REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa, prezydent: kalendarium wydarzeń 10-16 czerwca 2019 r.

  • Autor: GP
  • 10 czerwca 2019 13:30
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa, prezydent: kalendarium wydarzeń 10-16 czerwca 2019 r. Sejm na nadchodzącym posiedzeniu ma zdecydować o patronach roku 2020. Prawie pewne jest, że w roku 100. urodzin Karola Wojtyły, papież Polak będzie jednym z patronów nadchodzących 12 miesięcy. (fot. Kancelaria Prezydenta RP/Kancelaria Sejmu RP/pixabay.com)

W tym tygodniu Sejm zbiera się na jedynym w czerwcu posiedzeniu. W planie m.in. NIK, Polska Agencja Kosmiczna, przesłuchania ws. VAT i wybór patronów roku 2020.

  • 82. posiedzenie Sejmu zacznie się 12 czerwca. W planie są prace śledczych ds. wyłudzeń VAT.
  • Zapowiedziano spotkanie Komisji obrony narodowej, która omówi prace podkomisji MON ds. zbadania katastrofy z 10 kwietnia 2010 r.
  • Posłowie w planach obrad plenarnych mają: Sprawozdanie Komisji kultury i środków przekazu o poselskich projektach uchwał w sprawie: ustanowienia roku 2020 Rokiem Św. Jana Pawła II i ustanowienia roku 2020 Rokiem Karola Wojtyły. To nie jedyna postać historyczna, która może stać się patronem przyszłego roku.
  • 12 czerwca Andrzej Duda rozpoczyna wizytę dyplomatyczną w USA.

Sejm

10.06

- W Sejmie w poniedziałek odbędzie się konferencja "Włączenie Cyfrowe. AccessTech 2019".

- Komisja cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii będzie pracować od 11.00 w Krakowie na wyjazdowym posiedzeniu. Jej skład rozpatrzy informację ministra przedsiębiorczości i technologii o innowacjach w przemysłach kreatywnych.

- W Warszawie w Sejmie odbędzie się konferencja „Podsumowanie pierwszego roku obowiązywania RODO w jednostkach samorządu terytorialnego”.

11.06

- W ramach trwającej sesji posiedzeń i przesłuchań przed Komisją śledczą ds. wyłudzeń podatków VAT mają stawić się w Sejmie: Roman Namysłowski, były zastępca przewodniczącego Zespołu problemowego do spraw podatków pośrednich Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministerstwie Finansów i Paweł Oracz, były dyrektor departamentu informatyki Ministerstwa Finansów.

- Zapowiedziano w Sejmie posiedzenie zamknięte Komisji rolnictwa i rozwoju wsi. Po pierwszym, niejawnym spotkaniu posłowie tej komisji omówią także wyniki kontroli NIK przeprowadzonych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wyniki kontroli będą procedowane jawnie.

- Spotka się Parlamentarny zespół ds. rozwiązywania problemów uzależnień.

- Pracować będzie Komisja samorządu terytorialnego i polityki regionalnej. Posłowie komisji rozpatrzą i zaopiniują dla Komisji do spraw kontroli państwowej sprawozdania z działalności NIK w 2018 r.

- Pracować będzie Komisja ustawodawcza.

- Skład poselski Komisji ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa rozpatrzy odpowiedzi ministra energii na dezyderat nr 4 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie byłego wyrobiska Piaseczno Kopalni Machów S.A. w likwidacji.

- Komisja do Spraw Unii Europejskiej podejmie prace związane z brexitem, ale nim to nastąpi, zdecyduje o wakacie na stanowisku przewodniczącego komisji. Poseł Izabela Kloc (PiS) opuszcza polski Sejm w wyniku wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Zobacz wywiad z poseł Izabelą Kloc (PiS): Komisja Europejska odgrywa zbyt dużą rolę w Unii Europejskiej

- Komisja edukacji, nauki i młodzieży rozpatrzy informację NIK o wynikach kontroli nauczania matematyki w szkołach wraz ze stanowiskiem ministra edukacji w tej sprawie.

