REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa, prezydent: kalendarium wydarzeń 1 - 7 lipca 2019 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 01 lipca 2019 13:14
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa, prezydent: kalendarium wydarzeń 1 - 7 lipca 2019 r. Westerplatte to półwysep usypany w XIX w. w Gdańsku. Choć nowe badania o II wojnie światowej udowodniły, że wojna rozpoczęła się od bombardowań miejscowości Wieluń, Westerplatte pozostaje miejscem obchodów 1 września. W tym roku przypada 80. rocznica najkrwawszego konfliktu zbrojnego w historii ludzkości. (fot. Steve Heap/Shutterstock.com)

Sejm przed wakacjami ma jeszcze dwa posiedzenia. Na najbliższym, które rozpoczyna się 3 lipca mają być procedowane m.in. ustawa o Westerplatte czy ustawa o Rzeczniku Praw Podatnika.

  • 83. posiedzenie Sejmu zapowiedziano na środę i czwartek, ale już dzień wcześniej będą odbywały się w Warszawie prace w komisjach sejmowych.
  • Obok prac legislacyjnych zapowiedziano przesłuchania świadków przed śledczymi ds. luki w poborze podatku VAT. Komisja Finansów będzie procedować finalne sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.
  • Odbędzie się także kolejne ze spotkań o innowacyjnej gospodarce, które inicjował Andrzej Duda. Cykl nosi nazwę "Start-upy w Pałacu".
  • W tym tygodniu przypada 25. rocznica przyjęcia przez Sejm Ustawy o denominacji złotego. a.

Polityka międzynarodowa

03.07

W Poznaniu rozpocznie się trzydniowy Szczyt Bałkanów Zachodnich. 4 lipca spotkają się w Poznaniu ministrowie spraw zagranicznych, spraw wewnętrznych oraz gospodarki. 5 lipca odbędzie się Szczyt Liderów – szefowie państw lub rządów partnerów Procesu Berlińskiego rozmawiać będą o najważniejszych sprawach dla regionu Bałkanów Zachodnich.

Sejm RP

01.07

- W Sejmie spotka się Parlamentarny zespół ds. uniwersytetów trzeciego wieku. Omówi on politykę senioralną 2030.

- Pracować będzie skład poselski Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Czytaj też: Brejza: Wybory parlamentarne to będzie bój o Polskę

02.07

- Posłowie Komisji rolnictwa i rozwoju wsi będą pracować nad rządowym projektem ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt.

- Komisja samorządu terytorialnego i polityki regionalnej przeprowadzi pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym.

- Pracować będzie skład Komisji finansów publicznych. Komisja zamyka prace podsumowujące w Sejmie budżet za rok 2018. Przedłożono jej opinie innych komisji sejmowych z wykonania budżetu za miniony rok.

- Zapowiedziano posiedzenie Parlamentarnego zespołu ds. żeglugi śródlądowej.

- Na wspólnym posiedzeniu posłowie dwóch komisji: Komisji edukacji, nauki i młodzieży i Komisja samorządu terytorialnego będą procedować pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przyznaniu prawa do wynagrodzenia nauczycielom biorącym udział w strajku w okresie od dnia 8 kwietnia 2019 r. do dnia 25 kwietnia 2019 r.

- W Sejmie zbierze się także Komisja ustawodawcza.

- Komisja śledcza do zbadania luki w poborze podatku VAT będzie przesłuchiwać kolejnego świadka. Na pytania ma odpowiadać Iwona Dybał, prezes Polskiej Unii Dystrybutorów Stali.

- Pracować będą posłowie i eksperci Parlamentarnego zespół ds. budowy kolei w ramach siatki połączeń z Centralnym Portem Komunikacyjnym (CPK). Skład zespołu będzie omawiał harmonogram inwestycji i planowane dworce na linii Warszawa-Ostrołęka-Łomża-Kolno-Pisz-Orzysz-Giżycko, tzw. Kolei Warszawsko-Mazurskiej przez Łomżę.

- W dalszej części dnia zbierze się skład Komisji edukacji, nauki i młodzieży, który wysłucha stanowiska ministra edukacji w sprawie raportu Najwyższej Izby Kontroli dotyczącego zmian w systemie edukacji.

- Również w kontekście inspekcji NIK odbędzie się posiedzenie Komisji infrastruktury. Posłowie tej komisji rozpatrzą informację NIK o kontroli wykonywania przez gminy zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej.

- Komisja mniejszości narodowych i etnicznych rozpatrzy informację z MSWiA na temat VI Raportu dotyczącego sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w RP - 2018 r.

- Komisja do spraw kontroli państwowej wysłucha kolejnej informacji NIK. Ta dotyczy kontroli wykorzystania nieruchomości gminnych na podstawie umów najmu, dzierżawy i użyczenia.

