REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa, prezydent: kalendarium wydarzeń 16-22 lipca 2018 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 16 lipca 2018 13:30
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa, prezydent: kalendarium wydarzeń 16-22 lipca 2018 r. (fot. Rafał Zambrzycki/sejm.gov.pl)

Sejm przygotowuje się do ostatniego przed wakacjami posiedzenia. Na spotkaniu przesłuchania ws. Amber Gold, oceny NIK i podsumowanie pracy Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich w 2017 r.

  • Ostatnie posiedzenie przed wakacjami potrwa trzy dni. Pierwszy dzień obrad ma zakończyć informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi o skutkach suszy.
  • Przed Komisją Śledczą ds. Amber Gold stawi się Jacek Rostowski. Niebawem ma przed śledczymi pojawić się także sam Donald Tusk.
  • Sejm ma wybrać na zbliżającym się posiedzeniu patronów i wydarzenia historyczne, które będą upamiętniane w 2019 r.
  • RPO przygotował na ten tydzień informację o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. Dokument można już pobrać ze stron biura Rzecznika.

 

Sejm

16.07

- Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold zapowiada przesłuchanie świadków Józefa Dębińskiego i Violetty Goreckiej. Dębiński był syndykiem masy upadłościowej Amber Gold. Violetta Gorecka była naczelnikiem Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku.

- W Sejmie spotka się także Parlamentarny Zespół ds. osób z niepełnosprawnością narządu wzroku.

17.07

-  Prace planuje Komisja do Spraw Unii Europejskiej. Posłowie komisji zajmą się m.in. programem ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”.

- Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold przesłucha Andrzeja Parafianowicza, byłego głównego inspektora Informacji Finansowej.

- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłucha informacji ministra rolnictwa o problemach i zagrożeniach oraz perspektywach rozwoju polskiej produkcji ekologicznej.

- Na połączonym spotkaniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji do Spraw Kontroli Państwowej przedstawione będzie sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych (RIO) i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2017 r.

- Na posiedzeniu Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych zostanie zaprezentowana informacja ministra edukacji narodowej na temat realizacji strategii rozwoju oświaty mniejszości białoruskiej, litewskiej, niemieckiej i ukraińskiej. 

- Zbiorą się posłowie Komisji Gospodarki i Rozwoju. Na posiedzeniu opiniowane będą dla Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji zmiany w ustawach dotyczące obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę.

- Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych podejmie ocenę działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2017 r. Komisja opiniuje działanie NIK dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej.

- Na Komisji Zdrowia odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

- Zapowiedziano prace Komisji Spraw Zagranicznych. Posłowie komisji opiniować będą trzy osoby na stanowiska ambasadorów RP. Ocenie będą poddani: Janusz Janke, Michał Łabenda i Monika Michaliszyn.

- Komisja Polityki Społecznej i Rodziny rozpatrzy uchwały Senatu w sprawie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR.

- Na obradach Komisji Infrastruktury zostanie przedstawiona informacja ministra infrastruktury o Krajowym Systemie Poboru Opłat.

- Komisja Kultury i Środków Przekazu rozpatrzy sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.

- Komisja Obrony Narodowej rozpatrzy i zaopiniuje dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2017 r.

- Komisja Polityki Senioralnej wysłucha informacji ministra rodziny na temat wsparcia dla opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościami w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki w czasie III Szczyt Przewodniczących Parlamentów Państw Europy Środkowej i Wschodniej. (fot. Krzysztof Białoskórski/Kancelaria Sejmu/flickr.com/CC BY 2.0)

18.07

Rozpocznie się trzydniowe, 67. posiedzenie Sejmu RP

Porządek obrad

- Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rzeczach znalezionych.

- Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo prasowe.

- Sprawozdanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej.

- Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Unii Lubelskiej.

- Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

Tablica pamiątkowa poświęcona Gustawowi Herlingowi-Grudzińskiemu. (fot. wikimedia.org/CC BY-SA 3.0)

- Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Powstań Śląskich.

- Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Anny Walentynowicz.

- Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim i komisyjnym projekcie uchwał w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki.

- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

- Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Piotra Liroya-Marca z dnia 18 grudnia 2017 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jarosława Porwicha.

- Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o skutkach suszy i działaniach podejmowanych przez rząd.

Najważniejsze obrady komisji

- Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rozpatrzy informacje na temat gospodarowania wodami w latach 2016-2017.

- Posłowie Komisji Etyki Poselskiej zapowiedzieli posiedzenie zamknięte. Na posiedzeniu rozpatrzą trzy tematy: sprawę wypowiedzi poseł Pauliny Hennig-Kloski z 6 czerwca 2018 r., sprawę posła Marka Sowy z tego samego dnia i sprawę działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2017 r.

- Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold zamierza przesłuchać Jana Vincenta-Rostowskiego. Były minister finansów ma stawić się, by odpowiedzieć na pytania dotyczące przekrętu finansowego.

Obrady Komisja Śledcza Amber Gold. (fot. twitter.com/KancelariaSejmu)

- Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki będzie procedować informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wsparcia ruchu turystycznego z funduszu Unii Europejskiej.

- Komisja Kultury i Środków Przekazu przeprowadzi pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o ustanowieniu dnia 14 kwietnia świętem państwowym. Data ma stać się oficjalnie dniem "Chrztu Polski”.

- Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa wysłucha informacji na temat stanu prac nad studium wykonalności projektu Baltic Pipe.

- Prace zapowiedziała Podkomisja stała do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie. Plan posiedzenia obejmuje informację ministra zdrowia na temat miejsca chirurgii naczyniowej w Polsce.

- Komisja Spraw Zagranicznych będzie kontynuować opiniowanie kandydatów na stanowiska ambasadorów RP. Ocenie poddani będą Barbara Ćwioro, Artur Dmochowski i Wojciech Tyciński.

- Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii będzie procedować informacje o nowoczesnych technologiach w rolnictwie.

- Komisja Łączności z Polakami za Granicą zapowiedziała opiniowanie działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2017 r.

- Posłowie Podkomisji nadzwyczajnej zbiorą się, by zainicjować prace do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o dokumentach publicznych.

19.07

Będzie trwało 67. posiedzenie Sejmu RP

Przewidywane są dalsze prace plenarne

Najważniejsze prace komisji

- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wezwie ministra rolnictwa. Jan Ardanowski opowie posłom o planowanych działaniach resortu.

- Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii ma w planie posiedzenia informację ministra przedsiębiorczości i technologii o prawnych, instytucjonalnych i finansowych aspektach działalności start-upów w Polsce.

- Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa zapowiada podjęcie tematu terminalu LNG w Świnoujściu. Posłowie chcą wysłuchać informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli zawierania umów gazowych związanych z terminalem.

- Komisja Zdrowia zaopiniuje działalność Najwyższej Izby Kontroli w 2017 r. w zakresie działania Komisji Zdrowia.

- Również Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zaopiniuje działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2017 r. w zakresie działania Komisji.

- Komisja do Spraw Unii Europejskiej podejmie temat brexitu. Posłowie na posiedzeniu komisji spotkają się z głównym negocjatorem grupy zadaniowej Komisji Europejskiej do spraw przygotowania i przeprowadzenia negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem na podstawie art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej, panem Michelem Barnier. Barnier to francuski polityk, któremu powierzono negocjacje z Londynem dotyczące opuszczenia przez Wielką Brytanię UE.

- Posłowie Komisji Łączności z Polakami za Granicą zamierzają poznać aktualny stan realizacji ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

- Posłowie Podkomisji nadzwyczajnej do spraw polityki energetycznej Unii Europejskiej spotkają się na posiedzeniu.

20.07

Będzie trwało 67. posiedzenie Sejmu RP

Przewidywane są dalsze prace plenarne

Najważniejsze prace komisji

- Pracować będzie Komisja do Spraw Unii Europejskiej.

- Zbierze się Parlamentarny Zespół ds. wspierania pszczelarstwa.

