REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa, prezydent: kalendarium wydarzeń 10-16 września 2018 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 11 września 2018 20:02
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa, prezydent: kalendarium wydarzeń 10-16 września 2018 r. Poseł Kukiz'15 Grzegorz Długi na mównicy sejmowej w czasie prac Sejmu przed wakacjami. (fot. Krzysztof Białoskórski/Kancelaria Sejmu RP/flickr.com/CC BY 2.0)

12 września posłowie zasiądą do normalnych prac w Sejmie. To posiedzenie będzie bardzo bogate: zaczyna prace komisja śledcza ds. VAT, przed śledczymi ds. Amber Gold stanie Tomasz Arabski.

  • Wśród innych prac komisji warto zwrócić uwagę na informację o polskich portach morskich, inaugurację prac nad budżetem 2019 i kończącą się ocenę prac NIK.
  • Komisje rozpatrzą też wniosek Kukiz'15 o informację od premiera dotyczącą sytuacji kopalni "Krupiński” w Suszcu.
  • W drugiej połowie tygodnia Andrzej Duda z małżonką weźmie udział w szczycie głów państw Grupy Arraiolos na Łotwie.

Sejm

11.09

- W Sejmie zapowiedziano spotkanie Parlamentarnego zespołu ds. energetyki jądrowej. Posłowie zespołu zaprosili na spotkanie dra Detlefa Ahlborna, eksperta do spraw niemieckiej transformacji energetycznej.

Detlef Ahlborn w czasie spotkania publicznego w Niemczech gdzie wygłaszał przemowę. (fot. youtube.com)

- Komisja śledcza ds. Amber Gold wezwała na przesłuchanie dwie osoby. Pierwszą jest Małgorzata Kin-Kaczmarek, była dyrektor departamentu produktów Amber Gold. Drugą osobą, która ma złożyć zeznania, jest Jacek Góra, były naczelnik wydziału departamentu kontroli skarbowej Ministerstwa Finansów.

- Posłowie Komisji infrastruktury i Komisji samorządu terytorialnego przeprowadzą pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

- Prace zapowiada Komisja do spraw Unii Europejskiej.

- Komisja gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej wysłucha informacji na temat programu rozwoju polskich portów morskich do 2020 r.

- Komisja mniejszości narodowych i etnicznych rozpatrzy informację szefa MSWiA na temat sytuacji i problemów mniejszości łemkowskiej w Polsce.

- Komisja finansów publicznych poświęci posiedzenie rozpatrzeniu wniosków o skierowanie rządowego projekt zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach do Podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego.

- Komisja kultury i środków przekazu połączy swoje prace z Komisją spraw zagranicznych. Posłowie na połączonym posiedzeniu przeprowadzą pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji konwencji Rady Europy o koprodukcji filmowej sporządzonej w Rotterdamie 30 stycznia 2017 r.

- Posłowie Komisji zdrowia zaczną obrady od pierwszego czytania rządowego projektu zmiany ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne.

- Zapowiedziano posiedzenie Komisji obrony narodowej. Komisja zaopiniuje dla Komisji polityki społecznej i rodziny projekt zmiany ustawy o kombatantach.

- Posłowie Komisji cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii rozpatrzą informacje prezesa Urzędu Patentowego o nowych narzędziach transferu technologii z nauki do biznesu, o powstaniu i stymulacji rynku obrotu prawami wyłącznymi, w tym o propozycji utworzenia Narodowego Banku Własności Intelektualnej.

- Komisja administracji i spraw wewnętrznych wraz z Komisją polityki społecznej i rodziny zacznie prace nad projektem prezydenta zmiany ustawy o weteranach działań poza granicami państwa.

- Komisja do spraw energii i Skarbu Państwa zapowiada rozpatrzenie dwóch propozycji klubu Kukiz'15. Pierwszą jest wniosek klubu o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu "Informacji prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji, w której znalazło się przedsiębiorstwo Ammono posiadające technologię wytwarzania kryształów azotku galu będących strategicznie ważną technologią zarówno pod względem górniczym, jak i militarnym”. Drugim jest wniosek o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji Prezesa Rady Ministrów o przyszłości kopalni „Krupiński” w Suszcu”.

