REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa, prezydent: kalendarium wydarzeń 1 - 7 października 2018 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 01 października 2018 13:00
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa, prezydent: kalendarium wydarzeń 1 - 7 października 2018 r. (fot.sejm.gov.pl/Krzysztof Białoskórski)

W najbliższych dniach posłowie będą pracować w komisach między innymi nad: kontrolą NIK o zaopatrzeniu w wodę mieszkańców gmin wiejskich, wnioskiem opozycji o wyrażenie wotum nieufności wobec minister edukacji Anny Zalewskiej i nad sytuacją portów zachodniego wybrzeża.

  • W poniedziałek i we wtorek Trójmiasto pożegna admirała floty Józefa Unruga. Szczątki admirała wróciły do kraju po wielu latach od jego śmierci w 1973 r. W uroczystościach pogrzebowych wojskowego uczestniczyć będzie Andrzej Duda.
  • W Sejmie odbędzie się 69. posiedzenie bieżącej kadencji.
  • Komisja etyki będzie procedować sprawy trzech posłów, którzy wypowiedziami medialnymi mogli urągać godności piastowanego mandatu.
  • W tym tygodniu także Światowy Dzień Onkologii i w sobotę święto Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

 

Sejm

01.10

- Parlamentarny zespół ds. rozwiązywania problemów uzależnień podejmie rozmowy dotyczące systemu leczenia uzależnień od opioidów w Polsce.

- Komisja rolnictwa i rozwoju wsi rozpatrzy wniosek klubu Nowoczesnej o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu informacji rządu o podjętych działaniach w związku z wystąpieniem na terenie kraju klęski żywiołowej, w postaci suszy.

- W godzinach południowych Komisja rolnictwa połączy posiedzenie z Komisją gospodarki i rozwoju. Posłowie obu komisji rozpatrzą rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

- Komisja edukacji, nauki i młodzieży będzie procedować wniosek opozycji o wyrażenie wotum nieufności wobec minister edukacji Anny Zalewskiej.

- Komisja łączności z Polakami za granicą wysłucha informacji ministra rodziny, pracy i polityki społecznej na temat realizacji umów między Polską a Stanami Zjednoczonymi oraz Kanadą o zabezpieczeniu społecznym.

- Skład poselski Komisji infrastruktury rozpatrzy informację NIK o wynikach kontroli realizacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin wiejskich.

- Komisja polityki senioralnej będzie debatować o realizacji Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Omawiana będzie edycja programu z roku 2017.

- Odbędzie się posiedzenie grupy roboczej Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu oraz Seimasu Republiki Litewskiej.

- W Sejmie odbędzie się konferencja „Syberyjskie Dzieci Cesarzowej Japonii - pomoc Japonii dzieciom polskim z Syberii w latach 1919 – 1922”.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński w czasie obrad Sejmu dzieci i młodzieży we wrześniu. (fot. Krzysztof Białoskórski/Kancelaria Sejmu/flickr.com/CC BY 2.0 )

02.10

Rozpocznie się 69. posiedzenie Sejmu RP. Potrwa trzy dni.

Najważniejsze punkty obrad plenarnych

- Sprawozdanie Komisji kultury i środków przekazu oraz Komisji spraw zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o koprodukcji filmowej (poprawionej), sporządzonej w Rotterdamie w styczniu 2017 r.

- Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim.

- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o europejskiej partii politycznej i europejskiej fundacji politycznej.

- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym.

- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji.

Kancelaria Sejmu nie wyklucza, że porządek obrad ulegnie zmianie w wyniku prac komisji, które toczą się równolegle do obrad plenarnych.

Najważniejsze prace komisji

- Komisja gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej zapozna się ze stanowiskiem ministerstwa w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

- Komisja Śledcza do zbadania afery Amber Gold planuje posiedzenie zamknięte.

- Będzie obradować Komisja do spraw energii i skarbu państwa.

- Prace zapowiedzieli posłowie Komisja do spraw Unii Europejskiej.

- Komisja zdrowia rozpatrzy sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o produktach kosmetycznych.

- Komisja do spraw kontroli państwowej i Komisja polityki społecznej i rodziny rozpatrzą poprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (PIP).

- Komisja spraw zagranicznych wysłucha informacji ministra na temat zmian organizacyjnych w MSZ.

- Będzie obradować Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Ślubowanie funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej (fot. Krzysztof Białoskórski/Kancelaria Sejmu/flickr.com/CC BY 2.0 )

03.10

Będzie trwało 69. posiedzenie Sejmu RP.