- Będą pracować posłowie Komisji infrastruktury.

- W Sejmie zbierze się także Komisja kultury, na posiedzeniu której złożone będzie sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2018 r. wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w minionym roku.

- Na połączonym posiedzeniu Komisji gospodarki i rozwoju oraz Komisji obrony narodowej rozpatrzone będą uchwały Senatu w sprawie Ustawy o zmianie Ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej.

- W ramach dalszych ocen działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2018 r. tematem zajmą się posłowie Komisji administracji i spraw wewnętrznych.

- W planie prac komisji pojawia się także posiedzenie Komisji łączności z Polakami za granicą. Posłowie na tym posiedzeniu omówią sytuację i działalność Polskiego Radia dla Zagranicy oraz TVP Polonia.

- Komisja finansów publicznych rozpatrzy projekt harmonogramu prac komisji sejmowych nad sprawozdaniem z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. 

- Komisja polityki senioralnej omówi informację ministra sprawiedliwości na temat funkcjonowania więziennej służby zdrowia. W dalszej części posiedzenia będzie omawiać informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Program bezpłatnych leków dla seniorów Leki 75+”.

- Dzień w Sejmie ma zakończyć posiedzenie Komisji ochrony środowiska. Na tym posiedzeniu omawiana będzie rządowa ustawa o zmianie Prawa atomowego.

12.06

Rozpocznie się 82. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Posłowie planują pracować trzy dni.

Program obrad plenarnych

- Sprawozdanie Komisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych.

- Sprawozdanie Komisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.

- Sprawozdanie Komisji ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o odpadach.

- Sprawozdanie Komisji polityki społecznej i rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

- Sprawozdanie Komisji kultury i środków przekazu o poselskich projektach uchwał w sprawie: ustanowienia roku 2020 Rokiem Św. Jana Pawła II i ustanowienia roku 2020 Rokiem Karola Wojtyły.

Jan Paweł II był pierwszym Polakiem wybranym na urząd głowy Kościoła Katolickiego. Jego pontyfikat uważany jest za jeden z najbardziej wpływowych w historii. (fotografia z 11 maja 1985 r. Rob Croes, ANEFO/wikimedia.org/CC BY 4.0)

- Sprawozdanie Komisji kultury i środków przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem hetmana Stanisława Żółkiewskiego.

- Sprawozdanie Komisji kultury i środków przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Bitwy Warszawskiej.

- Sprawozdanie Komisji kultury i środków przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Romana Ingardena.

- Sprawozdanie Komisji kultury i środków przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 160. rocznicy urodzin Teodora Axentowicza.

- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.

- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów.

- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o systemie instytucji rozwoju.

- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe.

- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

- Sprawozdanie ministra spraw wewnętrznych i administracji z realizacji w 2018 r. ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Kancelaria Sejmu zastrzega, że plan plac plenarnych Sejmu może ulec zmianie w wyniku prac w komisjach, jak i decyzji politycznych większości, Marszałka Sejmu lub prezydium.

Najważniejsze prace komisji

- Komisja gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej zajmie się rządowym dokumentem i informacją z wykonania w 2018 r. programu wieloletniego pn. „Program ochrony brzegów morskich”.

- Będą pracować Komisja infrastruktury i Komisja samorządu terytorialnego.

- Na zamkniętych obradach Komisji etyki poselskiej będą podejmowane dwie spraw. Pierwsza dotyczy zachowania posłów: Borysa Budki (PO), Kamili Gasiuk-Pichowicz (klub PO-KO) i Sławomira Nitrasa (PO) z 15 maja 2019 r. podczas 81. posiedzenia Sejmu RP. O rozpatrzenie zachowania posłów wnioskuje Marek Kuchciński. Druga sprawa dotyczy już samej poseł Kamili Gasiuk-Pihowicz i jej zachowania z 25 kwietnia 2019 r. podczas posiedzenia Komisji sprawiedliwości i praw człowieka. O rozpatrzenie i ewentualne ukaranie poseł wnioskuje poseł Anna Milczanowska.