Senat

18.07

- Zbiorą się senatorowie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Na obradach rozpatrzony będzie temat przetwarzania danych telekomunikacyjnych i internetowych oraz wyników przeprowadzonych kontroli w 2017 r. dotyczących administracją danych.

19.07

- Zapowiedziano posiedzenie Komisji Środowiska oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. Senatorowie będą rozmawiać o konkurencyjności polskiego przemysłu energochłonnego na tle Unii Europejskiej.

Rząd

17.07

- Ministrowie spotkają się na rutynowym posiedzeniu rządu. W programie obrad są tylko dwa punkty: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Dostępność Plus i sprawy bieżące.

18.07

- Posiedzenie Komitetu ds. Europejskich.

- Posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Posiedzenie Rady Ministrów. (fot. Krystian Maj/KPRM)

Prezydent

Kancelaria Prezydenta nie informuje o oficjalnych spotkaniach Andrzeja Dudy w nadchodzącym tygodniu.

Rzecznik Praw Obywatelskich

18.07

- Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich Hanna Machińska spotka się z osadzonymi w Areszcie Śledczym w Białymstoku. Jej wizyta podyktowana jest Międzynarodowym Dniem Praw Więźniów.

20.07

- Urzędnicy biura Rzecznika Praw Obywatelskich będą w Bydgoszczy w punkcie przyjęć interesantów.

22.07

- RPO przygotował informację o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w minionym roku. Na stronie rzecznika ukazały się dokumenty z treścią informacji, ale obarczono je także komentarzem:

"Obywatele uczestniczący w lipcowych demonstracjach dotyczących niezależności sądownictwa wyraźnie wskazali, jak ważna jest dla nich Konstytucja oraz jak wielką wagę przywiązują do jej zrozumienia, respektowania, a także gwarancji z niej wynikających. Także uczestnicy spotkań regionalnych RPO w całym kraju chętnie odwołują się do Konstytucji. Dlatego też na wszystkie działania RPO, ale także na stan przestrzegania praw i wolności człowieka i obywatela, staraliśmy się spojrzeć przez pryzmat konkretnych postanowień Konstytucji.

Informację tę RPO przedstawia komisji sejmowej 18 lipca i 20 lipca w Sejmie."

Trybunał Konstytucyjny

17.07

- W Trybunale Konstytucyjnym zostanie przedstawione orzeczenie dotyczące wykładni pojęć konstytucyjnych dokonywanych przez Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny. Podmiotem inicjującym postępowanie jest prokurator generalny.

Narodowy Bank Polski

16.07

- O godzinie 14.00 NBP przedstawi bilans płatniczy z maja 2018 r.

- Także o 14.00 Bank przedstawi stan inflacji bazowej z czerwca 2018 r.

20.07

- NBP przedstawi godzinie 14.00 stan płynnych aktywów i pasywów w walutach obcych. Podane będą dane na czerwiec 2018 r.

Inne

16.07

- Rocznica: W 1997 r. prezydent Aleksander Kwaśniewski podpisał tekst nowej Konstytucji RP, uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia tego roku.

- Rocznica: W 1998 r. Sejm przyjął ordynację wyborczą do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

- Rocznica: W 2004 r. Sejm przyjął ustawę Prawo telekomunikacyjne.

17.07

- Rocznica: W 1989 r. Polska wznowiła stosunki dyplomatyczne ze Stolicą Apostolską.

18.07

- Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli (ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2009 r.)

19.07

- Rocznica: W 1989 r. gen. Wojciech Jaruzelski został wybrany przez Zgromadzenie Narodowe na urząd prezydenta PRL.

20.07

- Międzynarodowy Dzień Szachów.

- Rocznica: W 2001 r. Sejm RP przyjął ustawę o kredycie konsumenckim.

22.07

- Rocznica, stan wojenny: W 1983 r. Rada Państwa zniosła stan wojenny. Wprowadzono go 13 grudnia 1981 r. jako stan nadzwyczajny po sukcesach opozycji demokratycznej na początku lat 80. XX w. Obowiązywał na na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, pomimo że jego wprowadzenie odbyło się niezgodnie z Konstytucją PRL.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.