campus.

13.10

- Jadwiga Emilewicz weźmie udział w posiedzeniu Komitetu Monitorującego Progrma Inteligentny Rozwój, Warszawa.
- Taduesz Kościński weźmie udział w Komitetcie Polityki Handlowej, Bruksela.
- Witold Słowik weźmie udział w Komitetcie Monitorującym Program Infrastruktura i Środowisko, Kraków.

Prezydent

09.10

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda będzie przebywał z wizytą w Wodzisławiu Śląskim. W ramach wizyty Andrzej Duda złoży wieńce pod pomnikiem Powstańców Śląskich oraz wiązanki pod tablicą upamiętniającą mieszkańców ziemi wodzisławskiej walczących o odzyskanie niepodległości przez Polskę. Przewidziano także spotkanie z mieszkańcami miasteczka.

Prezydent Andrzej Duda, źródło: Kancelaria Prezydenta RP/Krzysztof Sitkowski/prezydent.pl

13.10

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w Spotkaniu Prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej w Szekszárd na Węgrzech. Wizyta będzie trwałą dwa dni.

Trybunał Konstytucyjny

Nie przewidziano rozpraw w Trybunale Konstytucyjnym na dni od 9 do15 października 2017 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich

09.10

Adam Bodnar angażuje się w obchody Światowego Dnia Przeciw Karze Śmierci "Kara śmierci to nie jest sprawiedliwość."

10.10

Spotkanie informacyjne w sprawie kredytów „frankowych” w Łodzi.

Odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Sądowa ochrona praw jednostki w państwach Europy Środkowej - dotychczasowe doświadczania i tendencje zmian” pod Honorowym Patronatem RPO.

Narodowy Bank Polski

09.10

Zbierze się Rady ds. Systemu Płatniczego 

13.10

NBP przedstawi stan inflacji bazowej na wrzesień 2017 r.

Inne

09.10

Dzień Znaczka Pocztowego

Rocznica: W 1980 r. Czesław Miłosz został ogłoszony laureatem literackiej Nagrody Nobla.
Rocznica: W 2005 r. odbyła się I tura wyborów prezydenckich. Na mocy decyzji Polaków do II tury weszli Donald Tusk (36,33 proc. poparcia) i Lech Kaczyński (33,10proc.)
Rocznica: W 2011 roku Platforma Obywatelska wygrała wybory do Sejmu i Senatu. Byłą pierwszą partią, która utrzymała władzę w Polsce po jednej kadencji po 1989 r. Wybory w 2011 roku dały PO i PSL kolejne cztery lata sprawowania władzy.

10.10

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Europejski Dzień Przeciw Karze Śmierci

Światowy Dzień Drzewa

11.10

Rocznica: W 1990 roku powstała Unia Metropolii Polskich.
Rocznica: W 1998 roku odbyły się wybory samorządowe.

12.10

Dzień Bezpiecznego Komputera

13.10

Międzynarodowy Dzień Ograniczania Skutków Katastrof

Dzień Ratownictwa Medycznego

Rocznica: W 1998 roku Sejm RP uchwalił ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych.
Rocznica: W 2009 roku Grzegorz Schetyna, Andrzej Czuma i Mirosław Drzewiecki odeszli z pierwszego rządu Donalda Tuska.

14.10

Dzień Edukacji Narodowej

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.