- Na obradach Komisji kultury i środków przekazu Radę Języka Polskiego złoży sprawozdanie o stanie ochrony języka polskiego za lata 2016-2017.

- Spotka się także Komisja zdrowia, która rozpatrzy informację ministra zdrowia na temat ograniczenia liczby obowiązków dokumentacyjnych związanych ze świadczeniami medycznymi.

- 2 lipca będą też pracować posłowie Podkomisji stałej ds. polityki regionalnej. Omówią temat zmian w Krajowej Strategii Rozwoju do 2030 r.

- Spotkają się także posłowie na posiedzeniu Komisji gospodarki i rozwoju.

- Komisja łączności z Polakami za granicą zaopiniuje kandydata na stanowisko konsula generalnego RP w Sydney.

- W pracach Sejmu widnieje także zapowiedź posiedzenia Komisji obrony narodowej. Posłowie komisji rozpatrzą informacji z MON o stanie rozwoju Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT).

- W Sejmie spotka się też Parlamentarny zespół kół gospodyń wiejskich i miejskich, którego posiedzenie będzie poświęcone funkcjonowaniu i ocenie ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Na posiedzeniu zespołu ma być obecny ministrem rolnictwa i rozwoju wsi, Jan Krzysztof Ardanowski.

- W końcu dnia będzie pracować Komisja polityki senioralnej, która zapozna się z informacją ministra zdrowia na temat stanu prac nad zmianami w systemie organizacji medycyny uzdrowiskowej.

- Ostatnim posiedzeniem, jakie zapowiada w toku prac tego dnia Kancelaria Sejmu, jest spotkanie Komisji ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa. Skład komisji ma rozpatrzyć rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

- Obok prac komisji we wtorek zapowiedziano także spotkanie składu Rady ochrony pracy.

- Klub parlamentarny Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska organizuje konferencję na temat polityki zagranicznej i bezpieczeństwa państwa.

Czytaj też: Nowa prezydencja UE odkurzy sprawę praworządności

Sala posiedzeń plenarnych Sejmu RP ww czasie 82. posiedzenia Izby Niższej w czerwcu. (fot. Łukasz Błasikiewicz/Kancelaria Sejmu/flickr.com/CC BY 2.0)

03.07

Rozpocznie się dwudniowe, 83. posiedzenie Sejmu RP

Najważniejsze punkty porządku dziennego obrad

- Sprawozdanie Komisji finansów publicznych oraz Komisji sprawiedliwości i praw człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

- Sprawozdanie Komisji finansów publicznych oraz Komisji infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów.

- Będzie procedowanie sprawozdanie z prac nad kontrowersyjnym projektem poselskim - Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Władze Gdańska postrzegają ten projekt, jako próbę przejęcia pod kuratelę władz centralnych terenów Westerplatte, historycznego monumentu upamiętniającego początek II wojny światowej.

- Złożone ma być na obradach także sprawozdanie Komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu.

- Wprowadzona pod obrady ma być nowelizacja projektu ustawy - Ordynacja podatkowa.

- Odbędzie się też pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika.

- Wśród pierwszych czytań projektów nowelizacji zaplanowano także czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa.

- Przewidziano w toku prac sejmowych także wystąpienie prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Złoży on w Sejmie sprawozdanie z działalności NIK w 2018 r.

- Następnym punktem w porządku obrad Sejmu jest kolejne sprawozdanie z 2018 r. Złoży je Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

- Po KRRiTV informację o działalności złoży Rada Mediów Narodowych. Ta informacja także odnosi się do rok 2018.

- Program obrad plenarnych zamyka głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie sprawozdania ministra spraw wewnętrznych i administracji z realizacji w 2018 r. ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Program obrad plenarnych może ulec zmianie w wyniku prac komisji i decyzji Prezydium Sejmu.

W tym roku w Sejmie obchodzono także rocznicę obecności w Warszawie Jana Pawła II. Z tej okazji przypomniano bite pamiątkowe medale. (fot. Kancelaria Sejmu/flickr.com/CC BY 2.0)

Najważniejsze prace komisji sejmowych

- Komisja gospodarki morskiej zamierza w środę przeprowadzić pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim.

- Zbierze się Komisja etyki poselskiej. Na posiedzeniu zamkniętym posłowie komisji będą oceniać sprawę wypowiedzi poseł Kamili Gasiuk-Pihowicz (PO-KO) z 25 kwietnia 2019 r., podczas posiedzenia Komisji sprawiedliwości i praw człowieka.

- Komisja Finansów Publicznych będzie dalej pracować nad sprawozdaniami innych komisji z realizacji budżetu w 2018 r.

- Spotka się Komisja do spraw Unii Europejskiej.

- Na obradach Komisji zdrowia będą omawiane rządowe zmiany w Ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej.

- W ramach przesłuchań przed śledczymi ds. VAT zeznania ma złożyć prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE), Maciej Bando.

