REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa, prezydent: kalendarium wydarzeń 1 - 7 kwietnia 2019 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 01 kwietnia 2019 09:03
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa, prezydent: kalendarium wydarzeń 1 - 7 kwietnia 2019 r. Premier Mateusz Morawiecki i minister Elżbieta Rafalska w czasie omówienia propozycji Emerytura Plus po obradach rządu w marcu. Projekt trafi w tym tygodniu pod obrady Sejmu RP. (fot. Adam Guz/KPRM/flickr.com/domena publiczna)

Posłowie spotkają się na nieplanowanym wcześniej posiedzeniu Sejmu 3 i 4 kwietnia. Kluczowym powodem zwołania obrad jest projekt rządowy jednorazowego świadczenia pieniężnego dla emerytów, który stanowi część tzw. Piątki Kaczyńskiego.

  • Projekt 13 emerytury już trafił do Sejmu. W drugiej połowie marca przeszedł pozytywnie przez obrady rządu.
  • Obok prac na posiedzeniu plenarnym przewidziane są też kolejne prace śledczych badających wyłudzenia VAT. Warto zaznaczyć, że w tym tygodniu przed Komisją ma stawić się były lider Ludowców, i były minister gospodarki Waldemar Pawlak.
  • Pod obrady i głosowanie będzie poddany wniosek o odwołanie ministra rolnictwa.
  • 3 kwietnia o godzinie 11 w Pałacu Prezydenckim rozpocznie się międzynarodowa konferencja z udziałem prezydenta RP organizowana w 30. rocznicę obrad Okrągłego Stołu.
  • 2 kwietnia przypada także Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

 

Sejm RP

02.04

- W parlamencie odbędzie się konferencja "Odpowiedzialność parlamentarzystów i władzy za trzeźwość Narodu. Wdrażanie Narodowego Programu Trzeźwości". Zwołano ją z inicjatywy Parlamentarnego zespół ds. rozwiązywania problemów uzależnień.

- Zapowiedziano prace Komisja rolnictwa i rozwoju wsi.

- Będą pracować posłowie Komisji śledcza do zbadania wyłudzeń VAT. Posiedzenie komisji będzie zamknięte.

- Spotka się Parlamentarny zespół do spraw ładu konstytucyjnego i praworządności.

- Parlamentarny zespół na rzecz polityki i kultury prorodzinnej zapowiada spotkanie dyskusyjne, na którym omówi propozycje wprowadzenia do szkół "treści zagrażających seksualizacją dzieci, w kontekście warszawskiej karty LGBT".

- Zapowiedziano posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo atomowe.

- Na porządku obrad Komisji do spraw energii i skarbu państwa będzie prezentowana informacja ministra energii dotycząca projektu „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku”. Energetyka państwowa będzie także w maju jednym z kluczowych tematów Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Zobacz także wywiad z wiceministrem energii Grzegorzem Tobiszowskim, w którym mówi on o polityce energetycznej do roku 2040.

- Odbędzie się także posiedzenie Komisji zdrowia, której skład wysłucha informacji ministra Łukasza Szumowskiego na temat odsetka PKB przeznaczanego na zdrowie.

- Zapowiedziano posiedzenie Komisji cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii.

- Komisja mniejszości narodowych i etnicznych rozpatrzy informację z MSWiA o aktualnych dotacji na realizację zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych.

- W planie prac komisji Sejmu znajdziemy także posiedzenie Komisji łączności z Polakami za granicą, którą będzie omawiać informację MSZ na temat realizacji „Rządowego Programu współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w latach 2015-2020”.

Galeria dla gości nad salą obrad plenarnych Sejmu RP. (fot. Rafał Zambrzycki/Kancelaria Sejmu/flickr.com/CC BY 2.0)

- Zapowiedziano połączone posiedzenie Komisji sprawiedliwości i praw człowieka z Komisją cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii, Komisje będzie omawiać Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

- W Sejmie ma się także odbyć przesłuchanie Piotra Perkinsa, byłego dyrektora departamentu wywiadu skarbowego Ministerstwa Finansów. Wezwano go przed śledczych badających wyłudzenia VAT.

- Komisja kultury i środków przekazu wysłucha informacji na temat działalności Narodowego Centrum Kultury.

- Posłowie Komisji obrony narodowej będą pracować na zamkniętym posiedzeniu. Omawiać będą Plan Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP do 2026 r.

- Będzie pracować Komisja gospodarki i rozwoju.

- Zapowiedziano prace Komisji ochrony środowiska, która wysłucha informacji Najwyższej Izby Kontroli (NIK) o wynikach kontroli gospodarki złożami strategicznych surowców kopalnych.

- Komisja polityki społecznej i rodziny planuje pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r.