Najważniejsze prace komisji

- Zbierze się skład poselski Komisji do spraw petycji.

- Zapowiedziano posiedzenie zamknięte Komisji etyki poselskiej. W czasie posiedzenia będą poruszane sprawy posłów: Henryki Krzywonos-Strycharskiej, Joanny Scheuring-Wielgus oraz Krystyny Pawłowicz i Bartosza Józwiaka. Sprawy dotyczą wypowiedzi publicznych posłów z ostatnich miesięcy.

- Posłowie Komisji infrastruktury zdecydują o dezyderacie w sprawie rewitalizacji i odbudowy linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie oraz modernizacji linii kolejowej nr 131.

- Komisja gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej rozpatrzy informacje na temat sytuacji portów zachodniego wybrzeża.

- Komisja łączności z Polakami za granicą zapowiedziała posiedzenie zamknięte. Przedmiotem obrad będzie nauczanie języka polskiego na Białorusi. Na posiedzenie zaproszono prezesa Związku Polaków na Białorusi i przedstawiciela MEN.

04.10

Będzie trwało 69. posiedzenie Sejmu RP.

Najważniejsze prace komisji

- Komisja do spraw Unii Europejskiej wysłucha informacji na temat sprawozdania rocznego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczącego wykonania budżetu Unii w 2017 r.

- Komisja zdrowia będzie rozmawiać o pogarszającej się sytuacji finansowej szpitali wojewódzkich i powiatowych po wprowadzeniu tzw. sieci szpitali.

- Komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych  zaopiniuje dla Marszałka Sejmu poprawność oświadczenia poseł Małgorzaty Zwiercan z 13 kwietnia 2018 r. i poprawności oświadczenia posła Sławomira Neumanna z 15 maja 2018 r.

- Komisja kultury fizycznej, sportu i turystyki wysłucha informacji ministra na temat planów związków sportowych sportów zimowych na sezon 2018/19.

05.10

- W Warszawie zbierze się by rozmawiać Parlamentarny zespół ds. przyszłości edukacji. Posłowie i eksperci będą omawiać relacje szkoły z administracją rządową i samorządową oraz innymi interesariuszami wpływającymi na polską szkołę.

Senat

04.10

- Marszałek Senatu będzie w Mołdawii z wizytą dyplomatyczną. Stanisław Karczewski i inni senatorowie będą za granicą do 6 października. W planie wizyty jest spotkanie z przedstawicielami władz Mołdawii: prezydentem Igorem Dodonem, premierem Pavlem Filipem, a także z przewodniczącym parlamentu Andrianem Candu. Marszałek Senatu weźmie udział w otwarciu konferencji „Nowości w Medycynie”, która została zorganizowana z okazji 20-lecia powołania Stowarzyszenia Polonijnych Organizacji Medycznych w Republice Mołdawii.

- Komisja praw człowieka, praworządności i petycji będzie procedować nowelizację przyznającą świadczenia pielęgnacyjne osobom pobierającym wcześniejszą emeryturę z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem.

- Na kolejnym posiedzeniu, zwołanym tego samego dnia, Komisja praw człowieka będzie kontynuować temat stanu przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. w Polsce. Posiedzenie będzie też sprawdzać działalności Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rząd

01.10

- Posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów.

02.10

- Posiedzenie Rady Ministrów.

03.10

- Posiedzenie Komitetu ds. Europejskich.

04.10

- Posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

01.10

- Jarosław Gowin odwiedzi Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Będzie na uczelni w czasie inauguracji roku akademickiego.

- Piotr Müller także będzie na inauguracji roku, ale na Politechnice Warszawskiej.

- Piotr Dardziński odwiedzi Kraków, gdzie na najstarszej polskiej uczelni będzie inaugurował rok akademicki. Wiceminister uświetni uroczystość na Uniwersytecie Jagiellońskim.

02.10

- Przedstawiciele MNiSW będą na kolejnych uroczystościach akademickich inauguracji roku 2018/2019 na: Politechnice Łódzkiej, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i na Wydziale Zarządzania UW.

03.10

- Sebastian Skuza w Warszawie spotka się z delegacją parlamentarzystów z Komisji Edukacji i Nauki Seimasu Republiki Litewskiej.

05.10

- Przedstawiciele MNiSW będą na kolejnych uroczystościach akademickich inauguracji roku 2018/2019 na: Politechnice Gdańskiej i na Akademii Ignatianum w Krakowi.