- Pracować będzie Podkomisja stała do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie.

04.07

Czwartek będzie drugim dniem posiedzenie Sejmu

Przewidziano kontynuację obrad plenarnych

Najważniejsze prace komisji

- Komisja do spraw petycji będzie omawiać odpowiedzi ministra infrastruktury na dezyderat skierowany do prezesa Rady Ministrów w sprawie zatrzymywania się i postoju pojazdów samochodowych na chodnikach.

- Posłowie-śledczy ds. luki w poborze podatku VAT chcą przesłuchać Stanisława Jarosza, dyrektora departamentu budżetu i finansów NIK oraz Wiesława Pomorskiego.

- Klub parlamentarny Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska organizuje konferencję na temat polityki zagranicznej i bezpieczeństwa państwa.

- Komisja do spraw służb specjalnych chce się spotkać by omówić wyniki kontroli NIK z wykonania budżetu państwa w roku 2018 w zakresie działania ABW, AW, CBA i SKW.

- Przed południem spotka się skład Komisji spraw zagranicznych.

- W Sejmie spotka się w ostatni dzień posiedzenia także Parlamentarny zespół ds. praw pacjentów. Członkowie zespołu omówią zmiany systemowe w opiece nad pacjentem chorym na nowotwory układu moczowo-płciowego.

Senat RP

Senat RP nie przewiduje prac w dniach miedzy 1 a 7 lipca 2019 r.

Prezydent RP

01.07

- O godz. 12.00 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej prezydent RP Andrzej Duda weźmie udział w Kongresie Poradnictwa.

03.07

- O godz. 10.00 w Belwederze sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Adam Kwiatkowski weźmie udział w konferencji pn. „Finansowanie i rozwój start-upów w Polsce” w ramach projektu „Start-upy w Pałacu”.

Andrzej Duda obok oficjalnych uroczystości odwiedza w Polsce także mniejsze miasta i wsie. Na zdjęciu spotkanie prezydenta z mieszkańcami Strzyżowa w 2018 r. (fot. Jakub Szymczuk/KPRP)

Rzecznik Praw Obywatelskich

01.07

- Biuro RPO przypomina, że trwa nabór kandydatów do Nagrody RPO dla zaangażowanych w ochronę praw osób z niepełnosprawnościami. Nagroda RPO im. doktora Macieja Lisa została ustanowiona z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich dla upamiętnienia zmarłego w 2015 roku dr. Macieja Lisa, pełnomocnika terenowego RPO we Wrocławiu, który aktywnie działał w stowarzyszeniach i organizacjach społecznych.

Trybunał Konstytucyjny

03.07

-Trybunał zapowiedział na 3 lipca publiczne ogłoszenie orzeczenia. Sprawa dotyczy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe warunkujące przyznanie zasiłku chorobowego.

-3 lipca odbędą się także dwa inne publiczne ogłoszenie orzeczenia. Pierwsze dotyczy podatku akcyzowego, drugie możliwość złożenia skargi na przewlekłość postępowania w postępowaniu klauzulowym.

Narodowy Bank Polski

01.07

- NBP o 10.00 przekaże informacja o kartach płatniczych i ich wykorzystaniu w polskiej gospodarce. Dane będą dotyczyć I kwartału 2019 r.

02.07

- W NBP spotka się na dwa dni Rada Polityki Pieniężnej.

Inne

01.07

- Święto Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych.

- Rocznica: W 2011 r rozpoczęła się półroczna prezydencja Polski w Radzie UE.

02.07

- Rocznica legislacyjna: W 2004 r. Sejm RP przyjął ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

03.07

- Rocznica legislacyjna: W 2002 r. Sejm RP przyjął ustawę Prawo lotnicze.

Prawo lotnicze to ustawa definiująca korzystanie z dobra publicznego, jakim jest przestrzeń powietrzna Rzeczpospolitej Polskiej. Dotyczy zwłaszcza lotów pasażerskich, samolotowych, śmigłowcowych. (fot. pixabay.com/domena publiczna)

04.07

- Rocznica: W 2010 r. Bronisław Komorowski zdobył urząd prezydenta RP. Były to wybory podyktowane śmiercią tragiczna w Smoleńsku Lecha Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński ubiegał się obok Komorowskiego o urząd. Nie otrzymał potrzebnej liczby głosów w II turze elekcji.

05.07

- Rocznica: W 1993 r. weszły w życie regulacje podatkowe o podatku od wartości dodanej (VAT).

06.07

- Rocznica: W 2001 r. Sejm RP powołał Mirosława Sekułę na stanowisko prezesa NIK.

07.07

- Rocznica: W 1994 r. Sejm RP przyjął Ustawę o denominacji złotego. Na mocy tego porozumienia zmieniono wartość polskiej waluty co uprościło polskie rozliczenia.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.