12.09

Rozpocznie się 68. posiedzenie Sejmu

Porządek obrad

- Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń.

- Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie ustawy o ustanowieniu dnia 14 kwietnia – Świętem Państwowym - "Święto Chrztu Polski".

- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych.

- Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2018 r. (przewodnictwo Bułgarii w Radzie Unii Europejskiej).

- Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2017 roku.

- Informacja Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z wykonania w 2017 roku wieloletniego "Programu ochrony brzegów morskich" oraz harmonogram prac na rok 2018 r.

Porządek dzienny może zostać uzupełniony w wyniku prac komisji.

Krzysztof Kwiatkowski, szef NIK, który kończy swoją kadencję. (fot. NIK/materiały prasowe)

 

Najważniejsze prace komisji sejmowych

- Posłowie Komisji gospodarki i rozwoju będą pracować wraz z posłami Komisji rolnictwa i rozwoju wsi. Komisje rozpatrzą pierwsze czytanie rządowego projektu zmiany ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

- Zainauguruje swoje prace na posiedzeniu zamkniętym Komisja śledcza ds. wyłudzeń podatku VAT w latach 2007-2015.

- Zbierze się skład Komisji etyki poselskiej. Posłowie będą obradować na posiedzeniu zamkniętym i mają rozpatrywać sprawy posłów Marka Sowy, Jerzego Meysztowicza i Bartosza Józwiaka.

- Posłowie Komisji Zdrowia rozpatrzą sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o produktach kosmetycznych.

- Komisja łączności z Polakami za granicą zaopiniuje kandydata na stanowisko konsula generalnego RP w Houston.

- Komisja infrastruktury podejmie temat Poczty Polskiej. Posłowie przeprowadzą pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska”.

- Komisja finansów publicznych zaopiniuje wniosek ministra finansów w sprawie zmiany przeznaczenia rezerw celowych w ustawie budżetowej na rok 2018.

- Komisja edukacji, nauki i młodzieży wraz z posłami Komisji polityki społecznej i rodziny przystąpi do opiniowania wyboru na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka.

- Parlamentarny zespół ds. zdrowia publicznego organizuje debatę "Edukacja seniorów - jak bezpiecznie zażywać leki".

13.09

Będzie trwało 68. posiedzenie Sejmu

Posłowie będą pracować na obradach plenarnych

Najważniejsze prace komisji

- Pracować będzie Komisja gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

- Komisja do spraw petycji rozpatrzy odpowiedzi ministra sprawiedliwości na dezyderat nr 89 w sprawie określenia terminów zwrotu kosztów sądowych w sprawach cywilnych.

- Komisja zdrowia przygotuje sprawozdanie z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 r.

- Komisja finansów publicznych rozpatrzy projekt harmonogramu prac komisji sejmowych nad projektem ustawy budżetowej na rok 2019.

- Komisja samorządu terytorialnego i polityki regionalnej ma w programie posiedzenia pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

- Komisja kultury fizycznej, sportu i turystyki rozpatrzy informację NIK o wynikach kontroli obiektów wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko -Orlik 2012”.

- Komisja łączności z Polakami za granicą będzie opiniować kandydata na stanowisko Konsula Generalnego RP w Belfaście.

14.09

Będzie trwało 68. posiedzenie Sejmu. Piątek będzie ostatnim dniem posiedzenia.

Senat

11.09

- W Warszawie, w siedzibie Senatu, odbędzie się VII seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991” - „Od Niepodległej do Niepodległej 1918-1989. W 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę”. Organizatorami tego cyklicznego wydarzenia są szef Kancelarii Senatu Jakub Kowalski i szef Kancelarii Prezydenta RP Halina Szymańska.