06.10

- Jarosław Gowin i podsekretarz stanu Piotr Müller będą na kolejnej inauguracji roku akademickiego. Wicepremier i wiceminister odwiedzą w sobotę Uniwersytet Morski w Gdyni.

Prezydent

02.10

- Do Polski wróciły szczątki dowódcy obrony wybrzeża z 1939 r. śp. admirała floty Józefa Unruga i jego małżonki śp. Zofii. O godz. 10.00 w kościele Marynarki Wojennej RP pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Gdyni Oksywiu odprawiona zostanie msza święta za zmarłego. Natomiast o godz. 12.50 odbędzie się uroczysty pochówek w Kwaterze Pamięci na Cmentarzu Marynarki Wojennej. Udział w tych uroczystościach zapowiedział Andrzej Duda. Planowane jest wystąpienie prezydenta RP.

Józef Unrug (po lewej), Jean de Laborde (w środku) i Eugeniusz Solski (po prawej) na pokładzie ORP „Bałtyk” w czerwcu 1931. (fot. wikimedia.org/domena publiczna)

04.10

- O godz. 11.00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Andrzej Duda weźmie udział w uroczystości wręczenia not identyfikacyjnych członkom rodzin ofiar totalitaryzmu komunistycznego.

- Wizyta Prezydenta RP w Oświęcimiu.  O godz. 17.00 Andrzej Duda spotka się z mieszkańcami wizytowanego miasta.

Rzecznik Praw Obywatelskich

01.10

- Urzędnicy biura rzecznika będą w Łodzi w punkcie przyjęć interesantów.

04.10

- W Nowym Tomyślu odbędzie się konferencja „Z niepełnosprawnością na TY” organizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Inicjatywę objął patronatem honorowym RPO.

Trybunał Konstytucyjny

02.10

- Trybunał Konstytucyjny o godz. 13:00 zapowiedział publiczne odczytanie wyroku. W składzie Stanisław Rymar (przewodniczący), Justyn Piskorski (sprawozdawca), Grzegorz Jędrejek, Michał Warciński i Andrzej Zielonacki Trybunał orzeknie w kwestiach zasady ustalania regulaminu wynagradzania oraz regulaminu nagród i premiowania.

03.10

- O godz. 09:30 Trybunał zbierze się, by odczytać publicznie wyrok w sprawie braku możliwości wniesienia zażalenia na postanowienie sądu o pozbawieniu statusu strony procesowej. W składzie orzekającym zasiądą: Piotr Pszczółkowski (przewodniczący), Andrzej Zielonacki (sprawozdawca), Zbigniew Jędrzejewski, Leon Kieres i Piotr Tuleja.

Narodowy Bank Polski

02.10

- Odbędzie się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, potrwa dwa dni.

05.10

- O godzinie 14.00 NBP przedstawi stan aktywów rezerwowych.

Inne

01.10

- Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1990 r.

- Rocznica: W 2014 r.premier Ewa Kopacz wygłosiła exposé. Sejm VII kadencji udzielił jej rządowi wotum zaufania.

Ewa Kopacz w 2015 r. kiedy sprawowała urząd premiera RP. (fot. Maciej Śmiarowski/KPRM/domena publiczna)

- Rocznica: W 2016 r. zastąpiono Akademię Obrony Narodowej Akademię Sztuki Wojennej. Szkołą mieści się w Warszawie.

03.10

- Niemcy obchodzą święto zjednoczenia kraju.

- Rocznica: W 1996 r. Wisława Szymborska została ogłoszona laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie literatury.

04.10

- Światowy Dzień Onkologii.

- Rocznica, stan wojenny: W 1982 r. Izba Wojskowa Sądu Najwyższego skazała zaocznie na karę śmierci byłego ambasadora PRL w Waszyngtonie Romualda Spasowskiego. Po ogłoszeniu stanu wojennego porzucił placówkę i poprosił o azyl polityczny w USA.

05.10

- Światowy Dzień Nauczyciela.

- Rocznica, mord w Katyniu: W 2007 r. decyzją ministra obrony narodowej Aleksandra Szczygły awansowano pośmiertnie 7842 polskich oficerów zamordowanych przez NKWD w 1940 r.

06.10

- Święto Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

07.10

- Rocznica: W 2013 prezydent RP Bronisław Komorowski odsłonił Pomnik Cichociemnych Spadochroniarzy w Warszawie.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.