- Będzie pracować Komisja sprawiedliwości i praw człowieka, która rozpatrzy uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz niektórych innych ustaw.

- Będą pracować politycy Komisji polityki senioralnej. W planie ich pracy znalazła się informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli dostępności zmodernizowanych obiektów kolejowych dla pasażerów niepełnosprawnych

03.04

Rozpocznie się 79. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Potrwa dwa dni.

Najważniejsze punkty porządku obrad Sejmu

- Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

- Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

- Sprawozdanie Komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Kingi Gajewskiej z 4 września 2018 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł Iwony Arent.

- Przedstawiony przez prezesa Rady Ministrów dokument: "Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2017 r.".

- Porządek obrad może się poszerzyć w wyniku prac komisji, może także ulec zmianie w wyniku decyzji Konwentu Seniorów i Prezydium Sejmu.

Poseł Nowoczesnej Adam Szłapka na mównicy Sejmowej. (fot. Rafał Zambrzycki/Kancelaria Sejmu/flickr.com/CC BY 2.0)

Najistotniejsze prace komisji sejmowych

- Komisja gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej będzie dotykać na posiedzeniu informacji na temat funkcjonowania Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu.

- Komisja infrastruktury wraz z Komisją samorządu terytorialnego i polityki regionalnej rozpatrzy uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

- Będą w środę takę kontynuowane przesłuchania ws. wyłudzeń podatku VAT. Na posiedzenie Komisji śledczej ma się stawić Tomasz Tratkiewicz, były dyrektora departamentu podatku od towarów i usług Ministerstwa Finansów.

- W temacie Komisji śledczych zbierze się skład Komisji ds. Amber Gold. Posiedzenie będzie zamknięte. Komisja opracowuje raport końcowy z prac, przesłuchała jesienią ostatniego świadka, którym był były premier Donald Tusk.

- Na połączonych obradach Komisji finansów publicznych i Komisja edukacji, nauki będą omawiane uchwały Senatu w sprawie ustawy o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki.

- Komisja Etyki Poselskiej na posiedzeniu zamkniętym będzie debatować o sprawach posłów: Stanisława Piotrowicza, Arkadiusza Mularczyka, poseł Moniki Rosy i poseł Krystyny Pawłowicz oraz poseł Joanny Scheuring-Wielgus.

Przeczytaj marcowy wywiad z poseł Joanną Scheuring-Wielgus

- Będzie pracować skład Komisji do spraw petycji.

- Zapowiedziano pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Japonią, z drugiej strony, sporządzonej w Tokio dnia 17 lipca 2018 r. Czytanie odbędzie się na posiedzeniu Komisji spraw zagranicznych.

- Zapowiedziano prace Komisji do spraw Unii Europejskiej.

- Komisja Zdrowia przeprowadzi pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne.

- W środę będzie także pracować Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo atomowe.

- Późnym popołudniem ma się zebrać skład Podkomisji stała ds. monitorowania gospodarki odpadami rozpatrzy informację dotyczącą spalarni odpadów komunalnych i ich miejsca w systemie gospodarki odpadami.

- Prace komisji w środę zakończą obrady Komisji edukacji, nauki i młodzieży oraz Komisji zdrowia na których będzie procedowany rządowy projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami.

04.04

Będzie trwał drugi dzień posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Konstytuowane będą prace plenarne

Najistotniejsze prace komisji sejmowych

- Drugiego dnia obrad parlamentu zadawane będą pytania o wyłudzenia VAT. Przed komisją śledczą posła Marcina Horały (PiS) ma stawić się Waldemar Pawlak, były minister gospodarki w rządach koalicji PO-PSL.

Waldemar Pawlak, były minister gospodarki w rządach koalicji PO-PSL (fot. Piotr Drabik/flickr.com/CC BY 2.0)

- Zbierze się by obradować skład Parlamentarnego zespołu ds. bezpieczeństwa programu szczepień ochronnych dzieci i dorosłych. Zespół założył, że omówi projekt bezpiecznych szczepień.

05.04

- W dniu po posiedzeniu Sejmu spotkają się jeszcze posłowie Komisji łączności z Polakami za granicą, którzy omówią informacje z MEN i MSZ o edukacji polonijnej w krajach Ameryki Łacińskiej, i o sytuacji Polonii w tych krajach.

- Parlamentarny zespół małej i średniej przedsiębiorczości w piątek wróci do omawiania projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym.

Senat RP

03.04

- Zapowiedziano posiedzenie Komisji ustawodawczej na której senatorowie omówią Prawo o ruchu drogowym oraz szereg wyroków Trybunału Konstytucyjnego, które dotyczą ustawy - Prawo własności przemysłowej.