- Zbierze się skład Komisji do spraw petycji.

- Kontynuować prace legislacyjne będzie Komisja do Spraw Unii Europejskiej.

- Komisja śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku VAT wezwała na przesłuchanie Macieja Młodzikowskiego, byłego dyrektora Departamentu Administracji Podatkowej Ministerstwa Finansów.

- Zapowiedziano prace Komisji obrony narodowej. Posłowie komisji będą omawiać działania MON związane z katastrofą smoleńską i poniesione w związku z tym koszty. Ma zostać na obradach komisji przedstawiony raport przewodniczącego podkomisji do ponownego zbadania katastrofy samolotu TU-154M zaistniałej w dniu 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku. Posiedzenie będzie zamknięte.

- Będzie pracować Podkomisja stała do monitorowania systemu podatkowego.

- Komisja do spraw kontroli państwowej zbierze się, by rozpatrzyć sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2018 roku wraz z opiniami pozostałych komisji sejmowych.

(fot. Kancelaria Sejmu/flickr.com/CC BY 2.0)

13.06

Będzie trwało 82. posiedzenie Sejmu 

Będą kontynuowane obrady plenarne

Najważniejsze prace komisji

- W ramach obrad i przesłuchań w Sejmie przed śledczymi ds. wyłudzenia VAT stawić się mają: Maciej Berk, były prezes Rządowego Centrum Legislacji i sekretarz Rady Ministrów oraz Magdalena Taczanowsa, była wiceprezes ds. sprzedaży w Spółce Sygnity.

- Komisja gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej wraz z Komisją rolnictwa i rozwoju wsi rozpatrzy informacje na temat realizacji postanowień dyrektywy Rady Europejskiej 91/676/EWG z 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego.

- Trzeci dzień mają pracować posłowie Komisji do spraw Unii Europejskiej.

- Zbierze się Podkomisja stała do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie.

14.06

Piątek będzie ostatnim dniem 82. posiedzenia Sejmu

Będą kontynuowane obrady plenarne

Najważniejsze prace komisji

- Komisja obrony narodowej będzie omawiać informację ministra obrony narodowej na temat stanu polskiego przemysłu obronnego, a "w szczególności zagrożeń dla jego dalszego funkcjonowania, wynikających z radykalnego zmniejszenia udziału tego przemysłu w kontraktach zawieranych przez resort obrony”.

Senat

10.06

- Wicemarszałek Senatu Maria Koc spotka się w Senacie z młodzieżą z Białorusi - zwycięzcami konkursu „Mistrz Ortografii 2019” organizowanego przez Związek Polaków na Białorusi.

12.06

- Przewodniczący niemieckiego Bundesratu Daniel Günther złoży wizytę w Senacie.

Daniel Günther jest niemieckim politykiem i samorządowcem. Jest członkiem Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU). (fot. Olaf Kosinsky/wikimedia.org/CC BY-SA 3.0)

13.06

- W Senacie zbierze się Parlamentarny zespół do spraw dzieci.

Rząd

12.06

- W Gdańsku odbędzie się 10. Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego. Międzynarodowe forum potrwa dwa dni.

Ministerstwo Kultury Narodowej

10.06

- Na zaproszenie wicepremiera, ministra kultury Piotra Glińskiego oficjalną wizytę w Polsce złoży minister kultury i sportu Kataru szejk Salah Bin Ghanem Al Ali.

Prezydent RP

10.06

- O godz. 11.00 w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda wręczy odznaczenia państwowe himalaistom - członkom polskiej Zimowej Narodowej Wyprawy na K2 2017/2018, uczestnikom akcji ratunkowej na Nanga Parbat.

- O godz. 13.00 w Belwederze para prezydencka weźmie udział w uroczystej Gali AgroLigi 2018.

- O godz. 18.00 w Pałacu Prezydenckim prezydent  Andrzej Duda spotka się z młodzieżą akademicką z USA biorącą udział w Stażu Prezydenckim.

12.06

- Prezydent Andrzej Duda z małżonką złożą wizytę oficjalną w Waszyngtonie. Będzie to pierwszy dzień wizyty polskiej pary prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych.