Wszystkie oficjalne obchody państwowe w tym roku są naznaczone 100-leciem Niepodległości Polski. (fot. Kancelaria Sejmu RP/flickr.com/CC BY 2.0)

 

12.09

- Zbiera się Komisja spraw zagranicznych i Unii Europejskiej.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

12.09

- Posiedzenie Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

13.09

- Posiedzenie Rady Młodych Naukowców.

Prezydent

11.09

- W południe prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą weźmie udział w uroczystych obchodach 135-lecia III Gimnazjum/II Liceum Ogólnokształcącego im. króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. W ramach wizyty w szkole prezydent odsłoni monumentu króla Jana III Sobieskiego.

- Prezydent będzie także w Leżajsku (woj. podkarpackie), gdzie spotka się z mieszkańcami miejscowości.

12.09

- O godz. 10.30 w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda weźmie udział w uroczystym otwarciu Sali Orderu Orła Białego. Planowane jest wystąpienie prezydenta w ramach tego przedsięwzięcia.

- W godz. 14.30 do 17.00 w Belwederze odbędzie się ceremonia złożenia listów uwierzytelniających przez ambasadorów. Listy złożą dyplomaci z Królestwa Belgii, Republiki Macedonii, Republiki Słowenii, Republiki Malty i Republiki Finlandii.

13.09

- Prezydent RP Andrzej Duda z małżonką weźmie udział w szczycie głów państw Grupy Arraiolos na Łotwie (nieformalne spotkanie przedstawicieli władz wykonawczych, niewykonawczych i prezydentów części państw Unii Europejskiej).

Rzecznik Praw Obywatelskich

12.09

- Urzędnicy biura RPO będą w Poznaniu i w Koszalinie w punktach przyjęć interesantów.

15.09

- RPO zaprasza na piknik zawodów prawniczych - Zaufani od 100 lat. Spotkanie odbędzie się w Warszawie.

16.09

Trybunał Konstytucyjny

Trybunał Konstytucyjny nie informuje o publicznym badaniu prawa w dniach 10 do 16 września.

Narodowy Bank Polski

13.09

- NBP przedstawi bilans płatniczy z lipca 2018 r.

14.09

- NBP przedstawi stan inflacji bazowej z sierpnia 2018 r.

Inne

11.09

- Rocznica: W 2001 r. doszło do ataku terrorystycznego na Stany Zjednoczone. W ofensywie grupy terrorystycznej Al-Ka’ida, która wykorzystała samoloty pasażerskie do ataku, zginęło blisko 3 tys. osób. Najwięcej w wieżach World Trade Center w Nowym Jorku. Zaatakowano także Pentagon oraz Kapitol. Atak na parlament USA został udaremniony. Dzień jest jednym z najbardziej honorowanych w najnowszej historii Stanów Zjednoczonych. Był początkiem dwóch interwencji zbrojnych USA na Bliskim Wschodzie, w Afganistanie i w Iraku.

12.09

- Dzień Narodów Zjednoczonych dla Współpracy Południe-Południ.

- Święto Wojsk Lądowych.

Polskie siły lądowe. (fot. Dowództwo Generalne Polskich Sił Zbrojnych/twitter.com/DGeneralneRSZ)

 

- Rocznica: W 1989 r Sejm PRL udzielił wotum zaufania rządowi Tadeusza Mazowieckiego. Był to przełomowy moment transformacji ustrojowej. Mazowiecki był pierwszym niekomunistycznym premierem w powojennej historii Polski.

- Rocznica: W 2002 r. Sejm RP przyjął ustawę o elektronicznych instrumentach płatniczych.

14.09

- Rocznica: W 2005 r. Włodzimierz Cimoszewicz wycofał się ze startu w wyborach prezydenckich.

15.09

- Międzynarodowy Dzień Demokracji.

16.09

- Rocznica: W 1988 r. Polska, jeszcze jako PRL, nawiązała stosunki dyplomatyczne ze Wspólnotą Europejską.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.