- Zapowiedziano także w Senacie posiedzenie zamknięte Komisji spraw emigracji i łączności z Polakami za granicą, na którym rozpatrzone będą oferty na realizację zadań publicznych w zakresie opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r. 

05.04

- W Senacie odbędzie się konferencja „Matematyka - wyzwania przyszłości w 100-lecie PTM”, organizowana przez Komisję nauki, edukacji i sportu oraz Polskie Towarzystwo Matematyczne. Odbędzie się ona w ramach Roku Matematyki. Senat ustanowił rok 2019 Rokiem Matematyki dla uhonorowania polskich matematyków i ich osiągnięć.

Prezydent RP

01.04

- Prezydent Andrzej Duda złoży wizytę w Gorzowie Wielkopolskim (woj. lubuskie), gdzie o godz. 17.30 spotka się z mieszkańcami.

- O godz. 13.30 planowana jest uroczystość powołania sędziego Trybunału Konstytucyjnego Grzegorza Jędrejka w skład Państwowej Komisji Wyborczej (PKW).

03.04

- O godz. 9.00 szefowa Kancelarii Prezydenta Halina Szymańska weźmie udział w 6. konferencji „Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich”. Konferencja odbędzie się w Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Przysieku.

04.04

- O godz. 11.00 w Pałacu Prezydenckim rozpocznie się międzynarodowa konferencja z udziałem prezydenta RP organizowana w 30. rocznicę obrad Okrągłego Stołu.

Rzecznik Praw Obywatelskich

01.04

- Urzędnicy biura RPO będą w Łodzi, w punkcie przyjmowania interesantów.

02.04

- Kończy się kampania społeczna pod honorowym patronatem RPO „Polska na Niebiesko”. To akcja organizowana przez Fundację JiM, której finał ma miejsce 2 kwietnia - w Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

Autyzm to przypadłość, która zaliczana jest do grupy symptomów zwanych wycofaniem, czyli unikaniem kontaktu ze światem zewnętrznym. (fot. Jesper Sehested/flickr.com/CC BY 2.0)

04.04

- W czwartek odbędzie się VII edycja międzynarodowej konferencji naukowej pod honorowym patronatem RPO „Konstytucje państw nowożytnych: historia i współczesność".

Trybunał Konstytucyjny

03.04

- W Trybunale Konstytucyjnym o godzinie 11.30 zaplanowano publiczne ogłoszenie orzeczenia. Dotyczy ono braku możliwości zaskarżenia skargą kasacyjną postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego odrzucającego skargę o wznowienie postępowania przed NSA.

- Tego samego dnia o 13.00 również będzie ogłaszane orzeczenie w innej sprawie. Sędziowie zdecydują o odliczeniu od dochodów wydatków na cele rehabilitacyjne dziecka.

Narodowy Bank Polski

02.04

- Rozpocznie się dwudniowe spotkanie Rady Polityki Pieniężnej (RPP).

05.04

- Bank przedstawi stan aktywów rezerwowych z marca 2019 r.

Inne

01.04

- Międzynarodowy Dzień Ptaków.

- Rocznica legislacyjna: W 2008 r. Sejm RP przyjął ustawę o ratyfikacji Traktatu lizbońskiego. Był to dokument dokonujący reformy zasad funkcjonowania UE.

- Rocznica: W 2016 r. ruszył program państwowy Rodzina 500 plus. Jest on powszechną pomocą Polakom posiadającym dzieci (wypłacany od drugiego dziecka). Był realizacją obietnicy wyborczej PiS z 2015 r, nadal jest gorąco komentowanym elementem systemu socjalnego Polski.

02.04

- Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci.

- Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

03.04

- Rocznica: W 2005 r. rozpoczęła się ogłoszona przez prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego dzień wcześniej żałoba narodowa po śmierci papieża Jana Pawła II, która trwała do dnia pogrzebu 8 kwietnia.

05.04

- Rocznica: W 2004 r. zakończyła prace sejmowa komisja śledcza w sprawie tzw. afery Rywina. Była to pierwsza komisja śledcza w historii nowożytnego polskiego parlamentaryzmu.

06.04

- Międzynarodowy Dzień Sportu dla Rozwoju i Pokoju (ustanowione przez ONZ w 2013 r.).

- Rocznica legislacyjna: W 1990 r. rząd Tadeusza Mazowieckiego przeprowadził w Sejmie kontraktowym pakiet ustaw znoszących Milicję Obywatelską (MO), a powołujących w zamian Policję oraz tworzących Urząd Ochrony Państwa (UOP) w miejsce Służby Bezpieczeństwa (SB). Była to jedna z inicjatyw, które modernizowały system aparatu siłowego państwa.

07.04

- Światowy Dzień Zdrowia.

- Rocznica legislacyjna: W 1989 r. Sejm PRL przyjął ustawę Prawo o stowarzyszeniach.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.