Jest wysoce prawdopodobne, że Andrzej Duda w tym tygodniu w czasie wizyty w Waszyngtonie spotka się z Donaldem Trumpem. (fot. Biały Dom/flickr.com/domena publiczna)

13.06

- Drugiego dnia wizyty w USA Andrzej Duda odwiedzi inne amerykańskie miasta. W planie są wizyty w: Houston, Reno, Carson City, San Francisco.

Rzecznik Praw Obywatelskich

11.06

- Adam Bodnar rozpocznie serię wizyt regionalnych. RPO będzie w kolejnych dniach w miejscowościach na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce. Odwiedzi Piłę, Goleniów, Białogard, Koszalin, Kołobrzeg, Świnoujście i Szczecin.

13.06

- Pod honorowym patronatem RPO odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa „Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. Naukowcy będą rozmawiać pod patronatem RPO w Toruniu, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Trybunał Konstytucyjny

11.06

- Trybunał Konstytucyjny poinformował, że 11 czerwca odbędzie się publiczne ogłoszenie orzeczenia dotyczącego sprawy P 20/17. Jej tematem jest zgodność z Konstytucją przepisów Kodeksu karnego mówiących o karach ograniczenia i pozbawienia wolności.

12.06

- W środę Trybunał Konstytucyjny planował ogłoszenie orzeczenia w sprawie SK 27/18, ale to posiedzenie odwołano.

Narodowy Bank Polski

13.06

- O godzinie 14:00 NBP zapowiada przedstawianie bilansu płatniczego z kwietnia 2019 r.

Inne

10.06

- Międzynarodowy Dzień Heraldyki, czyli herbów rodowych, miejskich i innych herbów.

- Rocznica: W 2010 Sejm powierzył Markowi Belce urząd prezesa NBP. Belka był prezesem banku do 21 czerwca 2016 r., kiedy zastąpił go obecnie urzędujący Adam Glapiński.

11.06

- Rocznica: W 2004 r. prezydent Aleksander Kwaśniewski powołał w tzw. drugim kroku konstytucyjnym rząd Marka Belki. Gabinet ten był rządem opartym na mniejszości w Sejmie i kończył prace rozpoczęte przez Leszka Millera.

12.06

- Obchodzono w Polsce Święto Biura Ochrony Rządu. BOR zlikwidowano w trwającej kadencji Sejmu, jego obowiązki przejęła Służba Ochrony Państwa (SOP).

13.06

- Święto Żandarmerii Wojskowej.

- Rocznica: W 1958 r. utworzono Ochotnicze Hufce Prac (OHP).

- Rocznica: W 2004 r., tuż po akcesji Polski do UE, Polacy po raz pierwszy wybierali deputowanych do Parlamentu Europejskiego. Zwyciężyła Platforma Obywatelska.

Europarlament w noc wyborczą w maju 2019 r. (fot. CC-BY-4.0: © European Union 2019 - Source: EP)

14.06

- Dzień Dziennikarza Obywatelskiego.

- Światowy Dzień Krwiodawcy.

- Rocznica: W 2014 r. wybuchła tzw. afera podsłuchowa. Określa się tym mianem skandal medialny wywołany publikacją tygodnika „Wprost”. Pismo upubliczniło stenogramy z nielegalnie podsłuchanych rozmów polityków ówczesnej opcji rządzącej. Nagrań dokonywano od lipca 2013 do czerwca 2014 w kilku warszawskich restauracjach. Ujawnione nagrania odbiły się szerokim echem w polskim życiu publicznym. Przypisuje się im kluczowe znaczenie dla kampanii wyborczej i efektów wyborów parlamentarnych w 2015 r.

Czytaj też: Falenta gra o wolność

15.06

- Ogólnopolski Dzień Dogoterapii.

- Rocznica: w 2009 roku były premier Jerzy Buzek wstąpił do Platformy Obywatelskiej.

16.06

- Międzynarodowy Dzień Dziecka Afrykańskiego.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.



REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.